Podatki 2022: Diety zagraniczne także w górę

 

Prawdopodobnie jeszcze w tym roku, zgodnie projektem rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie ws. należności z tytułu podróży służbowych, podwyższone zostaną tzw. diety zagraniczne. Obecne kwoty limitów za nocleg oraz diet przysługujące pracownikowi z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju obowiązują od dnia 1 marca 2013 r.

 

Wysokość i warunki ustalania należności za podróże służbowe dla pracowników zatrudnionych w sferze budżetowej reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu  w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167, z późn. zm.). Uregulowania określone tym rozporządzeniem mają szerokie i dość powszechne zastosowanie. Dotyczą one zwrotu należności za podróże służbowe nie tylko pracowników sfery budżetowej (państwowej i samorządowej), ale i żołnierzy, funkcjonariuszy oraz pracowników zatrudnionych u innych pracodawców.

Pracodawcy spoza sfery budżetowej mogą ustalać we własnym zakresie warunki wypłacania pracownikom należności z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju i poza jego granicami w drodze postanowień układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania lub umowy o pracę (art. 775 § 3 Kodeksu pracy). Obowiązujące u danego pracodawcy regulacje mogą przewidywać inne warunki zwrotu należności za podróże służbowe, niż wynikające z ww. przepisów mających zastosowanie do wypłacania należności za podróże służbowe pracowników sfery budżetowej, z tym jednakże, że nie mogą one ustalać diety za dobę podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza jego granicami w wysokości niższej niż dieta z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju określona dla pracownika sfery budżetowej, tj. od 28 lipca br. 38 zł, za dobę podróży służbowej (art. 775 § 4 Kodeksu pracy).

Tylko wówczas gdy układ zbiorowy pracy, regulamin wynagradzania lub umowa nie zawiera postanowień, o których mowa wyżej, pracownikowi przysługują - zgodnie z art. 775 § 5 Kodeksu pracy - należności na pokrycie kosztów podróży służbowej według przepisów ww. rozporządzenia.

Wysokość diety ma wpływ na zwolnienia z PIT i ZUS

Zmiana wysokości należności z tytułu podróży służbowej z tytułu podróży służbowej wiąże się także ze zwolnieniami podatkowymi. W świetle bowiem art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika są wolne od podatku dochodowego do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju.

Do wysokości należności określonych przepisami ww. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej odwołują się także inne zwolnienia od podatku dochodowego, w tym:

 • diety i inne należności za czas podróży osoby niebędącej pracownikiem (art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych),
 • dodatek za rozłąkę przysługujący na podstawie odrębnych ustaw, przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw lub układów zbiorowych pracy (art. 21 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych),
 • część przychodów osób posiadających nieograniczony obowiązek podatkowy przebywających czasowo za granicą i uzyskujących przychody z pracy lub dochody z tytułu stypendiów (art. 21 ust. 1 pkt 20, art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Ponadto, koszty uzyskania przychodów stanowią wartości diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących, w części nieprzekraczającej wysokości diet przysługujących pracownikom, określoną w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra (art. 23 ust. 1 pkt 52 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 15, 16 i 18 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1949, z późn. zm.) z wysokością diet i innych należności z tytułu podróży służbowej krajowej i zagranicznej powiązane są następujące wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:

 • diety i inne należności z tytułu podróży służbowej pracownika - do wysokości określonej w nowelizowanych przepisach (pkt 15),
 • część wynagrodzenia pracowników zatrudnionych za granicą u polskich pracodawców w wysokości równowartości diety przysługującej z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, za każdy dzień pobytu, określonej w nowelizowanych przepisach z tym zastrzeżeniem, że tak ustalony miesięczny przychód tych osób stanowiący podstawę wymiaru składek nie może być niższy od kwoty przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (pkt 16),
 • dodatek za rozłąkę wypłacany pracownikom czasowo przeniesionym oraz strawne do wysokości diet z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (pkt 18).

Co się zmieni?

Ponieważ diety i limity na nocleg w zagranicznej podróży służbowej nie były zmieniane od dnia 1 marca 2013 r., a także biorąc pod uwagę wystąpienia i postulaty pracowników oraz organizacji związkowych w projekcie rozporządzenia podwyższono niektóre kwoty diet oraz limity na nocleg w czasie podróży zagranicznej, na podstawie propozycji przesłanej przez Ministra Spraw Zagranicznych. Kwoty diet mają zostać zmienione dla 31 państw, natomiast kwoty limitów na nocleg do 42 państw.

Ponadto, ustalono kwotę diety i limitu na nocleg dla Watykanu, z uwagi, jak czytamy w uzasadnieniu projektu rozporządzenia, na zgłaszaną potrzebę dodania tego państwa do załącznika przedmiotowego rozporządzenia. Należności przy podróży służbowej do Watykanu zostały ustalone w wysokości jak we Włoszech (dieta : 53 zł, a limit na nocleg: 192 zł). Dotychczas przy podróży służbowej do Watykanu stosowano kwoty przypisane dla państw innych niż wymienione w załączniku do przedmiotowego rozporządzenia (dieta: 41 zł, a limit na nocleg: 140 zł), a które nie zostaną zmienione.

W celu zachowania przejrzystości załącznika, dodatkowo ustalono dla państw takich jak: Andora, Liechtenstein, Luksemburg, Monako, Palestyńska Władza Narodowa, San Marino, kwoty diet oraz limitów na nocleg, bez odwoływania się do innych państw.

Przypomnijmy, że czas podróży zagranicznej liczy się w przypadku odbywania jej środkami komunikacji:

 1. lądowej - od chwili przekroczenia granicy państwowej w drodze za granicę do chwili jej przekroczenia w drodze powrotnej do kraju;
 2. lotniczej - od chwili startu samolotu w drodze za granicę z ostatniego lotniska w kraju do chwili lądowania samolotu w drodze powrotnej na pierwszym lotnisku w kraju;
 3. morskiej - od chwili wyjścia statku (promu) z ostatniego portu polskiego do chwili wejścia statku (promu) w drodze powrotnej do pierwszego portu polskiego.

Dieta w czasie podróży zagranicznej jest przeznaczona na pokrycie kosztów wyżywienia i inne drobne wydatki. Przysługuje ona w wysokości obowiązującej dla docelowego państwa podróży zagranicznej. W przypadku podróży
zagranicznej odbywanej do dwóch lub więcej państw pracodawca może ustalić więcej niż jedno państwo docelowe.

Należność z tytułu diet oblicza się w następujący sposób:

 1. za każdą dobę podróży zagranicznej przysługuje dieta w pełnej wysokości;
 2. za niepełną dobę podróży zagranicznej:
  1. do 8 godzin - przysługuje 1/3 diety,
  2. ponad 8 do 12 godzin - przysługuje 50% diety,
  3. ponad 12 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości.

Pracownikowi, któremu zapewniono w czasie podróży zagranicznej bezpłatne, całodzienne wyżywienie, przysługuje 25% diety. Przy czym, kwotę diety zmniejsza się o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio:

 1. śniadanie - 15% diety;
 2. obiad - 30% diety;
 3. kolacja - 30% diety.

Powyższą zasadę stosuje się także w przypadku korzystania przez pracownika z usługi hotelarskiej, w ramach której zapewniono wyżywienie.

Natomiast pracownikowi, który otrzymuje w czasie podróży zagranicznej należność pieniężną na wyżywienie, dieta nie przysługuje. Jeżeli należność pieniężna jest niższa od diety, pracownikowi przysługuje wyrównanie do wysokości należnej diety.

Za każdy dzień (dobę) pobytu w szpitalu lub innym zakładzie leczniczym w czasie podróży zagranicznej pracownikowi przysługuje 25% diety.

Z kolei za nocleg podczas podróży zagranicznej pracownikowi przysługuje zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem, w granicach limitu określonego w poszczególnych państwach, a w razie nieprzedłożenia rachunku za nocleg, pracownikowi przysługuje ryczałt w wysokości 25% tego limitu. Ryczałt ten nie przysługuje za czas przejazdu. W uzasadnionych przypadkach pracodawca może wyrazić zgodę na zwrot kosztów za nocleg, stwierdzonych rachunkiem, w wysokości przekraczającej ww. limit. Zwrot kosztów nie przysługuje jeżeli pracodawca lub strona zagraniczna zapewniają pracownikowi bezpłatny nocleg.

Dodatkowo pracownikowi przysługuje ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu z i do dworca kolejowego, autobusowego, portu lotniczego lub morskiego w wysokości jednej diety w miejscowości docelowej za granicą oraz w każdej innej miejscowości za granicą, w której pracownik korzystał z noclegu. W przypadku gdy pracownik ponosi koszty dojazdu wyłącznie w jedną stronę, przysługuje ryczałt w wysokości 50% diety.

Na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej pracownikowi przysługuje ryczałt w wysokości 10% diety za każdą rozpoczętą dobę pobytu w podróży zagranicznej.

Ryczałty na pokrycie kosztów dojazdów nie przysługują, jeżeli pracownik:

 1. odbywa podróż zagraniczną służbowym lub prywatnym pojazdem samochodowym, motocyklem lub motorowerem;
 2. ma zapewnione bezpłatne dojazdy;
 3. nie ponosi kosztów, na pokrycie których są przeznaczone te ryczałty.

 

WYSOKOŚĆ DIETY ZA DOBĘ PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ ORAZ LIMITU NA NOCLEG W POSZCZEGÓLNYCH PAŃSTWACH

 

Lp.

Państwo

Waluta

Kwota diety

Kwota limitu na nocleg

Obecnie

Po zmianie

Obecnie

Po zmianie

1

Afganistan

EUR

47

140

2

Albania

EUR

41

120

3

Algieria

EUR

50

200

4

Andora

EUR

jak w Hiszpanii

(50)

50

jak w Hiszpanii

(160)

200

5

Angola

USD

61

180

6

Arabia Saudyjska

EUR

45

50

180

200

7

Argentyna

USD

50

150

8

Armenia

EUR

42

145

9

Australia

AUD

88

95

250

270

10

Austria

EUR

52

57

130

150

11

Azerbejdżan

EUR

43

150

12

Bangladesz

USD

50

120

13

Belgia

EUR

48

55

160

200

14

Białoruś

EUR

42

130

15

Bośnia i Hercegowina

EUR

41

100

16

Brazylia

EUR

43

120

17

Bułgaria

EUR

40

120

18

Chile

USD

60

120

19

Chiny

EUR

55

170

20

Chorwacja

EUR

42

125

21

Cypr

EUR

43

160

22

Czechy

EUR

41

120

23

Dania

DKK

406

446

1300

1430

24

Egipt

USD

55

150

25

Ekwador

USD

44

110

26

Estonia

EUR

41

45

100

110

27

Etiopia

USD

55

300

28

Finlandia

EUR

48

53

160

180

29

Francja

EUR

50

55

180

200

30

Grecja

EUR

48

50

140

160

31

Gruzja

EUR

43

48

140

160

32

Hiszpania

EUR

50

160

200

33

Indie

EUR

38

42

190

210

34

Indonezja

EUR

41

110

35

Irak

USD

60

120

36

Iran

EUR

41

95

37

Irlandia

EUR

52

160

38

Islandia

EUR

56

160

39

Izrael

EUR

50

70

150

200

40

Japonia

JPY

7532

22 000

41

Jemen

USD

48

160

42

Jordania

EUR

40

50

95

130

43

Kambodża

USD

45

100

44

Kanada

CAD

71

190

45

Katar

EUR

41

200

46

Kazachstan

EUR

41

45

140

155

47

Kenia

EUR

41

150

48

Kirgistan

USD

41

150

49

Kolumbia

USD

49

120

50

Kongo, Demokratyczna Republika Konga

USD

66

220

51

Korea Południowa

EUR

46

170

52

Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna

EUR

48

170

53

Kostaryka

USD

50

140

54

Kuba

EUR

42

50

110

140

55

Kuwejt

EUR

39

200

56

Laos

USD

54

100

57

Liban

USD

57

150

58

Libia

EUR

52

100

59

Liechtenstein

CHF

jak w Szwajcarii

(88)

88

jak w Szwajcarii

(200)

220

60

Litwa

EUR

39

45

130

150

61

Luksemburg

EUR

jak w Belgii

(48)

55

jak w Belgii

(160)

200

62

Łotwa

EUR

57

132

63

Macedonia

EUR

39

43

125

138

64

Malezja

EUR

41

140

65

Malta

EUR

43

180

66

Maroko

EUR

41

130

67

Meksyk

USD

53

58

140

154

68

Mołdowa

EUR

41

45

85

94

69

Monako

EUR

jak we Francji

(50)

55

jak we Francji

(180)

200

70

Mongolia

EUR

45

140

154

71

Niderlandy

EUR

50

130

150

72

Niemcy

EUR

49

150

170

73

Nigeria

EUR

46

240

74

Norwegia

NOK

451

496

1500

1650

75

Nowa Zelandia

USD

58

180

76

Oman

EUR

40

240

77

Pakistan

EUR

38

200

78

Palestyńska Władza Narodowa

EUR

jak w Izraelu

(50)

70

jak w Izraelu

(150)

200

79

Panama

USD

52

140

80

Peru

USD

50

150

81

Portugalia

EUR

49

120

150

82

Republika Południowej Afryki

USD

52

275

83

Rosja

EUR

48

200

84

Rumunia

EUR

38

42

100

110

85

San Marino

EUR

jak we Włoszech

(48)

53

jak we Włoszech

(174)

192

86

Senegal

EUR

44

120

87

Republika Serbii i Republika Czarnogóry

EUR

40

100

110

88

Singapur

USD

56

230

89

Słowacja

EUR

43

47

120

132

90

Słowenia

EUR

41

45

130

143

91

Stany Zjednoczone Ameryki (USA), w tym:

USD

59

200

-  Nowy Jork

350

- Waszyngton

300

92

Syria

USD

50

150

93

Szwajcaria

CHF

88

200

220

94

Szwecja

SEK

459

510

1800

2000

95

Tadżykistan

EUR

41

140

96

Tajlandia

USD

42

110

97

Tanzania

USD

53

150

98

Tunezja

EUR

37

100

99

Turcja

USD

53

173

185

100

Turkmenistan

EUR

47

90

101

Ukraina

EUR

41

180

102

Urugwaj

USD

50

80

103

Uzbekistan

EUR

41

140

104

Watykan

EUR

jak państwa inne

(41)

53

jak państwa inne

(140)

192

105

Wenezuela

USD

60

220

106

Węgry

EUR

44

130

143

107

Wielka Brytania

GBP

35

45

200

220

108

Wietnam

USD

53

160

109

Włochy

EUR

48

53

174

192

110

Wybrzeże Kości Słoniowej

EUR

33

100

111

Zimbabwe

EUR

39

90

112

Zjednoczone Emiraty Arabskie

EUR

39

43

200

220

113

Państwa inne niż wyżej wymienione

EUR

41

140

 

Przy podróżach do:

 • Gibraltaru dieta i kwota limitu na nocleg wynosi jak w Wielkiej Brytanii,
 • Hongkongu dieta wynosi 55 USD, a  kwota limitu na nocleg 250 USD,
 • Tajwanu dieta wynosi 40 EUR, a kwota limitu na nocleg 142 EUR.

 

Ewa Iwan

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...