Działalność gospodarcza

W dziale Działalność gospodarcza znajduje się 67 artykuły spośród 56024 dostępnych w podatki.biz. Spis artykułów prezentowany jest w układzie chronologicznym - od najnowszego do najstarszego. Wybierz żądany artykuł lub przejdź na kolejną stroną aby wyświetlić listę z poprzedniego okresu. Zawsze możesz skorzystać z wyszukiwarki, przejść do spisu tematycznego artykułów, wyświetlić wykaz wszystkich artykułów opublikowanych w podatki.biz.

 • 11.07.2024
  Projekt ws. stażu pracy w konsultacjach społecznych
  Do konsultacji społecznych trafił właśnie projekt nowelizacji Kodeksu pracy dotyczący stażu pracy. Zakłada on, że okresy samozatrudnienia, wykonywania pracy na podstawie umów zleceń czy świadczenia usług będą wliczały się do stażu pracy. W ten sposób Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chce wyrównać szanse w dostępie do niektórych uprawnień pracowniczych dla milionów osób. więcej »
 • 10.07.2024
  E-commerce i podatki (6) Dwa modele dropshippingu - różnice
  W kolejnej lekcji pozostajemy w obrębie modelu logistycznego, określanego mianem dropshippingu. Koncentrowaliśmy się uprzednio na modelu pośrednictwa, a obecnie analizie poddamy inną formę dropshippingu - w której pośrednik, będący polskim przedsiębiorcą, najpierw kupuje towar od hurtownika z zagranicznego kraju, a następnie odsprzedaje ten towar ostatecznemu nabywcy, będącemu konsumentem nieprowadzącym działalności gospodarczej. więcej »
 • 08.07.2024
  Źródła przychodu. Sprzedaż mieszkań wykorzystywanych w działalności gospodarczej
  W maju 2018 r. podatnik otrzymał w drodze darowizny czternaście lokali mieszkalnych. Nieruchomości te są wykorzystywane w jego działalności gospodarczej (najem). W styczniu 2021 r. sprzedał jeden z ww. lokali, natomiast w marcu 2024 r. sprzedał kolejny. Obecnie planuje także w 2024 r. lub w 2025 r. sprzedaż jeszcze jednego mieszkania. Czy odpłatne zbycie mieszkań nabytych w drodze darowizny należy uznać za dokonane poza wykonywaniem działalności gospodarczej? więcej »
 • 03.07.2024
  Kary dla przedsiębiorców od lipca znowu w górę
  Wpisanym na stałe w ryzyko gospodarcze jest brak bieżącego regulowania własnych zobowiązań. Przyczyną takiego stanu mogą być m.in. opóźnienia we wpływach ze sprzedaży produktów, towarów lub usług, ściągalność wierzytelności o małej skuteczności, zmiana trendów na rynku zbytu, wzrost poziomu konkurencji, chybione inwestycje. Skutkiem powyższych sytuacji mogą być: brak, niedopłata bądź opóźnienia w zapłacie podatków, niezłożenie deklaracji podatkowych, niewykonanie obowiązków formalno-podatkowych nakładanych przez ustawodawcę. Uchybienie wykonywania powyższych czynności może skutkować nałożeniem przez organ skarbowy na przedsiębiorcę kary grzywny, a ta uzależniona jest od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. więcej »
 • 03.07.2024
  Odsetki ustawowe w 2024 r. – 9,25%, 11,25%, 13,75% czy 15,75%?
  W dniach 2-3 lipca 2024 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Rada postanowiła kolejny raz utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. Przypomnijmy, że RPP po posiedzeniu w dniach 3-4 października br. obniżyła stopy o 0,25 pkt. proc. Od 5 października br. stopa referencyjna wynosi zatem 5,75%. W związku ze zmianą stóp procentowych NBP od 5 października 2023 r. zmieniły się również stawki odsetek ustawowych wynikających z Kodeksu cywilnego. Z kolei odsetki za opóźnienie określone w ustawie o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych zmieniły się 1 stycznia 2024 r. więcej »
 • 02.07.2024
  Wystąpienie wspólnika ze spółki jawnej bez wynagrodzenia
  Na podstawie umowy wszyscy wspólnicy spółki jawnej wnieśli wkłady pieniężne. Obecnie, jeden ze wspólników planuje wystąpić ze spółki nie otrzymując w związku z tym wynagrodzenia. Zarówno spółka jak i występujący wspólnik nie będą mieli wobec siebie żadnych roszczeń z tego tytułu, w tym zwrotu wniesionego przez niego wkładu do spółki lub jego równowartości. Czy wystąpienie wspólnika ze spółki bez wynagrodzenia będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn? więcej »
 • 28.06.2024
  Działalność nierejestrowa od 1 lipca z wyższym limitem
  Działalność nierejestrowa (nierejestrowana, nieewidencjonowana) to drobna działalność zarobkowa osób fizycznych, która nie wymaga rejestracji firmy, wpisu do CEIDG. Nie jest ona traktowana jak działalność gospodarcza, o ile uzyskane przychody nie przekroczą w żadnym miesiącu 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Limit przychodów dla tej działalności w 2024 roku zmienia się dwa razy. Od stycznia do czerwca wynosi 3181,50 zł, a od lipca będzie to 3225 zł. więcej »
 • 27.06.2024
  Nieruchomości i podatki (2) – Działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy o VAT
  W poprzedniej lekcji zajmowaliśmy się tematem sprzedaży domu przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności w kontekście podatku PIT. Podatnicy muszą jednak pamiętać, że obrót związany z nieruchomością to czynność, która w pewnych warunkach może również podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT. więcej »
 • 20.06.2024
  Kryptowaluty (2) Czy kryptowaluta jest legalna?
  Skoro wirtualna waluta nie przystaje do żadnej z przedstawionych w pierwszym odcinku definicji środków płatniczych i instrumentów finansowych, to czy w ogóle jej posiadanie i handel jest legalny? więcej »
 • 17.06.2024
  E-commerce i podatki (2) Działalność gospodarcza czy sprzedaż prywatna – Nie ilość ma znaczenie
  Spora rzesza osób wciąż wiąże fakt prowadzenia działalności gospodarczej z liczbą dokonywanych sprzedaży. Trzeba jednak wyraźnie podkreślić, że ani art. 5a pkt 6 ustawy PIT, ani też żaden inny przepis ustawy, nie uzależnia kwalifikacji działalności gospodarczej od liczby dokonanych transakcji sprzedaży czy też ilości zbywanych przedmiotów. więcej »
 • 14.06.2024
  Rzecznik MŚP: Zakaz handlu w niedzielę - fakty i mity
  Za sprawą projektu posłów Polski 2050 do Sejmu wrócił temat niedziel handlowych. Projektodawcy proponują, by przywrócić możliwość handlu w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca. Za pracę w niedzielę przysługiwałoby podwójne wynagrodzenie, a pracodawca miałby obowiązek wyznaczyć pracownikowi dzień wolny 6 dni przed albo 6 dni po dniu pracy w niedzielę. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz jest wobec tego projektu zdecydowanie krytyczny. więcej »
 • 07.06.2024
  Kontynuacja działalności przez spadkobiercę a prawo do podatku liniowego
  Czy spadkobiercy, przysługuje prawo do kontynuacji wybranej przez spadkodawcę formy opodatkowania podatkiem liniowym dochodów osiąganych z tytułu uczestnictwa w spółkach osobowych oraz spółce cywilnej w ramach sukcesji podatkowej, począwszy od chwili otwarcia spadku z mocy prawa? więcej »
 • 29.05.2024
  mObywatel dla firm: Dane do faktury i zaświadczenie o wpisie do CEIDG
  Sprawdź dane swojej jednoosobowej działalności gospodarczej w aplikacji mObywatel 2.0. W usłudze Firma: zobaczysz dane swojej jednoosobowej działalności gospodarczej i sprawdzisz ich poprawność, skopiujesz informacje (jak NIP czy REGON) i wyślesz je w wybrany sposób, więcej »
 • 24.05.2024
  Ministerstwo Rozwoju i Technologii o tzw. urlopie dla przedsiębiorców
  Przedsiębiorcy opłacają składki na ubezpieczenia społeczne, niezależnie od tego, czy są aktywni czy też korzystają z czasu wolnego. Propozycja "urlopu dla przedsiębiorców" miałaby zmniejszyć to obciążenie poprzez zwolnienie przedsiębiorców z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne przez jeden miesiąc, co pozwoliłoby im na oszczędność finansową. Dodatkowo, zapewnienie świadczenia urlopowego w wysokości połowy płacy minimalnej podczas tego miesiąca wolnego byłoby dodatkowym wsparciem finansowym dla przedsiębiorców, pozwalającym im na utrzymanie płynności finansowej podczas odpoczynku. więcej »
 • 13.05.2024
  Sprzedaż w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej
  Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników, stosownie do postanowień art. 22 ust. 1 oraz art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy jednak niż 30 dni lub na czas określony - od 30 dni do 24 miesięcy (w przypadku przedsiębiorców wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego). więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

13.07.2024

Szkolenie online: Akademia główny księgowy (108 h) - certyfikowany kurs rachunkowości dla...

cena: 2390.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
17.07.2024

Szkolenie on-line: Tworzenie oraz opodatkowanie fundacji rodzinnej

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
18.07.2024

Szkolenie on-line: Delegowanie pracowników za granicę

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
22.07.2024

Szkolenie on-line: Jak ustalić koszt wyrobu gotowego? Zasady ewidencji kosztów, ustalenie...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
23.07.2024

Szkolenie on-line: Estoński CIT - zasady, korzyści oraz pułapki

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY