15.09.2022: Pracownicy: zatrudnianie, urlopy, zasiłki, świadczenia, ekwiwalenty

Prawa autorskie przy uldze dla młodych w PIT

 

Jeżeli honorarium autorskie - uwzględnione w kwocie wynagrodzenia, ale nie wyodrębniane kwotowo w umowie, ani też, w trakcie wykonania zlecenia nie jest liczony, rozpoznawany, ani ewidencjonowany, czas poświęcony odrębnie na wytworzenie praw autorskich i czynności pozostałe, to wynagrodzenia wynikającego z umów zlecenia, nie należy kwalifikować do źródła przychodów, o którym mowa w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a należy je w całości zakwalifikować do źródła przychodu, o którym mowa w art. 13 pkt 8 lit. a ww. ustawy.

 

We wniosku o interpretację spółka wyjaśniła, że w ramach swojej działalności zawiera umowy zlecenia z osobami, które nie ukończyły 26 roku życia. Zleceniobiorcy wykonują usługi m.in. projektowania, tworzenia i programowania aplikacji oraz systemów komputerowych, opracowywania dokumentacji, w tym dokumentacji programów komputerowych, analizowania, testowania, modyfikacji i rozwoju tworzonego oprogramowania w ramach których przenoszą autorskie prawa majątkowe do utworów (lub ich części), w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wytworzonych w związku z wykonaniem lub wskutek wykonania umowy zlecenia (a w szczególności wszelkie prawa majątkowe do stworzonego oprogramowania lub schematów graficznych), jak również do każdego innego utworu, koniecznego do wytworzenia w związku z wykonywaniem lub wskutek wykonywania umowy zlecenia.

Dodatkowo zajmują się także innymi pracami wykonywanymi na rzecz klienta, polegającymi m.in. na:

  • usuwaniu błędów w tworzonych bądź utrzymywanych aplikacjach;
  • analizie potencjalnych problemów, jakie może napotkać użytkownik podczas korzystania z oprogramowania, informowanie o zagrożeniach zleceniodawcy;
  • zapewnianiu należytej jakości kodu źródłowego oprogramowania wg standardów określonych przez zleceniodawcę;
  • utrzymywaniu kontaktów z klientami określonymi przez zleceniodawcę;
  • pomocy przy organizacji eventów online i offline (warsztaty, konferencja, webinar)
  • przeprowadzanie eksperymentów technicznych w zakresie nowych technologii.

Każda z umów przyznaje odpowiednie wynagrodzenie wykonawcy, przy czym w każdym przypadku składa się ono z jednego składnika, który obejmuje wszelkie należności spółki na rzecz zleceniobiorcy, w tym także należność za przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworów. Tak więc honorarium autorskie - jakkolwiek jest uwzględnione w kwocie wynagrodzenia, to nie jest wyodrębniane kwotowo w umowie, ani też, w trakcie wykonania zlecenia nie jest liczony, rozpoznawany, ani ewidencjonowany, czas poświęcony odrębnie na wytworzenie praw autorskich i czynności pozostałe. Wynagrodzenia uzyskiwane przez zleceniobiorców nie przekraczają w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

W związku z powyższym spółka zadała pytanie, czy w związku ze sposobem naliczania wynagradzania zleceniobiorców, składającego się z jednej, łącznej kwoty, i nie wyodrębniającego kwoty, ani czasu poświęconego odrębnie na wytworzenie praw autorskich i na czynności pozostałe, wynagrodzenie zleceniobiorców będących osobami, które nie ukończyły 26 roku życia, będzie podlegało w całości zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 w związku z art. 13 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jej zdaniem - tak.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się ze spółką. W wydanej interpretacji organ wskazał:

Katalog źródeł przychodów został określony przez ustawodawcę w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, wśród których w pkt 2 wymienił działalność wykonywaną osobiście, a w pkt 7 kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c.

Zgodnie z art. 13 pkt 8 lit. a cyt. ustawy za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9.

W świetle natomiast art. 10 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłami przychodów są prawa majątkowe, za które uważa się w szczególności: przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

Zawarte w art. 18 ww. ustawy wyliczenie praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 7 tej ustawy jako odrębne źródło przychodów ma charakter otwarty, o czym świadczy użyte przez ustawodawcę sformułowanie „w szczególności”.

Przyjęcie przez ustawodawcę otwartego katalogu tych przychodów pozwala na zaliczenie do tej kategorii wszystkich innych przychodów z praw majątkowych.

Podkreślenia wymaga, że o kwalifikacji do danego źródła przychodu przesądza treść danej umowy, a nie forma zobowiązania stosunku prawnego (umowa o dzieło, czy umowa zlecenia).

Zatem wyodrębnione wynagrodzenie wypłacone twórcom z tytułu praw autorskich, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw, z reguły będzie stanowiło dla tych osób przychody z praw majątkowych, o których mowa w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednocześnie przychody z praw majątkowych (w tym z praw autorskich) nie mogą być zaliczone do źródła, o którym mowa w art. 13 pkt 8 ww. ustawy jako przychody z tytułu osobistego wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło.

Każda z umów przyznaje odpowiednie wynagrodzenie wykonawcy, przy czym w każdym przypadku składa się ono z jednego składnika, który obejmuje wszelkie należności spółki na rzecz zleceniobiorcy, w tym także należność za przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworów. Honorarium autorskie - jakkolwiek jest uwzględnione w kwocie wynagrodzenia, to nie jest wyodrębniane kwotowo w umowie, ani też, w trakcie wykonania zlecenia nie jest liczony, rozpoznawany, ani ewidencjonowany, czas poświęcony odrębnie na wytworzenie praw autorskich i czynności pozostałe.

Zatem wynagrodzenia tego, wynikającego z umów zlecenia, nie należy kwalifikować do źródła przychodów, o którym mowa w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Należy bowiem uznać, że w takiej sytuacji wynagrodzenie wypłacane zleceniobiorcy nie stanowi w istocie wynagrodzenia za rozporządzanie prawami autorskimi do utworu.

W związku z powyższym, wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zlecenia należy w całości zakwalifikować do źródła przychodu, o którym mowa w art. 13 pkt 8 lit. a ww. ustawy.

W konsekwencji, do dochodów tych ma zastosowanie art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Niemniej jednak, stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 148 lit. b ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są przychody z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8, otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

Ponadto należy zauważyć, że zgodnie z przepisem art. 32 ust. 1f, jeżeli podatnik złoży płatnikowi pisemny wniosek o pobór zaliczek bez stosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148, płatnik pobiera zaliczki bez stosowania tego zwolnienia najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał wniosek. Wniosek ten składa się odrębnie dla każdego roku podatkowego.

Wobec powyższego, w związku z zamiarem zawierania przez spółkę umów zlecenia ze zleceniobiorcami w wieku do 26 roku życia, wynagrodzenie to będzie podlegało w całości zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 w zw. z art. 13 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Interpretacja indywidualna z 25 sierpnia 2022 r., sygn. 0114-KDIP3-2.4011.663.2022.2.BM - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - pełna treść interpretacji

 

Redakcja podatki.biz

 

Hasła tematyczne: umowa zlecenia, prawa autorskie, interpretacja indywidualna, podatek dochodowy od osób fizycznych (pit), ulga dla młodych

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...