Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

29.04.2019

Terminy, zmiany, nowe przepisy: 29.04.2019 r. - 4.05.2019 r.

W tym tygodniu przypada główny tegoroczny termin - rozliczenie roczne podatku dochodowego. Ale nie brakuje w nim również wielu ważnych zmian w przepisach i nowych przepisów. Wchodzą w życie zmiany w Ustawie o podatku od towarów i usług dotyczące kas fiskalnych on-line, zmieniony zostaje pakiet ustaw w związku z dalszą implementacją RODO,  zaczną obowiązywać postanowienia o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami. A 1 maja 2019 r. zacznie obowiązywać nowe Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego. Zapraszamy do zapoznania się z przeglądem wydarzeń  najbliższych siedmiu dni. 

Terminy

30.04.2019 r.

Złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2018 (PIT-36). Formularz przeznaczony jest dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy o PIT, a osiągnięte przez nich dochody (poniesione straty) oraz dokonywane odliczenia nie mieszczą się w zakresie zeznania PIT-37.

Złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2018 (PIT-36L). Formularz przeznaczony jest dla podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na zasadach określonych w art. 30c ustawy o PIT.

Złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2018 (PIT-37). Formularz przeznaczony jest dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody ze źródeł położonych na terytorium Polski (opodatkowane na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej: wynagrodzenia, emerytury, renty, stypendia, zasiłki itd.), nie prowadzili działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na zasadach ogólnych, nie są obowiązani doliczać do dochodów dochodów małoletnich dzieci, nie obniżają dochodów o straty z lat ubiegłych, a także nie odliczają tzw. minimalnego podatku dochodowego.

Złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2018 (PIT-38). Formularz przeznaczony jest dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych, udziałów w spółkach oraz przychody z tytułu objęcia udziałów (akcji) albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2018 (PIT-39). Formularz jest przeznaczony dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30e ustawy o PIT.

Złożenie oświadczenia PIT-OP o przekazaniu 1% podatku na rzecz OPP przez podatników, którzy od organu rentowego otrzymali roczne obliczenie podatku PIT-40A.

Przekazanie elektronicznie Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej sprawozdania finansowego przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe obowiązanych do jego sporządzenia.

Zmiany przepisów

30.04.2019 r.

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw

Opublikowano w:

Dz. U. z dnia 15.04.2019 r. poz. 694

Zmienia:

 • Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz. U. z 2019 r. poz. 648)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1958, 2192, 2193, 2227 i 2354)
 • Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Dz. U. z 2017 r. poz. 1858)

Komentarz:

Celem ustawy jest wyeliminowanie wątpliwości związanych ze stosowaniem pierwotnie przyjętych rozwiązań legislacyjnych, w tym także w kontekście prawodawstwa Unii Europejskiej i wytycznych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Ustawa modyfikuje zasady i tryb wymiany informacji podatkowych, obowiązki instytucji finansowych w zakresie automatycznej wymiany informacji podatkowych oraz kontrolę ich wykonywania, a także obowiązki w zakresie automatycznej wymiany informacji pochodzących z informacji o jednostkach wchodzących w skład grupy podmiotów.

W zakresie zmian w ustawie z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, ustawa m.in.:

 • wprowadza regulacje dotyczące trustów zdefiniowanych w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (określony stosunek prawny regulowany przepisami państwa obcego);
 • dokonuje zmian w przepisach określających sposób ustalania katalogu państw uczestniczących oraz państw objętych obowiązkiem raportowania dla celów automatycznej wymiany informacji podatkowych;
 • w stosunku do automatycznej wymiany informacji podatkowych o jednostkach wchodzących w skład grupy podmiotów modyfikuje definicję grupy podmiotów (zrezygnowano w tej definicji z odwoływania się do ustawy o rachunkowości) oraz sposób kalkulacji kwoty progowej w przypadku, gdy rok obrotowy obejmuje okres inny niż 12 miesięcy;
 • dookreśla środki komunikacji elektronicznej do przesyłania informacji o grupie podmiotów oraz wprowadza instytucję korekty wczesnej składanych oświadczeń;
 • wprowadza wymóg dodatkowej weryfikacji rachunków finansowych otwartych w okresie między dniem 1 stycznia 2016 r. a dniem 30 kwietnia 2017 r. Raportujące instytucje finansowe będą obowiązane wystąpić do swoich klientów z żądaniem złożenia oświadczenia o rezydencji podatkowej, zawierającego dane o rezydencji podatkowej aktualne na dzień otwarcia rachunku.

01.05.2019 r.

Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach

Opublikowano w:

Dz. U. z dnia 10.04.2019 r. poz. 675

Zmienia:

 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2019 r. poz. 541)

Komentarz:

Ustawa wprowadza rozwiązania pozwalające na stosowanie do ewidencji sprzedaży i kwot podatku należnego ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych kas on-line, czyli kas rejestrujących przesyłających dane do centralnego systemu teleinformatycznego - Centralnego Repozytorium Kas, prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Przesyłanie danych z kas online będzie odbywało się w sposób ciągły i zautomatyzowany. To znaczy kasa online będzie wysyłała, z określoną częstotliwością, informacje o dokonanych transakcjach. Przesyłanie tych danych będzie dokonywany za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej.

Jednocześnie, zgodnie z ustawą, dopuszcza się stosowanie do prowadzenia ewidencji sprzedaży kasy rejestrujące dotychczas używane przez podatników, tj. kasy z elektronicznym i papierowym zapisem kopii. Po wejściu w życie przedmiotowej ustawy podatnicy nadal będą mogli używać do prowadzenia ewidencji kasy rejestrujące „starego” rodzaju. Podatnicy ci będą zobowiązani do zgłoszenia kasy rejestrującej do naczelnika urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego kasy.

I tak, podatnicy mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii w terminie:

 1. do dnia 31 grudnia 2019 r. - do:
  1. świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
  2. sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych;
 2. do dnia 30 czerwca 2020 r. - do:
  1. świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
  2. sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych;
 3. do dnia 31 grudnia 2020 r. - do świadczenia usług:
  1. fryzjerskich,
  2. kosmetycznych i kosmetologicznych,
  3. budowlanych,
  4. w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
  5. prawniczych,
  6. związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej - wyłącznie w zakresie wstępu.

04.05.2019 r.

Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Opublikowano w:

Dz. U. z dnia 19.04.2019 r. poz. 730

Zmienia:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60)
 • Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1314, z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1316, 1608, 1669 i 2435)
 • Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2019 r. poz. 63)
 • Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 283)
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 i 2077)
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, 1000, 1076, 1925, 2192 i 2354)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300)
 • Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 39)
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 i 2354 oraz z 2019 r. poz. 60, 303 i 577)
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2148 oraz z 2019 r. poz. 39)
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 681)
 • Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 425)
 • Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 134)
 • Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Dz. U. z 2017 r. poz. 1858 oraz z 2019 r. poz. 694)
 • Ustawa z dnia 29 kwietnia 2016 r. o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań z zakresu informatyzacji działalności organów Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2192 oraz z 2019 r. poz. 492)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 508, z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz. U. z 2019 r. poz. 648 i 694)
 • Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089 oraz z 2018 r. poz. 398, 1669, 2193 i 2243)
 • Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 723, 1075, 1499 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 125)
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. poz. 647, 1544, 1629 i 2244 oraz z 2019 r. poz. 60)
 • Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. poz. 771, 1443, 1669 i 2244 oraz z 2019 r. poz. 55)

Komentarz:

Ustawa ma za zadanie zharmonizować przepisy poszczególnych ustaw z regulacjami wynikającymi z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”).

RODO obowiązuje bezpośrednio od 25 maja 2018 r. Począwszy od tej daty polski porządek prawny musi zapewniać skuteczne stosowanie przepisów tego rozporządzenia. W tym celu poza uchwaleniem ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, konieczne stało się również dokonanie szeregu zmian w obowiązujących ustawach.

Ustawa dokonuje nowelizacji 162 ustaw. Generalnie zmiany te mają na celu usunięcie przepisów, które są sprzeczne z RODO jak również usunięcie przepisów, które powielają rozwiązania zawarte w RODO. Celem nowelizacji jest jednak również dostosowanie rozwiązań przewidzianych w RODO do specyfiki polskiego porządku prawnego. Ustawa wprowadza zmiany m.in. w ustawach obejmujących sektor:

 • Rodziny i pracy - dokonano m.in. nowelizacji ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. - Kodeks pracy. Zmiany wprowadzone ustawą obejmują: określenie podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, wskazanie kategorii danych osobowych, które są niezbędne do pozyskania przez pracodawcę w związku z podejmowaniem przez niego działań przed zawarciem umowy o pracę oraz po jej zawarciu, uregulowano kwestię przetwarzania danych wrażliwych, w tym możliwość pobierania danych biometrycznych od pracownika w sytuacjach, w których podanie takich danych będzie niezbędne ze względu na kontrolę dostępu do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie może narazić pracodawcę na szkodę lub dostępu do pomieszczeń wymagających szczególnej ochrony, wprowadzono regulację wyłączającą możliwość stosowania monitoringu pomieszczeń zakładowej organizacji związkowej oraz doprecyzowano przepisy dotyczące instalacji monitoringu wizyjnego w pomieszczeniach sanitarnych.
 • Przedsiębiorczości i technologii - dokonano m.in. nowelizacji ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Zmiany wprowadzone do ustawy obejmują określenie zakresu przetwarzanych danych osobowych przez uczestników systemu udostępniania informacji gospodarczych, do którego nie stosuje się niektórych przepisów RODO. Określono również ograniczenia w stosowaniu art. 19 oraz art. 21 ust. 1 RODO.

 

Nowy przepis:

01.05.2019 r.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego (Dz.U. poz. 745)

Komentarz:

Nowe rozporządzenie określa:

 1. szczegółowy sposób wydawania, zmiany oraz cofania zezwoleń:
  1. na prowadzenie składu podatkowego,
  2. na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca,
  3. na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego,
  4. na wyprowadzanie wyrobów akcyzowych z cudzego składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy przez podatnika, o którym mowa w art. 13 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym,
  5. na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący,
  6. na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający,
  7. na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca;
 2. wzory wniosków o wydanie zezwoleń, o których mowa w pkt 1, a także sposób dokumentowania spełnienia warunków, od których uzależnione jest wydanie danego zezwolenia.

W dużej części przepisy pozostaną bez zmian. Modyfikacje dotyczą przede wszystkim załączników określających wnioski o wydanie zezwoleń. Poszczególne wzory będą uwzględniać kody CN, które - zgodnie z aktualnymi przepisami celnymi - stosuje się dla wyrobów energetycznych. Załączniki uzupełniono również o zapisy precyzujące, że wskazywane przez wnioskodawców szacunkowe ilości wyrobów akcyzowych mają być podawane w jednostkach miary stosowanych przy obliczaniu podatku akcyzowego.

Redakcja podatki.biz

 

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz