Pracownicy: zatrudnianie, urlopy, zasiłki, świadczenia, ekwiwalenty

W dziale Pracownicy: zatrudnianie, urlopy, zasiłki, świadczenia, ekwiwalenty znajduje się 129 artykuły spośród 55597 dostępnych w podatki.biz. Spis artykułów prezentowany jest w układzie chronologicznym - od najnowszego do najstarszego. Wybierz żądany artykuł lub przejdź na kolejną stroną aby wyświetlić listę z poprzedniego okresu. Zawsze możesz skorzystać z wyszukiwarki, przejść do spisu tematycznego artykułów, wyświetlić wykaz wszystkich artykułów opublikowanych w podatki.biz.

 • 24.05.2024
  Program "Aktywny Rodzic" - pytania i odpowiedzi
  Ustawa o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka (czyli program Aktywny Rodzic) została w czwartek, 23 maja, przyjęta przez Senat. Ostatni krok na ścieżce legislacyjnej to podpis Prezydenta RP. Senatorowie przyjęli projekt ustawy bez wprowadzania poprawek. Aktywny Rodzic wprowadza trzy nowe świadczenia dla rodzin z dziećmi do lat 3: więcej »
 • 24.05.2024
  Obowiązki płatnika PIT: Wyjazd integracyjny pracowników z ZFŚS
  Udział pracowników w wycieczce częściowo finansowanej ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, mającej na celu integrację ww. osób oraz poprawę relacji między nimi, poprawę efektywności wykonywanych przez uczestników wycieczki zadań oraz zwiększenie motywacji do pracy, nie będzie generować powstania po stronie pracowników przychodu podlegającego opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. więcej »
 • 24.05.2024
  Zwolnienie z PIT dopłaty/dofinansowania wypoczynku dzieci do lat 18
  Przedsiębiorca jako pracodawca zamierza przyznać pracownikowi z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dofinansowanie do wypoczynku dziecka do lat 18. Wypoczynek będzie miał formę wczasów oraz wycieczek krajowych. Czy przyznana dopłata/dofinansowanie do tych form wypoczynku korzystają ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? więcej »
 • 20.05.2024
  Odliczenie VAT od wydatków na mieszkanie dla pracowników - fiskus zmienił zdanie
  Jakkolwiek wydatki na najem lokali dla pracowników nie mają bezpośredniego odzwierciedlenia w osiąganych obrotach, to ich poniesienie warunkuje uzyskanie obrotu opodatkowanego podatkiem od towarów i usług niejako poprzez zabezpieczenie utrzymania źródła przychodu, zatem podatnik powinien mieć, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z ich poniesieniem. więcej »
 • 16.05.2024
  Upominki dla dzieci pracowników nie są opodatkowane PIT
  Świadczenia w postaci przekazywanych dzieciom pracowników prezentów z okazji niektórych świąt okolicznościowych (np. z okazji Dnia Dziecka) są wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, otrzymane przysporzenie nie będzie stanowiło dla pracowników przychodu ze stosunku pracy, zaś na pracodawcy nie będzie spoczywać obowiązek obliczenia oraz pobrania zaliczek na podatek dochodowy. więcej »
 • 15.05.2024
  Ryczałt dla pracownika za używanie prywatnego auta do celów służbowych z PIT
  Zwrot kosztów w postaci ryczałtu, poniesionych przez pracownika, stosownie do zawartej umowy, z tytułu używania prywatnego samochodu do celów służbowych, stanowi dodatkowe świadczenie otrzymywane przez pracownika od pracodawcy, a w konsekwencji przychód podlegający opodatkowaniu. Zatem, na pracodawcy ciążą obowiązki płatnika w związku z wypłatą ww. świadczenia i powinien od wypłacanych ryczałtów naliczać i pobierać zaliczki. więcej »
 • 15.05.2024
  PIP: Choroby zawodowe
  Za chorobę zawodową uważa się chorobę wymienioną w wykazie chorób zawodowych, o ile można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy lub wywołał ją sposób wykonywania pracy, zwanych „narażeniem zawodowym” (art. 2351 Kodeksu pracy). więcej »
 • 09.05.2024
  Składki ZUS od umowy o dzieło
  Osoba, która wykonuje pracę wyłącznie na podstawie umowy o dzieło nie podlega ubezpieczeniom społecznym. Obowiązek ubezpieczeń społecznych z tytułu umowy o dzieło istnieje natomiast, gdy: umowa taka została zawarta z własnym pracodawcą lub  jest wykonywana na rzecz własnego pracodawcy. więcej »
 • 08.05.2024
  PIP: Zwolnienia okolicznościowe, zwolnienie z powodu siły wyższej oraz urlop opiekuńczy
  W języku potocznym zwolnienia okolicznościowe od pracy często nazywane są urlopem okolicznościowym. Urlop ten nie jest częścią urlopu wypoczynkowego i jest udzielany np. w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu jego ojca czy matki. Natomiast zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej przysługuje w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli jest niezbędna natychmiastowa obecność pracownika. Z kolei celem urlopu opiekuńczego jest zapewnienie osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych. więcej »
 • 07.05.2024
  Jaki wpływ mają święta przypadające w maju na wymiar czasu pracy?
  Zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy, w maju przypadają cztery święta: 1 maja – Święto Państwowe, 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja, 19 maja – pierwszy dzień Zielonych Świątek, 30 maja – Boże Ciało. Jak więc wyliczyć wymiar czasu pracy w maju? więcej »
 • 06.05.2024
  31 maja mija termin przekazania I raty odpisu na ZFŚS
  Z końcem maja upływa termin do którego pracodawcy tworzący Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych są obowiązani przekazać pierwszą transzę środków pochodzących z odpisów na Fundusz i zwiększeń. Dodajmy, że zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, pracodawca przekazuje odpis w terminie do dnia 30 września, z tym, że w terminie do dnia 31 maja przekazuje kwotę stanowiącą co najmniej 75% równowartości odpisów. więcej »
 • 29.04.2024
  Zasady zatrudniania pracowników młodocianych
  Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, pracownikiem młodocianym jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat. Wolno zatrudniać tylko tych młodocianych, którzy: więcej »
 • 25.04.2024
  ZUS zapłaci za chorobowe od pierwszego dnia? Nie tak prędko
  Proponowane zmiany wiążą się ze wzrostem wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w tym funduszu chorobowego, który obecnie pozostaje funduszem deficytowym. Wprowadzenie finansowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zasiłku chorobowego dla pracowników od pierwszego dnia niezdolności do pracy musi także wiązać się z przygotowaniem istotnych zmian w przepisach prawa regulujących działalność orzecznictwa lekarskiego w ZUS, kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich oraz wykonywania obowiązków związanych z ustalaniem uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego i ich wypłaty - wyjaśnia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. więcej »
 • 25.04.2024
  Zmiana pracy i niewykorzystany urlop
  Czy niewykorzystany urlop wypoczynkowy może zostać wykorzystany podczas zatrudnienia u kolejnego pracodawcy? więcej »
 • 22.04.2024
  Praca emeryta bez podatku dochodowego. Co z wyborczą obietnicą?
  W ustawie o PIT istnieje już rozwiązanie skierowane do podatników, którzy pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego pozostają aktywni zawodowo. Warunkiem skorzystania z tej preferencji podatkowej jest jednak to, aby podatnik (pomimo nabycia uprawnień) nie pobierał emerytury lub innego świadczenia systemowo zastępującego takie świadczenie. Ponadto, z podwyższenia kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł będą mogli skorzystać wszyscy podatnicy opodatkowujący swoje dochody według skali podatkowej, w tym także emeryci - wyjaśnia Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

27.05.2024

Szkolenie on-line: Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
28.05.2024

Szkolenie on-line: Estoński CIT - zasady, korzyści oraz pułapki

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
04.06.2024

Szkolenie on-line: Zatrudnianie obywateli Ukrainy po 1 lipca 2024 r.

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
05.06.2024

Szkolenie on-line: Podatek u źródła (WHT) z uwzględnieniem najnowszego projektu objaśnień

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
06.06.2024

Szkolenie on-line: Księgowość projektów unijnych

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY