Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

21.09.2018

Fundusz Pracy - kto, w jakiej wysokości i za kogo płaci składki?

Od przyszłego roku składki na Fundusz Pracy zasilać będą w części tzw. Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Daninę solidarnościową zapłacą więc nie tylko osoby placące tzw. podatek solidarnościowy (4% od nadwyżki dochodów powyżej 1 mln zł) ale również, pośrednio, wszyscy finansujący Fundusz Pracy. To okazja aby przypomnieć, kto i za kogo płaci składki.

Kto finansuje składkę na Fundusz Pracy?

Składka jest finansowana i opłacana w całości przez płatnika składek. Płatnik składek (pracodawca) opłaca składkę na Fundusz Pracy za osoby, które objęte są obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi.

Ile wynosi składka?

Stopa procentowa składki na FP wynosi 2,45% podstawy wymiaru, oblicza się ją od tej samej kwoty, od jakiej oblicza się składki na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe (czyli od tzw. podstawy wymiaru). Nie trzeba opłacać składki, jeśli podstawa wymiaru od której oblicza tę składkę za daną osobę w przeliczeniu na okres miesiąca jest niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Jeśli więcej niż jeden płatnik ma obowiązek opłacać za daną osobę składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (np. ma ona dwóch pracodawców), to składkę na FP oblicza każdy z nich, gdy łączna kwota podstaw wymiaru w przeliczeniu na okres miesiąca będzie wynosiła co najmniej minimalne wynagrodzenie.

Za kogo należy opłacać składki?

I. Pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne opłacają składki na FP za osoby, które:

 • pozostają w stosunku pracy lub stosunku służbowym,

 • wykonują pracę nakładczą,

 • wykonują umowy agencyjne lub umowy zlecenia albo inne umowy o świadczenie usług, do których zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, oraz osoby z nimi współpracujące,

 • wykonują pracę w okresie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,

 • pobierają stypendia sportowe,

 • otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym, świadczenie górnicze lub górniczy zasiłek socjalny albo wynagrodzenie, które przysługuje w okresie świadczenia górniczego, stypendium na przekwalifikowanie lub kontraktu szkoleniowego,

 • są żołnierzami zawodowymi lub funkcjonariuszami, którzy nie spełniają warunków do nabycia prawa do emerytury lub renty inwalidzkiej określonych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej, za które po zwolnieniu ze służby lub rozwiązaniu stosunku pracy odprowadzono składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od uposażenia lub wynagrodzenia wypłaconego w okresie służby lub stosunku pracy na podstawie odrębnych przepisów - obowiązek ten odnosi się do żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy zostali zwolnieni ze służby nie wcześniej niż 1 stycznia 2006 r.,

 • są funkcjonariuszami, którzy w chwili zwolnienia ze służby spełniają jedynie warunki do nabycia prawa do policyjnej renty inwalidzkiej, w przypadku przekazania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - obowiązek ten odnosi się do funkcjonariuszy, którzy zostali zwolnieni ze służby nie wcześniej niż 1 stycznia 2006 r.

II. Rolnicze spółdzielnie produkcyjne, spółdzielnie kółek rolniczych lub spółdzielnie usług rolniczych – za swoich członków, z wyjątkiem członków, którzy wnieśli wkład gruntowy o powierzchni użytków rolnych powyżej 2 ha przeliczeniowe.

III. Inne osoby niż wymienione wyżej, które objęte są ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi lub zaopatrzeniem emerytalnym, np. osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą.


Ważne!

Zleceniodawca, który jest osobą fizyczną i nie zatrudnia ani jednego pracownika, nie opłaca składek na FP za osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych.


Za kogo nie opłaca się składek na FP?

Płatnik składek (pracodawca) nie opłaca składek za:

I. osoby, które:

 • są duchownymi,

 • pobierają na podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłek stały,

 • pobierają, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka,

 • pobierają na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zasiłek dla opiekuna,

 • objęte są ubezpieczeniem społecznym rolników,

 • są żołnierzami niezawodowymi w służbie czynnej,

 • odbywają zastępcze formy służby wojskowej,

 • przebywają na urlopach wychowawczych oraz pobierają zasiłek macierzyński,

 • pobierają świadczenie szkoleniowe po ustaniu zatrudnienia na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

 • świadczą pracę na podstawie umowy uaktywniającej, o której mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,

 • sprawują osobistą opiekę nad dzieckiem, o których mowa w art. 6a ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (z wyłączeniem osób wymienionych w art. 6b ust. 1 tej ustawy - z uwagi na objęcie ich tylko ubezpieczeniem emerytalnym).

II. pracowników o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności zatrudnionych przez:

 • Przedsiębiorcę Polskiego Związku Głuchych i Polskiego Związku Niewidomych oraz Związku Ociemniałych Żołnierzy RP,

 • Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi,

 • Zakład Opieki nad Niewidomymi w Laskach,

 • Zakłady aktywności zawodowej,

III. pracowników, którzy wracają do pracy z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego; składek nie opłaca się przez 36 miesięcy, od pierwszego miesiąca po powrocie z takiego urlopu,

IV. pracowników, którzy ukończyli 50 lat i w okresie 30 dni przed zatrudnieniem pozostawali w ewidencji bezrobotnych powiatowego urzędu pracy; składek nie opłaca się przez 12 miesięcy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę,

V. skierowane do pracy osoby bezrobotne, które nie ukończyły 30 lat; składek nie opłaca się przez 12 miesięcy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę,

VI. osoby, które ukończyły 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni).


Ważne!

Przy ustalaniu podstawy nie stosuje się ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek do 30-krotności prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.


Redakcja podatki.biz

Opracowano na podstawie materiałów ZUS

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz