Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

certyfikat zmiany rezydencji

 • 31.10.2011Podatki 2012: Nowe wzory zaświadczeń CFR
  Resort finansów wprowadzi nowe wzory zaświadczeń CFR-1 i CFR-2 – zmiany przewiduje projekt rozporządzenia (z 17 października br.) Ministra Finansów ws. określenia wzorów zaświadczeń o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych wydawanych przez organy podatkowe. Modyfikacja wzorów zaświadczeń ma ścisły związek z obowiązującą od 1 września nowelizacją ustawy o ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.
  • 22.09.2011Jak długo ważny jest certyfikat rezydencji
   Gdy w treści certyfikatu rezydencji nie ma wskazania co do okresu jego ważności, certyfikat taki z uwagi na fakt, że potwierdza istnienie określonego stanu faktycznego zachowuje swoją aktualność tak długo, jak długo nie ulegnie zmianie potwierdzony w nim stan faktyczny, czyli nie ulegnie zmianie miejsce zamieszkania podatnika dla celów podatkowych - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.
   • 28.02.2011NSA: Certyfikatu rezydencji nie można zastąpić innym dokumentem
    Z uzasadnienia: Zawarty z art. 4a pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwrot "zaświadczenie... wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca siedziby podatnika" oznacza, że chodzi w nim o dokument urzędowy, którego nie może zastąpić kopia nie mająca takiego charakteru, tzn. nie mająca waloru dokumentu urzędowego. Legitymowanie się odpowiednim certyfikatem rezydencji przez polskiego płatnika umożliwia zastosowanie właściwej umowy międzynarodowej o unikaniu podwójnego opodatkowania, właściwej stawki podatku wobec właściwego podmiotu. W przeciwnym razie polskie organy podatkowe pozbawione byłyby możliwości zweryfikowania prawidłowości pobrania podatku przez płatnika.
    • 18.01.2011Broszura informacyjna do zeznania PIT-37 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2010 roku
     MINISTERSTWO FINANSÓW Formularz jest przeznaczony dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą ”, i którzy w roku podatkowym:
     • 10.06.2010Ważność certyfikatu rezydencji
      Pytanie podatnika: Czy certyfikat rezydencji, który nie wskazuje daty, do której obowiązuje, stanowiący zaświadczenie o miejscu zamieszkania podatnika lub siedziby podatnika dla celów podatkowych, wydany przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca rezydencji podatnika zachowuje swoją aktualność dopóki nie ulegnie zmianie potwierdzony w nim stan faktyczny?
      • 06.01.2010Broszura informacyjna do zeznania PIT-38 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2009 roku
       Formularz jest przeznaczony dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z tytułu:
       • 05.01.2010Broszura informacyjna do zeznania PIT-37 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2009 roku
        MINISTERSTWO FINANSÓW Formularz jest przeznaczony dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą ”, i którzy w roku podatkowym:
        • 04.06.2009Orzecznictwo: Opodatkowanie odsetek od kredytu kupieckiego na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
         Zgodnie z art. 3 ust. 2 u.p.d.op. podatnicy, którzy nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu podlegają ograniczonemu obowiązki podatkowemu, od dochodów , które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 1 u.p.d.op. podatek dochodowy z tytułu uzyskanych odsetek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników wymienionych w art. 3 ust. 2 wynosi 20 % przychodów. Przepis ten ma zastosowanie przy uwzględnieniu postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczypospolita Polska. Zgodnie z art. 11 ust. 1 Umowy odsetki, które powstają w Umawiającym się Państwie (Polska) i wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie (Chiny) mogą podlegać opodatkowaniu w tym drugim Umawiającym się Państwie. Jednakże zgodnie z art. 11 ust. 2 Umowy odsetki takie mogą być także opodatkowane w tym Umawiającym się Państwie, w którym powstają zgodnie z prawem tego Umawiającego się Państwa, ale jeżeli odbiorca odsetek jest ich właścicielem, podatek w ten sposób ustalony nie może przekroczyć 10 % kwoty brutto tych odsetek.
         • 04.02.2009Ośrodek interesów życiowych
          Pytanie: W jaki sposób mogę udowodnić, że przeniosłem ośrodek interesów życiowych za granicę?
          • 15.01.2009Broszura informacyjna do zeznania PIT-37 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2008 roku
           Formularz jest przeznaczony dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą ”, i którzy w roku podatkowym:
           • 15.01.2009Broszura informacyjna do zeznania PIT-38 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2008 roku
            Formularz jest przeznaczony dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z tytułu:
            • 29.10.2008Planowane zmiany w opodatkowaniu dochodów uzyskiwanych przez nierezydentów
             Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w wielu przypadkach różnicuje sposób opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez osoby mające miejsce zamieszkania w Polsce i osoby nie mieszkające w Polsce. Różnice dotyczą przede wszystkim opodatkowania przychodów wymienionych w art. 13, czyli przychodów z samodzielnej działalności, np.: z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym przychody z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych, przychody otrzymywane przez osoby należące do składu zarządów spółek, przychody z praw autorskich i przychody z umów zleceń lub umów o dzieło.
             • 08.09.2008Okres ważności certyfikatu rezydencji
              Pytanie podatnika: Czy, jeśli będąc w posiadaniu oryginału obecnie wydanego certyfikatu rezydencji wspomnianego wyżej podmiotu, bądź osoby fizycznej, Spółka uzyska od tego podmiotu, bądź osoby fizycznej w następnych latach pisemne lub mailowe potwierdzenie, iż dane wynikające z owego certyfikatu nie uległy zmianie, będzie mógł on uznać, że spełniony jest warunek, o którym mowa odpowiednio w art. 26 ust. 1 zdanie drugie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz w art. 29 ust. 2 zdanie drugie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tzn. że jest on w posiadaniu certyfikatu rezydencji owego podmiotu, bądź osoby fizycznej?
              • 22.01.2008Broszura informacyjna do zeznania PIT-38 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2007 roku
               Formularz jest przeznaczony dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z tytułu:
               • 29.08.2007O czym należy pamiętać, wyjeżdżając za granicę
                Pytanie: Wyjeżdżam do pracy za granicę. Jakie formalności powinnam załatwić w urzędzie skarbowym?
                • 18.07.2007Umorzenie udziałów w spółce z o.o.
                 Umorzenie udziałów w świetle prawa handlowego Przez udział w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością rozumie się ogół praw i obowiązków wspólnika,1) które wiąże się nierozerwalnie z udziałem kapitałowym w spółce. Według jednolitego poglądu doktryny skutkiem umorzenia jest utrata członkostwa wspólnika w spółce albo jego zasadnicza modyfikacja. Uzależnione jest to od rozmiaru umorzenia.2) Efektem umorzenie udziałów jest prawna likwidacja (unicestwienie) niektórych udziałów w kapitale zakładowym.3)
                 • 18.06.2007Ośrodek interesów życiowych.
                  Pytanie: W jaki sposób mogę udowodnić, że przeniosłem ośrodek interesów życiowych za granicę?
                  • 06.06.2007Pobór przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego
                   Pytanie podatnika: Czy przy kompensacie wzajemnych należności płatnik powinien pobierać i odprowadzać – do urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych – zryczałtowany podatek dochodowy u źródła?
                   • 28.02.2007Wykup akcji własnych w celu ich umorzenia
                    Pytanie podatnika: Czy na spółce ciążą obowiązki płatnika z tytułu wykupu akcji własnych, notowanych na giełdzie Papierów Wartościowych, w celu ich umorzenia? W związku z faktem, iż proces nabywania akcji własnych na giełdzie odbywa się poprzez uprawniony podmiot maklerski, zdaniem spółki nie ciążą na niej obowiązki płatnika podatku dochodowego.