Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

certyfikat zmiany rezydencji

 • 28.07.2020Tarcza antykryzysowa: Zwolnienie od podatku od spadków i darowizn i inne preferencje - objanienia MF
  Dzisiaj publikujemy ostatni fragment objanie podatkowych z 21 lipca 2020 r. MF wyjania w nim nowe preferencje stosowane w zwizku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 dotyczce podatku od spadków i darowizn, podatku od nieruchomoci. Omawia take m.in: zaniechanie podobru odsetek od zalegoci w PIT, czy od niewpaconej w terminie daniny solidarnociowej, zawieszenie terminów na przekazania informacji o schematach podatkowych.
  • 27.07.2020Tarcza antykryzysowa: Zwolnienie od podatku od spadków i darowizn i inne preferencje - objanienia MF
   Dzisiaj publikujemy ostatni fragment objanie podatkowych z 21 lipca 2020 r. MF wyjania w nim nowe preferencje stosowane w zwizku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 dotyczce podatku od spadków i darowizn, podatku od nieruchomoci. Omawia take m.in: zaniechanie podobru odsetek od zalegoci w PIT, czy od niewpaconej w terminie daniny solidarnociowej, zawieszenie terminów na przekazania informacji o schematach podatkowych.
   • 26.02.2020Patnoci do zakadu przedsibiorcy zagranicznego w Polsce bez dodatkowych wymaga w podatku u róda
    Zagraniczni przedsibiorcy funkcjonuj w Polsce czsto poprzez pooony na terytorium Rzeczypospolitej zakad. Zgodnie z ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej „pod. dochod. od os.”) przez zagraniczny zakad – pod warunkiem, e nic innego nie wynika z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania – rozumie si w szczególnoci sta placówk (np. oddzia, przedstawicielstwo, biuro, fabryka), a take plac budowy, budow lub penienie funkcji zarzdczych na terytorium pastwa. Pojcie „zakadu” jest bardzo szerokie, dlatego jego analiza powinna by kadorazowo dokonywana przy rozpoczciu wspópracy z kontrahentem o midzynarodowym zasigu.
    • 10.02.2020Jak otrzyma zawiadczenie A1 w 2020 r.
     Swobodne przemieszczanie si osób na terytorium Unii Europejskiej, które wynika z wykonywania pracy przez te osoby w rónych pastwach czonkowskich, zwizane jest z koniecznoci ustalenia dla tych osób, waciwego systemu zabezpieczenia spoecznego. Ustalanie, któremu systemowi zabezpieczenia spoecznego osoby te bd podlegay, jest unormowane bezporednio w prawie Unii Europejskiej, to jest w rozporzdzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady.
     • 10.02.2020Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce - zasady obowizujce w 2020 roku
      Z rekordowo niskim poziomem bezrobocia Polska jest atrakcyjnym rynkiem pracy - szczególnie dla osób przyjedajcych ze Wschodu i niektórych krajów Azji. Zatrudnianie cudzoziemców staje si coraz bardziej popularne, jednak naley pamita, e zatrudnienie osoby z innego pastwa, szczególnie spoza Unii Europejskiej jest bardziej skomplikowane i czasochonne ni zatrudnienie obywatela Polski. Ponadto nieustannie modyfikowane s przepisy, zmieniajce zasady zatrudniania cudzoziemców na krótkie okresy. Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest praktyczne przeprowadzenie przez cay proces zatrudnienia cudzoziemca: jego przyjazd i pobyt, podjcie pracy (zezwolenie na prac, procedury uproszczone), obowizki podatkowe i ubezpieczeniowe. Udzia w szkoleniu zapewni wiedz i praktyczne porady dziki którym zatrudni Pastwo cudzoziemca zgodnie z przepisami w moliwie najkrótszym czasie. Zapoznaj si Pastwo z planowanymi zmianami w zakresie powierzania pracy cudzoziemcom.
      • 06.02.2020PIT za 2019: Spónione zeznanie nie pozbawi ju preferencji
       1 stycznia 2019 r., zgodnie z nowel ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2159), uchylony zosta przepis warunkujcy uprawnienie do preferencyjnego opodatkowania rozliczenia dochodów maonków i osób samotnie wychowujcych dzieci od terminowego zoenia zeznania podatkowego. Zmiana ta miaa zastosowanie ju do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2018 r., ale warto j przypomnie równie w tym roku.
       • 02.01.2020Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce - zasady obowizujce w 2020 roku
        Z rekordowo niskim poziomem bezrobocia Polska jest atrakcyjnym rynkiem pracy - szczególnie dla osób przyjedajcych ze Wschodu i niektórych krajów Azji. Zatrudnianie cudzoziemców staje si coraz bardziej popularne, jednak naley pamita, e zatrudnienie osoby z innego pastwa, szczególnie spoza Unii Europejskiej jest bardziej skomplikowane i czasochonne ni zatrudnienie obywatela Polski. Ponadto nieustannie modyfikowane s przepisy, zmieniajce zasady zatrudniania cudzoziemców na krótkie okresy. Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest praktyczne przeprowadzenie przez cay proces zatrudnienia cudzoziemca: jego przyjazd i pobyt, podjcie pracy (zezwolenie na prac, procedury uproszczone), obowizki podatkowe i ubezpieczeniowe. Udzia w szkoleniu zapewni wiedz i praktyczne porady dziki którym zatrudni Pastwo cudzoziemca zgodnie z przepisami w moliwie najkrótszym czasie. Zapoznaj si Pastwo z planowanymi zmianami w zakresie powierzania pracy cudzoziemcom.
        • 23.09.2019Szkolenia w Warszawie: Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce 2019/2020
         Z rekordowo niskim poziomem bezrobocia Polska jest atrakcyjnym rynkiem pracy - szczególnie dla osób przyjedajcych ze Wschodu i niektórych krajów Azji. Zatrudnianie cudzoziemców staje si coraz bardziej popularne, jednak naley pamita, e zatrudnienie osoby z innego pastwa, szczególnie spoza Unii Europejskiej jest bardziej skomplikowane i czasochonne ni zatrudnienie obywatela Polski. Ponadto nieustannie modyfikowane s przepisy, zmieniajce zasady zatrudniania cudzoziemców na krótkie okresy. Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest praktyczne przeprowadzenie przez cay proces zatrudnienia cudzoziemca: jego przyjazd i pobyt, podjcie pracy (zezwolenie na prac, procedury uproszczone), obowizki podatkowe i ubezpieczeniowe. Udzia w szkoleniu zapewni wiedz i praktyczne porady dziki którym zatrudni Pastwo cudzoziemca zgodnie z przepisami w moliwie najkrótszym czasie. Zapoznaj si Pastwo z planowanymi zmianami w zakresie powierzania pracy cudzoziemcom.
         • 16.08.201927.08.2019, Warszawa: Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce
          Z rekordowo niskim poziomem bezrobocia Polska jest atrakcyjnym rynkiem pracy - szczególnie dla osób przyjedajcych ze Wschodu i niektórych krajów Azji. Zatrudnianie cudzoziemców staje si coraz bardziej popularne, jednak naley pamita, e zatrudnienie osoby z innego pastwa, szczególnie spoza Unii Europejskiej jest bardziej skomplikowane i czasochonne ni zatrudnienie obywatela Polski. Ponadto nieustannie modyfikowane s przepisy, zmieniajce zasady zatrudniania cudzoziemców na krótkie okresy. Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest praktyczne przeprowadzenie przez cay proces zatrudnienia cudzoziemca: jego przyjazd i pobyt, podjcie pracy (zezwolenie na prac, procedury uproszczone), obowizki podatkowe i ubezpieczeniowe. Udzia w szkoleniu zapewni wiedz i praktyczne porady dziki którym zatrudni Pastwo cudzoziemca zgodnie z przepisami w moliwie najkrótszym czasie. Zapoznaj si Pastwo z planowanymi zmianami w zakresie powierzania pracy cudzoziemcom. 
          • 19.07.201922.07.2019: E-kurs: Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce
           Z powodu niskiego poziomu bezrobocia Polska staa si bardzo atrakcyjnym rynkiem pracy - szczególnie dla pracowników ze Wschodu. Jeszcze niedawno przedsibiorcy deklarowali ch zatrudnienia ponad 600 tys. osób ze Wschodu. Obecnie liczba ta liczba przekrocza ju milion. Zatrudnianie cudzoziemców staje si coraz popularniejsze. Naley jednak pamita, e zatrudnienie pracownika z innego pastwa, zwaszcza spoza Unii Europejskiej, jest duo bardziej skomplikowane i czasochonne ni zatrudnienie rezydenta. 
           • 14.05.201929.05.2019, Pozna: Rozliczanie transakcji zagranicznych i podatek u róda
            Coraz czciej polskie podmioty gospodarcze kupuj lub sprzedaj rónego rodzaju usugi podmiotom zagranicznym. W wielu przypadkach w trakcie negocjacji umowy z kontrahentem zagranicznym albo ju w trakcie realizacji umowy pojawiaj si rozmaite kwestie podatkowe. Szkolenie ma na celu przyblienie regulacji podatkowych dotyczcych rozliczania usug wiadczonych w midzynarodowym obrocie gospodarczym. Szkolenie odpowie na szereg pyta, m.in.: jak zmiana przepisów wpywa na praktyk polskich podmiotów nabywajcych usugi od podmiotów zagranicznych, w szczególnoci jakie podmioty i w jakich sytuacjach s zobowizane do poboru podatku u róda w Polsce i jakie s konsekwencje zwizane z bdnym pobraniem tego podatku,  jak poszczególne rodzaje usug powinny by rozliczane dla celów VAT czy te jakie dokumenty s niezbdne przy rozliczaniu usug midzynarodowych.
            • 10.04.2019Podatki 2019: Zmiana systemu poboru podatku u róda
             Konstrukcyjne elementy podatku u róda pozostay bez zmian. Nie zmieniy si róda, których dotyczy obowizek poboru przez patnika, ani stawki podatku. Gówn zmian jest czciowe odejcie od tzw. „ulgi u róda” (ang. relief at source). Wprowadzono obowizek pobrania podatku wg stawki podstawowej, w przypadku przekroczenia w danym roku kwoty ponad 2 mln z wypat na rzecz jednego podatnika. Nie ma tu znaczenia, e ustawa lub umowa midzynarodowa przewiduje prawo do niepobrania podatku, zastosowania zwolnienia bd obnionej stawki podatku.
             • 09.04.2019Podatki 2019: Zmiana systemu poboru podatku u róda
              Konstrukcyjne elementy podatku u róda pozostay bez zmian. Nie zmieniy si róda, których dotyczy obowizek poboru przez patnika, ani stawki podatku. Gówn zmian jest czciowe odejcie od tzw. „ulgi u róda” (ang. relief at source). Wprowadzono obowizek pobrania podatku wg stawki podstawowej, w przypadku przekroczenia w danym roku kwoty ponad 2 mln z wypat na rzecz jednego podatnika. Nie ma tu znaczenia, e ustawa lub umowa midzynarodowa przewiduje prawo do niepobrania podatku, zastosowania zwolnienia bd obnionej stawki podatku.
              • 07.02.2019CIT 2019. Nowe zasady poboru podatku u róda
               Z pocztkiem 2019 r. weszy w ycie liczne zmiany w przepisach ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. 2018 poz. 1036, dalej jako ustawa o PDOP). Znaczcym modyfikacjom, na mocy ustawy z 23 padziernika 2018r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 2193, dalej jako ustawa nowelizujca), ulegy zasady poboru tzw. podatku u róda.
               • 06.02.2019CIT 2019. Nowe zasady poboru podatku u róda
                Z pocztkiem 2019 r. weszy w ycie liczne zmiany w przepisach ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. 2018 poz. 1036, dalej jako ustawa o PDOP). Znaczcym modyfikacjom, na mocy ustawy z 23 padziernika 2018r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 2193, dalej jako ustawa nowelizujca), ulegy zasady poboru tzw. podatku u róda.
                • 10.01.2019Podatek u róda na nowych zasadach od 2019 r.
                 Z dniem 1 stycznia 2018 roku ustawodawca wprowadzi na grunt ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zmiany, których cz z pewnoci mona uzna za rewolucyjne. Ustawodawca nie zwolni jednak tempa i przez cay 2018 rok przygotowywa kolejne nowelizacje przepisów. Znaczna cz z nich wesza w ycie z dniem 1 stycznia 2019 roku.  Jedn z bardziej istotnych zmian, która jak czytamy w uzasadnieniu do ustawy z dnia 23 padziernika 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa i innych ustaw, przyczyni si do uzyskania wpywów do budetu pastwa w danym roku podatkowym w kwocie 700 mln zotych jest zmiana w zakresie rozliczania podatku u róda.
                 • 09.01.2019Ju pitek w Warszawie: Zmiany PIT i CIT w 2019 r.
                  Ustawodawca jak co roku wprowadza w ycie pakiet nowych przepisów podatkowych na Nowy Rok. Tym razem wyjtkowo duo zmian przygotowano w ustawach o podatku dochodowym. Gównym celem fiskusa jest uszczelnianie przepisów podatkowych i likwidacja luk pozwalajcych na optymalizacj. Do gruntownie zmienione zostaj regulacje dotyczce klauzuli o unikaniu opodatkowania, wprowadzony zostaje równie obowizek raportowania o korzystaniu z rozwiza optymalizacyjnych. Bardzo due zmiany dotycz równie cen transferowych, opodatkowania leasingu i rozliczania kosztów samochodów uywanych w dziaalnoci gospodarczej. Pojawiaj si nowe regulacje dot. opodatkowania transakcji na rynku kryptowalut i dla podmiotów nabywajcych wierzytelnoci. A to tylko cz z wielu zmian, któych stosowanie rozpoczyna si ju od 1.01.2019 r.
                  • 09.01.2019Podatek u róda na nowych zasadach od 2019 r.
                   Z dniem 1 stycznia 2018 roku ustawodawca wprowadzi na grunt ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zmiany, których cz z pewnoci mona uzna za rewolucyjne. Ustawodawca nie zwolni jednak tempa i przez cay 2018 rok przygotowywa kolejne nowelizacje przepisów. Znaczna cz z nich wesza w ycie z dniem 1 stycznia 2019 roku.  Jedn z bardziej istotnych zmian, która jak czytamy w uzasadnieniu do ustawy z dnia 23 padziernika 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa i innych ustaw, przyczyni si do uzyskania wpywów do budetu pastwa w danym roku podatkowym w kwocie 700 mln zotych jest zmiana w zakresie rozliczania podatku u róda.
                   • 03.01.2019Dziewitego stycznia we Wrocawiu: Szkolenie - Zmiany w PIT i CIT
                    Ustawodawca jak co roku wprowadza w ycie pakiet nowych przepisów podatkowych na Nowy Rok. Tym razem wyjtkowo duo zmian przygotowano w ustawach o podatku dochodowym. Gównym celem fiskusa jest uszczelnianie przepisów podatkowych i likwidacja luk pozwalajcych na optymalizacj. Do gruntownie zmienione zostaj regulacje dotyczce klauzuli o unikaniu opodatkowania, wprowadzony zostaje równie obowizek raportowania o korzystaniu z rozwiza optymalizacyjnych. Bardzo due zmiany dotycz równie cen transferowych, opodatkowania leasingu i rozliczania kosztów samochodów uywanych w dziaalnoci gospodarczej. Pojawiaj si nowe regulacje dot. opodatkowania transakcji na rynku kryptowalut i dla podmiotów nabywajcych wierzytelnoci. A to tylko cz z wielu zmian, któych stosowanie rozpoczyna si ju od 1.01.2019 r.
                    • 18.12.2018Samir Kayyali, Warszawa, 20.12.2018 r. Rewolucyjne zmiany w podatkach CIT i PIT
                     Przeom roku 2018/2019 zapowiada si jako szczególnie obfitujcy w zmiany w zakresie podatków. Istotne zmiany dotycz zarówno podatków dochodowych od osób fizycznych jak i osób prawnych. Szczególn uwag musimy zwróci na bardzo istotne zmiany w opodatkowaniu leasingu i rozliczaniu samochodów osobowych, rewolucj w cenach transferowych czy regulacje dotyczce opodatkowania transakcji zwizanych z kryptowalutami. A to tylko niewielka cz nadchodzcych zmian. Zapraszamy Pastwa na szkolenie w Warszawie, podczas którego Uczestnicy poznaj omawiane zmiany, dowiedz si jaki wpyw na ich podmioty gospodarcze one wywoaj. Wykadowca bdzie prowadzi zajcia w formie warsztatowej z moliwoci biecego zadawania pyta. Na szkoleniu zostan przedstawione interpretacje organów podatkowych i orzecznictwo sdowo administracyjne odnoszce si do omawianych zagadnie oraz aktualnych problemów.
                     • 30.11.2018NSA: Podatek u róda - usugi niematerialne wiadczone poza granicami
                      Z uzasadnienia: ...art. 3 ust. 2 ustawy o CIT, wprowadzajc instytucj ograniczonego obowizku podatkowego, posuguje si pojciem miejsca osignicia dochodu, a nie miejscem wykonania usugi. Podstawowe znaczenie dla rozstrzygnicia powyszego zagadnienia ma interpretacja pojcia "dochody uzyskane na terytorium RP", pod którym naley rozumie zarówno dochody osigane z dziaa podejmowanych na terytorium RP, jak równie dochody z dziaa podejmowanych poza granicami RP na rzecz polskiego rezydenta.
                      • 28.11.2018PIT za 2018: Spónione zeznanie nie pozbawi ju preferencji
                       1 stycznia 2019 r., zgodnie z nowel ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2159), uchylony zostanie przepis warunkujcy uprawnienie do preferencyjnego opodatkowania rozliczenia dochodów maonków i osób samotnie wychowujcych dzieci od terminowego zoenia zeznania podatkowego. Zmiana znajdzie zastosowanie ju do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2018 r.
                       • 08.10.2018Podatki 2019: MF zapowiada uatwienia w korzystaniu z certyfikatów rezydencji
                        W niektórych przypadkach podatnicy bd mogli posugiwa si kopiami certyfikatów rezydencji podatkowej – wynika z przygotowanego przez resort finansów projektu nowelizacji ustaw podatkowych. W praktyce wystarczajce ma by opublikowanie na stronie internetowej usugodawcy np. skanu certyfikatu.
                        • 27.09.2018NSA: Opaty licencyjne hodowców rolin a podatek u róda
                         Wyczne prawo do odmian rolin nie powstaje ex lege jak w przypadku prawa autorskiego, za indywidualny charakter odmiany osigany jest nie tylko ze wzgldu na osob twórcy, ale równie na udzia si przyrody, w znacznej mierze niezalenych od woli czowieka. Przyj wobec tego naley, e wyczne prawo do odmiany roliny (...) nie stanowi prawa autorskiego lub pokrewnego(...). To oznacza, e od wynagrodzenia wypacanego podmiotowi, któremu przysuguje owe prawo na podstawie umowy licencyjnej upowaniajcej do reprodukcji, ukorzeniania oraz sprzeday odmian rolin, nie jest pobierany podatek u róda na podstawie wskazanego przepisu.
                         • 10.08.2018NSA: Inwestowanie w spókach osobowych wie si równie z prowadzeniem spraw spóki
                          Teza: Nabywanie praw udziaowych przez zagraniczne instytucje wspólnego finansowania w spókach osobowych majcych siedzib w Polsce (jawnych i komandytowych) i uzyskiwanie z tego tytuu przychodów, wykracza poza zakres dziaalnoci instytucji wspólnego finansowania okrelony w art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.), i w efekcie nie podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, o którym mowa w ww. przepisie.
                          • 12.07.2018Zawiadczenie A1 – poradnik ZUS
                           Swobodne przemieszczanie si osób na terytorium Unii Europejskiej, które wynika z wykonywania pracy przez te osoby w rónych pastwach czonkowskich, zwizane jest z koniecznoci ustalenia dla tych osób, waciwego systemu zabezpieczenia spoecznego. Ustalanie, któremu systemowi zabezpieczenia spoecznego osoby te bd podlegay, jest unormowane bezporednio w prawie Unii Europejskiej - w rozporzdzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady.
                           • 08.02.2018NSA: Podatek u róda - usugi niematerialne wiadczone poza Polsk
                            Teza: Podmioty, które nie posiadaj w Polsce siedziby lub zakadu (oddziau), a wiadcz na rzecz polskiej spóki usugi niematerialne poza granicami Polski, obcia ograniczony obowizek podatkowy, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.). Spóka wypacajc zagranicznym kontrahentom wynagrodzenie za tego rodzaju usugi zobowizana jest do potrcenia podatku u róda, o którym mowa w art. 21 tej ustawy.
                            • 14.12.2017NSA: Podatek u róda od opat licencyjnych
                             Moliwo opodatkowania przychodów z tytuu praw autorskich zalena jest od dokonanego w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania podziau wadztwa podatkowego - stwierdzi NSA oddalajc skarg kasacyjn Ministerstwa Finansów
                             • 07.07.2017Podatki 2017: Nowe rozporzdzenie ws. zawiadczenia CFR-1
                              W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe rozporzdzenie okrelajce formularz CFR-1, czyli wzór zawiadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych (certyfikat rezydencji). Nowe rozporzdzenie weszo w ycie w ostatni rod.
                              • 06.07.2017Podatki 2017: Nowe rozporzdzenie ws. zawiadczenia CFR-1
                               W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe rozporzdzenie okrelajce formularz CFR-1, czyli wzór zawiadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych (certyfikat rezydencji). Nowe rozporzdzenie weszo w ycie w ostatni rod.
                               • 27.04.2017Zmiany w zwolnieniu dywidend z CIT: Obowizek uzyskiwania dodatkowego owiadczenia
                                Stosownie do art. 22c ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888, z pón. zm., dalej: ustawa o CIT) przepisów art. 20 ust. 3 oraz art. 22 ust. 4 nie stosuje si, jeeli:
                                • 26.04.2017Zmiany w zwolnieniu dywidend z CIT: Obowizek uzyskiwania dodatkowego owiadczenia
                                 Stosownie do art. 22c ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888, z pón. zm., dalej: ustawa o CIT) przepisów art. 20 ust. 3 oraz art. 22 ust. 4 nie stosuje si, jeeli:
                                 • 08.02.2017Zagraniczna domena internetowa a podatek u róda
                                  Pytanie podatnika: Czy zakup od kontrahentów nie majcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarzdu nazwy domeny internetowej, przez które rozumie si cesje praw do domeny oraz usug zwizanych z rejestracj i utrzymaniem nazw domen internetowych (dalej: „nazwa domeny”), podlega opodatkowaniu podatkiem u róda, zgodnie z art. 21 ustawy o CIT i czy na Wnioskodawcy ciy obowizek pobrania i przekazania podatku do urzdu skarbowego zgodnie z art. 26 ust. 1 i 3 ww. ustawy?
                                  • 29.02.2016Usugi niematerialne. Opodatkowanie dochodw zagranicznych
                                   Tezy: 1. Gdy mowa jest o wiadczeniu usug niematerialnych przez zagranicznego usugodawc (nierezydenta) poza terytorium Polski, to rdem przychodu (dochodu) jest dziaalno gospodarcza i kluczowym jest miejsce wykonywania usug, ale tylko (…) poprzez stay zakad. Jeeli nierezydent nie ma staego zakadu w Polsce, to nie ma podstaw, aby go opodatkowa w Polsce.
                                   • 10.02.2016WSA. Podatek u rda przy zakupie biletw lotniczych
                                    Z uzasadnienia: Spka uiszczajc rwnowarto ekonomiczn ceny biletu lotniczego, powikszon o nalen porednikowi prowizj, spenia desygnaty normy prawnej z art. 26 ust. 1 ustawy o CIT, ktra uzalenia obowizek pobrania podatku u rda tj. funkcj patnika, od faktu dokonywania wypaty, czyli przekazania rodkw na rzecz zagranicznego przedsibiorstwa eglugi powietrznej, ktra to transakcja powoduje uzyskanie ewentualnych przychodw na terytorium RP. Spka ponosi bowiem ekonomiczny ciar wiadczenia, jednake nie dokonuje wypaty rodkw z tytuu okrelonego w treci art. 21 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, a jedynie w zwizku z nim - bezporednich wypat z tytuw o ktrych mowa, dokonuje porednik.
                                    • 25.01.2016Jak opodatkowa wynagrodzenie za licencj na program komputerowy?
                                     Z uzasadnienia: W przywoanym orzecznictwie konsekwentnie prezentowany jest pogld, pozostajcy w opozycji do stanowiska przedstawionego przez autora skargi kasacyjnej, e wynagrodzenie z tytuu udzielonej licencji na korzystanie z oprogramowania komputerowego nie stanowi nalenoci licencyjnych i nie podlega opodatkowaniu u rda (w Polsce) zryczatowanym podatkiem dochodowym.
                                     • 17.07.2015Podatek u rda od nalenoci licencyjnych za udostpnienie technologii
                                      Czsto zdarza si, e polskie spki uzyskuj prawo do uytkowania technologii produkcyjnej od zagranicznych kontrahentw z siedzib w USA. Nastpnie za udostpnienie takich technologii na podstawie umowy licencyjnej wypacane s podmiotom z USA nalenoci licencyjne, ktre to nalenoci s zgodnie z ustaw o podatku dochodowym od osb prawnych (dalej: ustawa o CIT) opodatkowane tzw. podatkiem u rda.
                                      • 28.01.2015Podatki 2015: Zmiany w opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb prawnych
                                       Poniej przedstawiamy gwne zmiany w opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb prawnych, wprowadzonych ustaw z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych oraz niektrych innych ustaw (Dz. U. poz. 1328 - dalej: ustawa zmieniajca).
                                       • 27.01.2015Podatki 2015: Zmiany w opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb prawnych
                                        Poniej przedstawiamy gwne zmian w opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb prawnych, wprowadzonych ustaw z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych oraz niektrych innych ustaw (Dz. U. poz. 1328 - dalej: ustawa zmieniajca).
                                        • 08.01.2015Podatki 2015: Certyfikat rezydencji podatkowej – zmiana przepisw
                                         Certyfikat rezydencji podatkowej jest jednym z najwaniejszych dokumentw stosowanych dla celw podatkw dochodowych w transakcjach midzynarodowych. Dokument ten pozwala na zastosowanie waciwej stawki podatku u rda na podstawie umowy o unikaniu podwjnego opodatkowania lub polskich przepisw podatkowych. Jednake brak precyzyjnych przepisw powoduje liczne problemy praktyczne. Jednym z takim problemw jest kwestia okresu wanoci certyfikatu rezydencji.
                                         • 07.01.2015Podatki 2015: Certyfikat rezydencji podatkowej – zmiana przepisw
                                          Certyfikat rezydencji podatkowej jest jednym z najwaniejszych dokumentw stosowanych dla celw podatkw dochodowych w transakcjach midzynarodowych. Dokument ten pozwala na zastosowanie waciwej stawki podatku u rda na podstawie umowy o unikaniu podwjnego opodatkowania lub polskich przepisw podatkowych. Jednake brak precyzyjnych przepisw powoduje liczne problemy praktyczne. Jednym z takim problemw jest kwestia okresu wanoci certyfikatu rezydencji.
                                          • 13.11.2014Nabycie udziaw motywacyjnych a PIT
                                           Pytanie podatnika: Czy nadanie udziaw motywacyjnych stanowi dla Wnioskodawcy na moment ich otrzymania przychd... A jeeli tak, to jak okreli jego warto? Czy przychd uzyskany przez Wnioskodawc w zwizku z wypat zysku ze sprzeday lub likwidacji spki, bdzie opodatkowany w Polsce jak przychd z tytuu udziau w zyskach osb prawnych?
                                           • 17.07.2014Termin wanoci certyfikatu rezydencji
                                            Teza: Nie do zaakceptowania jest pogld, e racjonalny ustawodawca przyjmujc brzmienie przepisw art. 29 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 w zw. z art. 5a pkt 21 u.p.d.o.f. oraz art. 26 ust. 1, art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 w zw. z art. 4a pkt 12 u.p.d.o.p., wskazywa e wano certyfikatu rezydencji ogranicza si w czasie jedynie do dnia wydania (wystawienia) tego dokumentu.
                                            • 14.02.2014Aktualno certyfikatu rezydencji podatkowej bez daty wanoci
                                             Pytanie podatnika: Czy certyfikat rezydencji, ktry nie wskazuje daty, do ktrej obowizuje, stanowicy zawiadczenie o miejscu zamieszkania lub siedziby podatnika dla celw podatkowych i jest wydawany przez waciwy organ administracji podatkowej pastwa miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika, zachowuje swoj aktualno dopki nie ulegnie zmianie wskazany w nim stan faktyczny (nie ulegnie zmianie rezydencja podatkowa podatnika zagranicznego)?
                                             • 08.11.2013Wano certyfikatu rezydencji
                                              Pytanie podatnika: Czy w przypadku certyfikatu rezydencji bez okrelonego terminu wanoci mona uzna, i wany jest on tak dugo, jak dugo aktualna pozostaje siedziba podatnika potwierdzona tym certyfikatem? Czy wystarczajcym potwierdzeniem, e siedziba podatnika nie ulega zmianie, a tym samym certyfikat pozostaje wany, bdzie owiadczenie przesane raz do roku w formie pisemnej lub mailowej przez podatnika, e dane potwierdzone certyfikatem nie zmieniy si?
                                              • 18.07.2013Licencja na program a podatek u rda
                                               Z uzasadnienia: Skoro w treci umowy w sprawie zapobieenia podwjnemu opodatkowaniu w artykuach definiujcym nalenoci licencyjne nie wymieniono nalenoci z tytuu licencji do korzystania z praw do programw komputerowych, a majc na uwadze obowizujc w Polsce ustaw o prawie autorskim nie mona programw komputerowych przyporzdkowa do adnej z wymienionych w/w ustawie grup utworw, to nie mona uzna, i opaty za uytkowanie lub prawo do uytkowania praw autorskich do programw komputerowych stanowi nalenoci licencyjne w rozumieniu konwencji.