02.09.2022: Sprawy codzienne: spadki i darowizny, najem prywatny, nieruchomości, kupno-sprzedaż

Dotacje z "Mojego prądu" tylko dla net-billingowców

 

„Nowy nabór wniosków dedykowany jest dla prosumentów w nowym systemie net billing oraz dla dotychczasowych prosumentów, którzy zmienili system rozliczania z systemu opustów na nowy system net billing". Co przez te zapisy mają rozumieć konsumenci, którzy zainwestowali od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych w OZE i na początku kwietnia niespodziewanie dowiedzieli się, że nie otrzymają dotacji z programu, chyba że przejdą na niekorzystne zasady net billing? Jaką podstawę prawną ma instytucja weryfikująca do odrzucenia wniosków o dotację prosumentów z systemu opustów, skoro spełniają oni cele programu "Mój Prąd"? - pytają posłowie Ministra Klimatu i Środowiska.

 

Interpelacja nr 34974 do ministra klimatu i środowiska w sprawie zasad rozliczania dotacji w programie "Mój Prąd"

Szanowna Pani Minister,

niniejszą interpelację kieruję w związku z ogromnym zdumieniem tej części polskiego społeczeństwa, która w trosce poszanowanie środowiska i ochronę krajobrazu zdecydowała się na inwestycję w OZE przed wejściem w życia zmian w zasadach programu "Mój Prąd", by finalnie dowiedzieć się, że zasady zostaną zmienione na ich niekorzyść.

Ta niekorzyść jest wprost wyrażona w komunikacie na stronie mojprad.gov.pl: „Nowy nabór wniosków dedykowany jest dla prosumentów w nowym systemie net billing oraz dla dotychczasowych prosumentów, którzy zmienili system rozliczania z systemu opustów na nowy system net billing". Co przez te zapisy mają rozumieć konsumenci, którzy zainwestowali od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych w OZE i na początku kwietnia niespodziewanie dowiedzieli się, że nie otrzymają dotacji z programu, chyba że przejdą na niekorzystne zasady net billing?

Należy przypomnieć, że „celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych lub wzrost autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej poprzez jej magazynowanie (magazyny energii elektrycznej lub ciepła) oraz zwiększenie efektywności zarządzania energią elektryczną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Przedsięwzięcia muszą przyczyniać się do realizacji krajowego celu dotyczącego udziału OZE w konsumpcji i wytwarzaniu energii ogółem oraz muszą zapewniać poszanowanie środowiska i ochronę krajobrazu (co jest możliwe zwłaszcza w przypadku zastosowania mikroinstalacji fotowoltaicznej)".

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na pytania:

  1. Jaki jest związek zmian zasady ubiegania się o dotację z celem programu "Mój Prąd"?
  2. Jaką podstawę prawną ma instytucja weryfikująca do odrzucenia wniosków o dotację prosumentów z systemu opustów, skoro spełniają oni cele programu "Mój Prąd"?
  3. Czy nowe zasady uzyskania dotacji nie stoją w sprzeczności z krajowymi i unijnymi celami zwiększenia produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych?

 

Poseł Paweł Szramka

28 lipca 2022 r.

 

Odpowiedź na interpelację nr 34974 w sprawie zasad rozliczania dotacji w programie "Mój Prąd"

Szanowna Pani Marszałek,

W odpowiedzi na Interpelację Pana Posła Pawła Szramki z 5 sierpnia 2022 roku w sprawie zasad rozliczania dotacji w programie "Mój Prąd" - K9INT34974, proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.

1. Jaki jest związek zmian zasady ubiegania się o dotację z celem programu „Mój Prąd”?

W kontekście uzasadnienia związku zmian zasady ubiegania się o dotację w ramach 4 edycji programu „Mój Prąd” należy podkreślić, że celem tej edycji programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych lub wzrost autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej poprzez jej magazynowanie (magazyny energii elektrycznej lub ciepła) oraz zwiększenie efektywności zarządzania energią elektryczną na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Wobec dynamicznego rozwoju w Polsce odnawialnych źródeł energii, w tym w szczególności energetyki rozproszonej, w kolejnym kroku konieczne jest dokonanie przebudowy i racjonalizacji funkcjonowania niektórych segmentów rynku, by zapewnić im dalszy stabilny rozwój bez negatywnego wpływu na Krajowy System Elektroenergetyczny (KSE). Dlatego też, obecnie najważniejszym zadaniem jest skoordynowanie tempa rozwoju OZE z możliwościami integracji energii pochodzącej z instalacji OZE w KSE. W związku z powyższym Ministerstwo Klimatu i Środowiska opracowało szereg kompleksowych regulacji tworzących warunki do dalszego zrównoważonego rozwoju produkcji energii z odnawialnych źródeł.

Strategicznym komponentem wspierającym rozwój energetyki rozproszonej jest transformacja dotychczasowego systemu prosumenckiego. Przygotowywane w tym obszarze rozwiązania zawarte w ustawie z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2376), należy kwalifikować jako kamienie milowe na drodze do transformacji polskiego rynku energii elektrycznej. Nowa regulacja zastąpiła dotychczasowy model rozliczeń prosumentów (system opustów), modelem rozliczeń energii w systemie net-billing dla nowych prosumentów, którzy rozpoczęli wytwarzanie energii w swoich instalacjach po dniu 1 kwietnia 2022 r.

Nowy system zakłada odrębne rozliczenie wartości (a nie ilości) energii wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej i energii elektrycznej pobranej z sieci w oparciu o wartość energii ustaloną wg ceny giełdowej - ceny z Rynku Dnia Następnego (RDN). Rozliczenia energii w systemie wartościowym opierają się o indywidualne konta tzw. „konta prosumenckie”, na których ilość i wartości energii elektrycznej pobieranej z sieci i zużywanej wraz z ilością i wartością energii elektrycznej wytwarzanej i wprowadzanej do siecisą ewidencjonowane w formule tzw. „depozytu prosumenckiego”. Jest on przeznaczony do rozliczania zobowiązań prosumenta z tytułu zakupu energii elektrycznej od sprzedawcy prowadzącego konto prosumenta. Kwota środków stanowiąca depozyt prosumencki, może być rozliczana na koncie prosumenckim przez 12 miesięcy od dnia jej przypisania jako depozyt prosumencki.

Wprowadzenie nowego systemu rozliczeń, służy prawidłowemu zwymiarowaniu instalacji wytwórczych, aby ich wielkość i produktywność była adekwatna w stosunku do bieżącego zapotrzebowania na energię elektryczną gospodarstwa domowego prosumenta. Będzie to podstawą zachęty prosumentów energii odnawialnej do zwiększania autokonsumpcji energii elektrycznej czyli wytwarzania jej przede wszystkim na własne potrzeby. Pozwoli to na zastąpienie obecnie funkcjonującego wirtualnego przechowywania energii w sieci rzeczywistym magazynowaniem energii elektrycznej. Z tych przyczyn czwarta edycja programu „Mój Prąd” wspiera poza zakupem i montażem mikroinstalacji PV, także zakup domowego magazynu energii, magazynu ciepła oraz systemu zarządzania energią. Należy podkreślić, że z nowego systemu rozliczeń mogą skorzystać również ci prosumenci, którzy będąc w systemie net-metering zdecydują się na zmianę rozliczeń na nowy system net-billing.

Należy wyjaśnić, że powyżej przedstawione podejście jest konieczne, aby odpowiedzialnie zarządzać kolejnym etapem rozwoju sektora prosumenckiego, umożliwiając tym samym integrację rosnącej liczby mikroinstalacji z systemem elektroenergetycznym oraz spełnienie wymogów stawianych przez prawo europejskie. Promowanie nowego systemu rozliczeń prosumenkich, który jest spójny z wskazanymi założeniami programu, jest kluczowe dla stabilnego rozwoju segmentu prosumenckiego. Warto podkreślić, iż dalsze sprawne funkcjonowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz kolejne ich podłączenia do sieci elektroenergetycznej wymagają zwiększenia liczby prosumentów rozliczających się właśnie w systemie net-billing.

Dodatkowo, zgodnie z założeniami czwartej edycji programu „Mój Prąd”, będzie on wspierał nowe modele biznesowe dotyczące nie tylko montażu PV, ale także magazynowania i zarządzania energią w celu zapewniania jak najniższych rachunków za energię elektryczną. Powyższe wynika z perspektywy dalszej przebudowy modelu rozliczeń prosumenckich oraz jest związane z planowanym pojawieniem się na rynku nowych podmiotów - agregatorów (przewidzianych w projekcie nr UC 74).

2. Jaką podstawę prawną ma instytucja weryfikująca do odrzucenia wniosków o dotację prosumentów z systemu opustów, skoro spełniają oni cele programu „Mój Prąd”?

Celem czwartej edycji programu „Mój Prąd” jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych lub wzrost autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej poprzez jej magazynowanie (magazyny energii elektrycznej lub ciepła) oraz zwiększenie efektywności zarządzania energią elektryczną na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Działania podejmowane w obszarze programów wsparcia oraz rozwiązań regulacyjnych powinny być ze sobą spójne i jednolite, aby osiągać zakładane cele w sposób odpowiedzialny, skuteczny i sprawiedliwy.

Udzielanie dotacji przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbywa się w oparciu o Program priorytetowy czwartej edycji „Mój Prąd” oraz Regulamin naboru wniosków do czwartej edycji programu „Mój Prąd”, który określa sposób rozpatrywania wniosków od momentu ich złożenia do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ww. dokumenty programowe stanowią podstawę do prowadzenia naboru wniosków i ich oceny przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Szczegółowo podstawy prawne udzielenia dofinansowania wskazuje Regulamin Naboru Wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego Mój Prąd Część 1) Program Mój Prąd na lata 2021 - 2023, który w Rozdziale VII wskazuje Podstawy prawne udzielenia dofinansowania i tak są to:

  1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, z późn. zm.).
  2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2221 z dnia 23 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do zasobów dodatkowych i przepisów wykonawczych w celu zapewnienia pomocy na wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność (REACT-EU).
  3. Program „Mój Prąd”.

3. Czy nowe zasady uzyskania dotacji nie stoją w sprzeczności z krajowymi i unijnymi celami zwiększenia produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych?

Sejm w dniu 29 października 2021 r. przyjął ustawę o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2376), która wprowadziła od 1 kwietnia br. nowy system rozliczeń (net-billing) dla prosumentów wchodzących na rynek od dnia 1 kwietnia 2022 r. Należy podkreślić, że wprowadzenie regulacji prosumenckich zawartych w tej ustawie jest realizacją zobowiązań Polski jako państwa członkowskiego UE w zakresie wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej, zmieniającej dyrektywę 2012/27/UE.

Należy także zwrócić uwagę, że dyrektywa wskazuje, że przechodzenie na zdecentralizowaną produkcję energii elektrycznej w rozproszonych źródłach odnawialnych wymaga dostosowania obecnych zasad obrotu energią elektryczną oraz zmian w aktywności uczestników rynku. W tym kontekście, konsumenci oraz odbiorcy aktywni, w tym prosumenci, odgrywają istotną rolę w dążeniu do osiągnięcia elastyczności niezbędnej do dostosowania systemu energii elektrycznej, opartego na energetyce rozproszonej. Bez zapewnienia wyższego niż obecnie poziomu elastyczności systemu elektroenergetycznego, transformacja sektora energii elektrycznej może okazać się niemożliwa.

Dyrektywa 2019/944 obliguje państwa członkowskie UE do zapewnienia odbiorcom końcowym możliwości uczestniczenia oraz czerpania korzyści z ich bezpośredniego uczestnictwa w rynku energii elektrycznej, w szczególności przez dostosowywanie swojego zużycia energii w odpowiedzi na sygnały rynkowe. W zamian odbiorca aktywny powinien mieć możliwość korzystania z niższych cen energii lub otrzymywania innych zachęt finansowych. Ponadto, art. 15 ust. 2 dyrektywy 2019/944, zobowiązuje państwa członkowskie do zapewnienia odbiorcom aktywnym, w tym prosumentom, uprawnienia do sprzedaży energii elektrycznej we własnym zakresie, a także wprowadzenia obowiązku ponoszenia opłat sieciowych odzwierciedlających rzeczywiste koszty oraz osobnego rozliczenia w zakresie energii wprowadzanej i pobieranej z sieci. Funkcjonujący dotychczas w Polsce mechanizm opustów, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii nie pozwalał na opisane wyżej osobne rozliczanie. Wynika to z tego, że prosument energii odnawialnej rozliczał łącznie energię elektryczną wprowadzaną do sieci i pobieraną z sieci (tzw. net-metering). Ten system rozliczeń uniemożliwiał także realizację kluczowego dla transformacji energetycznej kierunku, tj. zapewniania elastyczności przez stronę popytową. Swoją konstrukcją eliminował możliwość przesunięcia w czasie przez prosumenta generacji i konsumpcji energii elektrycznej w zależności od bodźców cenowych i rynkowych.

Co więcej, regulacje art. 21 ust. 2 pkt a) oraz d) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (tzw. dyrektywa RED II), nakazują obowiązek wdrożenia rozwiązań umożliwiających prosumentom otrzymywanie wynagrodzenia za sprzedaż wytworzonych nadwyżek energii elektrycznej, które odzwierciedli jej wartość rynkową.

Dalsze trwanie w mechanizmie opustów utrudniłoby w przyszłości możliwość wejścia potencjalnym nowym prosumentom do systemu na skutek wyczerpania mocy przyłączeniowych, a także wpłynęłoby negatywnie na obecnych prosumentów, gdyż ze względu na obciążenia sieci, ich instalacje podlegałyby ciągłemu automatycznemu wyłączaniu. Zmiana systemu rozliczeń prosumentów pozwoli na stabilny rozwój rynku prosumenckiego, zapewni większe bezpieczeństwo sieci elektroenergetycznych i zwiększy gwarancję sprawnego funkcjonowania instalacji, które obecnie są często wyłączane przez automatykę systemową w szczytach produkcji energii elektrycznej.

 

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska
Adam Guibourgé-Czetwertyński

Warszawa, 19 sierpnia 2022 r.

 

Hasła tematyczne: interpelacja, mój prąd, ministerstwo klimatu i Środowiska

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (1)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...