Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

certyfikat zmiany rezydencji

 • 31.10.2011Podatki 2012: Nowe wzory zawiadcze CFR
  Resort finansw wprowadzi nowe wzory zawiadcze CFR-1 i CFR-2 – zmiany przewiduje projekt rozporzdzenia (z 17 padziernika br.) Ministra Finansw ws. okrelenia wzorw zawiadcze o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celw podatkowych wydawanych przez organy podatkowe. Modyfikacja wzorw zawiadcze ma cisy zwizek z obowizujc od 1 wrzenia nowelizacj ustawy o ewidencji i identyfikacji podatnikw i patnikw.
  • 22.09.2011Jak dugo wany jest certyfikat rezydencji
   Gdy w treci certyfikatu rezydencji nie ma wskazania co do okresu jego wanoci, certyfikat taki z uwagi na fakt, e potwierdza istnienie okrelonego stanu faktycznego zachowuje swoj aktualno tak dugo, jak dugo nie ulegnie zmianie potwierdzony w nim stan faktyczny, czyli nie ulegnie zmianie miejsce zamieszkania podatnika dla celw podatkowych - orzek Wojewdzki Sd Administracyjny we Wrocawiu.
   • 28.02.2011NSA: Certyfikatu rezydencji nie mona zastpi innym dokumentem
    Z uzasadnienia: Zawarty z art. 4a pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych zwrot "zawiadczenie... wydane przez waciwy organ administracji podatkowej pastwa miejsca siedziby podatnika" oznacza, e chodzi w nim o dokument urzdowy, ktrego nie moe zastpi kopia nie majca takiego charakteru, tzn. nie majca waloru dokumentu urzdowego. Legitymowanie si odpowiednim certyfikatem rezydencji przez polskiego patnika umoliwia zastosowanie waciwej umowy midzynarodowej o unikaniu podwjnego opodatkowania, waciwej stawki podatku wobec waciwego podmiotu. W przeciwnym razie polskie organy podatkowe pozbawione byyby moliwoci zweryfikowania prawidowoci pobrania podatku przez patnika.
    • 18.01.2011Broszura informacyjna do zeznania PIT-37 o wysokoci osignitego dochodu (poniesionej straty) w 2010 roku
     MINISTERSTWO FINANSW Formularz jest przeznaczony dla podatnikw, do ktrych ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z pn. zm.), zwanej dalej „ustaw ”, i ktrzy w roku podatkowym:
     • 10.06.2010Wano certyfikatu rezydencji
      Pytanie podatnika: Czy certyfikat rezydencji, ktry nie wskazuje daty, do ktrej obowizuje, stanowicy zawiadczenie o miejscu zamieszkania podatnika lub siedziby podatnika dla celw podatkowych, wydany przez waciwy organ administracji podatkowej pastwa miejsca rezydencji podatnika zachowuje swoj aktualno dopki nie ulegnie zmianie potwierdzony w nim stan faktyczny?
      • 06.01.2010Broszura informacyjna do zeznania PIT-38 o wysokoci osignitego dochodu (poniesionej straty) w 2009 roku
       Formularz jest przeznaczony dla podatnikw, ktrzy w roku podatkowym uzyskali przychody z tytuu:
       • 05.01.2010Broszura informacyjna do zeznania PIT-37 o wysokoci osignitego dochodu (poniesionej straty) w 2009 roku
        MINISTERSTWO FINANSW Formularz jest przeznaczony dla podatnikw, do ktrych ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z pn. zm.), zwanej dalej „ustaw ”, i ktrzy w roku podatkowym:
        • 04.06.2009Orzecznictwo: Opodatkowanie odsetek od kredytu kupieckiego na gruncie umw o unikaniu podwjnego opodatkowania
         Zgodnie z art. 3 ust. 2 u.p.d.op. podatnicy, ktrzy nie maj na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarzdu podlegaj ograniczonemu obowizki podatkowemu, od dochodw , ktre osigaj na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 1 u.p.d.op. podatek dochodowy z tytuu uzyskanych odsetek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatnikw wymienionych w art. 3 ust. 2 wynosi 20 % przychodw. Przepis ten ma zastosowanie przy uwzgldnieniu postanowie umw o unikaniu podwjnego opodatkowania, ktrych stron jest Rzeczypospolita Polska. Zgodnie z art. 11 ust. 1 Umowy odsetki, ktre powstaj w Umawiajcym si Pastwie (Polska) i wypacane osobie majcej miejsce zamieszkania lub siedzib w drugim Umawiajcym si Pastwie (Chiny) mog podlega opodatkowaniu w tym drugim Umawiajcym si Pastwie. Jednake zgodnie z art. 11 ust. 2 Umowy odsetki takie mog by take opodatkowane w tym Umawiajcym si Pastwie, w ktrym powstaj zgodnie z prawem tego Umawiajcego si Pastwa, ale jeeli odbiorca odsetek jest ich wacicielem, podatek w ten sposb ustalony nie moe przekroczy 10 % kwoty brutto tych odsetek.
         • 04.02.2009Orodek interesw yciowych
          Pytanie: W jaki sposb mog udowodni, e przeniosem orodek interesw yciowych za granic?
          • 15.01.2009Broszura informacyjna do zeznania PIT-37 o wysokoci osignitego dochodu (poniesionej straty) w 2008 roku
           Formularz jest przeznaczony dla podatnikw, do ktrych ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z pn. zm.), zwanej dalej „ustaw ”, i ktrzy w roku podatkowym:
           • 15.01.2009Broszura informacyjna do zeznania PIT-38 o wysokoci osignitego dochodu (poniesionej straty) w 2008 roku
            Formularz jest przeznaczony dla podatnikw, ktrzy w roku podatkowym uzyskali przychody z tytuu:
            • 29.10.2008Planowane zmiany w opodatkowaniu dochodów uzyskiwanych przez nierezydentów
             Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w wielu przypadkach rónicuje sposób opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez osoby majce miejsce zamieszkania w Polsce i osoby nie mieszkajce w Polsce. Rónice dotycz przede wszystkim opodatkowania przychodów wymienionych w art. 13, czyli przychodów z samodzielnej dziaalnoci, np.: z osobicie wykonywanej dziaalnoci artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, owiatowej i publicystycznej, w tym przychody z tytuu udziau w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak równie przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe oraz przychody sdziów z tytuu prowadzenia zawodów sportowych, przychody otrzymywane przez osoby nalece do skadu zarzdów spóek, przychody z praw autorskich i przychody z umów zlece lub umów o dzieo.
             • 08.09.2008Okres wanoci certyfikatu rezydencji
              Pytanie podatnika: Czy, jeli bdc w posiadaniu oryginau obecnie wydanego certyfikatu rezydencji wspomnianego wyej podmiotu, bd osoby fizycznej, Spka uzyska od tego podmiotu, bd osoby fizycznej w nastpnych latach pisemne lub mailowe potwierdzenie, i dane wynikajce z owego certyfikatu nie ulegy zmianie, bdzie mg on uzna, e speniony jest warunek, o ktrym mowa odpowiednio w art. 26 ust. 1 zdanie drugie ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych oraz w art. 29 ust. 2 zdanie drugie ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych, tzn. e jest on w posiadaniu certyfikatu rezydencji owego podmiotu, bd osoby fizycznej?
              • 22.01.2008Broszura informacyjna do zeznania PIT-38 o wysokoci osignitego dochodu (poniesionej straty) w 2007 roku
               Formularz jest przeznaczony dla podatnikw, ktrzy w roku podatkowym uzyskali przychody z tytuu:
               • 29.08.2007O czym naley pamita, wyjedajc za granic
                Pytanie: Wyjedam do pracy za granic. Jakie formalnoci powinnam zaatwi w urzdzie skarbowym?
                • 18.07.2007Umorzenie udziaw w spce z o.o.
                 Umorzenie udziaw w wietle prawa handlowego Przez udzia w spce z ograniczon odpowiedzialnoci rozumie si og praw i obowizkw wsplnika,1) ktre wie si nierozerwalnie z udziaem kapitaowym w spce. Wedug jednolitego pogldu doktryny skutkiem umorzenia jest utrata czonkostwa wsplnika w spce albo jego zasadnicza modyfikacja. Uzalenione jest to od rozmiaru umorzenia.2) Efektem umorzenie udziaw jest prawna likwidacja (unicestwienie) niektrych udziaw w kapitale zakadowym.3)
                 • 18.06.2007Orodek interesw yciowych.
                  Pytanie: W jaki sposb mog udowodni, e przeniosem orodek interesw yciowych za granic?
                  • 06.06.2007Pobr przez patnika zryczatowanego podatku dochodowego
                   Pytanie podatnika: Czy przy kompensacie wzajemnych nalenoci patnik powinien pobiera i odprowadza – do urzdu skarbowego waciwego w sprawach opodatkowania osb zagranicznych – zryczatowany podatek dochodowy u rda?
                   • 28.02.2007Wykup akcji wasnych w celu ich umorzenia
                    Pytanie podatnika: Czy na spce ci obowizki patnika z tytuu wykupu akcji wasnych, notowanych na giedzie Papierw Wartociowych, w celu ich umorzenia? W zwizku z faktem, i proces nabywania akcji wasnych na giedzie odbywa si poprzez uprawniony podmiot maklerski, zdaniem spki nie ci na niej obowizki patnika podatku dochodowego.