17.08.2022: Koszty uzyskania przychodów

KUP: Sprzedaż towaru przez wspólnika na rzecz spółki

 

W przypadku, gdy jeden ze wspólników spółki cywilnej sprzedaje towary handlowe w ramach indywidualnej działalności gospodarczej na rzecz spółki cywilnej, w której jest wspólnikiem, to wydatki w części przypadającej na niego, nie stanowią dla niego kosztów uzyskania przychodów z tytułu działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej. Zapłatę za towary handlowe w tej części należy uznać za świadczenie wspólnika spółki cywilnej na rzecz „samego siebie”.

 

We wniosku o interpretację podatnik wyjaśnił, że od stycznia 2014 r. prowadzi w Polsce działalność gospodarczą wyłącznie w formie spółki cywilnej. Od tego dnia posiada wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Spółka cywilna realizuje działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży hurtowej wyrobów pirotechnicznych. Udział podatnika w spółce wynosi 50%. Od maja 2021 r. podatnik założył indywidualną działalność gospodarczą na terenie Czech. W ramach tej działalności realizuje sprzedaż wyrobów pirotechnicznych. Prowadzi ją na własny rachunek. Podatek dochodowy odprowadza na terenie Czech. Ze względu na specyfikę branży w ramach prowadzonej przez podatnika indywidualnej działalności na terenie Czech sprzedaje on towary handlowe do spółki. Sprzedaż wyrobów pirotechnicznych dokumentowana jest fakturą VAT, i jest realizowana w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Towary są transportowane przez firmy transportowe z Czech do Polski, do siedziby spółki. Płatność realizowana jest z konta spółki przelewem.

Podatnik chciał wiedzieć, czy koszt zakupu towarów handlowych, dla niego jako wspólnika spółki cywilnej, stanowi koszt uzyskania przychodu, zgodnie z udziałem procentowym w zyskach spółki. Jego zdaniem - tak.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się z podatnikiem. W wydanej interpretacji organ stwierdził:

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat (art. 8 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy).

Funkcjonowanie spółek cywilnych oparte jest o przepisy art. 860-875 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

Zgodnie z art. 860 § 1 Kodeksu cywilnego przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów.

Wkład wspólnika może polegać na wniesieniu do spółki własności lub innych praw albo na świadczeniu usług (art. 861 § 1 Kodeksu cywilnego).

W myśl art. 862 Kodeksu cywilnego, regulującego kwestię tworzenia wspólnego majątku wspólników poprzez wniesienie rzeczy, w przypadku, gdy wspólnik zobowiązał się wnieść do spółki własność rzeczy, do wykonania tego zobowiązania, jak również do odpowiedzialności z tytułu rękojmi oraz do niebezpieczeństwa utraty lub uszkodzenia rzeczy stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży. Jeżeli rzeczy mają być wniesione tylko do używania, stosuje się odpowiednio w powyższym zakresie przepisy o najmie.

Przytoczony przepis oznacza zobowiązanie się wspólnika do przeniesienia własności rzeczy na współwłasność łączną wspólników (w tym i jego) oraz wydania wspólnikom (spółce) tej rzeczy bez zapłaty ceny. Wspólnik nie może rozporządzać udziałem we wspólnym majątku wspólników, ani udziałem w poszczególnych składnikach tego majątku (art. 863 § 1 Kodeksu cywilnego). W przypadku wniesienia do spółki cywilnej wkładu w postaci składnika majątku stanowiącego wyłączną własność jednego wspólnika, własność ta z chwilą wniesienia do spółki przekształca się we współwłasność łączną. Współwłasność ta ma charakter bezudziałowy, a każdemu ze wspólników przysługują równe prawa do całego majątku. Spółka cywilna nie posiada własnego majątku. W spółce tej właścicielami poszczególnych składników majątku pozostają wspólnicy spółki w ramach współwłasności łącznej.

Z powyższych przepisów wynika, że umowa spółki cywilnej jest umową zawartą przez wspólników w celu dążenia do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego. Właścicielami majątku wykorzystywanego w prowadzonej w formie spółki cywilnej pozarolniczej działalności gospodarczej są wspólnicy tej spółki w ramach współwłasności łącznej, a nie spółka. Spółka cywilna nie jest podatnikiem podatku dochodowego, a dochody tej spółki nie stanowią odrębnego przedmiotu opodatkowania. Opodatkowaniu podlegają natomiast dochody poszczególnych wspólników spółki cywilnej. Sposób opodatkowania dochodu z udziału w tej spółce uzależniony jest od cywilnoprawnego statusu danego wspólnika. Jeżeli wspólnikiem spółki cywilnej jest osoba fizyczna, to dochód z udziału w tej spółce będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Przechodząc na grunt prawa podatkowego wskazać należy, że zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Zatem, warunkiem uznania wydatku poniesionego przez podatnika za koszt uzyskania przychodów, jest łączne spełnienie następujących przesłanek:

  • wydatek został poniesiony przez podatnika,
  • jest definitywny, a więc bezzwrotny,
  • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
  • poniesiony został w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów,
  • został właściwie udokumentowany,
  • nie jest kosztem wymienionym w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wskazać należy, że w przypadku, gdy jeden ze wspólników spółki cywilnej sprzedaje towary handlowe w ramach indywidualnej działalności gospodarczej na rzecz spółki cywilnej, w której jest wspólnikiem, to wydatki w części przypadającej na niego, nie stanowią dla niego kosztów uzyskania przychodów z tytułu działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej. Zapłatę za towary handlowe w tej części należy uznać za świadczenie wspólnika spółki cywilnej na rzecz „samego siebie”.

Powyższe stanowisko zostało potwierdzone w wyroku NSA z 2 grudnia 2016 r., sygn. akt II FSK 2628/16, w którym stwierdzono, że: (…) warunkiem uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu jest między innymi rzeczywisty jego charakter, prowadzący do rzeczywistego obciążenia majątku podatnika świadczeniem na rzecz odrębnego od niego podmiotu. Skoro w sensie prawnopodatkowym (na gruncie podatku dachowego od osób fizycznych), spółka cywilna nie jest odrębnym od wspólnika podatnikiem i w tym kontekście nie uzyskuje przychodu, nie ponosi kosztów, dokonanie przez spółkę wydatku na wynajęcie lokalu użytkowego od jednego ze wspólników tej spółki, nie rodzi prawa do uznania, w części wynikającej z dyspozycji art. 8 ust. 1 u.p.d.o.f, takiego wydatku za koszt uzyskania przychodu wspólnika.”.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że podatnik nie ma prawa do zaliczenia w koszty uzyskania przychodów spółki cywilnej, w której jest wspólnikiem, wartości towarów handlowych zakupionych od indywidualnej działalności gospodarczej, którą podatnik prowadzi w Czechach. Zatem, wydatki z tytułu zakupu towarów handlowych nie stanowią kosztów uzyskania przychodów w części przypadającej na podatnika, proporcjonalnie do posiadanego udziału w spółce cywilnej.

 

Interpretacja indywidualna z 4 sierpnia 2022 r., sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.416.2022.2.AP - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - pełna treść interpretacji

 

Redakcja podatki.biz

 

Hasła tematyczne: koszty uzyskania przychodów, spółka cywilna, towary handlowe, wspólnik, interpretacja indywidualna, podatek dochodowy od osób fizycznych (pit)

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...