Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

18.10.2021

Polski Ład: Wspólne rozliczenie z dzieckiem do likwidacji, a w zamian 1500 zł

Zgodnie z tzw. Polskim Ładem przyjętym na posiedzeniu Sejmu 1 października 2021 r., zeznanie za rok 2021 ma być ostatnim zeznaniem w którym samotni rodzice będą mogli rozliczyć się wspólnie z dzieckiem. Zamiast tej preferencji ustawodawca zaproponował ulgę w wysokości 1500 zł, którą samotny rodzic będzie mógł odliczyć od podatku. Kwota ta ma być taka sama dla wszystkich rodziców. Okazuje się jednak, że nie wszyscy rodzice będą mogli z tej ulgi skorzystać, a lepiej zarabiający, w porównaniu do obecnie obowiązującej preferencji, stracą.

Początkowo ustawodawca chciał tylko, jak czytamy w uzasadnieniu do projektu, dookreślić przepis art. 6 ust. 4 ustawy PIT, aby wyeliminować wątpliwości interpretacyjne jakie pojawiły się po wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 kwietnia 2017 r. sygn. akt II FSK 573/15, i które prowadzą do nadużyć w stosowaniu tej preferencji. W wyroku tym Sąd podjął precedensowe rozstrzygniecie, uznając, że w sytuacji gdy rozwiedzeni rodzice na przemian wychowują wspólne dzieci, to każdemu z nich przysługuje prawo opodatkowania dochodów na preferencyjnych zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci. W konsekwencji każdy rodzic ma prawo do obliczenia podatku w podwójnej wysokości od połowy swoich dochodów. W związku z tym zaproponowano zmianę w zakresie art. 6 ust. 4 ustawy PIT, zgodnie z którą prawo do preferencyjnego opodatkowania dochodów przysługuje wyłącznie jednemu rodzicowi (opiekunowi prawnemu).

Na dzień dzisiejszy, ustawa z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (tekst ustawy przekazany do Senatu) nie zawiera powyższej zmiany. Ustawodawca zdecydował się na likwidację wspólnego rozliczenia z dzieckiem. W zamian zaoferował ulgę dla samotnych rodziców w wysokości 1500 zł. Kwotę tę podatnik może odliczyć od podatku obliczonego zgodnie z art. 27 ustawy, tj. według skali podatkowej. Ulga będzie miała zastosowanie do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 r.

 

Rozliczenie za 2021: Wspólne rozliczenie z dzieckiem

 

Obecnie, osoba wychowująca dziecko sama będąca:

 • opiekunem prawnym dziecka lub
 • jednym z rodziców (biologicznym lub przysposabiającym)

która jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której sąd orzekł separację w rozumieniu odrębnych przepisów, lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności, ma możliwość rozliczenia się w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących.

Rozliczenie roczne, jako zeznanie osoby samotnie wychowującej dziecko, może być złożone przez podatnika, który:

 1. w roku podatkowym samotnie wychowywał dzieci:
  1. małoletnie,
  2. bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek lub dodatek pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  3. do ukończenia 25. roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym i nauce lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 (według skali podatkowej) lub art. 30b (19% podatkiem od dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych) lub uzyskały przychody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 (tzw. ulga dla młodych), w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek określonej w art. 27 ust. 1b pkt 1 oraz stawki podatku, określonej w pierwszym przedziale skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 (w 2021 r. kwoty 3089 zł), z wyjątkiem renty rodzinnej;

Ulga dla młodych

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT, wolne od podatku dochodowego są przychody:

 1. ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy,
 2. z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8,
 3. z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich,
 4. z tytułu odbywania stażu uczniowskiego, o którym mowa w art. 121a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe

- otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

 1. podlegał w roku podatkowym, za który dokonuje rozliczenia:
  1. nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, tj. był rezydentem polskim lub
  2. miał miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Polska państwie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej, osiągnął podlegające opodatkowaniu na terytorium Polski przychody w wysokości stanowiącej łącznie co najmniej 75% całkowitego przychodu osiągniętego w danym roku podatkowym i udokumentował certyfikatem rezydencji miejsce zamieszkania dla celów podatkowych;
 2. w roku podatkowym nie był on (ani jego dziecko/dzieci) opodatkowany:
  1. jednolitą 19% stawką podatku - tzw. podatkiem liniowym,
  2. zryczałtowanym podatkiem dochodowym za wyjątkiem dochodów z prywatnego najmu,
  3. zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów osób duchownych,
  4. podatkiem tonażowym,
  5. zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji, zgodnie z przepisami ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych;
 3. złoży wniosek o preferencyjne rozliczenie dochodów w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej, wyrażony w zeznaniu podatkowym.

W wyniku wniosku wyrażonego w zeznaniu osoba samotnie wychowująca dzieci określa podatek w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy swoich dochodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej.

 

Rozliczenie za 2022 r.: Ulga dla samotnych rodziców

 

Zgodnie z ustawą zmieniającą, dodawanym do ustawy o PIT artykułem 27ea, od podatku obliczonego zgodnie z art. 27 (tj. według skali podatkowej) podatnik będzie mógł odliczyć kwotę w wysokości 1500 zł, jeżeli w roku podatkowym jest rodzicem albo opiekunem prawnym, który:

 1. jest:
  1. panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką albo rozwodnikiem,
  2. osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów,
  3. osobą pozostającą w związku małżeńskim z osobą pozbawioną praw rodzicielskich lub odbywającą karę pozbawienia wolności, oraz
 2. samotnie wychowuje dzieci:
  1. małoletnie,
  2. pełnoletnie, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  3. pełnoletnie do ukończenia 25. roku życia, uczące się w szkołach, o których mowa w krajowych lub zagranicznych przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe, jeżeli w roku podatkowym dzieci te:
   • nie stosowały przepisów art. 30c (opodatkowanie podatkiem liniowym) lub ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, z wyjątkiem art. 6 ust. 1a tej ustawy (opodatkowanie ryczałtem tzw. najmu prywatnego, tj. najmu poza działalnością gospodarczą), w zakresie osiągniętych w roku podatkowym przychodów, poniesionych kosztów uzyskania przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do zwiększania lub pomniejszenia podstawy opodatkowania albo przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do dokonywania innych doliczeń lub odliczeń,
   • nie podlegały opodatkowaniu na zasadach wynikających z ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym lub ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych,
   • nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 (według skali podatkowej) lub art. 30b (19% podatkiem od dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych) lub przychodów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 i 152 (dot. ulgi dla młodych i ulgi na powrót), w łącznej wysokości przekraczającej 3 089 zł, z wyjątkiem renty rodzinnej, oraz

Ulga dla młodych

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT, wolne od podatku dochodowego są przychody:

 1. ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy,
 2. z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8,
 3. z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich,
 4. z tytułu odbywania stażu uczniowskiego, o którym mowa w art. 121a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe

- otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

Ulga na powrót

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 152 ustawy o PIT, wolne od podatku dochodowego są przychody podatnika, który przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł, osiągnięte:

 1. ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy,
 2. z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8,
 3. z pozarolniczej działalności gospodarczej, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania określone w art. 27, art. 30c albo art. 30ca albo ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

- w czterech kolejno po sobie następujących latach podatkowych, licząc od początku roku, w którym podatnik przeniósł to miejsce zamieszkania, albo od początku roku następnego.

 1. podlega:
  1. nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, albo
  2. ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, jeżeli:
   • ma miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, przy czym przepis art. 6 ust. 12 stosuje się odpowiednio, oraz
   • osiągnął podlegające opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przychody w wysokości stanowiącej co najmniej 75% całkowitego przychodu osiągniętego w danym roku podatkowym, przy czym przepis art. 6 ust. 11 i 13 stosuje się odpowiednio, oraz
   • udokumentował certyfikatem rezydencji miejsce zamieszkania dla celów podatkowych, przy czym przepis art. 45 ust. 7a zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

Ulga będzie przysługiwała jednemu z rodziców albo opiekunów prawnych. W przypadku braku porozumienia między podatnikami odliczenie stosuje podatnik, u którego dziecko ma miejsce zamieszkania w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

 

Kodeks cywilny (wyciąg)

Rozdział II
Miejsce zamieszkania

Art. 25. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

Art. 26. § 1. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej.
§ 2. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy.

Art. 27. Miejscem zamieszkania osoby pozostającej pod opieką jest miejsce zamieszkania opiekuna.

Art. 28. Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.

 

Ponadto, odliczenie nie będzie przysługiwało osobie, która:

 1. wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z drugim rodzicem albo opiekunem prawnym, lub
 2. złożyła wniosek, o którym mowa w art. 6 ust. 2 (wspólne rozliczenie z małżonkiem) albo art. 6a ust. 1 (w sposób przewidziany dla wdów i wdowców).

 

Porównanie, czyli kto zyska, a kto straci?

 

Przedstawienie powyższych zasad niewiele nam mówi. Sprawdźmy zatem jak to będzie wyglądało w praktyce.

Założenia:

 • pracownik - umowa o pracę na pełny etat,
 • wiek powyżej 26 lat, ale nie w wieku emerytalnym, tj. bez ulgi dla młodych i ulgi dla seniorów,
 • praca w miejscu zamieszkania, czyli miesięczne koszty uzyskania przychodu to 250 zł (rocznie: 3000 zł),
 • uwzględniamy kwotę wolną od podatku,
 • bez PPK,
 • minimalna kwota wynagrodzenia: 3010 zł (obowiązująca w 2022 r.),
 • kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe : 157 770 zł (obowiązująca w 2021 r.),
 • w 2022 r. nowa kwota wolna od podatku w wysokości 30 000 zł, co oznacza kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 5100 zł rocznie,
 • w 2022 r. brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku,
 • w 2022 r. ulga dla klasy średniej.

Przeczytaj także:

Polski Ład: Nowa kwota wolna i skala podatkowa oraz ulga dla klasy średniej

 

Rozliczenie roczne PIT

2021

2022

Sposób opodatkowania

indywidualnie

wspólnie z dzieckiem

indywidualnie

wspólnie z dzieckiem

ulga 1500 zł

wynagrodzenie brutto (m-c)

3010

3010

3010

3010

3010

wynagrodzenie brutto (rok)

36 120

36 120

36 120

36 120

36 120

KUP

3000

3000

3000

3000

3000

Kwota zmniejszająca podatek

525,12

525,12

5100

5100

5100

Składki ub.społ. (13,71%)

4952,16

4952,16

4952,16

4952,16

4952,16

Ulga dla klasy średniej

0

0

0

0

0

Składka ub.zdr. (9%)

2805,12

2805,12

2805,12

2805,12

2805,12

Składka ub.zdr. (7,75%)

2415,48

2415,48

0

0

0

Podstawa opodatkowania

28 168

14 084

28 168

14 084

28 168

Obliczony PIT

4263,44

3738,32

0

0

0

Ulga dla samotnego rodzica

0

0

0

0

1500

Podatek po odliczeniach

(ub.zdr. lub ulga 1500 zł)

1848

1323

0

0

0

Zysk w porównaniu z indywidualnym rozliczeniem za 2021

_____

525

1848

1848

1848

(nie ma od czego odliczyć ulgi 1500 zł)

 

Rozliczenie roczne PIT

2021

2022

Sposób opodatkowania

indywidualnie

wspólnie z dzieckiem

indywidualnie

wspólnie z dzieckiem

ulga 1500 zł

wynagrodzenie brutto (m-c)

4000

4000

4000

4000

4000

wynagrodzenie brutto (rok)

48 000

48 000

48 000

48 000

48 000

KUP

3000

3000

3000

3000

3000

Kwota zmniejszająca podatek

525,12

525,12

5100

5100

5100

Składki ub.społ. (13,71%)

6580,80

6580,80

6580,80

6580,80

6580,80

Ulga dla klasy średniej

0

0

0

0

0

Składka ub.zdr. (9%)

3727,68

3727,68

3727,68

3727,68

3727,68

Składka ub.zdr. (7,75%)

3210,00

3210,00

0

0

0

Podstawa opodatkowania

38 419

19 210

38 419

19 210

38 419

Obliczony PIT

6006,11

5481,16

1431

0

1431

Ulga dla samotnego rodzica

0

0

0

0

1500

Podatek po odliczeniach

(ub.zdr. lub ulga 1500 zł)

2796

2271

1431

0

0

Zysk w porównaniu z indywidualnym rozliczeniem za 2021

_____

525

1365

2796

2796

(w tym ulga 1431 zł)

 

Rozliczenie roczne PIT

2021

2022

Sposób opodatkowania

indywidualnie

wspólnie z dzieckiem

indywidualnie

wspólnie z dzieckiem

ulga 1500 zł

wynagrodzenie brutto (m-c)

5000

5000

5000

5000

5000

wynagrodzenie brutto (rok)

60 000

60 000

60 000

60 000

60 000

KUP

3000

3000

3000

3000

3000

Kwota zmniejszająca podatek

525,12

525,12

5100

5100

5100

Składki ub.społ. (13,71%)

8226,00

8226,00

8226,00

8226,00

8226,00

Ulga dla klasy średniej

0

0

0

0

0

Składka ub.zdr. (9%)

4659,72

4659,72

4659,72

4659,72

4659,72

Składka ub.zdr. (7,75%)

4012,44

4012,44

0

0

0

Podstawa opodatkowania

48 774

24 387

48 774

24 387

48 774

Obliczony PIT

7766,46

7241,34

3192,00

0

3192,00

Ulga dla samotnego rodzica

0

0

0

0

1500

Podatek po odliczeniach

(ub.zdr. lub ulga 1500 zł)

3754

3229

3192

0

1692

Zysk w porównaniu z indywidualnym rozliczeniem za 2021

_____

525

562

3754

2062

(w tym ulga 1500 zł)

 

W skrócie:

 


Wynagrodzenie brutto

roczny PIT / zysk (strata)*

2021

2022

m-c

rok

indywidualnie

z dzieckiem

indywidualnie

z dzieckiem

z ulgą 1500 zł

3010

36 120

1848

1323

0

0

0

_____

525

1848

1848

1848

4000

48 000

2796

2271

1431

0

0

_____

525

1365

2796

2796

5000

60 000

3754

3229

3192

0

1692

_____

525

562

3754

2062

6000

72 000

4712

4187

4708

0

3208

_____

525

4

4712

1504

7000

84 000

5670

5145

5667

567

4167

_____

525

3

5103

1503

8000

96 000

6627

6102

6626

1526

5126

_____

525

1

5101

1501

9000

108 000

8344

7060

8342

3242

6842

_____

1284

2

5102

1502

10 000

120 000

10 986

8018

10 984

5884

9484

_____

2968

2

5102

1502

15 000

180 000

24 483

13 039

26 444

16 120

24 944

_____

11 444

-1961

8363

461

20 000

240 000

38 677

25 333

45 174

26 071

43 674

_____

13 344

-6497

12 606

-4997

25 000

300 000

52 870

40 042

63 903

40 804

62 403

_____

12 828

-11 033

12 066

-9533

30 000

360 000

67 064

54 235

82 633

59 533

81 133

_____

12 829

-15 569

7531

-14 069

* zysk (strata) w stosunku do rozliczenia indywidualnego za rok 2021

 

Jak widać z powyższego zestawienia, najmniej zarabiający, tzn. dostający na podstawie umowy o pracę minimalne wynagrodzenie (w 2022 r. będzie to 3010 zł) nie skorzystają z nowej ulgi, podobnie jak podatnicy których podatek wyniesie 0 zł (np. mający wyższe koszty uzyskania i odliczenia od dochodu), ponieważ nie będzie kwoty od której będzie można odliczyć 1500 zł. W ustawie póki co nie pojawił się zapis, który pozwoliłby podatnikom wystąpić o zwrot kwoty, której nie można odliczyć od podatku, tak jak w przypadku ulgi na dzieci. Być może to tylko przeoczenie ustawodawcy, który naprawi ten błąd w trakcie prac nad nowelą.

Ponadto, nowa ulga nie będzie korzystna dla lepiej zarabiających. Zysk przy wspólnym rozliczeniu z dzieckiem byłby o wiele wyższy niż 1500 zł ulgi, która będzie jednakowa dla wszystkich.

 

Ewa Iwan

 

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz