PIT: Amortyzacja samochodu osobowego i koszty uzyskania przychodu

 

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje szereg ograniczeń w zakresie możliwości zaliczania do kosztów podatkowych wydatków związanych z samochodami osobowymi wykorzystywanymi w działalności gospodarczej. Jednym z nich jest ograniczenie dotyczące maksymalnej wysokości zaliczonych do KUP odpisów amortyzacyjnych.

 

Z treści art. 5a pkt 19a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że samochód osobowy to pojazd samochodowy w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą (z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie).

W pierwszej kolejności omówimy art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy PIT, który wskazuje, że odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, dokonywanych według zasad określonych w art. 22a-22o, w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej kwotę:

a) 225 000 zł - w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem napędzanym wodorem w rozumieniu art. 2 pkt 15 tej ustawy,

b) 150 000 zł - w przypadku pozostałych samochodów osobowych.

Ograniczenie dotyczy zatem samochodów osobowych stanowiących własność lub współwłasność podatnika, ponieważ tylko takie składniki majątku mogą stanowić środek trwały podlegający amortyzacji zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy PIT.

Zgodnie z tym przepisem amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania m.in. środki transportu o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1, zwane środkami trwałymi.

Zatem wydatki na zakup samochodów osobowych, jeżeli spełniają przesłanki do ich zakwalifikowania do środków trwałych, mogą być kosztem podatkowym przez odpisy amortyzacyjne. Przy czym ustawodawca wprowadził ograniczenie w zaliczaniu tych odpisów w koszty podatkowe.

 


Z wyjaśnień organów podatkowych


Amortyzacja samochodu osobowego używanego dla celów mieszanych

Bez znaczenia na możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych pozostaje fakt, że przedsiębiorca będzie sporadycznie wykorzystywał ten samochód do celów prywatnych.

Powyższe potwierdza m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 27 września 2016 r., sygn. 2461-IBPB-1-1.4511.460.2016.1.WRz. O wydanie interpretacji zwrócił się przedsiębiorca, który kupił samochód dla potrzeb prowadzenia firmy. Samochód ten uznał za środek trwały i ujął w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Z uwagi jednak na fakt, że przedsiębiorca zamierza sporadycznie wykorzystywać ww. samochód również do celów prywatnych (związanych z takimi zdarzeniami, jak remont prywatnego mieszkania, zakup mebli itp.), samochód ten nie został zgłoszony w myśl ustawy o podatku od towarów i usług, jako wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej, a więc zgodnie z tą ustawą ma przeznaczenie prywatno-służbowe. Przedsiębiorca chciał wiedzieć, czy postąpi prawidłowo amortyzując przedmiotowy samochód. DIS uznał, że pomimo wykorzystywania samochodu również do celów prywatnych, odpisy amortyzacyjne od jego wartości początkowej mogą stanowić koszt podatkowy, ponieważ:

(...) biorąc pod uwagę literalne brzmienie art. 22a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawa ta nie wymaga by dany składnik majątku był wykorzystywany wyłącznie na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, jako warunek zaliczenia go do środków trwałych i dokonywania odpisów amortyzacyjnych od jego wartości początkowej.

Podobnie uznał Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 11 kwietnia 2017 r., sygn. 0461-ITPB1.4511.83.2017.1.JŁ:

(...) w przypadku samochodu osobowego wykorzystywanego w działalności gospodarczej, spełniającego kryteria do uznania za środek trwały (tj. będącego własnością Wnioskodawcy, kompletnego i zdatnego do użytku, o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok), możliwe jest dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od jego wartości początkowej, niezależnie od tego, czy jest wykorzystywany wyłącznie do celów związanych z działalnością gospodarczą, czy też częściowo do celów prywatnych.

 

Marcin Sądej, Redakcja podatki.biz

 

Hasła tematyczne: koszty uzyskania przychodów, samochód w firmie, amortyzacja samochodu

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...