Zmiana właściwości wyspecjalizowanych urzędów skarbowych - pytania i odpowiedzi

Od 1 stycznia 2020 r. największych podatników obsługuje jeden urząd skarbowy - I Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie, wyspecjalizowane urzędy skarbowe koncentrują się na dużych podmiotach gospodarczych, a mniejsze podmioty z udziałem kapitału zagranicznego zostały przeniesione do pozostałych urzędów skarbowych. Ministerstwo Finansów opublikowało odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na temat zmian we właściwości wyspecjalizowanych urzędów skarbowych.

 

Kryterium przychód/obrót

 

Czy spółka jawna, osiągająca obroty pomiędzy 3 a 50 mln euro, będzie podlegać pod wyspecjalizowany urząd skarbowy i w jakim zakresie?

Jeśli spółka jawna osiągnęła przychód/obrót pomiędzy 3 a 50 mln euro, od 1 stycznia 2021 r. obsługiwana będzie przez wyspecjalizowany urząd skarbowy w zakresie większości spraw.

Przychody spółki jawnej przekraczają 50 mln euro, ale przychód każdego ze wspólników (osoby fizyczne – obywatelstwo i rezydencja polska) już poniżej limitu 50 mln euro. Jaka będzie właściwość US dla wspólników w zakresie podatku dochodowego?

Wspólnicy takiej spółki jawnej w zakresie podatku dochodowego będą rozliczać się jak dotychczas – w zwykłym urzędzie skarbowym, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania każdego ze wspólników.

W ramach spółki rozliczamy też przychody ze spółki osobowej (komandytowej), której udziały posiadamy. Biorąc pod uwagę przychody ze sprzedaży, przekraczamy próg 50 mln euro w 2019 i 2020. Od 1 stycznia 2021 roku spółka komandytowa będzie rozliczać się sama i wówczas nie będziemy przekraczać limitu przychodów 3 mln euro. Czy w takiej sytuacji przez kolejne 2 lata (2021 i 2022) będziemy podlegać pod Krajowy (Mazowiecki) US?

Wyłączenie spółki spod właściwości WUS następuje 1 stycznia drugiego roku następującego po upływie dwóch kolejnych lat podatkowych, w których nie został spełniony warunek progu przychodowego. Jeśli spółka na podstawie osiągniętego w roku 2019 przychodu została przypisana do I Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie (przychód powyżej 50 mln euro), a w kolejnych latach uzyskany przychód nie przekroczy tego progu, to spółka pozostanie we właściwości I MUS do końca 2023 roku.

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osiągająca przychody powyżej 3 mln euro, pod właściwość którego urzędu będzie podlegała po 1.01.2021?

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą nie mieszczą się w katalogu podatników i płatników Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 28 grudnia 2020r. w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania wykonywane są przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo (Dz.U. z 2020, poz. 2456). Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, nawet jeśli przekroczą przychód powyżej 3 mln euro, nie będą obsługiwane przez wyspecjalizowane urzędy skarbowe i pozostają we właściwości dotychczasowego urzędu skarbowego.

Według kursu z jakiego dnia przelicza się przychody/obroty w euro?

Do obliczenia kwoty przychodu/obrotu netto w polskich złotych przyjmuje się kurs udostępniony przez NBP z ostatniego dnia roku podatkowego przyjętego przez podmiot.

Czy spółka jawna po przekroczeniu w sprawozdaniu finansowym przychodu 50 mln euro składa deklaracje JPK VAT-7M do I MUS czy do WUS?

Spółka jawna po przekroczeniu wykazanego w sprawozdaniu finansowym za 2019 rok przychodu netto powyżej 50 mln euro składa deklaracje JPK VAT-7M za grudzień 2020 r. do I Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie.

Spółka zakończyła swój pierwszy rok podatkowy w kwietniu 2020 roku. Na zakończenie tego roku podatkowego miała marginalny obrót. Między kwietniem 2020 roku a grudniem 2020 roku spółka zrealizowała wyższy obrót, przekraczający 3 mln euro. Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami od 1 stycznia 2021 roku, ze względu na swoją strukturę własności, spółka miała zmienić właściwość urzędu skarbowego na urząd wyspecjalizowany (tj. dotychczas podlegała pod "zwykły" urząd skarbowy). Jaki US będzie właściwy dla tej spółki po zmianach od stycznia 2021 r.?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 28 grudnia 2020r. w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania wykonywane są przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo (Dz.U. z 2020, poz. 2456) – w roku 2021 zaliczenie do danej kategorii podatników i płatników, a tym samym zmiana właściwości urzędu, następuje na podstawie danych za 2019 r.

W przypadku gdy rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym zaliczenie do kategorii następuje na podstawie danych za ostatni rok podatkowy, który zakończył się nie później niż w 2019 r. W tym przypadku podmiot nie zmieni właściwości z 1 stycznia 2021 roku i nadal będzie podlegał pod właściwość zwykłego urzędu skarbowego.

Do której grupy zalicza się SP ZOZ, który osiągnął przychody powyżej 50 mln euro?

SP ZOZ, który osiągnął przychód/obrót co najmniej 3 mln euro, będzie podlegał pod wyspecjalizowany urząd skarbowy właściwy według siedziby SP ZOZ (z wyłączeniem I Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie).

Czy spółdzielnia mleczarska posiadająca obroty powyżej 50 mln euro również automatycznie przejdzie do Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie?

Jeśli za rok 2019 r. spółdzielnia mleczarska osiągnie przychód/obrót powyżej 50 mln euro, od 1 stycznia 2021 roku właściwym urzędem będzie I Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie.

Czy zmiany właściwości US obejmują również spółki celowe? Jesteśmy spółką celową, która w 2019 roku osiągnęła przychód powyżej 3 mln euro, a w kolejnych latach nie osiągniemy już przychodu. Czy w takiej sytuacji spółka będzie podlegać pod wyspecjalizowany US?

Wyłączenie spółki spod właściwości WUS następuje z 1 stycznia drugiego roku następującego po upływie dwóch kolejnych lat podatkowych, w których nie został spełniony warunek progu przychodowego.

Jeśli spółka na podstawie osiągniętego w roku 2019 przychodu zmieniła właściwość na WUS (przychód powyżej 3 mln euro), a w kolejnych dwóch latach podatkowych uzyskany przychód nie przekroczy tego progu, to we właściwości WUS spółka pozostanie do końca 2022 roku. Od 1 stycznia 2023 r. będzie obsługiwana przez zwykły urząd skarbowy.

Czy można uznać, iż bez względu na wysokość posiadanego udziału przez nierezydenta, jedynym kryterium kwalifikacji do danej kategorii podmiotów jest kwota osiągniętego przychodu?

W nowych kryteriach udział kapitału zagranicznego nie jest brany pod uwagę. Do zaliczenia do kategorii podatników i płatników obsługiwanych przez wyspecjalizowane urzędy skarbowe brane będzie pod uwagę kryterium podmiotowe określone § 2 ust. 1 pkt 1–12 rozporządzenia i kryterium przychodowe określone w § 2 ust. 1 pkt 13–16.

Czy spółka komandytowa z pośrednim udziałem kapitału zagranicznego, obrót < 3 mln euro, która od 1.01.2021 roku stanie się podatnikiem CIT, pozostanie w US wg siedziby działalności, gdzie dotychczas miała rozliczany VAT?

Zgodnie z nowymi kryteriami udział kapitału zagranicznego nie jest brany pod uwagę. A więc jeżeli w 2019 r. spółka komandytowa nie osiągnęła przychodu co najmniej 3 mln euro, od 1 stycznia 2021 roku będzie podlegała pod właściwość zwykłego urzędu skarbowego właściwego ze względu na jej siedzibę.

Z którego roku analizowane są przychody ze sprzedaży przy zaliczeniu podmiotu do danej kategorii od dnia 1.01.2021 roku?

W 2021 roku przychód/obrót netto ustalany jest na podstawie danych za 2019 r. W przypadku gdy rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, zaliczenie następuje na podstawie danych za ostatni rok podatkowy, który zakończył się nie później niż w 2019 r.

W którym urzędzie rozliczy się podmiot polski z przychodami na poziomie 60 mln zł za rok 2019?

Polski podmiot, który za 2019 r. osiągnął przychód netto w wysokości 60 mln złotych – o ile nie spełnia innych kryteriów podmiotowych – będzie się rozliczał w wyspecjalizowanym urzędzie skarbowym właściwym ze względu na jego siedzibę.

Czy spółka z o.o. z pośrednim udziałem kapitału zagranicznego, osiągająca obroty powyżej 3 mln euro, działająca na terenie dwóch wyspecjalizowanych US będzie obsługiwana przez II MUS czy wyspecjalizowany WUS?

Obsługa podmiotów o dużej skali działalności (tj. przychód/obrót netto od 3 mln euro do 50 mln euro) prowadzona będzie przez 19 wyspecjalizowanych urzędów skarbowych. Spółka z udziałem kapitału zagranicznego, mająca siedzibę na terytorium RP, będzie się rozliczać w wyspecjalizowanym urzędzie skarbowym właściwym ze względu na adres siedziby spółki (miejsce prowadzenia działalności w takim przypadku nie jest brane pod uwagę).

Czy spółka z o.o. z udziałem kapitału zagranicznego, obroty powyżej 3 mln euro, ale poniżej 50 mln euro, dla której dotychczas właściwy był I MUS, po 1.01.2021 roku pozostaje w tym urzędzie, czy dla takiej spółki nastąpi zmiana właściwości urzędu? Jaki urząd będzie właściwy, gdy spółka ma siedzibę w Warszawie-Włochy, a działalność prowadzi na terytorium całego kraju?

W nowych kryteriach udział kapitału zagranicznego nie jest brany pod uwagę. Jeżeli spółka z o.o. za 2019 r. osiągnęła przychód pomiędzy 3-50 mln euro i ma siedzibę na terenie dzielnicy WarszawaWłochy, o ile nie spełnia innych kryteriów podmiotowych, od 1 stycznia 2021 r. właściwym dla niej będzie II Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie.

Jaki US na Śląsku będzie obsługiwał firmy przekraczające w 2019 roku obrót 3 mln euro spółki z o.o. Sp.k?

Spółki komandytowe mające siedzibę w woj. śląskim, które w 2019 r. osiągnęły przychód między 3-50 mln euro, będą podlegały pod właściwość I Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu lub II Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku Białej – w zależności od lokalizacji swojej siedziby.

Czy spółki osobowe, które dotychczas nie podlegały pod wyspecjalizowane urzędy skarbowe (nie były podatnikami CIT) od stycznia 2021 roku będą podlegać pod wyspecjalizowane urzędy – jeśli w 2019 roku osiągnęły przychód powyżej 50 mln euro?

Jeśli spółka osobowa w 2019 r. osiągnęła przychód/obrót powyżej 50 mln euro (przychód ustalony na podstawie sprawozdania finansowego lub w przypadku braku obowiązku złożenia SF obrót ustalony na podstawie deklaracji VAT), od 1 stycznia 2021 r. właściwym dla takiej spółki będzie I Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie.

Jeśli w spółce rok podatkowy 2019 kończy się 31.03.2020 roku, to czy do oceny spełnienia kryterium obrotów netto powinien być brany rok podatkowy kończący się 31.03.2019 roku czy 31.03.2020 roku?

Zaliczenie do kategorii podatników i płatników w 2021 roku następuje na podstawie danych za 2019 r. W przypadku gdy rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, zaliczenie do kategorii następuje na podstawie danych za ostatni rok podatkowy, który zakończył się nie później niż w 2019 r. W tym przypadku, jeśli podmiot przekroczy przychód/obrót 3 mln euro, zmieni właściwość urzędu na WUS na podstawie danych za rok podatkowy kończący się 31.03.2019 r.

Dla firm działających w Specjalnych Strefach Ekonomicznych – czy decyduje jedynie kryterium przychodowe?

W tej sytuacji nie ma znaczenia, czy firma działa w Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Istotne jest, czy spełnia jedno z kryteriów określonych w § 2 pkt 1 pkt 1 – 16 rozporządzenia w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania wykonywane są przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo.

W sprawozdaniu finansowym występują następujące pozycje przychodów: przychody netto ze sprzedaży i zrównane z mini, pozostałe przychody operacyjne oraz przychody finansowe - które, lub czy wszystkie, kategorie tych przychodów należy brać pod uwagę, wyliczając kwotę przychodów do porównywana z limitem?

Do wyliczenia przychodu przyjmuje się przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług ustalany na podstawie sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości lub zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, tj. przychód uzyskany w ramach podstawowej działalności operacyjnej przedsiębiorstwa, bez pozostałych przychodów operacyjnych.

Który urząd będzie właściwy dla spółki zagranicznej, nieposiadającej siedziby na terytorium RP, zarejestrowanej dla VAT w „małym” US, a który dla CIT w wyspecjalizowanym US? Spółka nie przekroczy progu przychodu 3 mln euro?

Taka spółka będzie rozliczać się na dotychczasowych zasadach. Dla potrzeb w VAT w „małym” urzędzie skarbowym, a dla CIT – w wyspecjalizowanym urzędzie skarbowym, ze względu na miejsce prowadzenia działalności, określonym w § 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie właściwości organów podatkowych (dla woj. mazowieckiego został zmieniony urząd z I Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie na III Mazowiecki Urząd Skarbowy w Radomiu).

Spółka powstaje od zera. W roku 2019 nie miała jeszcze przychodów ze sprzedaży. W sprawozdaniu zakończonym w roku 2019 przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi składały się głównie z kosztu wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki, a nie z przychodów netto ze sprzedaży, czy ta wartość jest brana do tego limitu?

Nie. Ta wartość nie będzie zaliczana do spełnienia kryterium przychodu/obrotu netto w 2019 r. O zaliczeniu danego podmiotu do kategorii podatników i płatników podlegających zmianie właściwości decyduje przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług wykazany w sprawozdaniu finansowym.

Czy spółka z o.o., która osiągnęła przychody powyżej 50 mln euro, automatycznie zostaje przypisana do I MUS z dniem 01.01.2021 roku, czy będzie to inny US właściwy ze względu na prowadzoną działalność?

Jeżeli w 2019 roku spółka z o.o. osiągnie przychody netto powyżej 50 mln euro, z mocy prawa 1 stycznia 2021 roku zmienia właściwość i jest obsługiwana przezI MUS – pod warunkiem, że nie została zaliczona do innej kategorii podatników i płatników wymienionych w rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 28 grudnia 2020 r. w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania wykonywane są przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo (Dz.U. z 2020, poz. 2456).

Czy zmienia się właściwość urzędu skarbowego podatnika, dla którego właściwym jest obecnie I Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie i przychody za 2019 rok są poniżej 50 mln euro?

Jeśli podmiot nie zalicza się do żadnej z kategorii wymienionej w par. 2 ust. 1 pkt 1-4, pkt 7-8 i pkt 16 nowelizowanego rozporządzenia w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo – I MUS w Warszawie nie będzie już właściwym urzędem skarbowym.

Czy spadek obrotów np. w 2022 roku poniżej 50 mln euro spowoduje zmianę właściwości urzędu skarbowego?

Zgodnie z zapisami rozporządzenia wyłączenie z właściwości wyspecjalizowanego urzędów skarbowego (w tym I Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie) następuje 1 stycznia drugiego roku następującego po upływie dwóch kolejnych lat podatkowych, w których nie został spełniony warunek.

 

Postępowania, sprawy w toku, wnioski, zaświadczenia

 

Czy wszystkie sprawy w toku zostają w dotychczasowym US? W szczególności sprawy dotyczące postępowań w sprawie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych?

Niezrealizowane wnioski, które wpłynęły do urzędu skarbowego przed 1 stycznia 2021 roku, dotyczące udzielenia ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, będą rozpatrywane przez naczelnika urzędu skarbowego właściwego przed zmianą, tj. naczelnika właściwego na dzień złożenia wniosku.

Czy rozpoczęte postępowania podatkowe lub kontrole podatkowe przez dotychczasowy urząd zostaną przekazane do „nowego”?

Kontrole podatkowe oraz postępowania podatkowe rozpoczęte i niezakończone przez urzędy skarbowe właściwe przed 1 stycznia 2021 roku kontynuują urzędy skarbowe właściwe przed zmianą – zgodnie z zasadą ciągłości wyrażoną w art. 18b § 1 i 2 ustawy Ordynacja podatkowa.

Czy do uzyskania zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach konieczne jest nowe pełnomocnictwo do I MUS, czy też ważność zachowuje złożone poprzednio?

Przy zmianie właściwości urzędu nie ma obowiązku ponownego składania pełnomocnictwa.

Czy zawiadomienia w sprawach karnych skarbowych (w sytuacji niewszczęcia postępowania przygotowawczego) będą przekazywane do NUS właściwych dla podatników od 1 stycznia 2021 roku?

Postępowania karne skarbowe prowadzone przed 1 stycznia 2021 r. kontynuowane są przez urzędy skarbowe właściwe przed zmianą.

Jeżeli spółka ma nadpłatę w podatku VAT i w 2020 roku i wystosowała pismo o przerachowanie na przyszłe zobowiązania to po 01.01.2021 roku nowy US zwróci pozostałą nadpłatę, czy będzie dalej rozliczał zgodnie z dyspozycją spółki pozostałą cześć nadpłaty?

Właściwy po zmianie urząd skarbowy będzie dalej rozliczał powstałą nadpłatę zgodnie z dyspozycją spółki.

Czy nadpłata w podatku VAT w poprzednim urzędzie skarbowym może być wykorzystana po zmianie urzędu?

Tak, urząd skarbowy właściwy po zmianie będzie dalej rozliczał powstałą nadpłatę.

Wniosek o niezaleganiu z podatkami złożony w 2020 roku w obecnym Urzędzie będzie wystawiony przez ten Urząd?

Wnioski o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu będą realizowane przez urzędy skarbowe zgodnie z właściwością na dzień wydania zaświadczenia.

Gdzie należy kierować wniosek o wydanie certyfikatu rezydencji do Lublina czy do Warszawy?

Wnioski o wydanie certyfikatu rezydencji dla podmiotów polskich składamy do US właściwych dla tych podmiotów.

Czy w przypadku wniosku o stwierdzenie nadpłaty oraz zaliczenie jej na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych (złożonego w 2020 r.), zaliczenie na poczet zobowiązania, powstałego po 01.01.2021 roku oraz wydanie postanowienia nastąpi przez I MUS (dot. Podmiotu kluczowego)? Czy nierozpatrzone wnioski o zaliczenie na poczet przyszłych zobowiązań oraz złożone w grudniu 2020 r., winny być przekazane do właściwego US (IMUS)?

Zgodnie z zasadą ciągłości postępowania właściwym urzędem do rozpatrzenia sprawy jest organ właściwy w dniu złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty, czyli w tym przypadku I MUS. O wynikach zakończonego postępowania zostanie poinformowany przez urząd właściwy na dzień 1.01.2021 r. Właściwy po zmianie urząd skarbowy rozliczy stwierdzoną nadpłatę zgodnie z dyspozycją spółki.

 

Kiedy zmiany i informacje o zmianach, aktualizacje

 

Od kiedy dokładnie zmienia się dla danej firmy właściwość urzędu skarbowego?

Zmiana właściwości naczelnika urzędu skarbowego, nastąpiła z 1 stycznia 2021 r. zgodnie z rozporządzeniami Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej:

  • z 28 grudnia 2020 r. w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo (Dz. U. 2020 poz. 2456) - https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2456,
  • z 28 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz. U. 2020 poz. 2410) - https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2410

Czy firma dostanie oficjalną informację do jakiego urzędu zostanie przypisana?

Powiadomienie o zmianie właściwości urzędu skarbowego zostanie przesłane przez nowy urząd skarbowy.

Z którego urzędu skarbowego podmiot otrzyma informację o zmianie właściwego?

Informacja zostanie przesłana przez urząd skarbowy właściwy na 1 stycznia 2021 r., czyli urząd właściwy po zmianie.

Czy do zmiany urzędu skarbowego na wyspecjalizowany urząd skarbowy potrzebna jest aktualizacja VAT-R?

Nie. Zmiana właściwości urzędu skarbowego, która nastąpiła 1 stycznia 2021 r. w związku z nowelizacją przepisów, nie powoduje konieczności składania do urzędu skarbowego aktualizacji VAT-R.

Gdzie można przeczytać i ustalić, który wyspecjalizowany urząd skarbowy będzie właściwy dla danej firmy?

Terytorialny zasięg działania naczelników wyspecjalizowanych urzędów skarbowych został określony w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 28 grudnia 2020r. w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo (Dz. U. 2020 poz. 2456).

Czy w związku z przekroczeniem przychodu 50 mln euro i przejściem firmy do I MUS trzeba złożyć aktualizację VAT-R, NIP-8, aktualizację danych dotyczących kas fiskalnych podatnika?

Zmiana właściwości urzędu nastąpiła automatycznie z mocy przepisów prawa, dlatego też nie ma konieczności dokonywania w tym zakresie aktualizacji danych rejestracyjnych w urzędzie skarbowym.

Czy w przypadku spełnienia kryterium do objęcia nowym rozporządzeniem tj. w sytuacji zmiany właściwego US z 1 stycznia 2021 roku konieczne będzie dokonanie zawiadomienia dotychczas właściwego US?

Zmiana właściwości naczelnika urzędu skarbowego, która nastąpiła 1 stycznia 2021 r. w związku z nowelizacją rozporządzeń, powoduje automatyczne przypisanie podmiotów do właściwego urzędu skarbowego oraz nie powoduje konieczności składania do urzędu skarbowego zawiadomienia o jego zmianie.

Kiedy urząd skarbowy poinformuje o zmianie właściwości i przypisaniu do nowego urzędu skarbowego?

Informację o zmianie właściwości urzędu skarbowego podmioty otrzymają w styczniu 2021 r.

Który Urząd będzie dokonywał powiadomienia o zmianie właściwości? Nowy czy właściwy do 31.12.2020 r?

Takie powiadomienie będzie przesłane przez urząd skarbowy właściwy po zmianie.

Czy zmianie ulegną opiekunowie spółek?

Istnieje prawdopodobieństwo, że zmianie ulegnie dotychczasowy opiekun spółki.

Czy tzw. duże podmioty otrzymają nowych opiekunów i czy zostaną o tym poinformowane?

Każdemu podmiotowi będącemu we właściwości I Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie zostanie wyznaczony opiekun. Dane opiekuna będą przekazane w pisemnym powiadomieniu.

Czy informację o zmianie urzędu skarbowego firma otrzyma przed ustawowym terminem złożenia deklaracji VAT za 12/2020? Co w przypadku, gdy deklaracja zostanie błędnie przesłana, bo informacja przyjdzie za późno?

Informacje na temat zmiany właściwości urzędy skarbowe będą wysyłały w styczniu 2021 r., przy czym brak otrzymania takiego powiadomienia przed terminem złożenia deklaracji JPK_V7M za 12/2020 nie oznacza, że właściwość urzędu nie została zmieniona. W przypadku złożenia deklaracji do niewłaściwego urzędu skarbowego, zostanie ona przekazana zgodnie z właściwością.

Czy podatnik sam ma złożyć wniosek o przeniesieniu do innego US ze względu na obroty czy to US powiadomi podatnika?

Zmiana właściwości urzędu skarbowego, która nastąpiła 1 stycznia 2021 r. w związku z nowelizacją przepisów, spowodowała automatyczne przypisanie podmiotów do właściwego urzędu skarbowego. Nie ma w tym przypadku obowiązku składania do urzędu skarbowego zawiadomienia o jego zmianie.

Czy podatnicy, których obejmie zmiana właściwości, będą musieli zawiadamiać organ podatkowy o przynależności do innego US? Jeśli tak, to w jakim terminie? Co z podmiotami, które złożyły zawiadomienie o zmianie właściwości US do 15 października 2020 roku, a którzy jednak zgodnie z projektem rozporządzeń wrócą do poprzednich US?

Zmiana właściwości urzędu nastąpiła automatycznie z mocy przepisów prawa, dlatego też nie ma obowiązku składania do urzędu skarbowego zawiadomienia o zmianie urzędu.

Proszę o informację, czy podmioty, które na mocy obecnie obowiązującego rozporządzenia nie będą już spełniały kryteriów do objęcia wyspecjalizowanym US, będą automatycznie powracały do urzędów właściwych miejscowo czy też konieczne będzie dokonanie zawiadomienia?

Zmiana właściwości naczelnika urzędu skarbowego, która nastąpiła 1.01.2021 roku w związku z nowelizacją przepisów powoduje automatyczne przypisanie podmiotów do właściwego urzędu skarbowego oraz nie powoduje konieczności składania do urzędu skarbowego zawiadomienia o jego zmianie.

Jeśli przeniesienie jest "automatyczne" bez zgłoszeń, to kogo dotyczy przepis § 7 „Podatnicy i płatnicy zawiadamiają, w formie pisemnej, o zmianie właściwości dotychczas właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie (...)” ?

Z mocy prawa podatnicy i płatnicy, dotychczas obsługiwani przez wyspecjalizowane urzędy skarbowe, niespełniający kryteriów, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania wykonywane są przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo, zostają wyłączeni z tej kategorii podatników. Natomiast podmioty spełniające te kryteria są automatycznie do niej zaliczane i przypisywane do urzędu właściwego do obsługi danej kategorii podatników i płatników. § 7 rozporządzenia dotyczy podatników i płatników zaliczanych lub wyłączanych po 1 stycznia 2021 r.

Jeżeli przychodowy próg nie zostanie przekroczony w 2020 roku, czy mamy to zgłosić i kiedy?

Wyłączenie z kategorii, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 13–16 rozporządzenia w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo, następuje na podstawie danych za ostatnie dwa kolejne lata podatkowe. W sytuacji gdy spółka w 2020 r. i 2021 r. nie przekroczy progu przychodowego, wyłączenie z kategorii podatników i płatników obsługiwanych przez WUS nastąpi 1 stycznia 2023 roku.

W tym przypadku spółka zobowiązana jest zawiadomić o zmianie właściwości dotychczas właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do dnia 15 października 2022 roku.

Jeżeli przychodowy próg zostanie przekroczony w 2020 roku, czy mamy to zgłosić i kiedy?

Zaliczenie do kategorii, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 13–16 rozporządzenia w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo, następuje 1 stycznia drugiego roku następującego po zakończeniu roku podatkowego, w którym został spełniony warunek przychodowy (osiągnięty został wymagany próg przychodowy).

W sytuacji gdy podmiot w 2020 r. uzyskał przychód w przedziale 3-50 mln euro, zaliczenie do kategorii podatników i płatników obsługiwanych przez WUS nastąpi 1 stycznia 2022 r.

W tym przypadku podmiotzobowiązany jest zawiadomić o zmianie właściwości dotychczas właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do 15 października 2021 roku.

Spółka z o.o. z kapitałem zagranicznym obrót około 1 mln złotych. Kiedy i jak zgłasza się do innego urzędu skarbowego?

W takim wypadku spółka nie ma obowiązku zawiadomienia o zmianie właściwości. Z mocy prawa będzie objęta właściwością nowego US i tam powinna składać deklaracje.

Czy spółka (polski podatnik), dla której obecnie właściwym jest Naczelnik Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej, (jako jeden z właściwych dla spółki posiadającej Status kluczowego podatnika), powinna dokonać zawiadomienia o zmianie właściwości urzędu w trybie § 7 obowiązującego / projektowanego rozporządzenia?

Zmiana właściwości naczelnika urzędu skarbowego, która nastąpiła 1 stycznia 2021 r., była automatyczna. Taka zmiana nie powoduje konieczności składania do urzędu skarbowego zawiadomienia.

Czy właściwość US dla szkół pozostaje bez zmian?

Jedynie obsługa uczelni (o przychodzie co najmniej 3 mln euro) będzie realizowana w wyspecjalizowanych urzędach skarbowych.

Co ze spółkami osobowymi w kontekście zarządzania bezpośredniego i pośredniego? Nadal duży urząd?

Zgodnie z nowymi kryteriami udział kapitału zagranicznego nie jest brany pod uwagę. Do określenia kryterium zaliczenia do kategorii podatników i płatników obsługiwanych przez wyspecjalizowane urzędy skarbowe, w przypadku spółek osobowych, będzie brane jedynie kryterium przychodowe, tzn. jeżeli spółka osobowa w 2019 r. nie osiągnęła przychodu co najmniej 3 mln euro od 1 stycznia 2021 r., nie będzie podlegała pod właściwość wyspecjalizowanego urzędu skarbowego.

Czy od stycznia 2021 r. spółki komandytowe spełniające przesłanki dochodowe w 2019 r. "automatycznie" będą podlegać pod duże urzędy? Jak rozumiem do końca 2020 r. spółki komandytowe w ogóle nie podlegały pod duże urzędy?

Jeśli spółka komandytowa spełni kryterium przychodowe w 2019 r., to automatycznie będzie podlegać pod właściwość wyspecjalizowanego urzędu skarbowego.

Spółki zagraniczne bez siedziby w Polsce ale zarejestrowane w Polsce do podatku VAT - zmieniają Urząd Skarbowy czy zostaje nadal ten sam?

Przedsiębiorcy zagraniczni nieposiadający w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, w zakresie podatku VAT, będą tak jak dotychczas, obsługiwani przez Drugi Urząd Warszawa-Śródmieście.

Czy dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego zmienia się właściwość US?

Jednostki samorządu terytorialnego (poza jednostkami budżetowymi) zostały zaliczone do kategorii podatników i płatników wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo i od 1 stycznia 2021 r. w odniesieniu do tej kategorii właściwe będą zgodnie z załącznikiem do zmienionego rozporządzenia – wyspecjalizowane urzędy skarbowe właściwe miejscowo (z wyłączeniem I Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie).

Czy UPL-1, który jest już sporządzony ale nie został jeszcze wysłany do US i zostanie wysłany po 1.01.2021 r. musi zostać wysłany do I MUS? Czy może zostać wysłany jeszcze do starego US?

Jeśli podmiot 1 stycznia 2021 r. zmieni właściwość na I MUS, to po tej dacie dokument należy wysłać już do urzędu właściwego po zmianach, czyli do I MUS.

Czy po zmianie właściwości urzędu, deklaracje JPK_V7M za grudzień będzie należało składać do nowego urzędu skarbowego?

Od 1 stycznia 2021 r. deklaracje JPK_VAT oraz korekty tych dokumentów za okresy rozliczeniowe wcześniejsze niż ta data, w tym za ostatni okres rozliczeniowy 2020 r., składa się do urzędu skarbowego właściwego po zmianie (art. 18a ustawy Ordynacja podatkowa).

Oznacza to, że deklaracje JPK_V7M za grudzień 2020 r. lub JPK_V7K za IV kwartał 2020 r. należy złożyć do nowego urzędu skarbowego. Dotyczy to także wpłat zobowiązań z tytułu podatków za grudzień 2020 r. (innych niż dokonywane na mikrorachunek podatnika), które należy dokonać na rachunek nowego urzędu skarbowego.

Również korekty deklaracji sporządzane od 1 stycznia 2021 r. składane będą już do nowych urzędów niezależnie od okresu, którego dotyczą.

Czy korekty JPK i VAT-7 za okresy do końca 2020 roku będą od 1.01.2021 roku składane do nowego US?

Korekty deklaracji/zeznań/informacji (w tym korekty JPK i VAT-7) sporządzane po 31.12.2020 r., niezależnie od okresu, którego dotyczą należy składać do urzędu skarbowego właściwego miejscowo po zmianie.

Czy po zmianie właściwości US deklarację CIT za rok 2020 należy złożyć do nowego urzędu i wpłaty też należy tam dokonywać?

Podmioty, u których rok podatkowy zakończył się 31 grudnia 2020 r.,zeznanie CIT za 2020 rok powinny złożyć do urzędu skarbowego właściwego na dzień 1 stycznia 2021 roku, a więc do urzędu właściwego po zmianie.

Z kolei podmioty, u których rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym i zakończył się po 31 grudnia 2020 r.,zeznanie CIT za ten rok powinny złożyć do urzędu skarbowego, który był właściwym w pierwszym dniu tego roku podatkowego.

Wpłaty podatku dokonywane są tak jak dotychczas na mikrorachunek przedsiębiorcy, który nie ulega zmianie.

Który urząd będzie realizował zwroty VAT za październik i listopad?

Jeśli termin zwrotu podatku VAT za październik i listopad 2020 roku przypada na styczeń 2021 roku, a podmiot 1 stycznia 2021 r. zmienił właściwość miejscową, zwrotu dokona już nowy urząd skarbowy.

Czy zaliczka na podatek dochodowy od osób prawnych za grudzień płacona w styczniu również będzie odprowadzana do nowego US?

Wpłaty podatku dokonywane są tak jak dotychczas na mikrorachunek przedsiębiorcy, który nie ulega zmianie.

Jeśli jestem niewielką spółką z o.o. z kapitałem zagranicznym, obecnie podlegam pod I Mazowiecki US, to czy deklaracje za 2020 np. PIT-4R w 2021 składam do zwykłego US?

Deklaracje PIT za 2020 rok należy złożyć do urzędu skarbowego właściwego na dzień 1 stycznia 2021 roku, a więc do urzędu skarbowego właściwego po zmianie. W tym przypadku do zwykłego US.

Jeżeli rok podatkowy jest od 01.04.2020 roku do 31.03.2021 roku, to rozumiem, że zeznanie roczne CIT-8 składane jest do obecnego Urzędu Skarbowego?

Podmioty, u których rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym i zakończył się po 31 grudnia 2020 r., zeznanie CIT za ten rok powinny złożyć do urzędu skarbowego, który był właściwy w pierwszym dniu tego roku podatkowego.

PIT-11 za 2020 rok składamy do nowego urzędu skarbowego?

Deklaracje PIT-11 za 2020 rok należy złożyć tak jak dotychczas do urzędu skarbowego właściwego ze względu na adres zamieszkania podatnika. Zmiana właściwości urzędu dla płatnika nie ma tutaj znaczenia.

Gdzie wysyłamy deklaracje POG za grudzień 2020 roku, który urząd skarbowy przejmuje ten podatek w ramach centralizacji?

Wprowadzone zmiany nie dotyczą podatników i płatników w zakresie podatku akcyzowego, podatku od gier lub podatku od wydobycia niektórych kopalin tych podatków. Rozliczenie tych podatków pozostaje bez zmian.

Który urząd będzie realizował zwrot podatku z deklaracji złożonej w 2020 roku ale z terminem zwrotu w 2021 rok?

Jeśli urząd skarbowy, do którego złożona została deklaracja z wykazaną kwotą zwrotu VAT nie dokona tego zwrotu do końca 2020 roku, to zwrotu tego podatku dokona urząd skarbowy właściwy po zmianie.

Składam korektę np. JPK_VAT7M po 01.01.2021 roku dotyczącą okresu roku 2020, do nowego urzędu skarbowego zgodnie ze zmianą właściwości, czy wierzycielem zaległości w przypadku jej wystąpienia jest nowy urząd skarbowy?

Korekty JPK_VAT7M sporządzane po 31.12.2020 r., niezależnie od okresu, którego dotyczą należy składać do urzędu skarbowego właściwego miejscowo po zmianie.

Wierzycielem zaległości wynikających z deklaracji podatkowych złożonych do urzędu skarbowego lub decyzji wydanych przez urząd skarbowy przed 1 stycznia 2021 roku jest urząd skarbowy właściwy przed zmianą tylko w sytuacji utrwalenia jego właściwości. Urząd właściwy przed zmianą pozostanie wierzycielem należności, dla których toczy się lub toczyła kontrola podatkowa, postępowanie podatkowe lub jest w toku postępowanie egzekucyjne.

Czy składka podatku CIT-10 za 12.2020 roku płatna do 7.01.2021 roku będzie już płacona na konto nowego US?

Tak, do nowego urzędu właściwego po zmianach.

Czy deklarację WZS-1R za 2020 r. należy złożyć do nowego US?

Jeśli podmiot 1 stycznia 2021 r. zmienił właściwość miejscową, roczną deklarację o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę Skarbu Państwa i o wpłatach z zysku WZS-1R za 2020 rok należy złożyć do urzędu skarbowego właściwego na 1 stycznia 2021 roku, a więc do urzędu skarbowego właściwego po zmianie.

Czy w przypadku zapłacenia podatku omyłkowo do US właściwego do 31.12.2020 roku, urząd przeksięguje wpłatę do US właściwego po 1.01.2021 roku?

Wpłaty podatku dokonywane są tak jak dotychczas na mikrorachunek przedsiębiorcy, który nie ulega zmianie.

Do którego urzędu skarbowego należy złożyć CIT10Z i IFT-2R po 1 stycznia 2021 roku?

W przypadku płatników, których rok podatkowy zakończył się 31 grudnia 2020 r., deklaracje CIT-10Z oraz informacje IFT-2R za rok 2020, należy złożyć do Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie.

Płatnicy, u których rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym i zakończył się po 31 grudnia 2020 r. deklaracje CIT-10Z oraz informacje IFT-2R za ten rok podatkowy powinni złożyć do urzędu skarbowego, który był właściwy w pierwszym dniu tego roku podatkowego.

Gdzie należy złożyć zeznanie roczne za 2020 rok oraz wszystkie deklaracje/informacje za rok 2020 i grudzień 2020?

Deklaracje JPK_V7M za grudzień 2020 lub JPK_V7K za IV kwartał 2020 roku należy złożyć do urzędu skarbowego właściwego na 1 stycznia 2021 roku, a więc do urzędu skarbowego właściwego po zmianie.

Podmioty, u których rok podatkowy zakończył się 31 grudnia 2020 r.,zeznanie CIT za 2020 rok powinny złożyć do urzędu skarbowego właściwego na 1 stycznia 2021 roku, a więc do urzędu właściwego po zmianie.

Podmioty, u których rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym i zakończył się po 31 grudnia 2020 r., zeznanie CIT za ten rok podatkowy powinny złożyć do urzędu skarbowego, który był właściwy w pierwszym dniu tego roku podatkowego.

Deklaracje PIT za 2020 rok należy złożyć do urzędu skarbowego właściwego na 1 stycznia 2021 roku, a więc do urzędu skarbowego właściwego po zmianie.

Czy zmiana US od 01.01.2021 r. spowoduje także zmianę mikrorachunku podatkowego i trzeba taki nowy rachunek wygenerować?

Wpłaty podatku dokonywane są tak jak dotychczas na mikrorachunek przedsiębiorcy, który nie ulega zmianie.

 

źródło: www.podatki.gov.pl

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...