Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

07.05.2018

ZUS: Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne

Jesteś osobą ubezpieczoną? Sprawdź, od jakich kwot (czyli od jakiej podstawy wymiaru) i w jaki sposób są naliczane składki na Twoje ubezpieczenia społeczne.

Pracownicy

Co jest podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia pracowników

Jeśli jesteś pracownikiem, podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jest Twój przychód.

Jeżeli pracujesz na podstawie umowy o pracę i jednocześnie jesteś zatrudniony w tej samej firmie na podstawie:

 • umowy zlecenia,
 • umowy o świadczenie usług lub
 • umowy o dzieło,

- wtedy podstawą wymiaru składek na Twoje ubezpieczenia jest łączny przychód z umowy o pracę i pozostałych umów. Ta sama zasada dotyczy Cię, jeżeli zawrzesz jedną z tych umów z innym podmiotem, aby wykonać usługę, zlecenie bądź dzieło na rzecz firmy, której jesteś pracownikiem.

Oprócz wynagrodzenia Twoim przychodem jest także wartość świadczenia w naturze, np. gdy firma wynajmuje Ci mieszkanie. Pracodawca ustala wartość takiego świadczenia w wysokości ekwiwalentu pieniężnego określonego w przepisach o wynagradzaniu. Kiedy nie ma takich przepisów, pracodawca ustala tę wartość:

 • dla lokalu mieszkalnego:
  • dla lokali spółdzielczych typu lokatorskiego i własnościowego – w wysokości czynszu obowiązującego dla tego typu lokalu w danej spółdzielni mieszkaniowej,
  • dla lokali komunalnych – w wysokości czynszu wyznaczonego dla tego lokalu przez gminę,
  • dla lokali własnościowych, z wyłączeniem lokali spółdzielczych typu lokatorskiego i własnościowego oraz domów stanowiących własność prywatną – w wysokości czynszu określonego według zasad i stawek dla mieszkań komunalnych na danym terenie, a w miastach – w danej dzielnicy,
  • dla lokali w hotelach – w wysokości kosztu udokumentowanego rachunkami wystawionymi przez hotel;
 • dla rzeczy lub usług, które wchodzą w zakres jego działalności gospodarczej – według cen wobec innych odbiorców niż pracownicy,
 • dla rzeczy lub usług, które kupił – według cen ich zakupu.

Czego nie wlicza się do podstawy wymiaru składek

W podstawie wymiaru składek na Twoje ubezpieczenia społeczne pracodawca nie uwzględnia:

 1. wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, zasiłków z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego oraz świadczenia rehabilitacyjnego,
 2. nagród jubileuszowych (gratyfikacji), które według zasad określających warunki ich przyznawania przysługują Ci nie częściej niż co 5 lat,
 3. należności obliczanych od wielkości efektów uzyskanych przez zastosowanie pracowniczego projektu wynalazczego i za dokumentację dostarczoną bezumownie przez twórcę projektu, przydatną do stosowania projektu oraz nagród za wynalazczość, a także nagród za prace badawcze i wdrożeniowe,
 4. nagród ministra gospodarki za szczególne osiągnięcia w eksporcie,
 5. odpraw pieniężnych, które przysługują, gdy będziesz przechodzić na emeryturę lub rentę,
 6. odpraw, odszkodowań i rekompensat wypłacanych, gdy wygaśnie lub zostanie rozwiązany stosunek pracy, w tym z przyczyn po stronie pracodawcy, nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę lub rozwiązania jej bez wypowiedzenia, skrócenia okresu jej wypowiedzenia, niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy,
 7. odszkodowań wypłacanych po rozwiązaniu stosunku pracy, na podstawie umowy o zakazie konkurencji, o której mowa w art. 1012 Kodeksu pracy,
 8. odpraw wypłaconych w związku z powołaniem do zasadniczej służby wojskowej,
 9. wartości świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz ekwiwalentów za te świadczenia wypłacanych zgodnie z przepisami wydanymi przez Radę Ministrów lub właściwego ministra, a także ekwiwalentów pieniężnych za pranie odzieży roboczej, używanie odzieży i obuwia własnego zamiast roboczego oraz wartości otrzymanych przez Ciebie bonów, talonów, kuponów lub innych dowodów uprawniających do otrzymania na ich podstawie napojów bezalkoholowych, posiłków oraz artykułów spożywczych, gdy mimo ciążącego na pracodawcy obowiązku wynikającego z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, nie ma możliwości wydania posiłków i napojów bezalkoholowych,
 10. odszkodowań za utratę lub uszkodzenie w związku z wypadkiem przy pracy Twoich przedmiotów osobistego użytku oraz Twoich przedmiotów niezbędnych do wykonywania pracy należnych od pracodawcy na podstawie art. 2371 § 2 kodeksu pracy,
 11. ekwiwalentów pieniężnych za użyte przy wykonywaniu pracy Twoje narzędzia, materiały lub sprzęt,
 12. wartości ubioru służbowego (umundurowania), którego używanie należy do Twoich obowiązków, lub ekwiwalentu pieniężnego za ten ubiór,
 13. wartości finansowanych przez pracodawcę posiłków do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu – do wysokości 190 zł miesięcznie,
 14. zwrot kosztów używania w jazdach lokalnych przez Ciebie, na potrzeby pracodawcy, pojazdów, które nie są własnością pracodawcy – do wysokości miesięcznego ryczałtu pieniężnego albo do wysokości, która nie przekroczy kwoty ustalonej przy zastosowaniu stawek za 1 km przebiegu pojazdu – określonych w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra, jeżeli przebieg pojazdu, z wyłączeniem wypłat ryczałtu pieniężnego, udokumentujesz w ewidencji przebiegu pojazdu, prowadzonej według zasad określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 15. kwot otrzymywanych z tytułu zwrotu kosztów przeniesienia służbowego oraz zasiłków na zagospodarowanie i osiedlenie w związku z przeniesieniem służbowym – do wysokości nieprzekraczającej kwoty, która z tego tytułu została zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych,
 16. diet i innych należności z tytułu podróży służbowej – do wysokości określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej w kraju oraz poza jego granicami, z zastrzeżeniem pkt 18,
 17. części Twojego wynagrodzenia – jeżeli pracujesz za granicą i Twój przychód jest wyższy niż przeciętne wynagrodzenie – w wysokości równowartości diety przysługującej z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, za każdy dzień pobytu, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, z tym zastrzeżeniem, że tak ustalony miesięczny przychód stanowiący podstawę wymiaru składek nie może być niższy od kwoty przeciętnego wynagrodzenia,
 18. dodatku za warunki pracy z tytułu wykonywania pracy za granicą (dodatek walutowy), przysługującego nauczycielom zatrudnionym w publicznych szkołach i szkolnych punktach konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej – określonego w odrębnych przepisach wydanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej,
 19. równowartości dodatków dewizowych, jeżeli jesteś zatrudniony na morskich statkach handlowych i rybackich – w części odpowiadającej 75% dodatków,
 20. dodatku za rozłąkę, jeśli jesteś czasowo przeniesiony, oraz strawnego – do wysokości diet z tytułu podróży służbowej w kraju, określonych w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej w kraju,
 21. świadczeń finansowanych ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 22. świadczeń wypłacanych z funduszu utworzonego na cele socjalno-bytowe na podstawie układu zbiorowego pracy u zleceniodawców, którzy nie tworzą zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – do wysokości, która nie przekracza rocznie kwoty odpisu podstawowego, określonej w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
 23. świadczeń urlopowych wypłacanych na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych – do wysokości, która nie przekracza rocznie kwoty odpisu podstawowego określonej w tej ustawie,
 24. zapomóg losowych w przypadku klęsk żywiołowych, indywidualnych zdarzeń losowych lub długotrwałej choroby,
 25. środków, które otrzymasz na rehabilitację zawodową, społeczną oraz leczniczą osób niepełnosprawnych, na podstawie odrębnych przepisów z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych albo zakładowego funduszu aktywności, z wyłączeniem wynagrodzeń finansowanych ze środków publicznych,
 26. składników wynagrodzenia, do których masz prawo w okresie pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego, w myśl postanowień układów zbiorowych pracy lub przepisów o wynagrodzeniu, jeżeli są one wypłacane za okres pobierania tego wynagrodzenia lub zasiłku,
 27. dodatków uzupełniających 80-procentowy zasiłek chorobowy, wypłacanych przez zleceniodawców – do kwoty, która nie przekracza łącznie z zasiłkiem chorobowym 100% Twojego przychodu, stanowiącego podstawę wymiaru składek,
 28. korzyści materialnych, które wynikają z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegają na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz na korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji,
 29. dodatkowych świadczeń, które nie mają charakteru deputatu i są przyznawane na podstawie przepisów szczególnych – kart branżowych lub układów zbiorowych pracy, czyli ekwiwalentu pieniężnego z tytułu zwrotu kosztów przejazdów urlopowych, świadczeń na pomoce naukowe dla dzieci, świadczeń przyznawanych z tytułu uroczystych dni, jak tradycyjne „barbórkowe”, z wyjątkiem nagród pieniężnych wypłacanych z tytułu uroczystych dni,
 30. nagród za wyniki sportowe, które są wypłacane przez kluby sportowe i polskie związki sportowe, oraz nagród za wybitne osiągnięcia sportowe lub wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej w dziedzinie kultury fizycznej, wypłacanych ze środków budżetowych,
 31. wartości świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez zleceniodawcę na podnoszenie Twoich kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego, z wyłączeniem wynagrodzeń otrzymywanych za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnień z części dnia pracy, które przysługują podejmującym naukę lub podnoszącym kwalifikacje zawodowe w formach pozaszkolnych,
 32. świadczeń w naturze w postaci działki gruntu.

Zleceniobiorcy

Co jest podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne zleceniobiorców

Zleceniodawca ustala podstawę wymiaru składek na Twoje ubezpieczenia społeczne w zależności od tego, jak określiliście odpłatność za jej wykonywanie.

 1. Jeżeli określiliście w umowie odpłatność:
  • kwotowo
  • w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej
  • prowizyjnie

  – podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 2. Jeżeli określiliście w umowie odpłatność w inny sposób niż:
  • kwotowo,
  • w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej,
  • prowizyjnie,

  – Twoją podstawę wymiaru składek stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż kwota minimalnego wynagrodzenia  (w 2018 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 2100 zł).

Jeżeli Twoje ubezpieczenia trwają tylko część miesiąca, ponieważ np. zostałeś objęty ubezpieczeniami w trakcie miesiąca, kwotę najniższej podstawy wymiaru składek zleceniodawca obniża proporcjonalnie. Kwotę minimalnego wynagrodzenia dzieli przez liczbę dni tego miesiąca (tej kwoty nie zaokrągla), a następnie mnoży przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniom. Tak obliczoną kwotę zaokrągla do pełnych groszy w górę, jeżeli końcówka jest równa lub wyższa od 0,5 grosza, albo w dół, jeżeli końcówka jest niższa od 0,5 grosza.

Czego zleceniodawca nie uwzględnia w podstawie wymiaru

W podstawie wymiaru składek na Twoje ubezpieczenia emerytalne i rentowe zleceniodawca nie uwzględnia:

 • zasiłków z ubezpieczeń społecznych,
 • nagród jubileuszowych (gratyfikacji), które – według zasad określających warunki ich przyznawania – przysługują Ci nie częściej niż co 5 lat, jeżeli przysługują na podstawie regulaminu, umowy lub układu zbiorowego,
 • należności, które oblicza od wielkości efektów uzyskanych dzięki zastosowaniu projektu wynalazczego, i za dokumentację dostarczoną bezumownie przez twórcę projektu, przydatną do stosowania projektu, oraz nagród za wynalazczość, a także nagród za prace badawcze i wdrożeniowe – sposób ustalania świadczeń musi być ujęty w regulaminie racjonalizacji,
 • nagród ministra gospodarki za szczególne osiągnięcia w eksporcie,
 • odpraw pieniężnych, które będą Ci przysługiwały w związku z przejściem na emeryturę lub rentę,
 • odpraw, odszkodowań i rekompensat wypłacanych z tytułu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy,
 • wartości świadczeń rzeczowych, co wynika z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, oraz ekwiwalentów za te świadczenia wypłacanych zgodnie z przepisami wydanymi przez Radę Ministrów lub właściwego ministra, a także ekwiwalentów pieniężnych za pranie odzieży roboczej, używanie odzieży i obuwia własnego zamiast roboczego oraz wartości otrzymanych bonów, talonów, kuponów lub innych dowodów uprawniających do otrzymania na ich podstawie napojów bezalkoholowych, posiłków oraz artykułów spożywczych, gdy mimo ciążącego na zleceniodawcy obowiązku wynikającego z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, nie ma możliwości wydania posiłków i napojów bezalkoholowych,
 • ekwiwalentów pieniężnych za użyte przy wykonywaniu pracy Twoje narzędzia, materiały lub sprzęt,
 • wartości ubioru służbowego (umundurowania), którego używanie należy do Twoich obowiązków, lub ekwiwalentu pieniężnego za ten ubiór,
 • wartości finansowanych przez zleceniodawcę posiłków, udostępnianych do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu – miesięcznie do 190 zł,
 • zwrot kosztów używania przez Ciebie w jazdach lokalnych, dla potrzeb zleceniodawcy pojazdów, które nie są jego własnością – do wysokości miesięcznego ryczałtu pieniężnego albo do wysokości, która nie przekracza kwoty ustalonej przy zastosowaniu stawek za 1 km przebiegu pojazdu – określonych w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra, jeżeli przebieg pojazdu, z wyłączeniem wypłat ryczałtu pieniężnego, udokumentujesz w ewidencji przebiegu pojazdu, prowadzonej według zasad określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • diet i innych należności z tytułu podróży służbowej – do wysokości określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej w kraju oraz poza jego granicami,
 • jeżeli zatrudniasz za granicą zleceniobiorców o przychodzie wyższym niż przeciętne wynagrodzenie – części ich wynagrodzenia w wysokości równowartości diety przysługującej z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, za każdy dzień pobytu, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, z tym zastrzeżeniem, że tak ustalony miesięczny przychód tych osób, który stanowi podstawę wymiaru składek, nie może być niższy od przeciętnego wynagrodzenia,
 • dodatku za rozłąkę wypłacanego zleceniobiorcom czasowo przeniesionym oraz strawnego – do wysokości diet z tytułu podróży służbowej w kraju, określonych w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej w kraju,
 • świadczeń finansowanych ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • świadczeń wypłacanych z funduszu utworzonego na cele socjalno-bytowe na podstawie układu zbiorowego pracy u pracodawców, którzy nie tworzą zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – do wysokości, która nie przekracza rocznie kwoty odpisu podstawowego, określonej w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
 • zapomóg losowych w przypadku klęsk żywiołowych, indywidualnych zdarzeń losowych lub długotrwałej choroby,
 • składników wynagrodzenia, do których masz prawo w okresie pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego, w myśl postanowień układów zbiorowych pracy lub przepisów o wynagrodzeniu, jeżeli są one wypłacane za okres pobierania tego zasiłku,
 • dodatków uzupełniających 80-procentowy zasiłek chorobowy, które wypłacisz – do kwoty, która nie przekroczy – łącznie z zasiłkiem chorobowym – 100% przychodu stanowiącego podstawę wymiaru składek,
 • korzyści materialnych wynikających z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegających na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz na korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji,
 • dodatkowych świadczeń, które nie mają charakteru deputatu i są przyznawane na podstawie przepisów szczególnych – kart branżowych lub układów zbiorowych pracy, czyli ekwiwalentu pieniężnego z tytułu zwrotu kosztów przejazdów urlopowych, świadczeń na pomoce naukowe dla dzieci, świadczeń przyznawanych z tytułu uroczystych dni, jak tradycyjne „barbórkowe”, z wyjątkiem nagród pieniężnych wypłacanych z tytułu uroczystych dni,
 • nagród za wyniki sportowe, które są wypłacane przez kluby sportowe i polskie związki sportowe, oraz nagród za wybitne osiągnięcia sportowe lub wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej w dziedzinie kultury fizycznej, wypłacanych ze środków budżetowych,
 • świadczeń w naturze w postaci działki gruntu.

Prowadzący pozarolniczą działalność i współpracujący

Co jest podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących  działalność

 1. Jeżeli
  • prowadzisz działalność gospodarczą od wielu lat
  • prowadzisz inną działalność pozarolniczą, np. jesteś wspólnikiem spółki jawnej,
  • współpracujesz z taką osobą

  – wtedy podstawę wymiaru składek stanowi zdeklarowana kwota, nie niższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Składka w nowej wysokości obowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku.

 2. Jeżeli dopiero rozpoczynasz działalność gospodarczą – w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia jej rozpoczęcia podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia. Jednak aby opłacać składki od tak ustalonej podstawy wymiaru, musisz spełniać dwa warunki:
  • nie możesz prowadzić ani nie mogłeś prowadzić jakiejkolwiek pozarolniczej działalności w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia tej działalności,
  • nie możesz prowadzić działalności na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej, w tym lub poprzednim roku kalendarzowym, wykonywałeś w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres Twojej działalności gospodarczej.

Jeżeli ubezpieczenie Twoje lub osoby współpracującej trwa tylko część miesiąca, ponieważ np. zostałeś objęty ubezpieczeniami w trakcie miesiąca, kwotę najniższej podstawy wymiaru składek obniżasz proporcjonalnie. Kwotę minimalnego wynagrodzenia dzielisz przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca (tej kwoty nie zaokrąglasz), a następnie mnożysz przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniom. Tak obliczoną kwotę zaokrąglasz do pełnych groszy w górę, jeżeli końcówka jest równa lub wyższa od 0,5 grosza, albo w dół, jeżeli końcówka jest niższa od 0,5 grosza.

Osoby na urlopach macierzyńskich i wychowawczych

Co jest podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób pobierających zasiłek macierzyński

Jeżeli pobierasz zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego, podstawę wymiaru składek stanowi  kwota tego zasiłku.

Co jest podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób na urlopie wychowawczym

Jeśli przebywasz na urlopie wychowawczym, podstawą wymiaru składek jest kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, które otrzymałeś za ostatnie 12 miesięcy kalendarzowych przed tym urlopem. Podstawa ta nie może być jednak wyższa niż kwota 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek. Nie może być też niższa niż 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Składka w nowej wysokości obowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku.

Jeżeli Twoje ubezpieczenia trwają tylko część miesiąca, ponieważ np. zostałeś objęty ubezpieczeniami w trakcie miesiąca, kwotę najniższej podstawy wymiaru składek pracodawca obniża proporcjonalnie. Kwotę tej podstawy dzieli przez liczbę dni tego miesiąca (tej l nie zaokrągla), a następnie mnoży przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniom. Tak obliczoną kwotę zaokrągla do pełnych groszy w górę, jeżeli końcówka jest równa lub wyższa od 0,5 grosza, albo w dół, jeżeli końcówka jest niższa od 0,5 grosza.

Jak ustalić roczną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i ubezpieczenia rentowe

Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i ubezpieczenia rentowe wszystkich ubezpieczonych w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, określonego w ustawie budżetowej, ustawie o prowizorium budżetowym lub ich projektach (w razie ich braku przy ustalaniu wymienionego wynagrodzenia bierze się pod uwagę przeciętne miesięczne wynagrodzenie z III kwartału poprzedniego roku). W 2018 roku jest to 133 290 zł.

Dlatego płatnik przekazuje składki na Twoje ubezpieczenia emerytalne i rentowe do osiągnięcia przez Ciebie w danym roku podstawy wymiaru w kwocie 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Natomiast po przekroczeniu tej kwoty przestaje obliczać i przekazywać te składki.

Płatnik przestaje opłacać składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na podstawie:

 • informacji uzyskanej od nas, że kwota ograniczenia została osiągnięta,
 • własnej dokumentacji płacowej.

Jeżeli po sprawdzeniu wysokości rocznej podstawy wymiaru składek stwierdzimy, że Twój płatnik nadal opłaca składki od nadwyżki ponad kwotę ograniczenia, poinformujemy go o tym niezwłocznie, a za jego pośrednictwem – Ciebie.

Jeśli z dokumentacji płacowej wynika, że w danym miesiącu przekroczysz kwotę ograniczenia, Twój płatnik oblicza i przekazuje składki na Twoje ubezpieczenia emerytalne i rentowe tylko od tej części podstawy wymiaru składek, która nie przekroczy tej kwoty.

Jaka podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe i ubezpieczenie wypadkowe

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe i ubezpieczenie wypadkowe stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Jeżeli jednak podlegasz ubezpieczeniu chorobowemu dobrowolnie, np. jesteś zleceniobiorcą lub prowadzisz działalność, podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe nie może  przekraczać miesięcznie 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. W 2018 r. jest to 11 107,50 zł.

Przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe nie stosuje się ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek do 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Jeżeli płatnik przestał opłacać składki na Twoje ubezpieczenia emerytalne i rentowe z powodu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek na te ubezpieczenia, w dalszym ciągu musi opłacać składki na ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe.

www.zus.pl

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz