Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

decyzja ustalaj帷a zobowi您anie podatkowe

 • 14.09.2018Spadek z przesz這軼i: Odnowienie obowi您ku podatkowego
  Je瞠li nabycie niezg這szone do opodatkowania stwierdzono nast瘼nie pismem, obowi您ek podatkowy powstaje z chwil sporz康zenia pisma; je瞠li pismem takim jest orzeczenie s康u, obowi您ek podatkowy powstaje z chwil uprawomocnienia si orzeczenia.
  • 20.08.2018NSA. Post瘼owanie o wyp豉t zachowku zawiesza przedawnienie
   Rozstrzygni璚ie prawomocnym wyrokiem sprawy dotycz帷ej roszczenia o zachowek jest, w ocenie Naczelnego S康u Administracyjnego, zagadnieniem wst瘼nym w rozumieniu przepisu art. 201 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej. Konieczno嗆 jego rozstrzygni璚ia stanowi bowiem przes豉nk obligatoryjnego zawieszenia post瘼owania podatkowego maj帷ego na celu prawid這we opodatkowanie spadkobiercy z tytu逝 nabycia spadku - orzek Naczelny S康 Administracyjny.
   • 07.05.2018WSA. Fiskus nie mo瞠 opodatkowa dochodu z przest瘼stwa
    Definicja legalna zawarta w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wy陰cza mienie/鈔odki pozyskane z przest瘼stwa jako przychód a to z kolei oznacza, 瞠 mienie/鈔odki te nie stanowi ani przychodu opodatkowanego ani nieopodatkowanego okre郵onego w art. 25b ust. 3 i 4 ustawy o PIT, a to z tej przyczyny, 瞠 wobec obalenia domniemania okre郵onego w art. 2 ust. 6 ustawy zosta造 wy陰czone z zakresu jej zastosowania na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy - orzek Wojewódzki S康 Administracyjny w Gliwicach.
    • 15.03.2018NSA: Egzekucja wynikaj帷a z niekonstytucyjnego przepisu jest niezgodna z prawem
     Decyzje sprzeczne z prawem, ustalaj帷e zobowi您ania podatkowe, które przy wyk豉dni przepisów zgodnie z Konstytucj nie istnia造 nie stanowi prawid這wej podstawy do wszcz璚ia i prowadzenia post瘼owania egzekucyjnego. Brak jest te racjonalnego uzasadnienia, aby zobowi您any ponosi nale積o軼i z tytu逝 kosztów egzekucyjnych w sytuacji, gdy nie wynik造 one z jego winy.
     • 23.01.2018NSA. Solidarna odpowiedzialno嗆 tylko po dor璚zeniu decyzji
      W przypadku wielo軼i podmiotów solidarnie zobowi您anych podatkowo, tak jak ma to miejsce w podatku od nieruchomo軼i stosownie do tre軼i przepisów art. 3 ust. 4 ustawy o podatkach i op豉tach lokalnych, powstanie zobowi您ania podatkowego w danym podatku ma miejsce jedynie wówczas, gdy decyzja podatkowa zostanie dor璚zona wszystkim na których ci捫y solidarny obowi您ek podatkowy - orzek Naczelny S康 Administracyjny.
      • 16.01.2018NSA: Tylko podatnik mo瞠 z這篡 wniosek o zwrot nadp豉ty
       Równie nienale積ie zap豉cony podatek, o którym stanowi art. art. 72 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej wi您a nale篡 z wp豉t dokonan przez podatnika w rozumieniu art. 7 § 1 tej ustawy, a nie przez osob pozostaj帷 poza w瞛貫m wynikaj帷ym z obowi您ku podatkowego. Organ podatkowy stwierdzaj帷 u osoby sk豉daj帷ej wniosek o stwierdzenie nadp豉ty brak statusu podatnika, czego wymaga art. 75 § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej, zobligowany jest do odmowy wszcz璚ia post瘼owania podatkowego na podstawie art. 165a § 1 tej ustawy, który expressis verbis mówi o 膨daniu wniesionym przez osob nieb璠帷 stron - orzek Naczelny S康 Administracyjny.
       • 09.01.2018WSA. Podatek od nieruchomo軼i od niewyko鎍zonego budynku
        Z uzasadnienia: Rozpocz璚ie u篡tkowania budynku jeszcze niewyko鎍zonego ostatecznie powoduje konieczno嗆 zap豉cenia podatku, od pocz徠ku nast瘼nego roku, ustalanego od ca貫go budynku. Obowi您ek ten dotyczy równie cz窷ci, która nie zosta豉 wyko鎍zona czy przekazana do u篡tkowania. Oczywiste, w przypadku rozpocz璚ia u篡tkowania cz窷ci budynku albo budowli mo磧iwe jest opodatkowanie ca這軼i tylko w sytuacji, gdy istnieje reszta przedmiotu opodatkowania. Nie ma znaczenia, z uwagi na obowi您ek p豉cenia podatku, okoliczno嗆, 瞠 w budynku trwaj jeszcze wyko鎍zeniowe prace budowlane, 瞠 budynek nie zosta w ca這軼i oddany do u篡tkowania.
        • 14.11.2017Uchwa豉 NSA: Rycza速 a stosowanie przepisów Ordynacji podatkowej dot. przedawnienia
         Konsekwencj przyj璚ia konstytutywnego charakteru decyzji wydanej na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o zrycza速owanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi庵anych przez osoby fizyczne, poza ustaleniem terminu p豉tno軼i zobowi您ania, liczonym od dnia dor璚zenia decyzji, jest równie konieczno嗆 wydania decyzji ustalaj帷ej zobowi您anie przed up造wem terminu przedawnienia prawa do jej wydania. Zatem, w przypadku okre郵enia przez organ podatkowy na podstawie art. 17 ust. 1 w zw. z ust. 2 ww. ustawy rycza速u od niezewidencjonowanego przychodu, stosuje si art. 68 § 2 pkt 2 Ordynacji podatkowej - orzek Naczelny S康 Administracyjny.
         • 03.10.2017NSA. Spadek a przychód z nieujawnionych 廝óde w PIT
          U篡te w art. 20 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych okre郵enie o tre軼i „pochodz帷ym z przychodów uprzednio opodatkowanych lub wolnych od opodatkowania” oznacza, 瞠 chodzi tu o przychody wolne od opodatkowania lub uprzednio opodatkowane nie tylko podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ale i podatkiem od spadków i darowizn - orzek Naczelny S康 Administracyjny.
          • 12.09.2017NSA: Karna stawka PCC - od kiedy odsetki za zw這k
           Z uzasadnienia: Je瞠li podatnik ma obowi您ek zap豉ty podatku wed逝g stawki podwy窺zonej (sankcyjnej) dopiero na skutek konstytutywnej decyzji organu podatkowego, to tym samym nie mo瞠 zosta obci捫ony obowi您kiem zap豉ty odsetek od zobowi您ania podatkowego, które jeszcze do chwili dor璚zenia decyzji nie istnieje z uwagi na zapis art. 21 § 1 pkt 2) i art. 212 Ordynacji podatkowej.
           • 21.08.2017NSA. Kiedy 鈔odek trwa造 jest kompletny i zdatny do u篡tku?
            Z uzasadnienia: Warunki kompletno軼i i zdatno軼i do u篡tku 鈔odka trwa貫go s spe軟ione wówczas, gdy mo瞠 on by legalnie przyj皻y do u篡tkowania w dzia豉lno軼i gospodarczej. Niespe軟ienie okre郵onych wymogów prawnych, od których uzale積iona jest mo磧iwo嗆 legalnego wykorzystania "鈔odka trwa貫go" powoduje, 瞠 taki 鈔odek nie mo瞠 by uznany za "zdatny do u篡tku".
            • 05.05.2017Odsetki za zw這k dopiero po dor璚zeniu decyzji
             Z uzasadnienia: Przypomnie zatem nale篡, 瞠 je瞠li podatnik ma obowi您ek zap豉ty podatku wed逝g stawki podwy窺zonej (sankcyjnej) dopiero na skutek konstytutywnej decyzji organu podatkowego, to tym samym nie mo瞠 zosta obci捫ony obowi您kiem zap豉ty odsetek od zobowi您ania podatkowego, które jeszcze do chwili dor璚zenia decyzji nie istnieje z uwagi na zapis art. 21 § 1 pkt 2) i art. 212 Ordynacji podatkowej.
             • 20.03.2017Post瘼owanie egzekucyjne: Zwrot nadp豉ty podatku a zabezpieczenie nale積o軼i
              Tezy: Za dzie zwrotu nadp豉ty, o którym mowa w art. 77b § 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z pó幡. zm.), okre郵aj帷y koniec naliczania oprocentowania nadp豉ty na podstawie art. 78 § 4 tej ustawy, nale篡 uwa瘸 dzie obci捫enia rachunku bankowego organu podatkowego na podstawie polecenia przelewu tak瞠 wtedy, gdy przelew jest zrealizowany w celu zabezpieczenia nale積o軼i pieni篹nej podatnika w drodze zaj璚ia jego wierzytelno軼i b璠帷ej nadp豉t, na rachunek bankowy organu egzekucyjnego w ramach art. 165 § 4 zdanie pierwsze w zwi您ku z § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o post瘼owaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015, z pó幡. zm.).
              • 02.11.2016Opodatkowanie PIT przychodów ze 廝óde nieujawnionych
               Je郵i 廝ód這 przychodów nie zostanie ustalone, wówczas przychody te jako przychody nieznajduj帷e pokrycia w ujawnionych 廝ód豉ch lub pochodz帷e ze 廝óde nieujawnionych zostan opodatkowane zrycza速owanym podatkiem dochodowym w wysoko軼i 75% podstawy opodatkowania.
               • 31.10.2016Opodatkowanie PIT przychodów ze 廝óde nieujawnionych
                Je郵i 廝ód這 przychodów nie zostanie ustalone, wówczas przychody te jako przychody nieznajduj帷e pokrycia w ujawnionych 廝ód豉ch lub pochodz帷e ze 廝óde nieujawnionych zostan opodatkowane zrycza速owanym podatkiem dochodowym w wysoko軼i 75% podstawy opodatkowania.
                • 12.08.2016Sankcyjna stawka PCC od po篡czki. Wa積y wyrok NSA
                 Z uzasadnienia: Sankcyjna stawka podatku nie by豉by natomiast w豉軼iwa, gdyby podatnik z w豉snej inicjatywy, przed powo豉niem si w toku post瘼owania kontrolnego na okoliczno嗆 zawarcia umowy po篡czki, zap豉ci przed wszcz璚iem tego post瘼owania nale積y z tego tytu逝 podatek albo organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej sam stwierdzi fakt zawarcia umowy po篡czki, od kt鏎ej nie zosta zap豉cony nale積y podatek.
                 • 14.06.2016NSA. PCC od niezg這szonej po篡czki mo瞠 wynie嗆 20-proc.
                  Stawka okre郵ona w art. 7 ust. 5 pkt 1 ustawy o podatku od czynno軼i cywilnoprawnych ma zastosowanie, gdy nale積y podatek nie zosta wp豉cony do dnia wszcz璚ia post瘼owania kontrolnego, w trakcie kt鏎ego podatnik powo逝je si na fakt zawarcia umowy po篡czki. Decyzja ustalaj帷a wysoko嗆 zobowi您ania podatkowego w PCC, wydana z uwzgl璠nieniem ww. stawki ma charakter konstytutywny, a zobowi您anie to powstaje z dniem dor璚zenia tej decyzji, wi璚 odsetki za zw這k mog by naliczone dopiero od tej daty. Termin przedawnienia do wydania decyzji konstytutywnej jest trzyletni od powstania zobowi您ania podatkowego; jednak瞠 jest terminem pi璚ioletnim, je瞠li zachodz okoliczno軼i wymienione w art. 68 § 2 Ordynacji podatkowej.
                  • 25.05.2016Uchwa豉 NSA. Odpowiedzialno嗆 za d逝gi podatkowe spadkodawcy
                   Do decyzji o zakresie odpowiedzialno軼i spadkobiercy przewidzianej w art. 100 Ordynacji podatkowej, nie stosuje si art. 68 § 1 powo豉nej ustawy, czyli nie ma do niej zastosowania trzyletni termin. Zdaniem s康u jest to decyzja o charakterze deklaratoryjnym, a nie konstytutywnym. Decyzja, o kt鏎ej mowa w art. 100 Ordynacji nie tworzy stosunk闚 prawnych istotnych dla spadkobierc闚, nie tworzy dla nich sama przez si obowi您k闚, ani te nie nadaje im uprawnie - orzek Naczelny S康 Administracyjny.
                   • 11.04.2016Odpowiedzialno嗆 notariusza za naliczenie i pob鏎 PCC
                    Tezy: Decyzja o odpowiedzialno軼i podatkowej notariusza, jako p豉tnika podatku od czynno軼i cywilnoprawnych, okre郵aj帷a - na podstawie art. 30 § 4 Ordynacji podatkowej - wysoko嗆 nale積o軼i z tytu逝 niepobranego lub pobranego, a niewp豉conego podatku, jest decyzj deklaratoryjn, okre郵aj帷 wysoko嗆 obci捫aj帷ej p豉tnika z mocy prawa nale積o軼i podatkowej.
                    • 31.03.2016NSA. Podatek od spadku z zagranicy: Moment powstania obowi您ku podatkowego
                     Z uzasadnienia: Je郵i dziedziczenie nast瘼uje w oparciu o przepisy prawa obcego, mog wyst徙i istotne w徠pliwo軼i, jak ustali moment powstania obowi您ku podatkowego. W takiej sytuacji, organ podatkowy ma obowi您ek wskaza w decyzji ustalaj帷ej zobowi您anie podatkowe konkretne przepisy prawa obcego, na podstawie kt鏎ych dosz這 do przyj璚ia spadku, a wi璚 podstaw prawn wyst徙ienia zdarzenia, od zaistnienia kt鏎ego uzale積ione jest powstanie obowi您ku podatkowego.
                     • 15.02.2016Podatek od nieruchomo軼i. MF wyja郾ia co ze starymi sprawami podatkowymi
                      Pismo Dyrektora Departamentu Podatk闚 Lokalnych w Ministerstwie Finans闚 z dnia 5 stycznia 2016 r. do Burmistrza Gminy …… w sprawie wyk豉dni przepis闚 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op豉tach lokalnych, kt鏎e obowi您uj帷ych od dnia 1 stycznia 2016 r. w zwi您ku ze zmianami wynikaj帷ymi z ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorz康zie gminnym oraz niekt鏎ych innych ustaw (PL-LS.834.130.2015)
                      • 12.02.2016Podatek od nieruchomo軼i. MF wyja郾ia co ze starymi sprawami podatkowymi
                       Pismo Dyrektora Departamentu Podatk闚 Lokalnych w Ministerstwie Finans闚 z dnia 5 stycznia 2016 r. do Burmistrza Gminy …… w sprawie wyk豉dni przepis闚 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op豉tach lokalnych, kt鏎e obowi您uj帷ych od dnia 1 stycznia 2016 r. w zwi您ku ze zmianami wynikaj帷ymi z ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorz康zie gminnym oraz niekt鏎ych innych ustaw (PL-LS.834.130.2015)
                       • 21.12.2015Podatki 2016. Opodatkowanie przychod闚 ze 廝鏚e nieujawnionych
                        Je郵i 廝鏚這 przychod闚 nie zostanie ustalone, w闚czas przychody te jako przychody nieznajduj帷e pokrycia w ujawnionych 廝鏚豉ch lub pochodz帷e ze 廝鏚e nieujawnionych zostan opodatkowane zrycza速owanym podatkiem dochodowym w wysoko軼i 75% podstawy opodatkowania.
                        • 24.11.2015NSA. Ostateczna decyzja ustalaj帷a wysoko嗆 zobowi您ania a wniosek o stwierdzenie nadp豉ty
                         Podatnik, kwestionuj帷y kwot podatku wynikaj帷 z decyzji ustalaj帷ej (art. 21 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej), nie mo瞠 formu這wa wniosku o stwierdzenie nadp豉ty, o kt鏎ym mowa w art. 75 § 1 i 2 Ordynacji - orzek Naczelny S康 Administracyjny.
                         • 27.08.2015Nielegalny pob鏎 energii a podatek akcyzowy
                          Z uzasadnienia: Na potrzeby post瘼owania podatkowego wystarczaj帷e jest bowiem zaistnienie czynno軼i podlegaj帷ej opodatkowaniu akcyz, w tym przypadku zu篡cia energii w zwi您ku z faktem jej nielegalnego pobierania, za przepisy ustawy o podatku akcyzowym nie wymagaj bowiem aby fakt nielegalnego poboru energii przez okre郵on osob by stwierdzony orzeczeniem s康u.
                          • 24.06.2015NSA: Odpowiedzialno嗆 spadkobiercy za zobowi您ania podatkowe spadkodawcy
                           Decyzja wydana na podstawie art. 100 § 1 Ordynacji podatkowej o odpowiedzialno軼i spadkobiercy jest decyzj konstytutywn z art. 21 § 1 pkt 2, a zatem odnosi si do niej art. 68 § 1 Ordynacji ograniczaj帷y termin jej wydania. Przepis ten przewiduje trzyletni termin przedawnienia prawa do wydania przez organ decyzji konstytutywnej, ustalaj帷ej- orzek Naczelny S康 Administracyjny.
                           • 30.04.2015Wydanie decyzji po dobrowolnych zeznaniach podatnika
                            Z uzasadnienia: Z這瞠nie zeznania przez Skar膨cego, w sytuacji braku obowi您ku prawnego, jest oczywi軼ie dopuszczalne i co wi璚ej, co do zasady, przyczynia si do szybszego ustalenia wszystkich istotnych okoliczno軼i maj帷ych wp造w na wysoko嗆 podatku, nie mo瞠 jednak poci庵a negatywnych, z punktu interes闚 podatnika, konsekwencji prawnych, a mianowicie powodowa przed逝瞠nie trwania kompetencji organu podatkowego do ustalenia wysoko軼i zobowi您ania poprzez dor璚zenie stosownej decyzji.
                            • 17.02.2015Podatek od spadk闚 i darowizn: Zawarcie umowy darowizny pod warunkiem rozwi您uj帷ym
                             Nabycie w豉sno軼i rzeczy lub praw maj徠kowych na podstawie umowy darowizny zawartej pod warunkiem rozwi您uj帷ym na pi鄉ie i w przypadku spe軟ienia 鈍iadczenia po jej zawarciu - zgodnie z art. 890 § 1 Kodeksu cywilnego i art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od spadk闚 i darowizn - prowadzi do wyga郾i璚ia zobowi您ania i bezprzedmiotowo軼i warunku rozwi您uj帷ego. W konsekwencji do nabycia w豉sno軼i rzeczy lub praw maj徠kowych w jej wyniku nie ma zastosowania art. 6 ust. 3 ww. ustawy - orzek Naczelny S康 Administracyjny.
                             • 15.09.2014Jaki podatek od zasiedzenia i darowizny?
                              Interpelacja nr 26990 w sprawie obowi您ku podatkowego z tytu逝 zasiedzenia i darowizny.
                              • 13.08.2014Wznowienie post瘼owania po wyroku TK
                               Z uzasadnienia: Orzeczenie Trybuna逝 o niezgodno軼i z Konstytucj, umow mi璠zynarodow lub ustaw aktu normatywnego, na podstawie kt鏎ego zosta這 wydane prawomocne orzeczenie s康owe, ostateczna decyzja administracyjna lub rozstrzygni璚ie w innych sprawach stanowi podstaw do wznowienia post瘼owania, uchylenia decyzji lub innego rozstrzygni璚ia na zasadach i w trybie okre郵onym w przepisach o w豉軼iwo軼i dla danego post瘼owania.
                               • 06.08.2014Wa積y wyrok: Przedawnienie zobowi您a podatkowych
                                Z uzasadnienia: Interpretacja tego przepisu w spos鏏 przyj皻y przez organy podatkowe, a mianowicie, 瞠 ka盥a nieprawid這wo嗆 (ka盥y b陰d) w deklaracji powoduje przed逝瞠nie okresu przedawniania, generowa豉by zasad, zgodnie z kt鏎 - w przypadku zobowi您a podatkowych powstaj帷ych w momencie dor璚zenia decyzji ustalaj帷ej to zobowi您anie - okres przedawnienia wynosi豚y pi耩 lat, co jest oczywi軼ie nieprawid這we.
                                • 10.06.2014Podatek od nieruchomo軼i przy dzia豉lno軼i leczniczej
                                 Z uzasadnienia: Okoliczno嗆, 瞠 podatnik prowadzi czterogwiazdkowy hotel i wykorzystuje cz窷ci budynku w postaci basenu, sauny, sali fitness oraz pomieszczenia z nimi zwi您ane (szatnia) r闚nie do prowadzenia dzia豉lno軼i gospodarczej nie ma znaczenia dla mo磧iwo軼i skorzystania przez niego z preferencyjnej stawki podatkowej z art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy o podatkach i op豉tach lokalnych, je瞠li s one r闚nocze郾ie wykorzystywane przez ni do prowadzenia dzia豉lno軼i leczniczej.
                                 • 10.03.2014Szacowanie dochodu z dzia豉lno軼i gospodarczej – wyrok NSA
                                  Teza: W przypadku stwierdzenia nieprawid這wo軼i w ewidencjonowaniu przychod闚 organ podatkowy zobowi您any by ustali rycza速 od przychod闚 ewidencjonowanych. Pos逝giwanie si przez ustawodawc okre郵eniami "ustali" czy "okre郵i" nie jest wyznacznikiem momentu powstania zobowi您ania podatkowego.
                                  • 24.01.2014Termin p豉tno軼i przy decyzji o 陰cznym zobowi您aniu pieni篹nym
                                   Decyzje ustalaj帷e zobowi您anie w 陰cznym zobowi您aniu pieni篹nym, wydane i dor璚zone po up造wie termin闚 p豉tno軼i wynikaj帷ych z art. 6 ust. 7 ustawy o podatkach i op豉tach lokalnych, art. 6a ust. 6 ustawy o podatku rolnym czy art. 6 ust. 3 ustawy o podatku le郾ym, powinny wskazywa jeden termin p豉tno軼i ca貫go zobowi您ania podatkowego, zgodnie z art. 47 § 1 i 2 Ordynacji podatkowej - orzek Wojew鏚zki S康 Administracyjny w Bia造mstoku.
                                   • 08.11.2013Rycza速: Brak danych w deklaracji a termin do wydania decyzji
                                    Konsekwencj dzia豉nia podatnika, polegaj帷ego na tym 瞠 nie ujawni w zeznaniu PIT-28 wszystkich danych, kt鏎e by造 niezb璠ne zar闚no do ustalenia wysoko軼i zobowi您ania wed逝g stawki podwy窺zonej, jak te okre郵enia zobowi您ania podatkowego wed逝g stawki podstawowej, jest nie tylko opodatkowanie przychod闚 podwy窺zon stawk na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy o zrycza速owanym podatku dochodowym od niekt鏎ych przychod闚 osi庵anych przez osoby fizyczne, ale r闚nie przesuni璚ie ko鎍owego terminu do wydania decyzji konstytutywnej w oparciu o przepis art. 68 § 2 Ordynacji podatkowej (5-letni okres przedawnienia) - orzek Wojew鏚zki S康 Administracyjny w Szczecinie.
                                    • 19.07.2013Zasady opodatkowania niezg這szonego dochodu - wa積y wyrok TK
                                     Wprowadzaj帷 szczeg鏊nie restrykcyjn instytucj podatku od dochod闚 nieujawnionych, ustawodawca unormowa j w trzech lakonicznych przepisach, kt鏎e w wi瘯szo軼i okaza造 si nieprecyzyjne i niejednoznaczne – orzek w czwartek Trybuna Konstytucyjny, stwierdzaj帷 niekonstytucyjno嗆 dw鏂h zapis闚 Ordynacji podatkowej i ustawy o podatku PIT.
                                     • 26.03.2013Nieostateczne decyzje a za鈍iadczenie o niezaleganiu w podatkach
                                      Z uzasadnienia: Organ podatkowy nie mo瞠 wyda za鈍iadczenia o niezaleganiu b璠帷 w posiadaniu dor璚zonych podatnikowi, nawet nieostatecznych decyzji, z kt鏎ych wynikaj zaleg這軼i podatkowe i to tak瞠 w闚czas, gdy decyzjom tym nie nadano rygoru natychmiastowej wykonalno軼i. Wykonalno嗆 decyzji nie ma bowiem wp造wu na istnienie zaleg這軼i podatkowej.
                                      • 29.01.2013Nieujawnione 廝鏚豉 przychod闚: Przedawnienie prawa do wydania decyzji podatkowej
                                       Instytucja przed逝瞠nia terminu przypadaj帷ego na sobot lub dzie ustawowo wolny od pracy wynikaj帷a z art. 12 § 5 Ordynacji podatkowej znajduje zastosowanie do terminu przedawnienia prawa do wydania decyzji ustalaj帷ej wysoko嗆 zobowi您ania podatkowego, o kt鏎ym mowa w art. 68 § 4 ord. pod. Oznacza to, 瞠 w przypadku gdy termin prawa do wymierzenia podatku z tytu逝 uzyskania przez podatnika przychod闚 nieznajduj帷ych pokrycia w ujawnionych 廝鏚豉ch lub pochodz帷ych ze 廝鏚e nieujawnionych up造wa w sobot 31 grudnia, to termin ten przed逝瘸 si na nast瘼ny dzie po dniach wolnych od pracy, czyli na poniedzia貫k 2 stycznia - orzek Wojew鏚zki S康 Administracyjny w Bydgoszczy.
                                       • 03.01.2013Ulga rehabilitacyjna: Dojazd w豉snym autem na niezb璠ne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne
                                        Z uzasadnienia: Z przepis闚 art. 26 ust. 1 pkt 6, ust. 7a pkt 14, ust. 7c i ust. 7d ustawy o podatku dochodowym od os鏏 fizycznych ustawy nie mo積a wywodzi, 瞠 ulga przys逝guje z samego faktu inwalidztwa i posiadania samochodu osobowego wykorzystywanego tak瞠 dla potrzeb osoby niepe軟osprawnej. Okre郵one wydatki musz by faktycznie poniesione i to na okre郵one cele. Wprawdzie zgodnie z art. 26 ust. 7c ustawy, podatnik nie ma obowi您ku udokumentowania tych wydatk闚 (na u篡wanie samochodu), lecz powinien liczy si z konieczno軼i wykazania uprawnienia do skorzystania z ulgi i w spos鏏 wiarygodny uprawdopodobni fakt poniesienia spornych wydatk闚 (nawet dowodami innymi ni dokumenty).
                                        • 27.12.2012MF: Organy podatkowe nie mog orzeka o istnieniu hipoteki
                                         Interpelacja nr 10022 do ministra finans闚 w sprawie orzekania przez organy podatkowe w sprawach dotycz帷ych ustalenia istnienia hipoteki na nieruchomo軼i
                                         • 21.12.2012Podatek od nieruchomo軼i: Powstanie obowi您ku podatkowego przed zako鎍zeniem budowy
                                          Z uzasadnienia: Z tre軼i art. 6 ust. 2 ustawy o podatkach i op豉tach lokalnych, 瞠 obowi您ek podatkowy w podatku od nieruchomo軼i nowo budowanych budynk闚 mo瞠 powsta tak瞠 przed zako鎍zeniem ich budowy o ile dosz這 do rozpocz璚ia u篡tkowania budynku lub jego cz窷ci przed ich ostatecznym wyko鎍zeniem. Zatem, w sytuacji, gdy podatniczka nie zako鎍zy豉 budowy budynku, nie wyko鎍zy豉 go ostatecznie, ale rozpocz窸a u篡tkowanie jego cz窷ci (tu I pi皻ro), obowi您ek podatkowy powstaje tylko w zakresie tej cz窷ci u篡tkowanego budynku, a nie w zakresie ca這軼i. Wyra幡ie bowiem ww. przepis stwierdza "w kt鏎ym rozpocz皻o u篡tkowanie budynku lub jego cz窷ci". Je瞠li by obowi您ek podatkowy w闚czas powstawa w zakresie ca這軼i budynku, to u篡cie w tym przepisie okre郵enia "lub jego cz窷ci" by這by zb璠ne.
                                          • 14.11.2012Obowi您ek do陰czania paragonu do kopii faktury
                                           Pytanie podatnika: Czy w przypadku dokonania sprzeda篡 zaewidencjonowanej przez Sp馧k na kasie fiskalnej, w stosunku do kt鏎ej wystawiona zosta豉 faktura VAT, konieczne jest do陰czanie do kopii faktury VAT paragonu dokumentuj帷ego t sprzeda oraz jego przechowywanie przez Sp馧k?
                                           • 07.11.2012Odpowiedzialno嗆 podatkowa by貫go wsp鏊nika sp馧ki cywilnej
                                            Orzeczenie o odpowiedzialno軼i wsp鏊nik闚 rozwi您anej sp馧ki cywilnej za jej zobowi您ania podatkowe, powinno nast徙i na podstawie art. 115 § 1 i 4 w zw. z art. 108 § 1 Ordynacji podatkowej, po przeprowadzeniu post瘼owania z udzia貫m wszystkich wsp鏊nik闚 tej sp馧ki, jako stron tego post瘼owania, w ramach jednej decyzji adresowanej do tych wsp鏊nik闚 - orzek Naczelny S康 Administracyjny.
                                            • 30.04.2012Przedawnienie zobowi您ania podatkowego wynikaj帷ego z zeznania podatkowego
                                             Ze z這瞠niem zeznania podatkowego wi捫e si powstanie zobowi您ania podatkowego. Wysoko嗆 tego zobowi您ania co do zasady ustala si zgodnie z danymi w zawartymi w zeznaniu, chyba 瞠 w toku post瘼owania podatkowego stwierdzono, 瞠 dane zawarte w deklaracji, mog帷e mie wp造w na wysoko嗆 zobowi您ania podatkowego, s niezgodne ze stanem faktycznym.
                                             • 02.04.2012ㄠczne zobowi您anie pieni篹ne
                                              Instytucja 陰cznego zobowi您ania pieni篹nego zosta豉 uregulowana w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z p騧n. zm.). Jednak瞠, aby zrozumie istot naliczania podatku rolnego pobieranego w formie 陰cznego zobowi您ania pieni篹nego nale篡 si璕n望 po zapisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z p騧n. zm.).
                                              • 10.11.2011Stawka podatku od gruntu a wzgl璠y techniczne
                                               Z uzasadnienia WSA: Wskazywane przez podatnika przeszkody nie uzasadnia造 przyj璚ia braku mo磧iwo軼i wykorzystania spornej dzia趾i do dzia豉lno軼i gospodarczej ze wzgl璠闚 technicznych skoro dzia趾a, wprawdzie nie jest uzbrojona, ale po這穎na jest w zasi璕u sieci uzbrojenia terenu w wod, kanalizacj i energi elektryczn. Podatnik nie wykaza, i brak uzbrojenia terenu jest niemo磧iwy do zrealizowania z przyczyn le膨cych po stronie gminy. Ponadto podnoszona okoliczno嗆 braku dost瘼u dzia趾i do drogi publicznej ma charakter prawny i ekonomiczny, a nie techniczny i pozostaje bez wp造wu na klasyfikacj tych grunt闚 dla potrzeb podatku od nieruchomo軼i.
                                               • 02.11.2011Przedawnienie prawa do ustalenia wysoko軼i zobowi您ania podatkowego
                                                Zgodnie z art. 21 § 1 Ordynacji podatkowej zobowi您ania podatkowe mog powsta na dwa sposoby tj. z dniem: a) zaistnienia zdarzenia, z kt鏎ym ustawa podatkowa wi捫e powstanie takiego zobowi您ania, b) dor璚zenia decyzji organu podatkowego, ustalaj帷ej wysoko嗆 tego zobowi您ania. W naszym przypadku zajmiemy si przedawnieniem prawa do ustalenia zobowi您ania podatkowego w sytuacji dor璚zenia decyzji organu podatkowego ustalaj帷ej wysoko嗆 tego zobowi您ania.
                                                • 23.09.2011Opodatkowanie podatkiem od nieruchomo軼i gara簑 wielostanowiskowego
                                                 Z uzasadnienia WSA: Lokal gara穎wy stanowi帷y wsp馧w豉sno嗆 u豉mkow wielu os鏏 nale篡 uzna za odr瑿ny od lokali mieszkalnych przedmiot opodatkowania. St康 nie mo積a w jednej decyzji adresowanej do konkretnej osoby opodatkowa udzia逝 we w豉sno軼i lokalu gara穎wego. W post瘼owaniu podatkowym za strony nale篡 uzna wszystkich w豉軼icieli cz窷ci u豉mkowych lokalu gara穎wego do nich powinna by skierowana decyzja wymiarowa dotycz帷a tych瞠 gara篡. W takiej sytuacji b璠 oni ponosi solidarn odpowiedzialno嗆 za zobowi您anie podatkowe dotycz帷e ca貫go gara簑.
                                                 • 24.01.2011WSA: Opodatkowanie dochodu ze znanych, cho niezg這szonych 廝鏚e przychodu
                                                  1. Je瞠li zebrane w toku post瘼owania dowody wskazuj, 瞠 podatnik uzyskiwa w danym roku podatkowym przychody ze znanych, cho niezg這szonych do opodatkowania 廝鏚e przychod闚 (np. niezg這szonej do opodatkowania dzia豉lno軼i gospodarczej, lub wykonywania pracy najemnej), to przychody te powinny by opodatkowane wed逝g zasad w豉軼iwych dla tych 廝鏚e, a nie jako przychody ze 廝鏚e nieujawnionych.
                                                 • [ 1 ] . [ 2 ] nast瘼na strona »