Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Szkolenia rozpoczynające się w najbliższych dniach - autopromocja

28.02.2019

Zrozumieć ZUS, zrozumieć prawo pracy - rozpoczynamy w najbliższy piątek

Przy zatrudnianiu pracowników często pojawiają się problemy ze składkami, zasiłkami, urlopami, umowami, ewidencjami, delegacjami itp. Liczba zagadnień, które musi poznać i opanować pracodawca, jest ogromna - dlatego w podatki.biz stworzyliśmy e-kurs "Zrozumieć ZUS, zrozumieć prawo pracy.Uczestniczący w kursie przejdą drogę od nowicjusza do eksperta w zakresie zagadnień z ubezpieczeń społecznych i prawa pracy. W piątek rozpoczynamy kolejną edycję - zapraszamy do zapoznania się z programem.

 

Lekcja I

Zatrudnianie pracowników (I)

Zakres informacji o pracowniku, które może gromadzić pracodawca;

Rodzaje umów o pracę - główne cechy, wady i zalety;

Treść umowy o pracę;

Przedwstępna umowa o pracę;

Dwie umowy o pracę z tym samym pracownikiem.

Lekcja II

Zatrudnianie pracowników (II) - Główne obowiązki pracodawców i pracowników

Umowy o zakazie konkurencji

Obowiązki informacyjne pracodawcy - kiedy i kogo pracodawca powinien informować o zatrudnieniu pracownika;

Obowiązki informacyjne pracodawcy wobec nowego pracownika;

Zakaz dyskryminacji;

Mobbing;

Dokumentacja pracownicza i ewidencje dodatkowe - zasady prowadzenia i przechowywania.

Lekcja III

Zatrudnianie pracowników (III) - Główne obowiązki pracodawców i pracowników

Obowiązki z zakresu bhp;

Szczególne uregulowania dotyczące zatrudniania niepełnosprawnych;

Telepraca - najważniejsze zasady;

Agencje pracy tymczasowej - zasady zatrudniania za pośrednictwem agencji;

Zmiany warunków pracy i płacy w trakcie trwania zatrudnienia;

Usprawiedliwianie nieobecności w pracy;

Regulamin pracy.

Lekcja IV

Ustanie stosunku pracy (I)

Przyczyny ustania stosunku pracy;

Tryby rozwiązania stosunku pracy;

Obowiązki pracowników związane z ustaniem stosunku pracy;

Wygaśnięcie stosunku pracy.

Lekcja V

Ustanie stosunku pracy (II)

Obowiązki pracodawców związane z ustaniem stosunku pracy;

Świadectwa pracy;

Roszczenia pracowników i pracodawców związane z ustaniem stosunku pracy.

Lekcja VI

Zatrudnianie na podstawie umów cywilnoprawnych

Umowa zlecenia i o dzieło - podstawowe cechy, podobieństwa i różnice;

Umowy cywilnoprawne zawierane z własnym pracownikiem;

Umowa zlecenia a umowa o pracę;

Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne przy umowach cywilnoprawnych;

Obowiązki związane z bezpieczeństwem pracy i świadczeniami dodatkowymi przy umowach cywilnoprawnych.

Lekcja VII

Czas pracy

Pojęcie czasu pracy;

Czas pracy w umowie o pracę;

Doba pracownicza;

Ustalenie czasu pracy w zakładzie pracy;

Okresy rozliczeniowe;

Wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym;

Systemy czasu pracy.

Lekcja VIII

Czas pracy (II)

Pora nocna;

Nadgodziny;

Praca w niedzielę i święta;

Dyżury i wynagrodzenia za dyżury;

Czas pracy młodocianych i kobiet w ciąży;

Czas pracy a wyjazdy służbowe, imprezy integracyjne itp;

Przerwy w pracy - ich rodzaje, czas trwania - obowiązki pracodawców;

Zatrudnianie w niepełnym wymiarze czasu pracy;

Ewidencja czasu pracy.

Lekcja IX, Lekcja X

Delegacje krajowe i zagraniczne

Co jest a co nie jest podróżą służbową;

Polecenie wyjazdu służbowego;

Uprawnienia pracownika w delegacji;

Odmowa wyjazdu na delegację;

Wyjazd służbowy a miejsce pracy;

Kiedy przysługują dodatkowe świadczenia w delegacji;

Ustalanie wysokości świadczeń w delegacji;

Świadczenia z tytułu krajowych i zagranicznych podróży służbowych;

Świadczenia z tytułu delegacji i składki ZUS;

Delegacja zagraniczna do wielu krajów;

Zaliczka przy zagranicznej podróży służbowej;

Delegacja i ewidencja czasu pracy;

Wypadek w trakcie delegacji;

Delegacja stażysty, kobiety w ciąży, osoby niepełnosprawnej;

Delegacje zleceniobiorców.

Lekcja XI, Lekcja XII

Urlop wypoczynkowy

Urlop wypoczynkowy - podstawowe informacje;

Prawo do pierwszego urlopu;

Udzielanie urlopów wypoczynkowych;

Urlopy pracowników młodocianych;

Zmiana ilości dni przysługującego urlopu w trakcie roku;

Urlop niewykorzystany w trakcie roku;

Podział urlopu wypoczynkowego na części;

Urlop pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy;

Plan urlopów - korzyści dla pracodawcy;

Urlop na żądanie;

Urlop proporcjonalny;

Przesunięcie terminu urlopu, przerwanie urlopu i odwołanie z urlopu;

Ustalanie podstawy wymiaru i wyliczanie wynagrodzenia za czas urlopu;

Ekwiwalent za urlop - podstawowe informacje;

Ekwiwalent - zasady wyliczania ekwiwalentu;

Zmiana w wysokości zmiennych składników wynagrodzenia a ekwiwalent za niewykorzystany urlop;

Urlop pracowników tymczasowych i osób wykonujących umowy cywilnoprawne.

Lekcja XIII

Pozostałe urlopy i dni wolne

Urlop wychowawczy;

Urlop bezpłatny;

Urlop macierzyński i na warunkach urlopu macierzyńskiego;

Urlop ojcowski;

Dodatkowy urlop macierzyński i na warunkach urlopu macierzyńskiego;

Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim i urlopie wychowawczym;

Dni wolne na poszukiwanie pracy;

Dni wolne na opiekę nad dzieckiem;

Urlopy okolicznościowe;

Ciąża pracownicy zatrudnionej tymczasowo lub na czas określony.

Lekcja XIV

Wynagrodzenie za pracę

Wynagrodzenie zasadnicze;

Obligatoryjne dodatki do wynagrodzenia - dodatek za pracę w porze nocnej, z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, za pracę w niedziele i święta;

Premie i nagrody;

Wynagrodzenie za dyżury;

Wypłata wynagrodzenia za pracę;

Potrącenia z wynagrodzenia;

Regulamin wynagradzania.

Lekcja XV

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Pracodawcy zobowiązani do prowadzenia ZFŚS;

Rezygnacja z tworzenia ZFŚS;

Świadczenia urlopowe;

Regulamin ZFŚS i zmiana jego treści;

Odpisy na ZFŚS;

Wydatki finansowane ze środków ZFŚS;

Uprawnieni do korzystania ze środków ZFŚS;

Ustalanie kryterium socjalnego przy przyznawaniu świadczeń z ZFSS;

ZFŚS - Wspólna działalność socjalna kilku pracodawców;

Wycofanie środków z ZFŚS.

Lekcja XVI

System ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych

Zakres ubezpieczeń społecznych;

Osoby objęte obowiązkiem ubezpieczenia;

Płatnicy składek ZUS;

Rodzaje składek na ubezpieczenia społeczne;

Ubezpieczenie zdrowotne;

Inne składki rozliczane przez ZUS;

Dokąd trafiają składki ZUS;

Przedsiębiorcy niezatrudniający pracowników i ZUS;

Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników i ZUS;

Jednoosobowe spółki z o.o. i ZUS;

Obowiązki rejestracyjne płatników składek.

Lekcja XVII

Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

Wysokość składek na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne pracowników, przedsiębiorców i pozostałych grup objętych ubezpieczeniem;

Zbieg ubezpieczeń;

Kiedy bez składek ZUS;

Ograniczenie poboru składek ZUS;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne;

Dobrowolne ubezpieczenia w systemie ubezpieczeń społecznych;

Dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne;

Ustalanie składek na ubezpieczenie wypadkowe;

Przykłady ustalenia wysokości składek;

Terminy płatności składek;

Program Płatnik - kiedy dobrowolnie, kiedy obowiązkowo.

Lekcja XVIII

Zasiłki i świadczenia - zasady nabywania praw, ustalanie podstawy

Wynagrodzenie chorobowe;

Zasiłek chorobowy;

Zasiłek macierzyński;

Zasiłek opiekuńczy;

Zasiłek wyrównawczy;

Świadczenie rehabilitacyjne;

Wypłacane zasiłki i składki na ubezpieczenie społeczne.

Lekcja XIX

Zasiłki i świadczenia - zasady nabywania praw, ustalanie podstawy

Uprawnieni do ustalenia wysokości i wypłaty zasiłków;

Okresy wyczekiwania na zasiłek chorobowy;

Obowiązek dostarczenia zwolnienia lekarskiego;

Oznaczenia kodowe na zaświadczeniu o niezdolności do pracy;

Zasiłek za czas pobytu w szpitalu;

Okres wypłacania wynagrodzenia chorobowego;

Ustalanie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w różnych przypadkach;

Praca w kraju UE a prawo do zasiłku chorobowego w Polsce.

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

Hasła tematyczne: zrozumieć zus

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »