Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kodeks pracy urlopu

 • 07.06.2011Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron
  Jednym z trybów rozwiązania umowy o pracę, wskazanym w art. 30 Kodeksu pracy, jest porozumienie stron. Na rozwiązanie umowy w drodze porozumienia stron zgodę muszą wyrazić obie strony stosunku pracy. Nie wystarczy wyznaczenie terminu rozwiązania umowy przez pracodawcę.
  • 02.06.2011Uprawnienia pracownicze osób niepełnosprawnych
   Uprawnienia pracownicze osób niepełnosprawnych zostały uregulowane w rozdziale 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2010 r. nr 214, poz. 1407 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o rehabilitacji, a także w rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy. Czas pracy Zgodnie z obowiązującymi przepisami czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Natomiast osoby niepełnosprawne zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności - zgodnie z unormowaniem obowiązującym do dnia 31 grudnia 2011 r. - mogą pracować jedynie do 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.
   • 17.05.2011Urlop na żądanie - leniwe tempo prac nad zmianami
    Interpelacja nr 20627 do prezesa Rady Ministrów w sprawie urlopów na żądanie
    • 10.05.2011Umowa na zastępstwo
     Umowa zawierana na czas zastępstwa nieobecnego pracownika nie stwarza silnej więzi pomiędzy stronami stosunku pracy. Z założenia ma ona służyć czasowemu (co nie oznacza, że chwilowemu) uzupełnieniu braków kadrowych w firmie spowodowanych nieobecnością stałych pracowników.
     • 21.04.2011Ochrona także dla związkowca zatrudnionego na czas określony
      30 marca br. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu senacki projekt ustawy zmieniającej Kodeks pracy. Zmiana zawarta w tym projekcie polega na przyznaniu pracownikowi, objętemu szczególną ochroną przewidzianą w ustawie o związkach zawodowych, prawa żądania przywrócenia do pracy w przypadku niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy.
      • 21.03.2011MPiPS: Pytanie o ciążę jest przejawem dyskryminacji
       Interpelacja nr 19249 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zatrudniania przez pracodawców kobiet w ciąży
       • 21.03.2011PIP o uchybieniach w przestrzeganiu praw pracujących rodziców
        W wyniku ubiegłorocznych kontroli przestrzegania uprawnień pracowniczych związanych z rodzicielstwem inspektorzy pracy wydali 22 decyzje, skierowali do firm 265 wystąpień zawierających 362 wnioski, nałożyli 12 mandatów karnych na łączną kwotę 14,9 tys. zł, skierowali 4 wnioski o ukaranie do sądu i zastosowali 17 środków oddziaływania wychowawczego – wynika z raportu Państwowej Inspekcji Pracy.  
        • 16.03.2011Zakres informacji przekazywanych pracownikom po ich zatrudnieniu
         Każdy zatrudniony pracownik powinien otrzymać od pracodawcy pisemną informację dotyczącą pewnych podstawowych elementów odnoszących się do jego sytuacji pracowniczej. Jej otrzymanie pracownik potwierdza na piśmie. Potwierdzenie to powinno zostać umieszczone w jego aktach osobowych. Ważne jest przy tym, by pracodawca wskazał informacje dotyczące sytuacji danej osoby a nie ogólnie na regulacje odnoszące się do danej grupy zagadnień.
         • 14.03.2011Deregulacja: Wykorzystanie zaległego urlopu do końca lipca
          Propozycja wydłużenia do 31 lipca terminu wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego znalazła się w założeniach projektu ustawy o redukcji obowiązków informacyjnych oraz o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców autorstwa Ministerstwa Gospodarki.  
          • 10.03.2011Zwrot kosztów odwołania z urlopu nie jest przychodem pracownika
           Zwrot przez pracodawcę poniesionych przez pracownika wydatków faktycznie poniesionych i dla celów dowodowych udokumentowanych, z tytułu przesunięcia pracownikowi terminu urlopu ma charakter odszkodowawczy, a w konsekwencji środki te nie mieszczą się w katalogu przychodów określonych w art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim.
           • 03.03.2011Umowa o pracę – treść i najważniejsze elementy
            Przepisy Kodeksu pracy wskazują minimalny zakres postanowień umowy o pracę. W umowie można jednak zawrzeć dodatkowe postanowienia. Trzeba tylko pamiętać, że ich późniejsze modyfikacje, będą wymagały zmiany umowy o pracę.
            • 25.02.2011Podstawa wymiaru zasiłków przysługujących ubezpieczonym będącym pracownikami
             Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Podstawa wymiaru może być ustalana z okresu krótszego w szczególnych przypadkach, które są omówione niżej.
             • 21.02.2011Zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego
              Od 1 stycznia 2010 r. pracownik ojciec wychowujący dziecko ma prawo do zasiłku macierzyńskiego przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu ojcowskiego w wymiarze 1 tygodnia, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 12 miesięcy życia. Wymiar ten obowiązuje do 31 grudnia 2011 r. Od 1 stycznia 2011 r. pracownik ojciec wychowujący dziecko przysposobione ma prawo do zasiłku macierzyńskiego przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu ojcowskiego w wymiarze 1 tygodnia, nie dłużej niż do upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 10 roku życia. Wymiar ten obowiązuje do 31 grudnia 2011 r.
              • 17.02.2011Zasiłek macierzyński za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego
               Od 1 stycznia 2010 r. pracownica, która urodziła dziecko, ma prawo do zasiłku macierzyńskiego przez okres ustalony w Kodeksie pracy jako okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, w wymiarze: 1) do 2 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka, 2) do 3 tygodni – w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie. Wymiar ten obowiązuje do 31 grudnia 2011 r. Od 1 stycznia 2010 r. zasiłek macierzyński przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego przysługuje także osobom ubezpieczonym podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu niebędącym pracownikami, osobom pobierającym zasiłek macierzyński po ustaniu zatrudnienia oraz osobom pobierającym zasiłek macierzyński z tytułu urodzenia dziecka w okresie urlopu wychowawczego.
               • 16.02.2011Zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego oraz urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego
                Prawo do zasiłku macierzyńskiego przysługuje bez okresu wyczekiwania. Zasiłek macierzyński przysługuje przez okres ustalony w Kodeksie pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, a od 1 stycznia 2010 r. także jako okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz urlopu ojcowskiego. Zasiłek macierzyński z tytułu urodzenia dziecka przysługuje przez okres ustalony w art. 180 Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, tj. przez okres:
                • 08.02.2011Zobowiązanie pracownika do odpracowania podnoszenia kwalifikacji zawodowych
                 Pracownik zdobywający lub uzupełniający wiedzę i umiejętności z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą może być zobowiązany do „odpracowania” szkolenia, studiów itp. tylko wówczas, gdy pracodawca przyznał pracownikowi dodatkowe - poza urlopem szkoleniowym i zwolnieniem z części dnia pracy - świadczenia oraz obowiązek taki nałożony został na pracownika w umowie szkoleniowej.
                 • 08.02.2011Wysokość zasiłku chorobowego
                  Wysokość zasiłku chorobowego, z uwzględnieniem przypadków opisanych poniżej, wynosi: 1) 80 % podstawy wymiaru, 2) 70 % podstawy wymiaru za okres pobytu w szpitalu, 3) 100 % podstawy wymiaru, jeżeli niezdolność do pracy: a) przypada na okres ciąży, b) powstała wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek tkanek i narządów lub poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów, c) powstała wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy.
                  • 07.02.2011Prawo do zasiłku chorobowego
                   Zgodnie z art. 92 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia - trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego. Pracownikowi, który ukończył 50 rok życia, prawo do czternastodniowego okresu wypłaty wynagrodzenia przysługuje począwszy od następnego roku kalendarzowego po roku, w którym ukończył 50 rok życia.
                   • 26.01.2011Kodeks pracy: Większa ochrona związkowców?
                    Trwają konsultacje projektu nowelizacji art. 50 kodeksu pracy, zgodnie z którym związkowcy będą mogli żądać przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach także w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony. Przeciwni tej propozycji są Pracodawcy RP, według których jej przyjęcie oznaczałoby, że działacze związkowi będą traktowani na równi z pracownicami w ciąży i na urlopie macierzyńskim.  
                    • 25.01.2011Jak obliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego?
                     Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Prawa tego nie można się zrzec. Urlop może być podzielony na części. W takim jednak przypadku co najmniej jedna jego część powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.
                     • 12.01.2011Zasiłek macierzyński dla ojca adopcyjnego od 1 stycznia 2011 r.
                      Od 1 stycznia 2011 r. pracownik ojciec wychowujący dziecko przysposobione ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze 1 tygodnia, nie dłużej niż do upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 10 roku życia. Z uprawnień do urlopu ojcowskiego nie może skorzystać pracownik - ojciec wychowujący dziecko przysposobione, który skorzystał z urlopu ojcowskiego w związku z przysposobieniem dziecka przed dniem 1 stycznia 2011 r. Od 1 stycznia 2012 r. urlop ojcowski będzie dłuższy i będzie przysługiwał w wymiarze 2 tygodni.
                      • 10.01.2011Ustawa o cięciach zatrudnienia w administracji do TK
                       Rozwiązywanie w sposób arbitralny stosunków pracy z pracownikami zatrudnionymi na podstawie mianowania może naruszać zasadę państwa prawnego – tak prezydent Bronisław Komorowski uzasadnia skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego ustawy o racjonalizacji zatrudnienia w państwowych jednostkach budżetowych i niektórych innych jednostkach sektora finansów publicznych w latach 2011-2013.  
                       • 21.12.2010Większa liczba ojców adopcyjnych skorzysta z urlopów ojcowskich
                        Wczoraj, tj. 20 grudnia br., prezydent podpisał ustawę z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy. Nowela ma na celu zapewnienie pracownikom - ojcom adopcyjnym dziecka możliwość skorzystania z urlopu ojcowskiego także po ukończeniu przez dziecko pierwszego roku życia, jak również wydłużenie okresu, w którym adopcyjny ojciec mógłby korzystać z tego urlopu. Ustawa zmieniająca wejdzie w życie 1 stycznia 2011 r.
                        • 20.12.2010Urlop na żądanie: Pracodawcy chcą zmian
                         Interpelacja nr 19250 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie tzw. urlopów na żądanie
                         • 10.12.2010Pewny etat tylko dla mam pracujących w małych firmach
                          Interpelacja nr 18991 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie przepisów chroniących przed zwolnieniem rodziców, którzy wracają do pracy na część etatu
                          • 08.12.2010Mimo choroby należy się ekwiwalent
                           Interpelacja nr 19252 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie przepisów dotyczących wypłacania przez pracodawców ekwiwalentu za niewykorzystany urlop w czasie przebywania pracownika na zwolnieniu lekarskim
                           • 08.12.2010Kurs języka obcego a przychód pracownika
                            Pytanie podatnika: Czy opłata za kurs języka jest przychodem pracownika i czy należy potrącić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych po dniu 11 kwietnia 2010 r. (wyrok Trybunału Konstytucyjnego)?
                            • 23.11.2010Więcej praw dla zleceniobiorców?
                             Kończą się prace nad ustawą antydyskryminacyjną. W tym tygodniu ma ją uchwalić Senat. Nowe przepisy sprawią, że wzmocni się pozycja tych, którzy współpracują z firmami na podstawie umów zleceń czy jako samozatrudnieni.
                             • 22.11.2010Zwrot kosztów odwołania z urlopu
                              Pytanie: W związku z zaplanowanym w sierpniu urlopem wykupiłem dla siebie i rodziny trzytygodniowe wczasy w Kołobrzegu. Po przyjeździe do pensjonatu w dniu 1 sierpnia opłaciłem cały pobyt, wlaściciel wystawił mi fakturę. W dniu 7 sierpnia odebrałem telefon od dyrektora z informacją, że w związku z nagłym wypadkiem odwołuje mnie z urlopu i mam się stawić do pracy 10 sierpnia. Żona z dziećmi zostały na wczasach a ja wróciłem do pracy. Pracodawca, na podstawie faktury zwrócił mi wydatek poniesiony na niewykorzystaną część urlopu. Czy zwrot ten jest wolny od podatku?
                              • 19.11.2010Trzech Króli dniem wolnym od pracy
                               6 stycznia 2011 roku po raz pierwszy będzie w Polsce dniem wolnym od pracy. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację kodeksu pracy, która wprowadza nowy wolny dzień jako święto państwowe.
                               • 09.11.2010Zwrot kosztów związanych z odwołaniem z urlopu nie stanowi przychodu pracownika
                                Pytanie podatnika: Wnioskodawca zamierza zwrócić koszty poniesione przez pracowników związane z zaplanowanym wypoczynkiem. Sytuacja ta wynika z przesunięcia planu urlopów. Jest to następstwo niespodziewanego otrzymania przez Wnioskodawcę zwiększonej ilości zamówień. Czy w świetle art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymany udokumentowany zwrot wydatków dotyczący zaplanowanego wypoczynku wskutek przesunięcia planu urlopu przez pracodawcę będzie stanowił przychód pracownika podlegający opodatkowaniu?
                                • 03.11.2010Urlop na żądanie powinien być krótszy
                                 Zasady przyznawania urlopu na żądanie mogą ulec zmianie. Ma być krótszy i zgłaszany przez pracownika najpóźniej godzinę przed rozpoczęciem pracy. Być może pracodawca będzie mógł odmówić jego udzielenia.
                                 • 12.10.2010Finansowanie szkoleń dla pracowników – konsekwencje podatkowe w kontekście ostatnich zmian w przepisach
                                  Do obowiązków pracodawców należy m.in. ułatwianie pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych. By umożliwić wypełnianie tego obowiązku, wprowadzono przepisy regulujące kwestie przyznawania pracownikom urlopów szkoleniowych oraz innych świadczeń, np. pokrywania kosztów kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego, zwrotu kosztów przejazdu. Ponadto kwestia finansowania lub dofinansowania szkoleń oraz różnych innych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników jest od długiego czasu normą w przypadku bardzo wielu firm, które decydują się na finansowanie przedmiotowych świadczeń bez względu na obowiązki wynikające w tym zakresie z prawa pracy, dostrzegając po prostu korzyści płynące z posiadania dobrze wyszkolonej i przygotowanej do realizacji powierzanych obowiązków kadry pracowników.
                                  • 06.10.2010Urlop ojcowski – ułatwienia dla rodziców adopcyjnych
                                   Pracujący ojcowie adopcyjni skorzystają z urlopu ojcowskiego także po ukończeniu przez dziecko pierwszego roku życia – przewiduje zaakceptowany przez Radę Ministrów projekt nowelizacji kodeksu pracy. W niektórych przypadkach urlop ojcowski będzie przysługiwał nawet do ukończenia przez dziecko 10 roku życia.
                                   • 06.09.2010Urlop ojcowski będzie przysługiwał po adopcji
                                    Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy. Projektowana nowelizacja ma na celu zapewnienie pracownikom - ojcom adopcyjnym dziecka możliwość skorzystania z urlopu ojcowskiego także po ukończeniu przez dziecko pierwszego roku życia, jak również wydłużenie okresu, w którym adopcyjny ojciec mógłby korzystać z tego urlopu.
                                    • 17.08.2010Katalog przychodów ze stosunku pracy
                                     Stosownie do zapisów art. 12 ust. 1 updof do przychodów z wykonywanej pracy zaliczamy przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, którymi są: wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężna świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
                                     • 02.07.2010Powódź usprawiedliwia nieobecność w pracy
                                      Interpelacja nr 16199 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie braku uregulowań prawnych dotyczących urlopów wymuszonych sytuacją kryzysową
                                      • 23.06.2010Zobowiązania pracodawcy wobec pracownika oddelegowanego
                                       Zapytanie nr 6877 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zobowiązań pracodawcy wobec pracownika zatrudnionego na pełen etat w Polsce, wysyłanego do pracy we Francji
                                       • 14.06.2010Tygodniowy przegląd wydarzeń www.podatki.biz
                                        Wakacje podatkowe także dla nabywcy nowo wybudowanej nieruchomości; Przedawnienie dotyczy również odsetek od zaległości podatkowych; Czy najem użytkowy można zamienić na prywatny?; Błędne paragony a obowiązek zapłaty podatku VAT; Nowe regulacje dotyczące podnoszenia kwalifikacji zawodowych; Propozycja wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2011 r. przyjęta; Darowizna materiałów budowlanych dla powodzian bez VAT; Waloryzacja zasiłku chorobowego
                                        • 08.06.2010Więcej czasu na wykorzystanie zaległego urlopu?
                                         Państwowa Inspekcja Pracy zaproponowała wydłużenie trzymiesięcznego terminu wykorzystania zaległych urlopów do ośmiu miesięcy, dzięki czemu odebranie wolnego za poprzedni rok w terminie zgodnym z przepisami kodeksu pracy byłoby możliwe także latem. Propozycję PIP pozytywnie ocenia Konfederacja Pracodawców Polskich.
                                         • 24.05.2010Zmiany w przepisach dotyczących podnoszenia kwalifikacji
                                          Prawo do zwolnień czy urlopów będą mieli tylko ci zatrudnieni, którzy podnoszą kwalifikacje z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą – wynika z przegłosowanych przez Sejm zmian w kodeksie pracy dotyczących warunków i zasad nauki oraz podnoszenia kwalifikacji przez pracowników. Do tej pory podstawą do uzyskania uprawnień związanych ze szkoleniami było skierowanie pracodawcy.
                                          • 20.05.2010Urlop wychowawczy nie dla przedsiębiorcy
                                           Interpelacja nr 15184 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie nieodprowadzania przez państwo składek emerytalnych w przypadku kobiet przedsiębiorców przebywających na urlopach wychowawczych
                                           • 19.04.2010Prowadzenie własnej firmy a pracowniczy staż pracy
                                            Interpelacja nr 14081 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zaliczania okresu prowadzenia działalności gospodarczej do stażu pracy i urlopu wypoczynkowego
                                            • 16.04.2010Kiedy ojciec korzysta z urlopu macierzyńskiego
                                             Interpelacja nr 14534 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie umożliwienia wykorzystania przez ojców urlopu macierzyńskiego przysługującego pracownikom - matkom
                                             • 07.04.2010PKPP Lewiatan: Nie blokujmy pracownikom dostępu do kształcenia
                                              7 kwietnia 2010 r. Sejm zajmie się zmianami w Kodeksie pracy oraz Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 2584). Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan postuluje wprowadzenie w tych zmianach dwóch poprawek:
                                              • 24.03.2010KPP: Senacki projekt może ograniczyć liczbę pracowniczych szkoleń
                                               Według niektórych mediów niedługo pracodawcy zaczną odmawiać pracownikom urlopów na naukę, a podwładni zaczną rezygnować ze studiów. Wszystko dlatego, że przestanie obowiązywać prawo regulujące podnoszenie kwalifikacji. Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich takie ryzyko jest znikome. Znacznie większym problemem jest złe prawo które powoduje, że Polska znajduje się na szarym końcu wśród krajów unijnych jeśli chodzi o liczbę pracowników podnoszących swoje kwalifikacje.
                                               • 22.03.2010Wyjaśnienia ZUS dot. zasiłku macierzyńskiego od 1 stycznia 2010 r.
                                                Zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego 1. Zgodnie z art. 1823 Kodeksu pracy, pracownik-ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego. Na podstawie art. 29 ust. 5a ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267 ze zm.), przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu ojcowskiego ubezpieczonemu przysługuje zasiłek macierzyński. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że z brzmienia tych przepisów wynika, iż urlop ojcowski i zasiłek macierzyński przysługują pracownikowi, któremu urodziło się dziecko (ojcu biologicznemu) oraz ojcu, który przysposobił dziecko.
                                                • 18.03.2010Zabezpieczenie praw do patentów i praw autorskich w przypadku upadłości przedsiębiorstwa
                                                 Interpelacja nr 13413 do ministra gospodarki w sprawie uwzględnienia w pakiecie deregulacyjnym w ustawie Prawo upadłościowe i naprawcze oraz w ustawie Prawo własności przemysłowej zmian dotyczących praw twórców patentowych
                                                 • 17.03.2010PIP przygotowała zmiany w prawie pracy
                                                  Interpelacja nr 13407 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zmian w przepisach o płacach i urlopach
                                                  • 04.03.2010Lewiatan: Projekt nowelizacji przepisów o szkoleniach wymaga zmian
                                                   Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan skrytykowała zmiany w przepisach dotyczących szkoleń przyjęte w projekcie nowelizacji ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W opinii przedsiębiorców, proponowane nowe rozwiązania wykraczają poza niezbędne minimum i budzą wątpliwości interpretacyjne. W praktyce mogą przynieść najwięcej szkody pracownikom, którzy chcą podnosić swoje kwalifikacje. Problematyka ta powinna być przedmiotem szerszej dyskusji na forum Komisji Trójstronnej bez zbędnego pośpiechu i ryzyka uchwalenia niedoskonałych uregulowań prawnych – podkreśla Lewiatan.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] ... [ 12 ] następna strona »