Składki ZUS: ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP

W dziale Składki ZUS: ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP znajduje się 209 artykuły spośród 55770 dostępnych w podatki.biz. Spis artykułów prezentowany jest w układzie chronologicznym - od najnowszego do najstarszego. Wybierz żądany artykuł lub przejdź na kolejną stroną aby wyświetlić listę z poprzedniego okresu. Zawsze możesz skorzystać z wyszukiwarki, przejść do spisu tematycznego artykułów, wyświetlić wykaz wszystkich artykułów opublikowanych w podatki.biz.

 • 17.06.2024
  Rehabilitacja lecznicza - zasady kwalifikacji
  Prewencja rentowa to istotny element systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce, mający na celu zapobieganie niezdolności do pracy oraz pomoc w powrocie do aktywności zawodowej osobom zagrożonym utratą zdolności do pracy. Działania podejmowane w ramach prewencji rentowej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) są ukierunkowane na poprawę stanu zdrowia ubezpieczonych oraz zwiększenie ich szans na utrzymanie zatrudnienia. Dla ubezpieczonych skorzystanie z możliwości jakie dają instrumenty prewencji rentowej to szansa na nieodpłatne znaczące poprawienie stanu zdrowia. więcej »
 • 14.06.2024
  Podstawa wymiaru składek ZUS pracowników oddelegowanych do pracy za granicę
  Miesięczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników, wykonujących czasowo pracę za granicą nie może być (po odjęciu równowartości diet od przychodu pracownika) niższa od kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. Ustalając podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w miesiącu rozliczania wynagrodzenia należy uwzględnić wszystkie składniki wynagrodzenia stanowiące przychód pracownika, a następnie, jeżeli zostaną spełnione określone warunki, zastosować wyłączenia wynikające z rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. więcej »
 • 13.06.2024
  Wakacje składkowe od 1 listopada 2024 r. Dla kogo i jakie są warunki?
  Ustawa z dnia 9 maja 2024 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, która została wczoraj ogłoszona w Dzienniku Ustaw, wprowadza tzw. „wakacje składkowe” dla najmniejszych firm. Zwolnienie to będzie przysługiwało wyłącznie za jeden miesiąc kalendarzowy w danym roku kalendarzowym. Co ważne, korzystający z wakacji składkowych nadal będą traktowani jako osoby prowadzące działalność pozarolniczą, a także nie będą musieli ją zawieszać, tzn. nadal będą mogli m.in. uzyskiwać z niej przychody. więcej »
 • 13.06.2024
  MZ o wielokrotnych składkach zdrowotnych: Bez wyjątków dla pracujących emerytów
  Ustawa nie nakłada na emerytów dodatkowych obciążeń, którymi nie są objęte inne grupy osób podlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu. Obciążenie każdego ze zbiegających się tytułów składką na ubezpieczenie zdrowotne znajduje uzasadnienie nie tylko fiskalne, lecz również wynika z właściwości składki jako obciążenia publicznoprawnego o charakterze celowym. Niezależnie od powyższego, każdorazowe podejmowanie dodatkowej działalności może prowadzić do intensyfikacji czynności zawodowych, a ta może powodować zwiększenie ryzyka wystąpienia konieczności udzielenia świadczenia zdrowotnego - wyjaśniło Ministerstwo Zdrowia. więcej »
 • 13.06.2024
  ZUS: duża część rodziców i opiekunów nie złożyła jeszcze wniosków o 800+
  Na około 100 tys. dzieci nie złożono jeszcze wniosków o świadczenie 800 +na nowy okres świadczeniowy. Jeśli rodzice zrobią to w czerwcu, mogą spodziewać się wypłaty pieniędzy najpóźniej do końca sierpnia z wyrównaniem za czerwiec i lipiec. Nowy okres rozliczeniowy w programie 800+ rozpoczął się 1 czerwca tego roku i potrwa do 31 maja 2025 r. Rodzice, którzy chcą otrzymywać świadczenie, powinni złożyć wniosek. więcej »
 • 12.06.2024
  Składki ZUS: Dobrowolna odprawa wypłacona w związku z rozwiązaniem umowy o pracę
  Wypłacana pracownikowi, w związku z rozwiązaniem umowy o pracę, dobrowolna odprawa pieniężna nie podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Tym samym odprawa ta również nie podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne - stwierdził ZUS w interpretacji indywidualnej. więcej »
 • 11.06.2024
  Składki ZUS od nagrody za polecenie kandydata do pracy
  Wartości nagrody uznaniowej dla pracownika za polecenie kandydata do pracy nie uwzględnia się w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, nie jest bowiem prawnie możliwe uwzględnienie w podstawie wymiaru składek pracowników należności, które nie stały się przychodem ze stosunku pracy w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych - tak uznał Zakład Ubezpieczeń Społecznych w interpretacji indywidualnej. więcej »
 • 07.06.2024
  Składki ZUS od premii regulaminowej
  Premia regulaminowa jako składnik wynagrodzenia stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne pracowników. Premia ta będzie również stanowić podstawę wymiaru składek, gdy z regulaminu wynagradzania nie wynika prawo pracownika do premii w okresie w którym pobiera wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy, zasiłek chorobowy, macierzyński, opiekuńczy, świadczenie rehabilitacyjne.  więcej »
 • 06.06.2024
  Mały ZUS dla przedsiębiorcy po ubezpieczeniu w KRUS
  Z Małego ZUS nie mogą skorzystać osoby, które m.in. prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność. Podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników nie oznacza, że pozarolnicza działalność nie była prowadzona - tak uznał Zakład Ubezpieczeń Społecznych w interpretacji indywidualnej. więcej »
 • 05.06.2024
  Zmiany w składce zdrowotnej. Co planuje Ministerstwo Zdrowia?
  W Ministerstwie Zdrowia prowadzone są prace legislacyjne dotyczące zmiany zasad obliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne przez przedsiębiorców. Zgodnie z przygotowywanym projektem przywrócona zostanie m.in. zryczałtowana składka zdrowotna dla przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych według skali podatkowej. Przewiduje się, że poprzez wdrażane zmiany obniżona zostanie wysokość składki zdrowotnej dla 93% przedsiębiorców (niezależnie od formy opodatkowania), w tym w szczególności dla tych, którzy osiągają niskie i średnie dochody - czytamy w odpowiedzi MZ na interpelację poselską. więcej »
 • 05.06.2024
  Składki ZUS: Zawieszona firma, bycie komplementariuszem a ulga na start
  Przedsiębiorca jako osoba rozpoczynająca wykonywanie działalności gospodarczej w ramach wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia zawieszenia działalności i nie wykonująca w ramach tej działalności na rzecz byłego pracodawcy czynności wykonywanych uprzednio w ramach stosunku pracy, przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia tej działalności nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym (tzw. ulga na start). więcej »
 • 05.06.2024
  Korekta zeznania PIT i wniosek o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej po terminie
  Wniosek o zwrot nadpłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne można złożyć w maksymalnym terminie 1 miesiąca po upływie terminu na złożenie zeznania podatkowego. Jednocześnie przepisy mówią, że jeżeli złożona będzie korekta zeznania i z tej korekty będzie wynikał wyższy dochód należy złożyć korektę rozliczenia rocznego składki na ubezpieczenie zdrowotne. Co w przypadku, jeżeli np. we wrześniu złożę korektę zeznania i dochód się zmniejszy? Czy nie będzie można złożyć korekty DRA i wykazać niższe (prawidłowe) podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne? więcej »
 • 04.06.2024
  Etat i firma. MZ o podwójnej składce zdrowotnej
  Każdorazowe podejmowanie dodatkowej działalności może prowadzić do intensyfikacji czynności zawodowych, a ta może powodować zwiększenie ryzyka wystąpienia konieczności udzielenia świadczenia zdrowotnego. Koszty leczenia pacjenta na intensywnej terapii mogą wynieść nawet kilkadziesiąt tysięcy zł za dobę. W przypadku większości bardziej skomplikowanych jednostek chorobowych koszt leczenia pacjenta znacznie przekracza sumę nawet wieloletniego odprowadzania składek zdrowotnych - wyjaśnia Ministerstwo Zdrowia. więcej »
 • 04.06.2024
  Składki ZUS od świadczeń dla pracowników: Punkty to nie posiłek
  Wartość świadczenia będąca odpowiednikiem przyznawanych pracownikom co miesiąc przez pracodawcę punktów następnie wymienianych na gotowe posiłki bezpośrednio w placówkach gastronomicznych, lub w placówkach gastronomicznych za pośrednictwem aplikacji, np. "glovo", "pyszne.pl", "Uber eats" itp. do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 450 zł, nie będzie wyłączona z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne - czytamy w interpretacji indywidualnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. więcej »
 • 03.06.2024
  Karnety sportowe dla pracowników a składki ZUS
  Świadczenie w postaci karty umożliwiającej korzystanie z usług rekreacyjno-wypoczynkowych nie będzie stanowić podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu stosunku pracy. Jeżeli bowiem świadczenie uzyskiwane przez pracownika w ramach stosunku pracy stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a pracownicy ponoszą częściową odpłatność i stosowny zapis o takim uprawnieniu znajdzie się w przepisach regulaminu wynagradzania, wówczas wyłączeniu podlegać będzie wartość różnicy pomiędzy ceną nabycia ww. korzyści, a ponoszoną przez pracownika odpłatnością. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

19.06.2024

Szkolenie on-line: Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
21.06.2024

Szkolenie online: Najczęściej popełniane błędy w rozliczeniach podatku VAT - studium przypadku

cena: 790.00 zł netto

organizator: MDDP Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
24.06.2024

Szkolenie online: Akademia HR Business Partnera

cena: 1690.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
24.06.2024

Szkolenie on-line: Jak ustalić koszt wyrobu gotowego? Zasady ewidencji kosztów, ustalenie...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
25.06.2024

Szkolenie on-line: Tworzenie oraz opodatkowanie fundacji rodzinnej

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY