PIT: Nieściągalne wierzytelności w kosztach uzyskania

 

Nie wszystkie należności od kontrahentów udaje się odzyskać. Jeżeli próby bardziej lub mniej polubownego odzyskania wierzytelności nie powiodły się, warto sprawdzić, czy jej wartości nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów - w całości lub części.

 

Aby nieściągalna wierzytelność mogła stanowić koszt uzyskania przychodów muszą zostać spełnione określone warunki.

W myśl art. 23 ust. 1 pkt 20 ustawy PIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wierzytelności odpisanych jako nieściągalne, z wyjątkiem takich wierzytelności nieściągalnych, które uprzednio na podstawie art. 14 zostały zarachowane jako przychody należne i których nieściągalność została uprawdopodobniona.

Warunkiem zaliczenia w ciężar kosztów wierzytelności odpisanych jako nieściągalne jest kumulatywne spełnienie następujących przesłanek:

  • wierzytelność musi być wierzytelnością nieściągalną, której nieściągalność została uprawdopodobniona przez jej udokumentowanie, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

  • wierzytelność musiała być uznana za przychód należny zgodnie z art. 14 ww. ustawy.

Zgodnie z przywołanym art. 23 ust. 2 ustawy PIT za wierzytelności, o których mowa w ust. 1 pkt 20, uważa się te wierzytelności, których nieściągalność została udokumentowana:

1) postanowieniem o nieściągalności, uznanym przez wierzyciela jako odpowiadające stanowi faktycznemu, wydanym przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego, albo

2) postanowieniem sądu o:

a) oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów, lub

b) umorzeniu postępowania upadłościowego, jeżeli zachodzi okoliczność, o której mowa w lit. a, lub

c) zakończeniu postępowania upadłościowego, albo

3) protokołem sporządzonym przez podatnika, stwierdzającym, że przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności byłyby równe albo wyższe od jej kwoty.

Podatnicy powinni pamiętać, że dla możliwości ujęcia w kosztach nieściągalnej wierzytelności konieczne jest nie tylko jej udokumentowanie ale i uprzednie zarachowanie przychodu z tego tytułu.

Nie jest możliwe ujęcie w kosztach podatkowych nieściągalnych wierzytelności, które nie stanowią przychodu.

Przypomnijmy, że przychodem w działalności gospodarczej są kwoty należne choćby nie zostały faktycznie otrzymane. Jednakże za przychód uważa się wyłącznie świadczenia definitywne a nie zwrotne.

Z tego też powodu za koszt podatkowy nie może być uznana nieściągalna pożyczka ponieważ pożyczka jest świadczeniem zwrotnym zatem nie podlega ujęciu jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Tak też wypowiedział się Dyrektor KIS w interpretacji z dnia 23.04.2020r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.106.2020.1.RR:

„ Zatem, Wnioskodawca udzielając pożyczki poniósł wydatek, który - z uwagi na zwrotny charakter pożyczki - nie jest kwalifikowany do kosztów uzyskania przychodów. Kosztem podatkowym nie są także pożyczki stracone, wprost wyłączone z kosztów uzyskania przychodów. Ponadto - z uwagi na fakt, że udzielenie pożyczki nie powoduje powstania przychodów należnych - kwota udzielonej pożyczki nie stanowi wierzytelności, którą można zaliczyć w poczet kosztów uzyskania przychodów.

W związku z tym należy wskazać, że w rozpatrywanej sprawie Wnioskodawca nie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów pożyczki, która nie jest spłacona w części i w stosunku do której sąd wyda postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Reasumując - Wnioskodawca nie będzie mógł ująć w kosztach uzyskania przychodów straty powstałej w wyniku braku spłaty części kapitałowej pożyczki, w wysokości, w jakiej została udokumentowana jej nieściągalność, tj. objętej postanowieniem sądu o zakończeniu postępowania upadłościowego.”

 

Marcin Sądej, Redakcja podatki.biz

 

Hasła tematyczne: koszty uzyskania przychodów, wierzytelności

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...