Składki ZUS: ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP

W dziale Składki ZUS: ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP znajduje się 182 artykuły spośród 54521 dostępnych w podatki.biz. Spis artykułów prezentowany jest w układzie chronologicznym - od najnowszego do najstarszego. Wybierz żądany artykuł lub przejdź na kolejną stroną aby wyświetlić listę z poprzedniego okresu. Zawsze możesz skorzystać z wyszukiwarki, przejść do spisu tematycznego artykułów, wyświetlić wykaz wszystkich artykułów opublikowanych w podatki.biz.

 • 07.12.2023
  Świadczenie wspierające oraz zmiany w świadczeniu pielęgnacyjnym - pytania i odpowiedzi
  Świadczenie wspierające. 1. Celem świadczenia wspierającego jest udzielenie osobom niepełnosprawnym mającym potrzebę wsparcia pomocy służącej częściowemu pokryciu wydatków związanych z zaspokojeniem szczególnych potrzeb życiowych tych osób. 2. Świadczenie wspierające przysługiwać będzie od 1 stycznia 2024 r. osobie w wieku od ukończenia 18, roku życia posiadającej decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia, w której potrzebę wsparcia określono na poziomie od 70 do 100 punktów w skali potrzeby wsparcia. więcej »
 • 06.12.2023
  Składki ZUS: Umowa o świadczenie usług z osobami wykonującymi tzw. działalność nieewidencjonowaną
  W sytuacji kiedy osoba, z którą zostanie zawarta umowa o wykonywanie usług, nie posiada innego tytułu podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z tytułu zawartej umowy o świadczenie usług z osobą wykonującą tzw. działalność nieewidencjonowaną, za taką osobę należy opłacić składki na ubezpieczenia społeczne. Jeżeli osoba ta dodatkowo posiada umowę o pracę zawartą z innym podmiotem, z tytułu której osiąga przychody w wysokości co najmniej w kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę, nie powstanie obowiązek podlegania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. więcej »
 • 05.12.2023
  Świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością
  Od 1 stycznia 2024 r. wejdą w życie przepisy, które wprowadzają świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością. Będzie je przyznawać i wypłacać Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Aby osoba z niepełnosprawnością mogła otrzymać to świadczenie, powinna najpierw uzyskać od wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON) decyzję o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia. więcej »
 • 05.12.2023
  Niekorzystna dla przedsiębiorców uchwała SN dot. podstaw wymiaru składek
  W dniu 29 listopada br. Sąd Najwyższy w składzie Siedmiu Sędziów podjął niekorzystną dla przedsiębiorców uchwałę pod sygn. III UZP 3/23, która kłóci się zdaniem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców z dotychczasowym dorobkiem orzeczniczym Sądu Najwyższego. Zgodnie bowiem z Uchwałą Składu Siedmiu Sędziów z dnia 21 kwietnia 2010 r., sygn. II UZP 1/10, Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie jest uprawniony do kwestionowania kwoty zadeklarowanej przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność jako podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, jeśli mieści się ona w granicach określonych ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych. Sąd Najwyższy podkreślał, iż ZUS nie może modyfikować wysokości deklarowanej przez przedsiębiorcę podstawy wymiaru składek z uwagi na zasady współżycia społecznego. więcej »
 • 04.12.2023
  Składki ZUS: Zgłaszanie i wyrejestrowywanie osób na umowie cywilnoprawnej
  Zgłoszenie do obowiązkowych ubezpieczeń  Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego zleceniobiorcy należy do Ciebie jako płatnika składek – zleceniodawcy. Dokonaj zgłoszenia zleceniobiorcy: na druku ZUS ZUA - do obowiązkowych ubezpieczeń: emerytalnego, rentowych i wypadkowego oraz ubezpieczenia zdrowotnego lub na druku ZUS ZZA - tylko do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, więcej »
 • 01.12.2023
  Składki ZUS: Odprawa dla pracownika powołanego do terytorialnej służby wojskowej
  Odprawy wypłacane pracownikom powołanym do terytorialnej służby wojskowej stanowią podstawę wymiaru składek na ich ubezpieczenia społeczne - tak stwierdził Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku w interpretacji indywidualnej. więcej »
 • 29.11.2023
  Ulga na start i mały ZUS: Zawieszenie to nie prowadzenie działalności
  Jeżeli przedsiębiorca zaprzestanie (zakończy lub zawiesi) prowadzenie działalności gospodarczej - wówczas prawo do ponownego skorzystania z obniżonej podstawy wymiaru składek (30% minimalnego wynagrodzenia) nabędzie po upływie ustawowo wymaganego okresu 60 miesięcy kalendarzowych licząc od dnia zakończenia dotychczasowej działalności. Pod pojęciem zakończenia działalności gospodarczej należy rozumieć faktyczne zaprzestanie jej wykonywania - interpretacja indywidualna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku. więcej »
 • 28.11.2023
  Szkolenie i kursy dla pracowników bez składek ZUS
  Wydatki poniesione na szkolenia, kursy, studia, konferencji itp., które zostaną przyznane konkretnym pracownikom zgodnie z art. 1033 Kodeksu pracy korzystają z wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne - tak stwierdził ZUS w interpretacji indywidualnej. więcej »
 • 24.11.2023
  ZUS: Skrócenie czasu na przekazywanie korekt dokumentów rozliczeniowych
  Tylko do 1 stycznia 2024 r. płatnicy składek mogą przekazywać korekty dokumentów rozliczeniowych za okres od stycznia 1999 r. do grudnia 2021 r. Natomiast za okres od stycznia 2022 r. w ciągu 5 lat od terminu płatności składek za dany miesiąc kalendarzowy. więcej »
 • 23.11.2023
  Jak zarejestrować się w ZUS i zgłosić do ubezpieczeń
  Przedsiębiorcy muszą opłacać składki do ZUS. Żeby to robić, najpierw rejestrujesz się jako płatnik składek. Kolejnym krokiem jest zgłoszenie do ubezpieczenia siebie i członków swojej rodziny, a także pracowników i współpracowników oraz członków ich rodzin. Przeczytaj, jak to zrobić. więcej »
 • 23.11.2023
  Kwestionowanie wysokości podstawy wymiaru składek - ZUS na celowniku SN
  Kolejna próba przeforsowania przez ZUS prawa do kwestionowania wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorcy. Sąd Najwyższy rozważa, czy ZUS może obniżać przedsiębiorcom podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne deklarowaną tuż po rozpoczęciu prowadzenia działalności. więcej »
 • 22.11.2023
  Dodatek za rozłąkę zwolniony ze składek ZUS
  Aby skorzystać z wyłączenia z podstawy wymiaru składek ZUS konieczne jest przeniesienia pracownika poza miejsce wykonywania przez niego pracy, które oznaczone jest w zawartej z nim umowie o pracę. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku oddelegowania pracownika do pracy poza granicami kraju. W konsekwencji, wypłacany pracownikom delegowanym do pracy za granicę dodatek za rozłąkę będzie podlegał na podstawie § 2 ust. 1 pkt 18 rozporządzenia wyłączeniu z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne do wysokości wskazanej w tym przepisie. więcej »
 • 21.11.2023
  Etat i działalność: Składki ZUS przy niewypłacaniu wynagrodzenia z pracy
  Dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy tak długo jak trwa stosunek pracy dodatkowe (pozapracownicze) tytuły ubezpieczeń mają charakter dobrowolny, bez względu na to czy pracownikowi wypłacono bądź nie wynagrodzenie za dany miesiąc. więcej »
 • 17.11.2023
  Wyrok TK: Waloryzacja emerytur "czerwcowych" niezgodna z Konstytucją
  Prawodawca ustawą nowelizującą z 2021 r. wprowadził nowy, korzystniejszy niż wcześniej obowiązujący, mechanizm waloryzacji kwartalnej składek na ubezpieczenie emerytalne, reagując w ten sposób na wieloletni problem „emerytur czerwcowych”. Nowe zasady ustalania wysokości „emerytur czerwcowych” mają zastosowanie tylko do emerytur przyznanych na wniosek zgłoszony po 31 maja 2021 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis ten, w zakresie w jakim pomija emerytury przyznane na wniosek zgłoszony przed 1 czerwca 2021 r., jest niezgodny Konstytucją RP. więcej »
 • 17.11.2023
  Refundacja składek ZUS z PFRON a podstawa obliczenia składki zdrowotnej
  Przepisy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej nie różnicują przychodów podatkowych z działalności gospodarczej na przychody ze sprzedaży towarów i usług (kolumna 7 KRiR) i przychody pozostałe (kolumna 8 KPiR). Jeżeli przychody wykazywane w kolumnie 8 KPiR rozliczanie są w PIT jako przychody z działalności gospodarczej to okoliczność, że są to przychody „pozostałe” (niezwiązane z podstawowym zakresem prowadzonej działalności gospodarczej) nie ma znaczenia z perspektywy ww. przepisu, a zatem jako podatkowe przychody z działalności gospodarczej wchodzą do podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

11.12.2023

Szkolenie online: Akademia HR Business Partnera

cena: 1690.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
11.12.2023

Szkolenie on-line: Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
11.12.2023

Szkolenie on-line: Obowiązki płatników podatku dochodowego - zakończenie roku 2023 i 2024 rok

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
12.12.2023

Szkolenie on-line: Ceny transferowe i dokumentacja podatkowa

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
13.12.2023

Szkolenie on-line: Leasing według zasad księgowych i podatkowych (z uwzględnieniem MSSF 16)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY