PIT: Leasing finansowy i zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów

 

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera regulacje dotyczące leasingu operacyjnego i finansowego. Leasing operacyjny omawialiśmy w cyklu ABC kilka dni temu, dzisiaj zajmiemy się leasingiem finansowym.

 

Jak stanowi art. 23f ust. 1 ustawy PIT do przychodów finansującego, z zastrzeżeniem ust. 3, i odpowiednio do kosztów uzyskania przychodów korzystającego nie zalicza się opłat w części stanowiącej spłatę wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

1) umowa leasingu została zawarta na czas oznaczony;

2) suma ustalonych w umowie leasingu opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, a w przypadku zawarcia przez finansującego następnej umowy leasingu środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej będących uprzednio przedmiotem takiej umowy odpowiada co najmniej jego wartości rynkowej z dnia zawarcia następnej umowy leasingu; przepis art. 19 stosuje się odpowiednio Ten przepis określa sposób ustalenia przychodu z odpłatnego zbycia rzeczy, nieruchomości i praw majątkowych);

3) umowa zawiera postanowienie, że w podstawowym okresie umowy leasingu:

a) odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający, w przypadku gdy nie jest osobą wymienioną w lit. b, albo

b) finansujący rezygnuje z dokonywania odpisów amortyzacyjnych, w przypadku gdy korzystającym jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej.

W myśl art. 23f ust. 3 ustawy PIT do przychodów finansującego zalicza się opłaty, o których mowa w art. 23b ust. 1 (to opłaty ustalone w umowie leasingu, ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy z tytułu używania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych), uzyskane z tytułu wszystkich umów leasingu zawartych przez finansującego dotyczących tego samego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, w części przewyższającej spłatę wartości początkowej, określonej zgodnie z art. 22g (to z kolei przepis, wskazujący sposób określenia wartości początkowej składników majątkowych, które następnie będą amortyzowane - w cyklu ABC podatków pisaliśmy o tym wcześniej).

W razie spełnienia powyższych przesłanek do przychodów finansującego i odpowiednio do kosztów uzyskania przychodu korzystającego nie zalicza się części opłat leasingowych w zakresie, w jakim dotyczą one spłaty wartości początkowej środka trwałego będącego przedmiotem umowy leasingu. Przychodem finansującego i odpowiednio kosztem korzystającego jest natomiast tzw. część odsetkowa raty leasingowej, która powinna być zaliczona w poczet kosztów podatkowych w dacie jej poniesienia.

Konstrukcja leasingu finansowego sprawia, że zaliczeniu bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodu korzystającego podlegać będzie tylko tzw. odsetkowa część opłat leasingowych, natomiast koszty ponoszone w związku ze spłatą wartości początkowej, co następuje w kolejnych opłatach leasingowych, mogą być zaliczone do kosztów przez dokonywane przez korzystającego odpisy amortyzacyjne od przedmiotu leasingu. Tym samym między wartością początkową ustaloną dla potrzeb amortyzacji podatkowej a częścią kapitałową wskazaną w umowie leasingu finansowego należy postawić znak równości.

Stanowisko to potwierdza Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z dnia 30.08.2018 r., nr 0112-KDIL3-3.4011.257.2018.1.MM.

Jednocześnie z art. 23f ustawy PIT wynika, że wartość początkowa przedmiotu umowy ustalana jest przez finansującego. Taką też wartość - jako podstawę dokonywania odpisów - powinien przyjąć korzystający. Korzystający może dokonywać odpisów amortyzacyjnych na ogólnych zasadach. Nie jest ograniczony co do wyboru formy amortyzowania oraz wysokości stawek odpisów amortyzacyjnych - w ramach ogólnych granic zakreślonych przepisami art. 22a-22o ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Marcin Sądej, Redakcja podatki.biz

 

Hasła tematyczne: koszty uzyskania przychodów, leasing finansowy

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...