E-kurs: Podatkowe problemy biur rachunkowych - ujęcie praktyczne

Zmiany, wprowadzone na przełomie 2019/2020, kontynuowane nieustannie między innymi w związku z sytuacją epidemiologiczną i koniecznością korekt niektórych rozwiązań, dotkliwe są szczególnie dla osób prowadzących biura rachunkowe i zajmujących się w nich rachunkowością i rozliczeniami. Do licznych obowiązków doszły te, związane z koniecznością kontroli prawidłowości przeprowadzenia transakcji pod kątem jej fakturowania i rodzaju płatności. Konieczność kontroli należności i zobowiązań, związana z nową odmianą ulgi na złe długi w PIT i CIT, to kolejne nowe obciążenie. Aby ułatwić biegłe poruszanie się w tej materii pracownikom i właścicielom biur rachunkowych zapraszamy na praktyczny e-kurs. 

UWAGA! Uczestnicy otrzymają narzędzie informatyczne - Algorytm weryfikacji transakcji pod kątem MPP oraz „Białej listy” - pozwalające na automatyczną i natychmiastową ocenę transakcji pod kątem jej zgodności z przepisami dotyczącymi mechanizmu podzielonej płatności oraz tzw. „Białej listy”.

Szczegółowy program szkolenia

Lekcja 1
Obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności (MPP)


- Likwidacja odwrotnego obciążenia - rozliczenie okresu przejściowego
- Kto jest zobowiązany do obowiązkowego stosowania MPP?
- Załącznik nr 15 do Ustawy VAT
- Sposób wystawienia faktury w MPP
- Zasady określania progu 15.000 zł
- Kaucja gwarancyjna
- Zaliczki w MPP
- Faktury pro-forma a obowiązkowy MPP
- Faktury częściowe a obowiązkowy MPP
- Konsekwencje błędnego wystawienia faktury oraz braku płatności w trybie MPP
- Ograniczenia w możliwości rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w podatku CIT i PIT
- Płatności zbiorcze
- Rozliczenie korekt faktur wystawionych bez zwrotu "mechanizm podzielonej płatności"
- Korekta płatności w przypadku braku zapłaty w trybie MPP
- Faktury w walucie obcej a obowiązkowy MPP
- Podatnik zwolniony podmiotowo z VAT a MPP
- Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności solidarnej nabywcy towaru
- Płatności na rzecz komorników oraz organów egzekucyjnych
- Płatność na rzecz faktora
- Rozszerzenie zakresu możliwości płatności z rachunku VAT
 
Lekcja 2
"Biała lista podatników VAT" oraz relacje i powiązania MPP oraz "Białej listy"


- Obowiązek posiadania rachunku firmowego na białej liście - kogo dotyczy, jak wprowadzić do białej listy?
- Automatyczna weryfikacja kontrahenta
- Brak ujawnionego rachunku bankowego na białej liście - konsekwencje
- Czy można nie płacić faktury w przypadku wykazania na fakturze rachunku nieujawnionego na białej liście?
- Konsekwencje zapłaty na rachunek inny niż z białej listy (odpowiedzialność solidarna, zakaz rozpoznania kosztu uzyskania przychodu)
- Niezgodność rachunku na fakturze z białą listą
- Czy podatnicy VAT zwolnieni muszą posiadać rachunek firmowy?
- Analiza objaśnień wydanych w sprawie "Białej listy podatników VAT"
- Algorytm weryfikacji transakcji pod kątem MPP oraz "Białej listy" - analiza narzędzia
- Relacje i powiązania MPP oraz "Białej listy"
 
Lekcja 3
Zmiany w zakresie ewidencji VAT oraz nowa struktura logiczna JPK


- Obowiązek oznaczania transakcji
- Nowe pozycje w ewidencji
- Zmiany systemowe
- Pozostałe zmiany
- Nowa struktura logiczna JPK:

  1. Kto i od kiedy będzie stosował nową strukturę JPK?
  2. Nowa struktura logiczna pliku JPK
  3. Analiza poszczególnych pozycji nowej struktury JPK (część ewidencyjna i deklaracyjna)
  4. Zmiany w oznaczaniu oraz symbolice dokumentów 
  5. Nowe zasady korygowania plików JPK_V7M(K)
  6. Kary administracyjne za błędy w plikach JPK

 
Lekcja 4
Pozostałe zmiany w podatku VAT cz. I


- Kasy on - line. Problemy praktyczne
- Praktyczne skutki wprowadzenia matrycy stawek VAT
- Wiążąca informacja stawkowa oraz jej praktyczne wykorzystani
- Ograniczenia w rozliczeniach kwartalnych
- Roboty konserwacyjne w budownictwie mieszkaniowym
- Zmiana w definicji pierwszego zasiedlenie - zasady opodatkowania sprzedaży oraz zakupu nieruchomości
- Spis z natury przy likwidacji działalności
- Zmiany w zakresie zwrotu podatku VAT
 
Lekcja 5
Pozostałe zmiany w podatku VAT cz. II


- Pakiet paliwowy - zakres zmian
- Zmiany w WNT - podstawa opodatkowania
- Zmiany w opodatkowaniu importu towarów
- Zwolnienia - gry hazardowe
- Komornicy i organy egzekucyjne - konsekwencje zmian
- Zwrot podatku VAT w terminie 25 dni
- Korekta w przypadku ponownego skorzystania ze zwolnień
- Wykreślanie i przywracanie do rejestru podatników VAT
- Stawka sankcyjna 15 % w przypadku kontroli podatkowej
- Ograniczenia w zwolnieniu podmiotowym
- Faktury VAT RR
- Faktury wystawiane na podstawie paragonów oraz rachunki uproszczone
- Indywidualne rachunki podatkowe
- Ulga na złe długi
 
Lekcja 6
Zwolnienie w podatku PIT osób do 26 roku życia - obowiązki płatnika i podatnika


- Kogo dotyczy zwolnienie (pracownicy, zleceniobiorcy)?
- Przychody objęte zwolnieniem
- Warunki formalne zastosowania zwolnienia (rodzaje oświadczeń)
- Prezentacja wzorów oświadczeń (przekazanie uczestnikom w formie edytowalnej)
- Od kiedy stosować zwolnienie w tym okres przejściowy oraz zwolnienie od 2020 roku
- Zakres obowiązków płatnika w przypadku zastosowania zwolnienia
- Co ma zrobić płatnik w przypadku braku oświadczenia podatnika zwolnionego?
- Zastosowanie zwolnienia w stosunku do wielu źródeł wynagrodzenia (zasady liczenia limitu kwotowego)
- Zasady ustalania limitu wieku
- Zasady określania kwoty zwolnienia
- Czy zwolnienie ma zastosowanie do nierezydentów?
- Podatek zryczałtowany a zwolnienie z PIT osób do 26 roku życia
- Ogólne zasady określania kosztów uzyskania przychodu
- Czy możliwe jest zastosowanie 50 % kosztów uzyskania przychodów w przypadku zastosowania zwolnienia?
- Opodatkowanie przychodu ponad limit zwolnienia
- Zasady poboru składki ZUS w przypadku zwolnienia
- Sposób ujmowania zwolnienia w deklaracjach podatkowych PIT
- Sposób obliczenia wynagrodzenia pracownika zwolnionego (moment przejście na zwolnienie)
- Lista płac w przypadku zastosowania zwolnienia
- Możliwości potrąceń w przypadku osób korzystających ze zwolnienia
- Zmiany w pozostałych ustawach
- Czy zwolnienie z PIT jest schematem podatkowym (MDR) podlegającym raportowaniu i przez kogo?
 
Lekcja 7
Obniżenia stawki podatku PIT do 17 % w tym obowiązki płatnika


- Geneza i uzasadnienie projektowanych zmian
- Kogo obejmie obniżona stawka 17 % w podatku PIT?
- Nowe limity progowe dla stawek podatku PIT
- Zasady obliczania limitów
- Obniżona stawka PIT 17 % a zwolnienie osób do 26 roku życia - analiza
- Rodzaje źródeł przychodów a obniżona stawka PIT 17 %
- Sposób obliczenia wynagrodzenia w przypadku zastosowania stawki podatku PIT 17 %
 
Lekcja 8
Podwyższenie kosztów uzyskania przychodów w podatku PIT


- Podwyższenie kosztów uzyskania przychodu w przypadku stosunku pracy - zakres zmian
- Zastosowanie podwyższonych kosztów uzyskania przychodów do umów cywilnoprawnych
- Zryczałtowane kwoty kosztów uzyskania przychodów
- Zasady obliczania wynagrodzenia oraz pozostałe konsekwencje dla płatnika
 
Lekcja 9
Wprowadzenie ulgi na złe długi od roku 2020


- Przesłanki zastosowania ulgi
- Obowiązki oraz uprawnienia dłużnika i wierzyciela
- Zasady korekta dochodu lub straty podatkowej
- Korekta w czasie
- Terminy płatności
- Ulga w przypadku zaliczek
- Stosowanie ulgi przez podmioty powiązane
- Pozostałe zagadnienia
 
Lekcja 10
Zasady rozliczeń pracowników z Ukrainy oraz pozostałych cudzoziemców


- Pozwolenia oraz inne wymogi administracyjne
- Forma zatrudnienia
- Ustalenie rezydencji podatkowej
- Obowiązki księgowego w zakresie rozliczeń
 
Lekcja 11
Rozliczanie transakcji transgranicznych - najczęściej występujące problemy księgowe


- Klasyfikacja transakcji
- WNT
- WDT
- Import
- Eksport
- Obowiązek podatkowy
- Zasady dokumentowania
- Pozostałe obowiązki bura rachunkowego
 
Lekcja 12
Obowiązki księgowego wprowadzone ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu


- Rejestr beneficjentów rzeczywistych - obowiązki biura rachunkowego
- Obowiązek rejestrowania transakcji
- Środki bezpieczeństwa finansowego
- Obowiązek raportowania
 
 Lekcja 13
 Faktury VAT - zasady wystawiania, korekt, ewidencji itp.


- Dane na fakturze
- Data sprzedaży
- Kiedy wystawić fakturę
- Korekta faktury
- Faktura zaliczkowa, rozliczająca oraz nota
- Faktura elektroniczna
- Typowe problemy biur rachunkowych z fakturami
 
Lekcja 14
Podatek u źródła (WHT) w praktyce biur rachunkowych


- W jakich przypadkach pobiera się WHT?
- Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
- Wymagane dokumenty
- Limit 2 mln zł
- Oświadczenie i opinia organu
- Należyta staranność
- "Beneficial owner"
 
Lekcja 15
Zasady stosowania obniżonej stawki 8 % w podatku VAT


- Transakcja (usługa) kompleksowa
- Stawka 8 % w budownictwie mieszkaniowym (zasady liczenia powierzchni 300 m i 150 m, na jakich dokumentach się oprzeć itp.)
- Pozostałe najczęściej spotykane problemy biur rachunkowych
 
Lekcja 16
Jak rozliczyć leasing operacyjny oraz leasing finansowy samochodów?


- Podstawowe zasady
- Samochody z przeznaczeniem na cele firmy oraz cele mieszane
- Katalog wydatków podlegających ograniczeniom w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu
- Pozostałe zagadnienia
 
Lekcja 17
W jakich przypadkach księgowy ma obowiązek raportowania schematów podatkowych MDR?


- Księgowy jako wspomagający
- Definicja schematu podatkowego
- Zasady raportowania
- Jak uniknąć obowiązku raportowania?
- Jak nie stracić klienta?

 

Tutaj znajdują się wszystkie szczegółowe informacje o szkoleniu i formularz zgłoszeniowy

Hasła tematyczne: e-kurs: podatkowe problemy biur rachunkowych

Wszystkie artykuły z tego działu »