06.09.2022: Składki ZUS: ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP

ZUS: Sprzedaż środka trwałego a składka zdrowotna od 2022 r.

 

W przypadku sprzedaży środków trwałych, które dla potrzeb podatku PIT były amortyzowane przed 2022 r., przy ustalaniu - dla potrzeb składki zdrowotnej - dochodu z ich odpłatnego zbycia, dochód ten nie będzie powiększony o dokonane przed 2022 rokiem odpisy amortyzacyjne zaliczone do kosztów uzyskania przychodu - wyjaśnił Zakład Ubezpieczeń Społecznych w interpretacji indywidualnej.

 

Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych - podatek liniowy. W 2015 roku został zakupił środek trwały (naczepa) - środek był amortyzowany. W 2022 r. został on sprzedany. Na dzień sprzedaży pozostała jeszcze do zamortyzowania ... kwota zł.

W związku z powyższym przedsiębiorca zapytał we wniosku o interpretację, ile wynosi składka zdrowotna za miesiąc czerwiec 2022 r. Według przedsiębiorcy podstawą do wyliczenia składki zdrowotnej będzie dochód z podstawowej działalności gospodarczej.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zgodził się z przedsiębiorcą. W wydanej interpretacji wskazał:

Zagadnienia dotyczące obowiązku podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu, opłacania i ustalenia podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne regulują przepisy ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Z dniem 13 kwietnia 2022 r. weszła w życie zmiana do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wprowadzone przepisami ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 807).

W myśl art. 81 ust. 2c pkt 5 wyżej cytowanej ustawy (dodany ustawą z dnia 9.02.2022 r., obowiązujący od 13.04.2022 r.), przy obliczaniu dochodów, o których mowa w pkt 1 i 3, stosuje się art. 24 ust. 1-2b i nie uwzględnia się przychodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym innych niż określone w art. 21 ust. 1 pkt 63a, 63b, 152-154 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych; w przypadku osób prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów dochód, o którym mowa w pkt 1 i 3, ustala się z uwzględnieniem art. 44 ust. 2 zdanie drugie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zmiany dotyczą zasad ustalania wysokości przychodów/dochodu dla celów ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, o których mowa w art. 81 ust. 2 i 2e ustawy, tj. osób opłacających podatek z działalności gospodarczej na zasadach ogólnych (wg skali i podatek liniowy) oraz zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych.

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 9 lutego 2022 r., w przypadku ustalania dochodu, o którym mowa w art. 81 ust. 2 i 2c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w brzmieniu obowiązującym od 13 kwietnia 2022 r., od przychodów o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (przychody z odpłatnego zbycia określonych składników majątku np. środków trwałych) dochód ustalony z uwzględnieniem art. 24 ust. 2 zdanie drugie ustawy o PIT (szczególny sposób ustalania dochodu w przypadku odpłatnego zbycia składników majątku), nie jest powiększany o odpisy amortyzacyjne zaliczone do kosztów uzyskania przychodów przed 1 stycznia 2022 r. Chodzi, np. o środki trwałe, które przedsiębiorca przed 2022 r. amortyzował i odpisy amortyzacyjne zaliczał do kosztów podatkowych. Zgodnie z przepisami obowiązującymi przed 13 kwietnia 2022 r., w przypadku ustalania dochodu dla celów składki zdrowotnej ze sprzedaży środka trwałego, na wysokość dochodu wpływ mają odpisy amortyzacyjne, które zaliczone były do kosztów podatkowych przed 2022 r., tj. podwyższają ten dochód, pomimo, że koszty te nie wpływały na wysokość opłacanej wówczas składki zdrowotnej.

Dzięki zmianie uregulowanej w art. 35 ustawy z 9 lutego 2022 r., w przypadku sprzedaży środków trwałych, które dla potrzeb podatku PIT były amortyzowane przed 2022 r., przy ustalaniu - dla potrzeb składki zdrowotnej - dochodu z ich odpłatnego zbycia, dochód ten nie będzie powiększony o dokonane przed 2022 rokiem odpisy amortyzacyjne zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

ZUS podzielił zatem stanowisko przedsiębiorcy, że podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne będzie dochód z podstawowej działalności gospodarczej osiągnięty w miesiącu maju 2022 r.

 

(Interpretacja indywidualna z 3 sierpnia 2022 r., sygn. WPI/200000/43/882/2022 (decyzja nr 882/2022) - Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie)

 

Redakcja podatki.biz

 

Hasła tematyczne: amortyzacja, interpretacja zus, składka na ubezpieczenie zdrowotne, sprzedaż środka trwałego

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...