26.04.2018: Jednoosobowa działalność gospodarcza

Zawieszanie działalności gospodarczej - zmiany wprowadzone przez Prawo Przedsiębiorców

Już w najbliższy poniedziałek, 30.04.2018 r. zaczynają obowiązywać przepisy wprowadzone przez Prawo Przedsiębiorców. Warto zdawać sobie sprawę, że ta ustawa zastępuje ustawę o swobodzie działalności gospodarczej - i w niektórych przypadkach zmiany są dość wyraźne. A ponieważ możliwość zawieszenia działalności jest istotna dla wielu przedsiębiorców, warto przyjrzeć się, jakie są nowe rozwiązania i różnice w stosunku do rozwiązań poprzednich.

Zawieszanie działalności gospodarczej - okres zawieszenia wg ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

W dotychczas obowiązującym stanie prawnym (art. 14a usdg) przedsiębiorca niezatrudniający pracowników mógł zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy, a jeżeli okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej obejmuje wyłącznie pełny miesiąc luty danego roku kalendarzowego, za minimalny okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przyjmowało się liczbę dni miesiąca lutego przypadającą w danym roku kalendarzowym.

Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej oznaczało się w dniach, miesiącach albo miesiącach i dniach, stosując do obliczenia okresu przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Okres zawieszenia działalności można było wydłużyć, na okres od 3 do 6 lat. Dotyczyło to jednak wyłącznie tych przedsiębiorców niezatrudniających pracowników, którzy prowadzili działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy, a celem zawieszenia było sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem (do 3 lat). Zawieszenie nie mogło trwać dłużej niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończyło 6. rok życia. W przypadku dziecka, które z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wymagało osobistej opieki osoby prowadzącej działalność gospodarczą, zawieszenie działalności gospodarczej mogło trwać do 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Zawieszanie działalności gospodarczej - okres zawieszenia wg ustawy Prawo Przedsiębiorców

Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej z uwzględnieniem przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych. Długość zawieszenia działalności jest różna dla dwóch grup przedsiębiorców. To znacząca różnica w stosunku do usdg.

Przedsiębiorca, który jest wpisany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy jednak niż 30 dni. Oznacza to, że przedsiębiorca prowadzący jednoosobową pozarolniczą działalność gospodarczą nie jest już związany maksymalnym limitem czasu zawieszenia działalności.

Przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy. W przypadku tej kategorii przedsiębiorców nadal obowiązuje więc nadal ograniczenie czasowe.

 

Uwaga - nowość

Ustawa Prawo Przedsiębiorców pozwala skorzystać z możliwości zawieszenia działalności gospodarczej również przedsiębiorcom zatrudniających pracowników - ale w szczególnej sytuacji. Możliwe jest to wtedy, kiedy przedsiębiorca zatrudnia wyłącznie pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie wychowawczym lub urlopie rodzicielskim niełączących korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu. Co istotne, w przypadku zakończenia korzystania z urlopów lub złożenia przez pracownika wniosku dotyczącego łączenia korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu, pracownik ma prawo do wynagrodzenia jak za przestój, określonego przepisami prawa pracy, do zakończenia okresu zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

Podobnie jak w przypadku usdg jeżeli okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej obejmuje wyłącznie pełny miesiąc luty danego roku kalendarzowego, za minimalny okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przyjmuje się liczbę dni miesiąca lutego przypadającą w danym roku kalendarzowym, a do obliczania okresu zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej stosuje się przepisy KPA.

Zawieszanie działalności gospodarczej przez wspólników spółek cywilnych - ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej było skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników. Jeśli przedsiębiorca był wspólnikiem w więcej niż jednej spółce, mógł zawiesić wykonywanie w dowolnej ich liczbie. Jeśli przedsiębiorca wykonywał działalność zarówno w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jak i spółki cywilnej, mógł zawieszać działalność we wskazanych przez siebie aktywnościach.

Zawieszanie działalności gospodarczej przez wspólników spółek cywilnych - ustawa Prawo Przedsiębiorców

Ustawa Prawo Przedsiębiorców nic nie zmienia w uprawnieniach i obowiązkach wspólników spółek cywilnych związanych z zawieszaniem działalności. W spółce cywilnej działalność muszą zawiesić wszyscy wspólnicy, a przedsiębiorca prowadzący działalność w różnych formach organizacyjnych może wskazywać tę z nich, w której wykonywanie działalności gospodarczej chce zawiesić.

Aktywność przedsiębiorcy w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej - ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie mógł wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, ale:

1) miał prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów;

2) miał prawo przyjmować należności (i obowiązek regulowania zobowiązań), powstałych przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
3) miał prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;

4) miał prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;

5) musiał wykonywać wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa.

W stosunku do zobowiązań o charakterze publicznoprawnym zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej wywierało skutki prawne od dnia, w którym się rozpoczynało, do dnia poprzedzającego dzień wznowienia wykonywania działalności gospodarczej.

Aktywność przedsiębiorcy w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej - ustawa Prawo Przedsiębiorców

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, ale:.

- w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca:

1) może wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, w tym rozwiązywania zawartych wcześniej umów;

2) może przyjmować należności i jest obowiązany regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;

3) może zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;

4) ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;

5) wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa;

(do tego miejsca nie ma zmian w stosunku do poprzednio obowiązujących przepisów)

6) może osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;

7) może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Zapisy w punkcie 6 i 7 są zapisami nowymi. Szczególną uwagę zwraca zapis dotyczący możliwości kontrolowania przedsiębiorców w okresie zawieszenia działalności. Trudno wyrokować, w jakim natężeniu będzie wykorzystywany przez różnego rodzaju kontrolerów, ale jego pojawienie się w ustawie może oznaczać chęć nasilenia takich działań. W przypadku legalnych kontroli, zgodnych z dotychczas obowiązującym prawem wystarczyło przecież powołać się na punkt 5 - czyli przymus wykonywania wszelkich obowiązków nakazanych przepisami prawa - a poddanie się kontroli jest przecież jednym z takich obowiązków.

Podobnie, jak w ustawie o swobodzie działalności w przypadku zobowiązań o charakterze publicznoprawnym zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej wywiera skutki prawne od dnia, w którym rozpoczyna się zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, do dnia poprzedzającego dzień wznowienia wykonywania działalności gospodarczej.

Redakcja podatki.biz

Zobacz również:

Inne publikacje na tematy związane z ustawą Prawo przedsiębiorców:

Hasła tematyczne: prawo przedsiębiorców

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (2)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...