Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kodeks pracy urlopu

 • 24.04.2009Warunki zatrudnienia pracownika po powrocie z urlopu macierzyńskiego
  Interpelacja nr 7916 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie przepisów dotyczących ochrony pracowników korzystających z praw wynikających z rodzicielstwa
  • 10.04.2009Zwolnienia okolicznościowe
   Zwolnienia okolicznościowe z tytułu określonych zdarzeń rodzinnych są płatnymi zwolnieniami z obowiązku świadczenia pracy w określonym przez pracownika terminie, który nie może być jednak całkowicie dowolny, ale musi być związany z wystąpieniem zdarzenia powodującego powstanie prawa do tego zwolnienia.
   • 03.04.2009Podleganie ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz zasady opłacania i rozliczania składek za obywateli polskich zatrudnionych za granicą
    1. Ubezpieczenia społeczne obywateli polskich zatrudnionych za granicą. Krąg osób objętych ubezpieczeniami społecznymi. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 z późn. zm.) obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są m.in.:
    • 04.03.2009Plan urlopów – korzyści dla pracodawcy
     Plan urlopów jest dokumentem, w którym ustalane są konkretne terminy urlopów. Pracodawca może z niego zrezygnować, jednak stworzenie takiego dokumentu ułatwia właściwe udzielanie urlopów w trakcie roku, przez co minimalizowany jest problem niewykorzystanych urlopów. Pracodawca ma ponadto daleko idącą swobodę w przesunięciu planowanego terminu wypoczynku, czego już całkowicie swobodnie nie może zrobić pracownik.
     • 26.02.2009Zmiana stanowiska po powrocie z urlopu macierzyńskiego
      Pracownica niedługo wraca z urlopu macierzyńskiego. Czy nowe przepisy dają mi możliwość jednostronnego przeniesienia jej na całkowicie inne stanowisko, bez konieczności wręczania wypowiedzenia warunków pracy?
      • 28.01.2009Zwolnienie ze składek na FP i FGŚP
       Duża nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach runku pracy (dokonana ustawą z 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw – Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33) niesie za sobą bardzo wiele zmian zarówno w przepisach tej ustawy, jak i w kilku innych aktach prawnych. Pracodawców – poza skróceniem okresu wypłaty wynagrodzenia chorobowego dla niektórych grup zatrudnionych – zainteresuje na pewno zwolnienie z obowiązku opłacania składek na FP i FGŚP oraz zniesienie obowiązku pobierania od zatrudnianych osób oświadczeń o pozostawaniu lub nie w rejestrze bezrobotnych.
       • 23.01.2009Zmiany w urlopach macierzyńskich w 2009 r.
        Z początkiem roku weszła w życie zasadnicza część przepisów objętych pojęciem „pakietu prorodzinnego”, zawartych w ustawie z 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 237, poz. 1654). Przyniosła za sobą wiele zmian i całkowicie nowych regulacji, m.in. dotyczących urlopów macierzyńskich i urlopów na warunkach urlopów macierzyńskich. Zasadnicza zmiana nastąpiła w zakresie długości tych urlopów. Co istotne, nowe wymiary urlopów stosuje się także do pracownic i pracowników korzystających z takich urlopów w dniu wejścia w życie nowelizacji.
        • 23.01.2009Dokumentowanie uprawnień do zasiłku macierzyńskiego i opiekuńczego po zmianie przepisów
         W związku ze zmianami obowiązującymi od 1 stycznia 2009 r. dotyczącymi ustalania prawa i wypłaty zasiłku macierzyńskiego i opiekuńczego, do czasu zmiany rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. Nr 65, poz. 742, ze zm.) należy stosować następujące zasady dokumentowania prawa do zasiłku macierzyńskiego przysługującego na podstawie art. 180 § 61 – 63 k.p. oraz zasiłku opiekuńczego przysługującego na podstawie art. 32a ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa:
         • 21.01.2009Ochrona przedemerytalna przed wypowiedzeniem umowy o pracę
          Zapytanie nr 2585 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie standardów ochrony stosunku pracy osób pracujących w szczególnych warunkach
          • 12.01.2009Urlop bezpłatny a prawo do zasiłków związanych z chorobą i macierzyństwem
           Co o urlopie bezpłatnym stanowi Kodeks pracy Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca może udzielić pracownikowi, na jego pisemny wniosek, urlopu bezpłatnego (art. 174 kp). Pracodawca, udzielając urlopu, zobowiązuje się tym samym zwolnić pracownika w okresie tego urlopu z obowiązku wykonywania pracy, a pracownik rezygnuje z prawa do wykonywania pracy. Urlop bezpłatny stanowi więc przerwę w realizacji pracowniczego obowiązku pracy. Okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
           • 09.01.2009Przeliczenie kapitału początkowego – zmiana w przepisach (obowiązuje od 1 stycznia 2009 r.)
            Postanowienia ustawy z 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ( Dz. U. nr 192, poz. 1180) pozwalają na przeliczenie kapitału początkowego.
            • 07.01.2009Zmiany w zakresie zasiłków: macierzyńskiego, chorobowego oraz opiekuńczego od 1 stycznia 2009 r.
             Z 1 stycznia 2009 r. wchodzi w życie Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 237, poz. 1654). Przepisy tej ustawy zmieniają m. n. przepisy Kodeksu pracy w części dotyczącej urlopu macierzyńskiego i urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz przepisy Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
             • 12.12.2008Normy czasu pracy
              Pytanie: Stosowanie jakich norm czasu pracy przewidują przepisy?
              • 09.12.2008Wyliczanie wynagrodzenia za nadgodziny
               Pytanie: Czy zawsze w taki sam sposób wyliczamy „normalne” wynagrodzenie godzinowe przysługujące za pracę godzinach nadliczbowych i dodatek do tego wynagrodzenia?
               • 08.12.2008Umowa zlecenia z własnym pracownikiem
                Umowa zlecenia zawarta z własnym pracownikiem rodzi pełny obowiązek ubezpieczeń społecznych od przychodów osiąganych na jej podstawie. Zakres zobowiązania zleceniobiorcy musi koniecznie mocno odróżniać się od rodzaju pracy, do której wykonywania zobowiązał się w ramach stosunku pracy.
                • 03.12.2008Dofinansowanie wypoczynku z ZFŚS
                 Częstotliwość otrzymywania dofinansowania wypoczynku, rodzaje „wspieranego” wypoczynku itp. powinny wynikać z obowiązującego w zakładzie pracy regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Formalnie nie ma przeszkód, by pracodawca, któremu posiadane środki pieniężne przeznaczone na działalność socjalną na to pozwalają, przyznawał takie dofinansowanie dwa razy w roku.
                 • 03.12.2008Rząd nie zamierza rezygnować z poboru składek do FGŚP
                  Interpelacja nr 5287 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Funduszu Pracy
                  • 28.11.2008MPiPS: Nie będzie likwidacji urlopu na żądanie
                   Interpelacja nr 4842 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zmian w ustawie Kodeks pracy
                   • 24.11.2008Zasiłek macierzyński w razie śmierci matki dziecka
                    W razie śmierci ubezpieczonej lub porzucenia przez nią dziecka zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonemu-ojcu dziecka lub innemu ubezpieczonemu członkowi najbliższej rodziny, jeżeli przerwą zatrudnienie lub inną działalność zarobkową w celu sprawowania osobistej opieki nad tym dzieckiem. Problem, który niekiedy może tutaj powstać związany jest z odmienną regulacją zawartą w Kodeksie pracy w stosunku do urlopów macierzyńskich – mogą z nich korzystać jedynie rodzice dziecka, inne osoby tylko wówczas, gdy wystąpiły do sądu opiekuńczego w sprawie przysposobienia dziecka.
                    • 24.11.2008Prorodzinna nowelizacja Kodeksu pracy. Przedsiębiorcy sceptyczni
                     Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu pracy przewidującą wydłużenie urlopów macierzyńskich oraz  wprowadzenie specjalnych urlopów dla ojców. Sceptycznie do nowej regulacji podchodzi Konfederacja Pracodawców Polskich, która uważa, że polityka prorodzinna powinna być realizowana przede wszystkim poprzez tworzenie lepszych warunków do rozwoju gospodarczego i uelastycznienie rynku pracy.
                     • 07.11.2008Porzucenie pracy sposobem „rozstawania się” pracowników z pracodawcą
                      Interpelacja nr 4996 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zmian dotyczących prawa pracy, które w obecnym kształcie stanowią przeszkodę w rozwiązywaniu problemów powstających na rynku pracy
                      • 07.10.2008Lewiatan krytykuje „prorodzinne” zmiany w kodeksie pracy
                       Sejmowa nadzwyczajna podkomisja ds. zmian w kodeksie pracy rozpoczyna dyskusję nad projektami ustaw wprowadzających rozwiązania o charakterze prorodzinnym. Zdaniem Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, choć proponowane zmiany wydają się być korzystne z punktu widzenia pracownika, będę miały negatywny wpływ na rynek pracy, w tym na poziom zatrudnienia kobiet.
                       • 11.09.2008Kiedy można pracować w drugiej firmie
                        Pytanie: Czy można w umowie o pracę zawrzeć zapis, zgodnie z którym pracownik nie może wykonywać w okresie zatrudnienia jakiejkolwiek dodatkowej pracy w innej firmie?
                        • 20.08.2008Orzecznictwo: Rozwiązanie umowy o pracę z pracownicą w ciąży
                         W sytuacji, gdy u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa, bądź taka organizacja funkcjonuje, ale nie reprezentuje interesów pracownicy, dopuszczalne jest rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia w okresie ciąży pracownicy ( art. 177 § 1 k.p.).
                         • 19.08.2008Termin zakończenia umowy na zastępstwo
                          Pytanie: W jaki sposób w umowie zawieranej na zastępstwo określamy termin końcowy jej trwania?
                          • 05.08.2008Propozycje nowelizacji kodeksu pracy po myśli pracodawców
                           Propozycje zmian w prawie pracy autorstwa sejmowej komisji „Przyjazne Państwo” zostały dobrze przyjęte przez Konfederację Pracodawców Polskich. Organizacja popiera m.in. skrócenie ochrony zatrudnionych w wieku przedemerytalnym, zniesienie urlopu na żądanie czy możliwość „zastępczego powiadomienia” o wypowiedzeniu umowy o pracę.
                           • 01.08.2008Nie będzie obowiązkowego urlopu macierzyńskiego dla ojców
                            Interpelacja nr 3087 do prezesa Rady Ministrów w sprawie obligatoryjnego urlopu macierzyńskiego dla ojców
                            • 24.07.2008Zasady ponoszenia odpowiedzialności w firmie
                             Przepisy Kodeksu pracy przewidują zasadniczo cztery typy odpowiedzialności pracownika. Są to odpowiedzialność porządkowa pracownika, odpowiedzialność za wyrządzoną pracodawcy przez pracownika szkodę z winy umyślnej lub nieumyślnej, a także odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną w powierzonym mieniu. Przepisy regulują także zasady odpowiedzialności pracodawcy.
                             • 24.07.2008Szkolenia finansowane przez pracodawcę nie stanowią przychodu pracownika
                              Zaskarżoną decyzją, wydaną na podstawie art. 14b § 5, art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm. powoływanej w dalszej części jako „O.p.”), w związku z art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.– powoływanej jako „u.p.d.o.f.”), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, odmówił zmiany postanowienia Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 5 czerwca 2007 r., którym uznano za nieprawidłowe stanowisko P. sp. z o.o. (dalej zwanej „skarżącą”) przedstawione we wniosku o udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z przesłanych do Sądu akt sprawy wynika, iż skarżąca złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji prawa podatkowego. W opisanym przez siebie stanie faktycznym wskazała, że podnosi kwalifikacje swoich pracowników poprzez:
                              • 18.07.2008Ekwiwalent za urlop
                               W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, pracodawca zobowiązany jest wypłacić pracownikowi ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. W tym celu pracodawca powinien znać wysokość współczynnika niezbędnego do obliczenia wysokości ekwiwalentu – ustalanego odrębnie dla każdego roku kalendarzowego.
                               • 18.07.2008Orzecznictwo: Gdy pracownik ma kłopot z udowodnieniem wysokości żądania
                                Stosując art. 322 k.p.c. (tj. ustalając wysokość szkody wedle oceny sądu opartej na okolicznościach sprawy) do rozliczeniu wynagrodzenia za czas pracy nie można pomijać przepisów o pracy w godzinach nadliczbowych, dodatku nocnym, dodatku za pracę w dzień wolny i wzrostach podstaw wymiaru wynagrodzenia urlopowego oraz za czas niezdolności do pracy.
                                • 02.07.2008Zwolnienie pracownicy na urlopie wychowawczym
                                 Kwestia możliwości zwolnienia pracownika przebywającego na urlopie wychowawczym jest od dłuższego czasu tematem burzliwych dyskusji nie tylko pod względem przepisów prawnych, ale również pod kątem zasad moralnych czy argumentów słusznościowych. Oliwy do ognia dolał niedawno Sad Najwyższy, który w jednej ze swoich uchwał zezwolił w pewnych okolicznościach na zwolnienie takiego pracownika.
                                 • 02.07.2008Orzecznictwo: Urlop wychowawczy a prawo do zwolnienia
                                  Przepisy art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844 ze zm.) mogą stanowić podstawę rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem w okresie urlopu wychowawczego także w sytuacjach, gdy nie zachodzą przesłanki przewidziane w art. 1861 § 1 zdaniu drugim k.p.
                                  • 01.07.2008Świadectwo pracy
                                   Pracodawca ponosi względem pracownika odpowiedzialność odszkodowawczą w przypadku niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy. Zgodnie bowiem z treścią art. 99 § 1 KP, pracownikowi przysługuje roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracodawcę wskutek niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy.
                                   • 27.06.2008Wypowiedzenie w trakcie urlopu wychowawczego
                                    Interpelacja nr 2189 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie możliwości nowelizacji ustawy Kodeks pracy w zakresie polityki prorodzinnej
                                    • 18.06.2008Zasiłki dla przedsiębiorcy
                                     Interpelacja nr 2448 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą
                                     • 09.06.2008Ciąża pracownicy zatrudnionej tymczasowo
                                      Pytanie: Czy umowa pracownicy zatrudnionej tymczasowo ulega przedłużeniu do dnia porodu?
                                      • 03.06.2008Od jutra pracodawca może dofinansować wypoczynek za granicą
                                       4 czerwca wchodzi w życie nowelizacja ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, która przewiduje, że pracodawcy mogą dofinansować swoim pracownikom wczasy za granicą a nie, jak dotychczas, tylko te spędzone w kraju.
                                       • 26.05.2008Urlop bezpłatny i ZFŚS
                                        Pytanie: Czy w trakcie urlopu bezpłatnego pracownik może korzystać z ZFŚS?
                                        • 14.05.2008Urlop bezpłatny i ZFŚS
                                         Pytanie: Czy w trakcie urlopu bezpłatnego pracownik może korzystać z ZFŚS?
                                         • 08.05.2008Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracownika
                                          W związku z sygnalizowanymi przez organy podatkowe wątpliwościami dotyczącymi stosowania art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” w odniesieniu do świadczeń przyznanych przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracownika m.in. w formie studiów podyplomowych oraz szkoleń, w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa, na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), uprzejmie wyjaśniam: