Podatki 2023: Będzie kolejna podwyżka diety krajowej

 

Od 1 stycznia 2023 r., zgodnie z projektem rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej, dieta krajowa ma wynosić 45 zł za dobę podróży. Obecnie, tj. od 28 lipca br., kwota tej diety to 38 zł.

 

Wysokość i warunki ustalania należności za podróże służbowe dla pracowników zatrudnionych w sferze budżetowej reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu  w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167, z późn. zm.). Dieta przysługująca pracownikowi z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju długo nie była zmieniana i wynosiła, od 1 marca 2013 r. do 27 lipca 2022 r., 30 zł. Dopiero niedawno, tj. od 28 lipca br., dieta ta została podwyższona i obecnie wynosi 38 zł.

Wysokość diety krajowej jest dość istotna, ponieważ uregulowania określone ww. rozporządzeniem mają szerokie i dość powszechne zastosowanie. Dotyczą one zwrotu należności za podróże służbowe nie tylko pracowników sfery budżetowej (państwowej i samorządowej), ale i żołnierzy, funkcjonariuszy oraz pracowników zatrudnionych u innych pracodawców.

Pracodawcy spoza sfery budżetowej mogą ustalać we własnym zakresie warunki wypłacania pracownikom należności z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju i poza jego granicami w drodze postanowień układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania lub umowy o pracę (art. 775 § 3 Kodeksu pracy). Obowiązujące u danego pracodawcy regulacje mogą przewidywać inne warunki zwrotu należności za podróże służbowe, niż wynikające z ww. przepisów mających zastosowanie do wypłacania należności za podróże służbowe pracowników sfery budżetowej, z tym jednakże, że nie mogą one ustalać diety za dobę podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza jego granicami w wysokości niższej niż dieta z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju określona dla pracownika sfery budżetowej, tj. od 28 lipca br. 38 zł, za dobę podróży służbowej (art. 775 § 4 Kodeksu pracy).

Tylko wówczas gdy układ zbiorowy pracy, regulamin wynagradzania lub umowa nie zawiera postanowień, o których mowa wyżej, pracownikowi przysługują - zgodnie z art. 775 § 5 Kodeksu pracy - należności na pokrycie kosztów podróży służbowej według przepisów ww. rozporządzenia.

Wysokość diety ma wpływ na zwolnienia z PIT i ZUS

Zmiana wysokości należności z tytułu podróży służbowej z tytułu podróży służbowej wiąże się także ze zwolnieniami podatkowymi. W świetle bowiem art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika są wolne od podatku dochodowego do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju.

Do wysokości należności określonych przepisami ww. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej odwołują się także inne zwolnienia od podatku dochodowego, w tym:

  • diety i inne należności za czas podróży osoby niebędącej pracownikiem (art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych),
  • dodatek za rozłąkę przysługujący na podstawie odrębnych ustaw, przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw lub układów zbiorowych pracy (art. 21 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych),
  • część przychodów osób posiadających nieograniczony obowiązek podatkowy przebywających czasowo za granicą i uzyskujących przychody z pracy lub dochody z tytułu stypendiów (art. 21 ust. 1 pkt 20, art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Ponadto, koszty uzyskania przychodów stanowią wartości diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących, w części nieprzekraczającej wysokości diet przysługujących pracownikom, określoną w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra (art. 23 ust. 1 pkt 52 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 15, 16 i 18 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1949, z późn. zm.) z wysokością diet i innych należności z tytułu podróży służbowej krajowej i zagranicznej powiązane są następujące wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:

  • diety i inne należności z tytułu podróży służbowej pracownika - do wysokości określonej w nowelizowanych przepisach (pkt 15),
  • część wynagrodzenia pracowników zatrudnionych za granicą u polskich pracodawców w wysokości równowartości diety przysługującej z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, za każdy dzień pobytu, określonej w nowelizowanych przepisach z tym zastrzeżeniem, że tak ustalony miesięczny przychód tych osób stanowiący podstawę wymiaru składek nie może być niższy od kwoty przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (pkt 16),
  • dodatek za rozłąkę wypłacany pracownikom czasowo przeniesionym oraz strawne do wysokości diet z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (pkt 18).

Zmiany od 1 stycznia 2023 r.

Z uwagi m.in. na powyższe uregulowania pracodawcy oczekiwali stosownego podwyższenia, przez ministra właściwego do spraw pracy, diety z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju. W związku z tym, a także wystąpieniami i postulatami pracowników oraz organizacji związkowych podwyższono stawkę diety z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju o 8 zł tj. do 38 zł. Jednak z uwagi na obecną sytuację gospodarczą oraz prognozowaną inflację na 2023 r., Minister Pracy i Polityki Społecznej chce podwyższyć stawkę diety z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju o kolejne 7 zł, tj. do 45 zł.

Przy nowej wysokości diety z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (45 zł), 20% ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej wyniesie 9 zł (obecnie 7,60 zł), a ryczałt za nocleg, stanowiący 150% diety - 67,50 zł (obecnie 57 zł). Natomiast zwrot udokumentowanych kosztów noclegu będzie następował w wysokości stwierdzonej rachunkiem, jednak nie większej za jedną dobę hotelową niż dwudziestokrotność stawki diety, tj. do 900 zł (obecnie 760 zł).

Nowe kwoty należności z tytułu podróży służbowej mają obowiązywać od 1 stycznia 2023 r.

 

Należności z tytuły krajowej podróży służbowej

Od 1 marca 2013 r.

Od 28 lipca 2022 r.

Od 1 stycznia 2023 r.

(wg projektu rozporządzenia)

1

dieta

przy czym:

30 zł

38 zł

45 zł

1) jeżeli podróż trwa nie dłużej niż dobę i wynosi:

a) mniej niż 8 godzin - dieta nie przysługuje,

___

___

___

b) od 8 do 12 godzin - przysługuje 50% diety,

15 zł

19 zł

22,50 zł

c) ponad 12 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości;

30 zł

38 zł

45 zł

2) jeżeli podróż trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę:

a) do 8 godzin - przysługuje 50% diety,

15 zł

19 zł

22,50 zł

b) ponad 8 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości.

30 zł

38 zł

45 zł

Kwotę diety zmniejsza się o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia. Dotyczy to również przypadku korzystania przez pracownika z usługi hotelarskiej, w ramach której zapewniono wyżywienie.

Przyjmuje się, że każdy posiłek stanowi odpowiednio:

1) śniadanie - 25% diety

7,50 zł

9,50 zł

11,25 zł

2) obiad - 50% diety

15 zł

19 zł

22,50 zł

3) kolacja - 25% diety

7,50 zł

9,50 zł

11,25 zł

Podstawa prawna: § 7 ust. 1, 2 i 4 rozporządzenia*

2

zwrot kosztów za nocleg w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie w wysokości stwierdzonej rachunkiem, jednak nie wyższej za jedną dobę hotelową niż dwudziestokrotność stawki diety

Podstawa prawna: § 8 ust. 1 rozporządzenia*

600 zł

(20 x 30 zł)

760 zł

(20 x 38 zł)

900 zł

(20 x 45 zł)

3

ryczałt za nocleg, dla pracownika któremu nie zapewniono bezpłatnego noclegu i który nie przedłożył rachunku, w wysokości 150% diety

Ryczałt za nocleg przysługuje, jeżeli nocleg trwa co najmniej 6 godzin pomiędzy godzinami 21 i 7.

Podstawa prawna: § 8 ust. 3 i 4 rozporządzenia*

45 zł

(30 zł x 150%)

57 zł

(38 zł x 150%)

67,50 zł

(45 zł x 150%)

4

ryczałt na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej w wysokości 20% diety, za każdą rozpoczętą dobę pobytu w podróży krajowej

Ryczałt nie przysługuje, jeżeli pracownik nie ponosi kosztów dojazdów.

Podstawa prawna: § 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia*

6 zł

(30 zł x 20%)

7,60 zł

(38 zł x 20%)

9 zł

(45 zł x 20%)

 

* rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej

 

Redakcja podatki.biz

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...