Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kodeks pracy urlopu

 • 17.04.2012Kodeks pracy: Zmiany w urlopach rodzicielskich
  Interpelacja nr 2607 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie krótszego urlopu wychowawczego dla samotnych matek
  • 06.04.2012Wykorzystanie urlopu w okresie wypowiedzenia
   Zgodnie z art. 1671 Kodeksu pracy, w okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik jest obowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu. Powyższy przepis umożliwia pracodawcy wysłanie pracownika na urlop w okresie wypowiedzenia bez konieczności uzgadniania tego z pracownikiem. Niezależnie więc od tego, kiedy pracownik miał zaplanowane wakacje, jeżeli w okresie wypowiedzenia pracodawca zobowiąże go do wykorzystania urlopu, pracownik będzie musiał udać się na wypoczynek. W ten sposób pracodawca może uniknąć konieczności wypłacenia pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop.
   • 02.04.2012Urlop w wymiarze proporcjonalnym
    W roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy z pracownikiem uprawnionym do kolejnego urlopu, pracownikowi przysługuje urlop: • u dotychczasowego pracodawcy - w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku ustania stosunku pracy, chyba że przed ustaniem tego stosunku pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze, • u kolejnego pracodawcy - w wymiarze:
    • 29.03.2012Urlop wychowawczy a podstawa wymiaru składek ZUS
     Od 1 stycznia 2012 r. podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach wychowawczych stanowi kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop. Ustalona podstawa nie może być jednak wyższa niż kwota 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale (za styczeń i luty 2012 r. nie mogła być wyższa niż 2.049,60 zł, natomiast za marzec, kwiecień i maj nie może być wyższa niż 2.152,05 zł).
     • 27.02.2012Dodatkowe wynagrodzenie roczne przy chorobie pracownika
      Okresy pobierania przez pracownika niezdolnego do pracy wynagrodzenia i zasiłku chorobowego nie podlegają wliczeniu do 6-miesięcznego okresu przepracowanego w danym roku kalendarzowym, wymaganego do nabycia prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej - orzekł Sąd Najwyższy.
      • 27.02.2012Urlop wychowawczy a dotacja z urzędu pracy
       Zapytanie nr 303 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zasad postępowania powiatowych urzędów pracy względem osób zatrudnionych i korzystających z refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy lub przyznanych środków finansowych na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej i przebywających na urlopie wychowawczym
       • 22.02.2012Szkolenia pracowników finansowane przez pracodawców
        Jeśli udział w szkoleniu spełnia wszystkie warunki wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o PIT, będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z podatku. Po stronie pracownika nie pojawi się przychód. W takim przypadku jednostka będzie mogła zaliczyć wydatki poniesione na kurs do kosztów działalności operacyjnej, bez ujmowania tej wartości na koncie rozrachunków z pracownikami.
        • 30.01.2012Do kiedy należy wykorzystać zaległy urlop za rok 2011
         Interpelacja nr 681 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie niejasnych przepisów dotyczących zaległych urlopów
         • 25.01.2012Zasiłki macierzyńskie od 1 stycznia 2012 r.
          Zasiłek macierzyński przysługuje przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego albo urlopu ojcowskiego. Wymiary tych urlopów określone są przepisami Kodeksu pracy.
          • 19.01.2012Gruby rozprawia o polityce
           Szef zaprosił załogę na coroczną rocznicę firmy. Winko, koreczki, oklaski i mgliste obietnice podwyżek, kiedy światowa gospodarka się uspokoi. W sumie miło, bo przecież mógł nie wydawać pieniędzy a wydawał. Złośliwy Zenek z działu księgowości twierdził wprawdzie, że to i tak z funduszu socjalnego, więc żaden gest, ale Zenek zawsze tak gadał, maruda.
           • 16.01.2012Kto ma prawo do zasiłku chorobowego
            Ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku chorobowego po upływie okresu wyczekiwania. Okres ten jest zróżnicowany w zależności od charakteru ubezpieczenia. Osoba podlegająca ubezpieczeniu chorobowemu obowiązkowo ma prawo do zasiłku chorobowego po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego. Od dnia 1 stycznia 2009 r. osoba podlegająca ubezpieczeniu chorobowemu dobrowolnie prawo do zasiłku chorobowego nabywa po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia. Wcześniej okres ten wynosił 180 dni. Do okresu ubezpieczenia zalicza się poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego, jeżeli przerwa w ubezpieczeniu nie przekracza 30 dni albo jest spowodowana urlopem wychowawczym, bezpłatnym lub odbywaniem czynnej służby wojskowej.
            • 27.12.2011Zmiany w Kodeksie pracy od 1 stycznia 2012 r.
             Z dniem 1 stycznia 2012 r. wchodzą w życie zmiany w Kodeksie pracy. W przyszłym roku wydłużeniu ulega wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Dłuższy będzie także okres do skorzystania z zaległego urlopu wypoczynkowego przez pracownika. Ponadto, pracodawca nie będzie już potrzebował opinii rzeczoznawcy ds. bhp przy budowie lub przebudowie obiektu z pomieszczeniami pracy.
             • 27.12.2011Świadczenia związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przez pracowników
              Przepisy Kodeksu pracy dzielą świadczenia na rzecz pracowników związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych na dwie grupy: • obowiązkowe - przysługujące z mocy przepisów każdej osobie podnoszącej kwalifikacje zawodowe za zgodą lub z inicjatywny pracodawcy, • fakultatywne - ich przyznanie uzależnione jest od uzgodnień poczynionych w umowie szkoleniowej.
              • 21.11.2011Nianie a ubezpieczenia społeczne
               Z dniem 1 października 2011 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. nr 45, poz. 235, z późn. zm.), na mocy których osoby sprawujące opiekę nad dziećmi na podstawie umowy uaktywniającej podlegają ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, o ile spełnione są warunki określone obowiązującymi przepisami. Zasady podlegania przez nianie ubezpieczeniom oraz sporządzania właściwych dokumentów ubezpieczeniowych za te osoby omówiono w niniejszej broszurze.
               • 09.11.2011Szkolenia pracowników i podnoszenie kwalifikacji zawodowych – ujęcie podatkowe i rachunkowe
                Wartość świadczeń ponoszonych przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników uzupełniających swoją wiedzę i umiejętności za zgodą pracodawcy może korzystać ze zwolnienia z PIT. Wyjaśnijmy, kogo i w jakim stopniu może dotyczyć zwolnienie, a które świadczenia należy opodatkować. Sprawdźmy również, jak ująć te kwoty w księgach rachunkowych.
                • 08.11.2011Wykorzystywanie zaległych urlopów wypoczynkowych – zmiana przepisów
                 Według zasady wynikającej z art. 161 Kodeksu pracy, urlop wypoczynkowy powinien być wykorzystany w roku, za który przysługuje. W praktyce jednak często tak się nie dzieje. Z początkiem kolejnego roku kalendarzowego pracownik nabywa nowy urlop, ale też ma w wielu przypadkach do wykorzystania część (i to niekiedy sporą) urlopu z poprzedniego roku.
                 • 04.11.2011Szkolenia pracowników a PIT
                  Pytanie podatnika: Czy w świetle zapisów art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, sfinansowane przez pracodawcę kursu językowego dla skierowanych na kurs pracowników Wnioskodawcy, przy uwzględnieniu obiektywnej konieczności posługiwania się tym językiem w pracy przez pracownika, mieści się w katalogu zwolnień podatkowych określonych w treści wyżej powołanego art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                  • 18.10.2011Zwolnienie indywidualne z przyczyn niedotyczących pracowników
                   Pracodawcy, podlegający ustawie z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. nr 90, poz. 844 ze zm.) - czyli zatrudniający co najmniej 20 pracowników – mają możliwość przeprowadzania na jej podstawie nie tylko zwolnień grupowych, ale również indywidualnych.
                   • 21.09.2011MPiPS: Urlop wychowawczy jest uprawnieniem wyłącznie pracowniczym
                    Interpelacja nr 23813 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie prawa osób samozatrudnionych oraz zatrudnionych na czas określony i na zastępstwo do urlopu wychowawczego
                    • 24.08.2011Świadczenia dla nauczycieli akademickich – zmiany od 1 października
                     Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że od 1 października 2011 r. tracą moc przepisy art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 czerwca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.), które gwarantowały nauczycielom akademickim prawo do wynagrodzenia zarówno za okres niezdolności do pracy spowodowanej chorobą, jak i inne okresy usprawiedliwionej nieobecności w pracy, m. in. z powodu macierzyństwa lub konieczności sprawowania opieki.
                     • 22.08.2011Zasiłek macierzyński dla ojca przysposabiającego dziecko
                      Od 1 stycznia 2011 r. pracownik - ojciec wychowujący dziecko przysposobione ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze 1 tygodnia, nie dłużej niż do upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 10 roku życia.
                      • 12.08.2011Komu przysługuje świadczenie rehabilitacyjne
                       Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po okresie pobierania zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy. Przysługuje przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej niż przez 12 miesięcy.
                       • 02.08.2011Wzrośnie liczba płatnych dni wolnych na opiekę nad dzieckiem?
                        Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Minister Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak o zwiększenie ilości płatnych dni wolnych na opiekę nad dzieckiem do lat 14. Michalak chce, by liczba płatnych dni wolnych była większa, niż aktualnie przysługujące rodzicom 2 dni. Ewentualne dodatkowe dni miałyby być opłacane nie z kasy ubezpieczenia społecznego, lecz przez samego pracodawcę.
                        • 21.07.2011Urlop na żądanie na dzień delegacji
                         Kierownik jednego z działów otrzymał polecenie jednodniowego wyjazdu służbowego na ważne dla firmy spotkanie. Od razu mówił, że wyjazd mu nie pasuje i prosił o wyznaczenie innej osoby. Nie było to jednak w tym okresie możliwe ze względu na liczne nieobecności - poza tą osoba nie ma innych pracowników przygotowanych merytorycznie do tego spotkania. Pracownik złożył na tydzień przed dniem wyjazdu pismo z żądaniem udzielenia mu urlopu na ten dzień. Na jakiej podstawie pracodawca mógłby odmówić w takiej sytuacji udzielenia urlopu na żądanie?
                         • 21.06.2011Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn niezawinionych
                          Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy (art. 41 k. p.). Kodeks pracy daje jednak pracodawcy prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia (tzw. niezawinione zwolnienie bez wypowiedzenia) w razie przedłużającej się nieobecności.
                          • 08.06.2011Urlop ojcowski
                           Pracownik - ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego, który może zostać wykorzystany nie dłużej niż: • do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia albo • do upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia.
                           • 07.06.2011Umowy sezonowe optymalnym rozwiązaniem dla teatrów?
                            Aktorzy teatralni powinni być zatrudniani na podstawie umów sezonowych na nieokreśloną liczbę sezonów – postulują Unia Teatrów Polskich oraz Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Pracodawcy postulują również wykluczenie zespołów artystycznych z zapisów Kodeksu pracy o urlopie na żądanie.
                            • 07.06.2011Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron
                             Jednym z trybów rozwiązania umowy o pracę, wskazanym w art. 30 Kodeksu pracy, jest porozumienie stron. Na rozwiązanie umowy w drodze porozumienia stron zgodę muszą wyrazić obie strony stosunku pracy. Nie wystarczy wyznaczenie terminu rozwiązania umowy przez pracodawcę.
                             • 02.06.2011Uprawnienia pracownicze osób niepełnosprawnych
                              Uprawnienia pracownicze osób niepełnosprawnych zostały uregulowane w rozdziale 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2010 r. nr 214, poz. 1407 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o rehabilitacji, a także w rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy. Czas pracy Zgodnie z obowiązującymi przepisami czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Natomiast osoby niepełnosprawne zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności - zgodnie z unormowaniem obowiązującym do dnia 31 grudnia 2011 r. - mogą pracować jedynie do 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.
                              • 17.05.2011Urlop na żądanie - leniwe tempo prac nad zmianami
                               Interpelacja nr 20627 do prezesa Rady Ministrów w sprawie urlopów na żądanie
                               • 10.05.2011Umowa na zastępstwo
                                Umowa zawierana na czas zastępstwa nieobecnego pracownika nie stwarza silnej więzi pomiędzy stronami stosunku pracy. Z założenia ma ona służyć czasowemu (co nie oznacza, że chwilowemu) uzupełnieniu braków kadrowych w firmie spowodowanych nieobecnością stałych pracowników.
                                • 21.04.2011Ochrona także dla związkowca zatrudnionego na czas określony
                                 30 marca br. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu senacki projekt ustawy zmieniającej Kodeks pracy. Zmiana zawarta w tym projekcie polega na przyznaniu pracownikowi, objętemu szczególną ochroną przewidzianą w ustawie o związkach zawodowych, prawa żądania przywrócenia do pracy w przypadku niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy.
                                 • 21.03.2011MPiPS: Pytanie o ciążę jest przejawem dyskryminacji
                                  Interpelacja nr 19249 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zatrudniania przez pracodawców kobiet w ciąży
                                  • 21.03.2011PIP o uchybieniach w przestrzeganiu praw pracujących rodziców
                                   W wyniku ubiegłorocznych kontroli przestrzegania uprawnień pracowniczych związanych z rodzicielstwem inspektorzy pracy wydali 22 decyzje, skierowali do firm 265 wystąpień zawierających 362 wnioski, nałożyli 12 mandatów karnych na łączną kwotę 14,9 tys. zł, skierowali 4 wnioski o ukaranie do sądu i zastosowali 17 środków oddziaływania wychowawczego – wynika z raportu Państwowej Inspekcji Pracy.  
                                   • 16.03.2011Zakres informacji przekazywanych pracownikom po ich zatrudnieniu
                                    Każdy zatrudniony pracownik powinien otrzymać od pracodawcy pisemną informację dotyczącą pewnych podstawowych elementów odnoszących się do jego sytuacji pracowniczej. Jej otrzymanie pracownik potwierdza na piśmie. Potwierdzenie to powinno zostać umieszczone w jego aktach osobowych. Ważne jest przy tym, by pracodawca wskazał informacje dotyczące sytuacji danej osoby a nie ogólnie na regulacje odnoszące się do danej grupy zagadnień.
                                    • 14.03.2011Deregulacja: Wykorzystanie zaległego urlopu do końca lipca
                                     Propozycja wydłużenia do 31 lipca terminu wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego znalazła się w założeniach projektu ustawy o redukcji obowiązków informacyjnych oraz o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców autorstwa Ministerstwa Gospodarki.  
                                     • 10.03.2011Zwrot kosztów odwołania z urlopu nie jest przychodem pracownika
                                      Zwrot przez pracodawcę poniesionych przez pracownika wydatków faktycznie poniesionych i dla celów dowodowych udokumentowanych, z tytułu przesunięcia pracownikowi terminu urlopu ma charakter odszkodowawczy, a w konsekwencji środki te nie mieszczą się w katalogu przychodów określonych w art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim.
                                      • 03.03.2011Umowa o pracę – treść i najważniejsze elementy
                                       Przepisy Kodeksu pracy wskazują minimalny zakres postanowień umowy o pracę. W umowie można jednak zawrzeć dodatkowe postanowienia. Trzeba tylko pamiętać, że ich późniejsze modyfikacje, będą wymagały zmiany umowy o pracę.
                                       • 25.02.2011Podstawa wymiaru zasiłków przysługujących ubezpieczonym będącym pracownikami
                                        Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Podstawa wymiaru może być ustalana z okresu krótszego w szczególnych przypadkach, które są omówione niżej.
                                        • 21.02.2011Zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego
                                         Od 1 stycznia 2010 r. pracownik ojciec wychowujący dziecko ma prawo do zasiłku macierzyńskiego przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu ojcowskiego w wymiarze 1 tygodnia, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 12 miesięcy życia. Wymiar ten obowiązuje do 31 grudnia 2011 r. Od 1 stycznia 2011 r. pracownik ojciec wychowujący dziecko przysposobione ma prawo do zasiłku macierzyńskiego przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu ojcowskiego w wymiarze 1 tygodnia, nie dłużej niż do upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 10 roku życia. Wymiar ten obowiązuje do 31 grudnia 2011 r.
                                         • 17.02.2011Zasiłek macierzyński za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego
                                          Od 1 stycznia 2010 r. pracownica, która urodziła dziecko, ma prawo do zasiłku macierzyńskiego przez okres ustalony w Kodeksie pracy jako okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, w wymiarze: 1) do 2 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka, 2) do 3 tygodni – w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie. Wymiar ten obowiązuje do 31 grudnia 2011 r. Od 1 stycznia 2010 r. zasiłek macierzyński przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego przysługuje także osobom ubezpieczonym podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu niebędącym pracownikami, osobom pobierającym zasiłek macierzyński po ustaniu zatrudnienia oraz osobom pobierającym zasiłek macierzyński z tytułu urodzenia dziecka w okresie urlopu wychowawczego.
                                          • 16.02.2011Zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego oraz urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego
                                           Prawo do zasiłku macierzyńskiego przysługuje bez okresu wyczekiwania. Zasiłek macierzyński przysługuje przez okres ustalony w Kodeksie pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, a od 1 stycznia 2010 r. także jako okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz urlopu ojcowskiego. Zasiłek macierzyński z tytułu urodzenia dziecka przysługuje przez okres ustalony w art. 180 Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, tj. przez okres:
                                           • 08.02.2011Zobowiązanie pracownika do odpracowania podnoszenia kwalifikacji zawodowych
                                            Pracownik zdobywający lub uzupełniający wiedzę i umiejętności z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą może być zobowiązany do „odpracowania” szkolenia, studiów itp. tylko wówczas, gdy pracodawca przyznał pracownikowi dodatkowe - poza urlopem szkoleniowym i zwolnieniem z części dnia pracy - świadczenia oraz obowiązek taki nałożony został na pracownika w umowie szkoleniowej.
                                            • 08.02.2011Wysokość zasiłku chorobowego
                                             Wysokość zasiłku chorobowego, z uwzględnieniem przypadków opisanych poniżej, wynosi: 1) 80 % podstawy wymiaru, 2) 70 % podstawy wymiaru za okres pobytu w szpitalu, 3) 100 % podstawy wymiaru, jeżeli niezdolność do pracy: a) przypada na okres ciąży, b) powstała wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek tkanek i narządów lub poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów, c) powstała wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy.
                                             • 07.02.2011Prawo do zasiłku chorobowego
                                              Zgodnie z art. 92 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia - trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego. Pracownikowi, który ukończył 50 rok życia, prawo do czternastodniowego okresu wypłaty wynagrodzenia przysługuje począwszy od następnego roku kalendarzowego po roku, w którym ukończył 50 rok życia.
                                              • 26.01.2011Kodeks pracy: Większa ochrona związkowców?
                                               Trwają konsultacje projektu nowelizacji art. 50 kodeksu pracy, zgodnie z którym związkowcy będą mogli żądać przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach także w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony. Przeciwni tej propozycji są Pracodawcy RP, według których jej przyjęcie oznaczałoby, że działacze związkowi będą traktowani na równi z pracownicami w ciąży i na urlopie macierzyńskim.  
                                               • 25.01.2011Jak obliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego?
                                                Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Prawa tego nie można się zrzec. Urlop może być podzielony na części. W takim jednak przypadku co najmniej jedna jego część powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.
                                                • 12.01.2011Zasiłek macierzyński dla ojca adopcyjnego od 1 stycznia 2011 r.
                                                 Od 1 stycznia 2011 r. pracownik ojciec wychowujący dziecko przysposobione ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze 1 tygodnia, nie dłużej niż do upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 10 roku życia. Z uprawnień do urlopu ojcowskiego nie może skorzystać pracownik - ojciec wychowujący dziecko przysposobione, który skorzystał z urlopu ojcowskiego w związku z przysposobieniem dziecka przed dniem 1 stycznia 2011 r. Od 1 stycznia 2012 r. urlop ojcowski będzie dłuższy i będzie przysługiwał w wymiarze 2 tygodni.
                                                 • 10.01.2011Ustawa o cięciach zatrudnienia w administracji do TK
                                                  Rozwiązywanie w sposób arbitralny stosunków pracy z pracownikami zatrudnionymi na podstawie mianowania może naruszać zasadę państwa prawnego – tak prezydent Bronisław Komorowski uzasadnia skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego ustawy o racjonalizacji zatrudnienia w państwowych jednostkach budżetowych i niektórych innych jednostkach sektora finansów publicznych w latach 2011-2013.  
                                                  • 21.12.2010Większa liczba ojców adopcyjnych skorzysta z urlopów ojcowskich
                                                   Wczoraj, tj. 20 grudnia br., prezydent podpisał ustawę z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy. Nowela ma na celu zapewnienie pracownikom - ojcom adopcyjnym dziecka możliwość skorzystania z urlopu ojcowskiego także po ukończeniu przez dziecko pierwszego roku życia, jak również wydłużenie okresu, w którym adopcyjny ojciec mógłby korzystać z tego urlopu. Ustawa zmieniająca wejdzie w życie 1 stycznia 2011 r.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] ... [ 11 ] następna strona »