Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

50% koszty uzyskania

 • 26.07.2019Zagraniczna podró subowa przedsibiorcy jednoosobowego
  Przedsibiorca, wyjedajc za granic w celach zwizanych z dziaalnoci gospodarcz, ma prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu diet, na zasadach ogólnych zasadach obowizujcych pracowników. Nie jest przy tym istotny czas pobytu w delegacji. To stanowisko potwierdza wydana ostatnio interpretacja KIS.
  • 26.07.2019CIT. Likwidacja inwestycji w obcym rodku trwaym w kosztach uzyskania przychodów
   W toku prowadzenia dziaalnoci gospodarczej przedsibiorcy niejednokrotnie ponosz nakady na rodki trwae niestanowice ich wasnoci. Najbardziej powszechnym przykadem tego zjawiska wydaj si by wydatki na adaptacj wynajmowanych pomieszcze na potrzeby prowadzonej dziaalnoci. Moe jednak wystpi sytuacja, w której dochodzi do porzucenia inwestycji tego typu, np. w wyniku koniecznoci opuszczenia wynajmowanego lokalu, na którego adaptacj lub ulepszenie poniesiono nakady. Niezaleenie od kwestii rozliczenia tego typu wydatków pomidzy stronami stosunku prawnego (np. najmu nieruchomoci), która niejednokrotnie okrelona jest w zawartej umowie, naley rozway dopuszczalno ujcia likwidowanej inwestycji w kosztach uzyskania przychodów.
   • 25.07.2019CIT. Likwidacja inwestycji w obcym rodku trwaym w kosztach uzyskania przychodów
    W toku prowadzenia dziaalnoci gospodarczej przedsibiorcy niejednokrotnie ponosz nakady na rodki trwae niestanowice ich wasnoci. Najbardziej powszechnym przykadem tego zjawiska wydaj si by wydatki na adaptacj wynajmowanych pomieszcze na potrzeby prowadzonej dziaalnoci. Moe jednak wystpi sytuacja, w której dochodzi do porzucenia inwestycji tego typu, np. w wyniku koniecznoci opuszczenia wynajmowanego lokalu, na którego adaptacj lub ulepszenie poniesiono nakady. Niezaleenie od kwestii rozliczenia tego typu wydatków pomidzy stronami stosunku prawnego (np. najmu nieruchomoci), która niejednokrotnie okrelona jest w zawartej umowie, naley rozway dopuszczalno ujcia likwidowanej inwestycji w kosztach uzyskania przychodów.
    • 25.07.2019Sprzeda nieruchomoci - niezamortyzowana warto w KUP
     Przedmiotem publikowanej dzisiaj interpretacji jest wyjanienie sytuacji, w której podatnik, przy zakupie nieruchomoci korzysta z ulgi inwestycyjnej, w zwizku z czym nie zalicza do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych (odliczenie wydatku od podatku nastpio w wyniku skorzystania z ulgi). W momencie sprzeday pozostaa jeszcze niezamortyzowana cz wartoci pocztkowej. Powstaa wtpliwo - czy t warto mona uwzgldni w KUP?
     • 24.07.2019Najem samochodów do firmy
      Najem samochodów jest rozwizaniem dla kadej wielkoci przedsibiorstwa, w tym take maych i rednich firm, które dziki niemu nie musz szuka pienidzy na zakup samochodów. Najem naley do umów, na podstawie których najemca (przedsibiorca prowadzcy dziaalno) otrzymuje do korzystania pojazd pacc w zwizku z tym najem okrelony czynsz najmu (opaty) wynajmujcemu. Po zakoczeniu umowy przedmiot najmu zwracany jest wynajmujcemu.
      • 23.07.2019Spóka cywilna w ustawie PIT i VAT
       Spóka cywilna jest najprostsz i najbardziej powszechn form prawn prowadzenia biznesu w Polsce. W przeciwiestwie do spóek kapitaowych i osobowych nie posiada osobowoci prawnej, a jej funkcjonowanie zostao uregulowane w Kodeksie cywilnym, a cile rzecz ujmujc, w prawie zobowiza. W praktyce spóka cywilna oznacza umow pomidzy wspólnikami, którzy realizuj wspólny cel gospodarczy. Konstrukcja spóki cywilnej nakada jednak na wspólników liczne obowizki na tle podatkowym. Istotn jej cech jest fakt, e na gruncie podatków dochodowych podatnikami s wycznie wspólnicy, natomiast podatnikiem VAT bdzie ju sama spóka.
       • 23.07.2019Blog a PIT: Wydatki na produkcj filmu w kosztach podatkowych
        Pytanie: Wnioskodawca planuje prowadzi bloga typu „unboxing” czyli rozpakowywanie rónych przedmiotów, opisywanie ich a take - czym Wnioskodawca chce si wyróni na tle innych - opisywanie wad i zalet danego produktu przy stosowaniu go przez okrelony czas, a o jakich nie da si powiedzie od razu. Czy przedmioty kupowane przez Wnioskodawc majce suy nagrywaniu filmów o charakterze doradztwa konsumenckiego stanowi koszt uzyskania przychodu?
        • 22.07.2019Zerowy PIT dla modych: Gminy pacz a MF nie widzi problemu
         Szacuje si, e wprowadzenie 0% stawki PIT dla zatrudnionych poniej 26. roku ycia moe spowodowa ubytek dochodów jednostek samorzdu terytorialnego poczwszy od 2019 r. W ostatnim okresie jednak obserwowany jest wzrost dochodów podatkowych, co pozytywnie rzutuje równie na poziom dochodów JST. Podjto równie szereg dziaa legislacyjnych w obszarze podatków dochodowych majcych na celu uszczelnienie systemu podatkowego, które w sposób trway wpywaj na wzrost dochodów sektora finansów publicznych, co w konsekwencji zrekompensuje zmniejszenie dochodów z tytuu planowanych rozwiza w ustawie PIT - wyjanio Ministerstwo Finansów.
         • 22.07.2019Koszty sdowe mog by kosztem podatkowym
          Pytanie: Ze wzgldu na okolicznoci niezalene od Spóki, Wnioskodawca nie zdoa wywiza si z terminów dostaw. W zwizku z tym, zgodnie z postanowieniami umowy, nie jest wykluczone, e Spóka bdzie zobowizana do zapaty kontrahentowi kary umownej z tytuu zwoki. Wnioskodawca planuje kwestionowa zasadno jej naliczania, a take jej wysoko na drodze sdowej. Czy potencjalny wydatek na zapat kosztów sdowych moe w caoci zosta zaliczony przez Spók do kosztów uzyskania przychodów?
          • 19.07.2019Pomoc przy pozyskaniu rodków transportu dla osób niepenosprawnych
           Z odpowiedzi na interpelacj dotyczc dofinansowania do zakupu samochodu osobowego przez osob niepenosprawn dowiadujemy si, e co prawda obecnie takiej moliwoci nie ma, ale prowadzonych jest kilka innych programów, zwizanych ze zwikszeniem mobilnoci osób niepenosprawnych. Programy te polegaj m.in. na dofinansowaniu rodków transportu dla organizacji, a wkrótce - równie dla samorzdów.
           • 18.07.2019Podatki 2019: Preferencyjne koszty take dla pracowników PAN
            Pracownicy jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk bd mogli stosowa preferencyjne (50 proc.) koszty uzyskania przychodów do caoci swojego wynagrodzenia – wynika z projektu nowelizacji, nad którym zaczyna pracowa Sejm. W efekcie status pracowników PAN zostanie zrównany ze statusem nauczycieli akademickich.
            • 18.07.2019Objanienia podatkowe do ulgi IP Box
             Przepisy przyznajce preferencyjne opodatkowanie 5% stawk podatkow dochodów uzyskiwanych przez podatnika z kwalifikowanych praw wasnoci intelektualnej obowizuj od 1 stycznia 2019 r. Stopie skomplikowania przepisów spowodowa, i natychmiast pojawiy si liczne wtpliwoci interpretacyjne, a podatnicy w wikszoci w dalszym cigu zastanawiaj si, czy korzysta z ulgi - i jak to prawidowo zrobi. 15.07.2019 r. MF udostpnio obszerne objanienia podatkowe, dotyczce korzystania z ulgi IP box - te do skomplikowane. 
             • 18.07.2019Podatki 2019: Niszy PIT ju od padziernika
              Obnienie podatku dochodowego z 18 do 17 proc. dla wszystkich podatników oraz dodatkowe zmniejszenie PIT dla osób pracujcych przez ponad 2-krotne podniesienie kosztów uzyskania przychodów – takie zmiany przewiduje projekt ustawy [1], który rzd przyj 16 lipca 2019 r.  Z nowych rozwiza skorzysta ponad 25 milionów Polaków, zarówno pracujcych na etacie, wykonujcych dzieo czy zlecenie, prowadzcych dziaalno gospodarcz, jak te emerytów i rencistów.  Zmiany maj obowizywa od 1 padziernika 2019 r.
              • 18.07.2019NSA: Wydatki zwizane z organizacj przymusowego wykupu akcji
               Teza: Wydatki poniesione przez spók akcyjn, w zwizku z organizacj procesu przymusowego wykupu akcji, w postaci kosztów: wyceny akcji przez biegego, organizacji walnego zgromadzenia akcjonariuszy, publikacji wymaganych prawem ogosze w Monitorze Sdowym i Gospodarczym oraz obsugi procesu przymusowego wykupu przez instytucj finansow – mog zosta zaliczone do kosztów uzyskania przychodu wymienionej spóki, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm.)
               • 18.07.2019Podatki 2019: Koszty uzyskania przychodów zostan wyranie podwyszone
                Zryczatowane koszty przychodów pracowników zostan zwikszone ponad dwukrotnie – wynika z projektu nowelizacji, który przyj we wtorek rzd. Zmiany bd skutkowa obnieniem kosztów pracy i zostan wprowadzone razem z obnik standardowej stawki PIT z 18 do 17 proc. Nowelizacja przepisów ma wej w ycie ju z pocztkiem padziernika br.
                • 17.07.2019Podatki 2019: Koszty uzyskania przychodów zostan wyranie podwyszone
                 Zryczatowane koszty przychodów pracowników zostan zwikszone ponad dwukrotnie – wynika z projektu nowelizacji, który przyj we wtorek rzd. Zmiany bd skutkowa obnieniem kosztów pracy i zostan wprowadzone razem z obnik standardowej stawki PIT z 18 do 17 proc. Nowelizacja przepisów ma wej w ycie ju z pocztkiem padziernika br.
                 • 17.07.2019Podatki 2020: MF opublikowao projekt ws. obniki PIT do 17 proc.
                  Podstawowa stawka podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) zostanie zmniejszona z obecnych 18 do 17 proc. – wynika z projektu opublikowanego przez Ministerstwo Finansów. Projekt przewiduje te co najmniej dwukrotne podwyszenie kosztów uzyskania przychodów dla pracowników. Nowelizacja przepisów ma wej w ycie 1 padziernika 2019 r.
                  • 16.07.2019Podatki 2019. Najem prywatny po zmianach
                   Od 1 stycznia br. uproszczono zasady wyboru opodatkowania przychodów z tzw. najmu prywatnego. O sposobie opodatkowania przychodów z tego rodzaju najmu (wedug skali podatkowej lub ryczatem) podatnik decyduje teraz dokonujc pierwszej wpaty na podatek dochodowy. Ponadto, zlikwidowano obowizek prowadzenia ewidencji przychodów w przypadku, gdy wysoko przychodów nie wynika z umowy najmu zawartej w formie pisemnej. Wysoko przychodów ustalana jest obecnie na podstawie dowodów potwierdzajcych ich otrzymanie, np. przelewu na rachunek wynajmujcego. Przypomnijmy zatem, co to jest tzw. najem prywatny i jak moe by on opodatkowany.
                   • 16.07.2019Podatki 2020: MF opublikowao projekt ws. obniki PIT do 17 proc.
                    Podstawowa stawka podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) zostanie zmniejszona z obecnych 18 do 17 proc. – wynika z projektu opublikowanego przez Ministerstwo Finansów. Projekt przewiduje te co najmniej dwukrotne podwyszenie kosztów uzyskania przychodów dla pracowników. Nowelizacja przepisów ma wej w ycie z pocztkiem 2020 r.
                    • 12.07.2019PIT. Rozliczenie zakupu i sprzeday lokalu uytkowego
                     Osoby fizyczne, które na potrzeby prowadzonej dziaalnoci nabywaj lokal uytkowy, zwykle zastanawiaj si, czy dokona zakupu jako osoba prywatna, czy jako przedsibiorca. Inne pytanie brzmi: jakie bd skutki podatkowe zwizane z ewentualnym zbyciem tego lokalu za jaki czas? Warto przeanalizowa moliwe scenariusze. Zawsze jednak trzeba liczy si z ryzykiem odmiennej kwalifikacji prawnopodatkowej danej czynnoci, wynikajcej z ewentualnej przyszej zmiany przepisów podatkowych w tym zakresie.
                     • 12.07.2019Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji - pierwsze gosy przedsibiorców
                      W wypadku zwolnienia od podatku dochodowego z tytuu kosztów inwestycji, przedsibiorca zobowizany bdzie do utrzymania nowej inwestycji w regionie, w którym udzielono wsparcia, przez okres nie krótszy ni 3 albo 5 lat od dnia zakoczenia nowej inwestycji, nawet jeli okres wykracza poza okres obowizywania zwolnienia podatkowego.
                      • 11.07.2019PIT. Rozliczenie zakupu i sprzeday lokalu uytkowego
                       Osoby fizyczne, które na potrzeby prowadzonej dziaalnoci nabywaj lokal uytkowy, zwykle zastanawiaj si, czy dokona zakupu jako osoba prywatna, czy jako przedsibiorca. Inne pytanie brzmi: jakie bd skutki podatkowe zwizane z ewentualnym zbyciem tego lokalu za jaki czas? Warto przeanalizowa moliwe scenariusze. Zawsze jednak trzeba liczy si z ryzykiem odmiennej kwalifikacji prawnopodatkowej danej czynnoci, wynikajcej z ewentualnej przyszej zmiany przepisów podatkowych w tym zakresie.
                       • 10.07.2019PIT: Wynajmujcy ma prawo do ulgi mieszkaniowej
                        Pytanie: W 2016 r. Wnioskodawczyni otrzymaa od swojej córki mieszkanie, które po 2018 r. sprzedaa. W styczniu 2019 r. Wnioskodawczyni zakupia nowe mieszkanie. Wnioskodawczyni zakupia mieszkanie z myl, e za 2 do 3 lat zakoczy dziaalno gospodarcz i wówczas przeprowadzi si do zakupionego mieszkania. Do tego czasu Wnioskodawczyni chciaaby wynajmowa mieszkanie, aby pokry koszty zwizane z jego utrzymaniem. Czy jeli Wnioskodawczyni wynajmie mieszkanie do momentu wykorzystywania go przez ni, nie straci prawa do skorzystania z ulgi mieszkaniowej?
                        • 09.07.2019Indywidualna stawka amortyzacyjna dla firmowego mieszkania
                         Pytanie: Wnioskodawca wynajmuje wasny lokal mieszkalny (odrbna wasno), który kupi na rynku wtórnym w 2010 r. W styczniu 2018 r. Wnioskodawca wprowadzi ww. lokal do ewidencji rodków trwaych w jego dziaalnoci. Czy Wnioskodawca ma prawo do 10 letniego okresu amortyzacyjnego (10% stawka amortyzacyjna w stosunku rocznym) w odniesieniu do amortyzacji lokalu mieszkalnego bdcego ujawnionym rodkiem trwaym w dziaalnoci?
                         • 05.07.2019CIT: Likwidacja spóki z niespaconymi zobowizaniami
                          Podstaw do rozpoznania przychodu podatkowego zawsze powinno stanowi wystpienie realnego przysporzenia majtkowego po stronie podatnika. Takie przysporzenie natomiast nie wystpi - w momencie wykrelenia z rejestru przedsibiorców spóka przestanie istnie - niemoliwe bdzie zatem przypisanie jej – jako podmiotowi ju nieistniejcemu – jakiegokolwiek przysporzenia, a tym samym przychodu z tego tytuu.
                          • 02.07.2019WSA. Wzgldy techniczne w podatku od nieruchomoci
                           Z uzasadnienia: Okoliczno, czy w sprawie zachodz "wzgldy techniczne", moe by dowodzona wszelkimi rodkami dowodowymi (...) O ile wic zgodzi si przyjdzie, e co do zasady to na podatniku ciy obowizek wykazania, e dany przedmiot opodatkowania "ze wzgldów technicznych" nie jest i nie moe by wykorzystywany do prowadzenia dziaalnoci gospodarczej - to jednak nie zwalnia to organu z koniecznoci wnikliwego i wszechstronnego wyjanienia tej kwestii w postpowaniu podatkowym (...) w roli biegego nie moe wystpowa pracownik organu podatkowego, nawet jeli ma wiadomoci specjalne w okrelonym zakresie. Biegym moe by tylko osoba nie zainteresowana rozstrzygniciem sprawy.
                           • 01.07.2019Ile faktycznie kosztuje pensja pracownika?
                            Midzy brutto, netto i kosztami cakowitymi pracodawcy istniej due rónice. To tzw. klin - rónica pomidzy tym, co dostaje pracownik w formie wynagrodzenia, a tym, co musi w formie danin zapaci i pracownik i pracodawca. Przedstawiamy pogldow tabel, przedstawiajc, na przykadzie pracownika, którego umowna pensja wynosi 5000 z brutto, jak rozkadaj si obcienia z tytuu skadek i podatków pomidzy pracownika i pracodawc, w typowej sytuacji (przyjlimy pewne zaoenia upraszczajce - np. wysoko ubezpieczenia wypadkowego, sta koszty uzyskania itp.).
                            • 28.06.2019CIT. Wydatki na ubezpieczenie samochodu osobowego w kosztach uzyskania przychodów
                             Wraz z nowelizacj ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która wesza w ycie na pocztku roku 2019, licznym modyfikacjom ulegy zasady rozliczania w kosztach uzyskania przychodów wydatków z tytuu uywania samochodu osobowego w dziaalnoci gospodarczej. Wprowadzane zmiany wywoay wiele kontrowersji, jak równie wtpliwoci co do waciwego stosowania nowych przepisów, ze wzgldu na ich nieprecyzyjno oraz brak wytycznych lub objanie w tym zakresie.
                             • 28.06.2019Ile faktycznie kosztuje pensja pracownika?
                              Midzy brutto, netto i kosztami cakowitymi pracodawcy istniej due rónice. To tzw. klin - rónica pomidzy tym, co dostaje pracownik w formie wynagrodzenia, a tym, co musi w formie danin zapaci i pracownik i pracodawca. Przedstawiamy pogldow tabel, przedstawiajc, na przykadzie pracownika, którego umowna pensja wynosi 5000 z brutto, jak rozkadaj si obcienia z tytuu skadek i podatków pomidzy pracownika i pracodawc, w typowej sytuacji (przyjlimy pewne zaoenia upraszczajce - np. wysoko ubezpieczenia wypadkowego, sta koszty uzyskania itp.).
                              • 27.06.2019Prowadzenie dziaalnoci gospodarczej przez VAT-owca w mieszkaniu
                               Nierzadko podatnicy ze wzgldu na specyfik swojej dziaalnoci, np. brak koniecznoci spotka z klientami, niewielkie jej rozmiary bd w pocztkowym okresie z uwagi na nisze koszty decyduj si na realizacj zada gospodarczych we wasnym mieszkaniu lub domu.  Podatnik VAT ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w zakupionych towarach i usugach w takim zakresie, w jakim zwizane s one z wykonywanymi czynnociami opodatkowanymi. Wydatki podatnika VAT zwizane z dziaalnoci wykonywan w mieszkaniu lub domu maj poredni z ni zwizek, gdy nie przyczyniaj si bezporednio do uzyskania przychodu, np. poprzez odsprzeda zakupionych towarów, lecz maj wpyw na ogólne funkcjonowanie podmiotu gospodarczego jako caoci.
                               • 27.06.2019Pracownicze koszty uzyskania przychodów - zwyke i 50%
                                Pracownicy uzyskujcy dochody z tytuu stosunku subowego, stosunku pracy, spódzielczego stosunku pracy oraz pracy nakadczej maj co do zasady kwotowo okrelone normy kosztów uzyskania przychodów.
                                • 27.06.2019CIT. Wydatki na ubezpieczenie samochodu osobowego w kosztach uzyskania przychodów
                                 Wraz z nowelizacj ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która wesza w ycie na pocztku roku 2019, licznym modyfikacjom ulegy zasady rozliczania w kosztach uzyskania przychodów wydatków z tytuu uywania samochodu osobowego w dziaalnoci gospodarczej. Wprowadzane zmiany wywoay wiele kontrowersji, jak równie wtpliwoci co do waciwego stosowania nowych przepisów, ze wzgldu na ich nieprecyzyjno oraz brak wytycznych lub objanie w tym zakresie.
                                 • 26.06.2019Korekta amortyzacji. Sprzeda rodka trwaego przed upywem roku od jego zakupu
                                  Pytanie: Czy naley dokona korekty dokonanych odpisów amortyzacyjnych od rodków trwaych lub wartoci niematerialnych i prawnych, które podlegaj amortyzacji zbytych przed upywem jednego roku od ich nabycia?
                                  • 26.06.2019Koszty 2019: Limit wydatków na samochód dotyczy wszystkich
                                   Norma prawna zawarta w art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o CIT jest adresowana do wszystkich podmiotów i ma charakter generalny. Jej celem jest wyczenie z kosztów podatkowych wydatków zwizanych z uywaniem samochodu osobowego na cele nie zwizane z prowadzon przez podatnika dziaalnoci. Fakt, i podmioty korzystajce ze zwolnie przedmiotowych zawartych np. w art. 17 ust. 1 pkt 4 czy pkt 6c (fundacje, stowarzyszenia, itp.) przeznaczaj swoje dochody na cele statutowe nie jest jednoznaczne z tym, e nie prowadz dziaalnoci gospodarczej. Zatem przepis art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o CIT naley stosowa równie do tych podmiotów - wyjanio Ministerstwo Finansów.
                                   • 25.06.2019Podróe subowe: Ryczat na przejazdy w dni wolne od pracy a PIT
                                    Pytanie: Czy w ramach podróy subowej odbywanej poza granicami kraju wypacany ryczat na pokrycie kosztów przejazdów rodkami komunikacji miejscowej w dni wolne od pracy korzysta ze zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a ustawy o PIT?
                                    • 25.06.2019Objanienia podatkowe MF dot. cen transferowych – techniczne aspekty przygotowywania analiz porównawczych i opisy zgodnoci
                                     Ministerstwo Finansów opublikowao objanienia podatkowe w zakresie cen transferowych, dotyczce technicznych aspektów przygotowywania analiz porównawczych oraz opisów zgodnoci w odniesieniu do przepisów obowizujcych do 31 grudnia 2018 r.  W zakresie technicznych aspektów przygotowywania analiz porównawczych opublikowane poniej objanienia obejmuj takie szczegóowe kwestie, jak:    porównywalno danych a ich lokalno,  moliwo wykorzystania danych wewntrznych,  moliwo wykorzystania danych ofertowych,  zasadno korzystania z danych porównawczych, które nie s publicznie dostpne (tzw. secret comparables),  zasadno odrzucania z próby danych porównawczych podmiotów z wynikami ekstremalnymi (w tym podmiotów ze strat),  minimalna liczebno próby w analizie danych porównawczych,  wybór punktu z przedziau,  aktualizacja analizy danych porównawczych.
                                     • 25.06.2019Kara umowna za nieodebranie lokalu handlowego jako koszt uzyskania przychodu
                                      Przedsibiorcy prowadzcy dziaalno gospodarcz mog spotka si z problematyk kar umownych i odszkodowa wynikajcych z rónych tytuów. Temat ten jest nie tylko skomplikowany na gruncie prawnym i gospodarczym, ale take na gruncie ustawy o podatku dochodowym. W szczególnoci w niektórych sytuacjach przedsibiorcy mog zaliczy do kosztów podatkowych wydatki zwizane z karami umownymi lub odszkodowaniami, a w innych ju nie. Wszystko zaley od tytuu, z jakiego ma zosta dokonana wypata, cigu zdarze do niej prowadzcego, umów i porozumie z kontrahentem, a take odpowiedniej dokumentacji. Powysze sprawia, e problematyka rozliczenia kary umownej czy odszkodowania stanowi wyzwanie dla przedsibiorców, którzy w tym zakresie czsto sigaj po pomoc dowiadczonych doradców podatkowych.
                                      • 25.06.2019Korekta amortyzacji. Sprzeda rodka trwaego przed upywem roku od jego zakupu
                                       Pytanie: Czy naley dokona korekty dokonanych odpisów amortyzacyjnych od rodków trwaych lub wartoci niematerialnych i prawnych, które podlegaj amortyzacji zbytych przed upywem jednego roku od ich nabycia?
                                       • 24.06.2019Objanienia podatkowe MF dot. cen transferowych – techniczne aspekty przygotowywania analiz porównawczych i opisy zgodnoci
                                        Ministerstwo Finansów opublikowao objanienia podatkowe w zakresie cen transferowych, dotyczce technicznych aspektów przygotowywania analiz porównawczych oraz opisów zgodnoci w odniesieniu do przepisów obowizujcych do 31 grudnia 2018 r.  W zakresie technicznych aspektów przygotowywania analiz porównawczych opublikowane poniej objanienia obejmuj takie szczegóowe kwestie, jak:  porównywalno danych a ich lokalno,  moliwo wykorzystania danych wewntrznych,  moliwo wykorzystania danych ofertowych,  zasadno korzystania z danych porównawczych, które nie s publicznie dostpne (tzw. secret comparables),  zasadno odrzucania z próby danych porównawczych podmiotów z wynikami ekstremalnymi (w tym podmiotów ze strat),  minimalna liczebno próby w analizie danych porównawczych,  wybór punktu z przedziau,  aktualizacja analizy danych porównawczych.
                                        • 24.06.2019Podróe subowe: Ryczat na przejazdy w dni wolne od pracy a PIT
                                         Pytanie: Czy w ramach podróy subowej odbywanej poza granicami kraju wypacany ryczat na pokrycie kosztów przejazdów rodkami komunikacji miejscowej w dni wolne od pracy korzysta ze zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a ustawy o PIT?
                                         • 24.06.2019Koszty przy sprzeday nieruchomoci nabytej w wyniku zamiany
                                          Pytanie: W 2008 r. Wnioskodawca naby w drodze zamiany lokal mieszkalny. Umowa bya zawarta z bratem Wnioskodawcy. Strony nie dokonay wzajemnie adnych spat ani dopat. W czerwcu 2013 r. Wnioskodawca sprzeda powyszy lokal. Czy kosztem uzyskania przychodu ze sprzeday jest warto lokalu mieszkalnego nabytego w drodze zamiany w 2008 r., czy te warto zamienianego lokalu mieszkalnego?
                                          • 21.06.2019Towar bez wad ale po terminie - kara umowna a koszty uzyskania przychodu
                                           Przepis art. 23 ust. 1 pkt 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odnosi si do kategorii odszkodowa i kar umownych, nie precyzujc, e chodzi o odszkodowania i kary umowne bdce nastpstwem niewykonania lub nienaleytego wykonania zobowizania przez dunika na skutek niedochowania przez niego naleytej starannoci. Tym samym (...) naley przyj, e wszelkie odszkodowania i kary umowne z wymienionych w tym przepisie tytuów nie mog zosta zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, niezalenie od tego, czy s one skutkiem szkody powstaej w nastpstwie winy dunika czy te szkody, na której powstanie dunik nie mia wpywu.
                                           • 19.06.2019WSA. Paragon nie zawsze musi by wysany do klienta
                                            Z uzasadnienia: Warunek "wydania" paragonu bdzie speniony poprzez udostpnienie i umoliwienie jego odbioru w miejscu siedziby Skarcej, o czym informacja znajdowa si bdzie m.in. na stronie internetowej Skarcej. Za stanowiskiem prezentowanym przez Skarc, w odniesieniu do sprzeday biletów online, przemawiaj wzgldy racjonalnoci i sprawnoci funkcjonowania obrotu gospodarczego, a take postpu technologicznego oraz upowszechnienia si elektronicznych rodków komunikacji oraz przesyania danych, za którymi nie zawsze nada ustawodawca.
                                            • 17.06.2019Strata w rodkach obrotowych - w jaki sposób zaliczy j do KUP?
                                             Wszyscy naraeni jestemy na rónego rodzaju zdarzenia, w nastpstwie których wystpuj szkody w majtku. W przypadku przedsibiorców czsto w wyniku takich zdarze wystpuj straty w rodkach obrotowych. Do zdarze, w nastpstwie których nastpuje uszczuplenie majtku zaliczymy np. kradzie, zaginicie, poar, zalanie, uszkodzenie mechaniczne, itp. W wyniku takich sytuacji przedsibiorca ponosi strat finansow (w czci nie pokrytej ewentualnym ubezpieczeniem). Czy moe zaliczy t strat do kosztów uzyskania przychodów, a jeli tak - w jaki sposób powinien j udokumentowa?
                                             • 14.06.2019Od 1 sierpnia wynagrodzenia modziey bez PIT - zasady stosowania zwolnienia
                                              Ministerstwo Finansów poinformowao oficjalnie na swojej stronie, e dochody podatników do 26. roku ycia, w kwocie nieprzekraczajcej 85,5 tys. z, bd zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zwolnienie to ma dotyczy zarówno przychodów z pracy jak i z umów zlecenia zawartych z firm. Przepisy maj zgodnie z zaoeniami wej w ycie 1 sierpnia 2019 r. i bd mie zastosowanie do przychodów uzyskanych od tej daty.
                                              • 14.06.2019Strata w rodkach obrotowych - w jaki sposób zaliczy j do KUP?
                                               Wszyscy naraeni jestemy na rónego rodzaju zdarzenia, w nastpstwie których wystpuj szkody w majtku. W przypadku przedsibiorców czsto w wyniku takich zdarze wystpuj straty w rodkach obrotowych. Do zdarze, w nastpstwie których nastpuje uszczuplenie majtku zaliczymy np. kradzie, zaginicie, poar, zalanie, uszkodzenie mechaniczne, itp. W wyniku takich sytuacji przedsibiorca ponosi strat finansow (w czci nie pokrytej ewentualnym ubezpieczeniem). Czy moe zaliczy t strat do kosztów uzyskania przychodów, a jeli tak - w jaki sposób powinien j udokumentowa?
                                               • 13.06.2019Od 1.08 wynagrodzenia modziey bez PIT - zasady stosowania zwolnienia
                                                Ministerstwo Finansów poinformowao oficjalnie na swojej stronie, e dochody podatników do 26. roku ycia, w kwocie nieprzekraczajcej 85,5 tys. z, bd zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zwolnienie to ma dotyczy zarówno przychodów z pracy jak i z umów zlecenia zawartych z firm. Przepisy maj zgodnie z zaoeniami wej w ycie 1 sierpnia 2019 r. i bd mie zastosowanie do przychodów uzyskanych od tej daty.
                                                • 13.06.2019Daniny publiczne w okresie zarzdu sukcesyjnego
                                                 Ustawa o zarzdzie sukcesyjnym wprowadza regulacje, obejmujce zasady tymczasowego zarzdzania przedsibiorstwem po mierci przedsibiorcy, który we wasnym imieniu wykonywa dziaalno gospodarcz na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziaalnoci Gospodarczej (zwanej dalej "CEIDG") oraz kontynuowania dziaalnoci gospodarczej, wykonywanej z wykorzystaniem tego przedsibiorstwa.
                                                 • 13.06.2019Ksigi rachunkowe nie maj charakteru podatkotwórczego
                                                  Pytanie: Czy koszty prowizji od wynajmu powinny zosta zaliczone do kosztów uzyskania przychodu jednorazowo na podstawie otrzymanej faktury za prowizj, czy te prawidowe jest stanowisko zgodnie z którym powinny by one rozliczone w czasie, zgodnie z ujciem rachunkowym przyjtym na podstawie art. 39 Ustawy o rachunkowoci?
                                                  • 12.06.2019Dofinansowanie wypoczynku pracowników i ich rodzin. Podatki i ZUS
                                                   Powoli rozpoczyna si sezon wyjazdów wypoczynkowych. Dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz ich rodzin moe by udzielone nie tylko ze rodków Zakadowego Funduszu wiadcze Socjalnych, ale równie z innego róda, np. ze rodków obrotowych przedsibiorstwa. W zalenoci od tego, skd pochodzi to dofinansowanie, jaka jest jego wysoko oraz tego, czy dotyczy dorosych czy te dzieci lub modziey – róne bd skutki podatkowo-skadkowe udzielonego wsparcia.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ] . [ 14 ] ... [ 107 ] nastpna strona »