PIT: Koszty uzyskania przychodów - catering vs spotkania biznesowe w restauracji

 

Dokonując porównania wydatków na usługi cateringowe oraz na spotkania biznesowe w restauracji należy mieć przede wszystkim na uwadze treść art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy PIT, który wskazuje, iż nie uważa się za koszt uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.

 

Reprezentacja w rozumieniu powyższego przepisu stanowi działanie w celu wykreowania oraz utrwalenia pozytywnego wizerunku podatnika wobec innych podmiotów. W podanym znaczeniu reprezentacja to przede wszystkim każde działanie skierowane do istniejących lub potencjalnych kontrahentów podatnika lub osoby trzeciej w celu stworzenia oczekiwanego wizerunku podatnika dla potrzeb ułatwienia zawarcia umowy lub stworzenia korzystnych warunków jej zawarcia. W takiej sytuacji wydatki na reprezentację to koszty, jakie ponosi podatnik w celu wykreowania swojego pozytywnego wizerunku, uwypuklenie swojej zasobności, profesjonalizmu. Przy tak zdefiniowanym terminie "reprezentacji" kwestia wystawności, okazałości czy też ponadprzeciętności nie ma żadnego znaczenia.

NSA w wyroku w składzie 7 sędziów z 17 czerwca 2013 r., sygn. II FSK 702/11 stwierdził, że oceniając czy dane koszty mają charakter reprezentacyjny należy patrzeć przez pryzmat ich celu. Jeśli wyłącznym bądź dominującym celem ponoszonych kosztów jest wykreowanie pozytywnego obrazu podatnika to koszty te mają charakter reprezentacyjny.

W zakresie spotkań biznesowych w restauracji oraz ewentualnego wykluczenia wydatku z kosztów uzyskania przychodów warto odnieść się do treści interpretacji ogólnej Ministra Finansów z 25 listopada 2013 r., nr DD6/033/127/SOH/2013/RD-120521, w której stwierdzono, że:

Nie podlegają wykluczeniu z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 updop i art. 23 ust. 1 pkt 23 updof ponoszone przez podatników wydatki na drobne poczęstunki (np. ciastka, paluszki, kanapki), napoje (np. kawa, herbata, woda mineralna, soki), a także posiłki (np. obiady, lunche), niezależnie od miejsca ich podawania (w siedzibie podatnika, czy też poza nią), podawane podczas prowadzenia rozmów z kontrahentami, inwestorami, wykonawcami etc. dotyczących zakresu prowadzonej przez podatników działalności gospodarczej".

Analogicznie przedstawia się kwestia ponoszenia wydatku na usługi cateringowe.

W tym zakresie warto przywołać treść interpretacji Dyrektora KIS z dnia 16.07.2018r., nr 0111-KDIB2-3.4010.84.2018.3.PB, gdzie czytamy:

Mając zatem powyższe na względzie stwierdzić należy, że wydatki związane z organizacją imprezy jubileuszowej w zakresie dotyczącym przedstawicieli władz lokalnych oraz przedstawicieli firm zewnętrznych noszą znamiona reprezentacji firmy mające na celu wykreowanie pozytywnego wizerunku firmy w oczach ww. osób, uwypuklenie swojej zasobności i profesjonalizmu, czyli stworzenie oczekiwanego wizerunku Wnioskodawcy. Tym samym wydatki poniesione z tego tytułu, nie mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodów.”

W konsekwencji ustawa nie wyklucza wprost z kosztów wydatków na catering czy tez na spotkanie biznesowe w restauracji. Istotne znaczenia nabiera cel poniesienia wydatku. Jeżeli celem jest wyłącznie reprezentacja rozumiana jako budowanie wizerunku firmowy to w obu przypadkach dochodzi do wykluczenia wydatku z kategorii kosztów podatkowych.

Jeśli natomiast celem poniesienia wydatku jest nawiązanie współpracy z kontrahentem czy też zawarcie nowej umowy, to w obu przypadkach mamy do czynienia z kosztem uzyskania przychodu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Marcin Sądej, Redakcja podatki.biz

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...