Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

aktywa netto

 • 26.07.2013Rachunkowość SKOK-ów - nowe rozporządzenie
  Ministerstwo Finansów opublikowało projekt nowego rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK). Zmianie ulegną regulacje dotyczące odpisów aktualizujących.
  • 18.07.2013Księgi rachunkowe. Uproszczona amortyzacja środków trwałych o niskiej wartości
   Prawo bilansowe zakłada, że dla środków trwałych o niskiej jednostkowej wartości początkowej można ustalać odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe w sposób uproszczony. Ustawa o rachunkowości nie precyzuje jednak pojęcia niskiej wartości początkowej. Sprawdźmy, jak zatem należy je rozliczać.
   • 17.06.2013Zasady rachunkowości w SKOK-ach do zmiany
    Zasady rachunkowości w SKOK-ach będą zmienione – wynika z przedstawionego przez resort finansów projektu nowelizacji. Propozycje zmian dotyczą kredytów poręczonych przez osoby fizyczne, wobec których nie można wydzielić aktywów netto.
    • 29.03.2013Towary – wycena i prezentacja w sprawozdaniu finansowym
     Zapasy zgodnie z ustawą z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 330) to rzeczowe aktywa obrotowe, które są wykorzystywane przez jednostkę w ramach jej działalności operacyjnej i z założenia będą zużyte, sprzedane w czasie krótszym niż 12 miesięcy. Należą do nich w myśl art. 3 ust. 1 pkt 18a ww. ustawy między innymi towary, czyli zapasy nabyte celem odprzedaży w stanie nieprzetworzonym.
     • 14.03.2013PCC: Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową
      Z uzasadnienia: Opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlega różnica pomiędzy wartością majątku wniesionego do spółki komandytowej a wysokością opodatkowanego uprzednio kapitału zakładowego spółki z o.o. Skoro wartość wkładów przy przekształceniu stanowi podstawę opodatkowania, tzn., że opodatkowaniu podlega wartość wkładów z samego przekształcenia, bez żadnych dodatkowych wkładów wnoszonych przy okazji przekształcenia.
      • 04.03.2013Wypłata dywidendy w formie niepieniężnej a przychód podatkowy
       Z uzasadnienia: W przypadku przeniesienia na wspólników prawa własności nieruchomości, której rynkowa wartość będzie odpowiadała kwocie zobowiązania spółki z tytułu zysku przeznaczonego do podziału wypłaty z zysku, nie znajdzie zastosowania art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Reguluje on sposób ustalania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości, praw majątkowych oraz rzeczy ruchomych. Przeniesienie prawa własności w drodze wypłaty z zysku nie jest bowiem zbyciem, w wyniku którego powstaje po stronie spółki przychód, gdyż wypłata z zysku w formie rzeczowej nie stanowi odpłatnego zbycia praw.
       • 01.02.2013Produkty gotowe – wycena i prezentacja w sprawozdaniu finansowym
        Zapasy – zgodnie z ustawą o rachunkowości – to rzeczowe aktywa obrotowe, które są wykorzystywane przez jednostkę w ramach jej działalności operacyjnej i z założenia będą zużyte, sprzedane w czasie krótszym niż 12 miesięcy. Zaliczamy do nich między innymi produkty gotowe, czyli wytworzone składniki majątku, które w firmie nie będą już podlegały dalszemu przetworzeniu.
        • 24.01.2013Ustalanie aktywów z tytułu podatku odroczonego
         Przedsiębiorstwa zobowiązane są do równoległego stosowania przepisów prawa bilansowego i podatkowego, co w praktyce wywołuje określone konsekwencje w zakresie ewidencji, rozliczeń i finansów jednostki. Wynik finansowy jednostki ustalany jest:
         • 05.12.2012Sprawozdanie finansowe – podstawowe elementy
          Przepisy prawa bilansowego wskazują, że sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, a także na inny dzień bilansowy. Powinno ono składać się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego, dodatkowe informacje i objaśnienia. W niektórych przypadkach wymagane są również inne dokumenty uzupełniające.
          • 23.11.2012Amortyzacja bilansowa w spółce powołanej na czas określony
           Czy spółka powołana do istnienia jedynie na oznaczony okres powinna wyznaczyć okresy amortyzacji środków trwałych w oparciu o okres ich ekonomicznej użyteczności?
           • 02.10.2012Kiedy nota korygująca, kiedy faktura korygująca
            Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca ma prawo wystawić noty korygujące w przypadku faktur dokumentujących nabycie przez Niego towarów i usług wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, które to faktury zawierają nieprawidłowe dane identyfikacyjne wiążące się z nabywcą (są wystawione na Ośrodek), podczas gdy podmiotem dokonującym zakupu towarów i usług był Wnioskodawca?
            • 20.09.2012Korygowanie błędów w otrzymanej fakturze
             Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca ma prawo wystawić noty korygujące w przypadku faktur dokumentujących nabycie przez niego towarów i usług wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, które to faktury zawierają nieprawidłowe dane identyfikacyjne wiążące się z nabywcą (nieprawidłowa nazwa i NIP), podczas gdy podmiotem dokonującym zakupu towarów i usług był Wnioskodawca?
             • 22.06.2012KSR nr 7: Wartości szacunkowe i ich zmiana
              Wartości szacunkowe to przybliżone kwoty pieniężne przyjęte przez jednostkę do wyceny określonych składników aktywów lub pasywów bądź przychodów i kosztów wobec niemożności dokładnej ich wyceny. Przyjęty 24 kwietnia 2012 r. Krajowy Standard Rachunkowości nr 7 wyjaśnia, jak ustalać wysokość tych wartości oraz w jaki sposób ujmować je w księgach rachunkowych.
              • 11.06.2012Działalność deweloperska a rachunkowość – projekt stanowiska KSR
               Komitet Standardów Rachunkowości opracował projekt stanowiska pod roboczym tytułem „Działalność deweloperska”. Celem stanowiska jest wyjaśnienie zasad (polityki) rachunkowości, zgodnych z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.), oraz postanowień Krajowych Standardów Rachunkowości, stosowanych do prowadzonej przez deweloperów działalności deweloperskiej.
               • 02.05.2012Moment powstania przychodu z tytułu umowy dzierżawy
                Pytanie podatnika: W dniu 3 lutego 2011 r. Wnioskodawca zawarł umowę dzierżawy części przedsiębiorstwa. Czynsz został uiszczony w dniu podpisania umowy - na dwa lata z góry (czyli 100% w momencie podpisania umowy). Wnioskodawca wystawił fakturę zaliczkową na całą kwotę czynszu. Czy w opisanej sytuacji Wnioskodawca prawidłowo ustalił datę powstania przychodu na dzień wystawienia faktury zaliczkowej (3 luty 2011 r.) oraz na dzień całkowitego uregulowania należności (3 luty 2011 r.)?
                • 29.03.2012Standardy rachunkowości - zmiany od 2013 roku
                 Warto zwrócić uwagę na cztery nowe standardy: MSSF 10, MSSF 11, MSSF 12, MSSF 13 oraz na związaną z nimi aktualizację dwóch MSR: MSR 27 i MSR 28. Krzysztof Lipiński, prezes firmy WL Accountancy, tłumaczy, że wprawdzie zmiany zaczną obowiązywać dopiero w 2013 roku, jednakże ich stosowanie jest dopuszczalne już teraz. Warto zatem je poznać.
                 • 21.03.2012Odpowiedzialność nieformalnego członka zarządu spółki kapitałowej
                  Prawny status członka zarządu spółki określają umowa spółki i przepisy art. 201-211 Kodeksu spółek handlowych. W świetle tych unormowań za członka zarządu można uznawać tylko osobę, która w przewidzianym prawem trybie powołana została na tę funkcję i której mandat nie wygasł. Zakwalifikowanie danej osoby jako członka zarządu nie jest natomiast zależne od tego, czy i w jakim zakresie faktycznie spełnia ona swoje obowiązki w spółce. Za członka zarządu nie można też uznawać osoby, której mandat wygasł, a która nadal faktycznie wykonuje obowiązki przynależne członkowi zarządu. W ocenie sądu tak też należy rozumieć pojęcie członka zarządu spółki na gruncie art. 116 Ordynacji podatkowej - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie.
                  • 15.03.2012Amortyzacja środków trwałych o niskiej wartości w księgach rachunkowych
                   Dla środków trwałych o niskiej jednostkowej wartości początkowej można ustalać odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe w sposób uproszczony, przez dokonywanie zbiorczych odpisów dla grup środków zbliżonych rodzajem i przeznaczeniem lub jednorazowo odpisując wartość tego rodzaju środków trwałych. Ustawa o rachunkowości nie precyzuje jednak pojęcia niskiej wartości początkowej.
                   • 29.02.2012Wypłata dywidendy w formie rzeczowej
                    Wykładnia przepisów prawnych zawartych w art. 12 ust 1-3 oraz art. 14 ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie daje podstaw do przyjęcia tezy, zgodnie z którą podjęcie uchwały przez Zgromadzenie Wspólników o wypłacie zysku w formie niepieniężnej, tzn. w postaci przysługującego spółce prawa własności do części nieruchomości skutkuje powstaniem przychodu po jej stronie.
                    • 09.12.2011Próbny rozruch urządzenia – ujęcie bilansowe i podatkowe
                     Próbne uruchomienie urządzenia wiąże się z kosztami, generować może również przychody. Czy poniesione koszty i osiągnięte przychody należy ująć w wartości początkowej środka trwałego, czy w kosztach i przychodach okresu? Jak rozliczyć rozruch dla celów bilansowych i podatkowych?
                     • 18.11.2011Odpisy aktualizacyjne w księgach rachunkowych
                      Co roku w okresie sprawozdawczym, nie rzadziej niż na dzień bilansowy jednostki decydują, czy zachodzi potrzeba przeprowadzenia procedury ustalania odpisów aktualizujących. Wycena wartości aktywów spowodowana jest przez utratę przez nie wartości. Odnosi się to zarówno do aktywów wykorzystywanych do działalności operacyjnej, jak i inwestycji.
                      • 15.11.2011Inwentaryzacja: Spis z natury – najważniejsze zasady
                       Spis z natury jest jedną z metod inwentaryzacji. Przeprowadzenie go polega na przeliczaniu, ważeniu, mierzeniu poszczególnych składników aktywów posiadanych przez jednostkę, następnie wycenie ich ilości, porównaniu wartości z danymi ksiąg rachunkowych oraz wyjaśnieniu i rozliczeniu ewentualnych różnic inwentaryzacyjnych.
                       • 31.10.2011Jak rozliczać podatek odroczony? Wynik bilansowy a wynik podatkowy
                        Jakie są przyczyny różnicy pomiędzy wynikiem brutto a podstawą opodatkowania? Przede wszystkim, ustawa podatkowa wyłącza pewne kategorie z kosztów/przychodów podatkowych oraz w niektórych przypadkach odmiennie reguluje moment uznania kosztu za poniesiony, a przychodu za osiągnięty.
                        • 18.10.2011Rola przepływów pieniężnych w przedsiębiorstwie
                         Dla sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwo powinno generować dodatnie przepływy pieniężne. Dla przedsiębiorstwa ważne jest czy przepływy pieniężne powstały z podstawowej działalności przynoszącej dochód, czy z działalności finansowej, która w przyszłości spowoduje wypływ środków pieniężnych. Sytuacja firmy jest korzystna, jeżeli wynik finansowy netto odpowiada rzeczywistym wpływom środków pieniężnych.
                         • 03.06.2011Wartość udziałów w spółce z o.o. otrzymanych w spadku
                          Metoda wyceny wartości udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością według wartości skorygowanych aktywów netto pozwala na ustalenie "wartości rynkowej" tych udziałów i mieści się w dyspozycji normy art. 8 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                          • 23.02.2011Wydatki na podwyższenie kapitału nie mogą być kosztem
                           Tylko wydatki związane z emisją nowych akcji, bez których nie jest możliwe podwyższenie przez spółkę akcyjną kapitału zakładowego, nie są kosztami uzyskania przychodów, stosownie do reguł wyrażonych w treści art. 12 ust. 4 pkt 4 i art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Do tego rodzaju wydatków niewątpliwie należy zaliczyć opłaty notarialne, sądowe, podatek od czynności cywilnoprawnych, a w przypadku podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji będących przedmiotem oferty publicznej objętych prospektem emisyjnym dodatkowo ponoszone w związku z tym opłaty giełdowe, koszty druku dokumentów akcyjnych, koszty sporządzenia, drukowania oraz dystrybucji prospektu emisyjnego lub jego skróconej wersji oraz koszty oferowania papierów wartościowych - orzekł w uchwale Naczelny Sąd Administracyjny.
                           • 15.02.2011Inwestycje zagraniczne 2010 – 7,5 mld euro
                            Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce wyniosły w ubiegłym roku 7 mld 540 mln euro, o ponad 2,4 mld euro mniej niż w 2009 r. – wynika z ogłoszonej przez NBP informacji na temat bilansu płatniczego Polski w grudniu 2010 r. W tym samym okresie wzrosła wartość polskich inwestycji za granicą.  
                            • 16.11.2010Jak rozliczyć stratę ze sprzedaży wierzytelności
                             Pytanie podatnika: Spółka dokonała sprzedaży własnych wierzytelności ponosząc na tej transakcji stratę. Zbyte wierzytelności były uprzednio zarachowane jako przychód należny i stanowiły aktywa spółki. Jak należy ustalić koszty uzyskania przychodów zbywanych wierzytelności, czy z uwzględnieniem podatku od towarów i usług, czy tylko w wartości netto?
                             • 08.11.2010Zyski funduszy inwestycyjnych wzrosły o jedną piątą
                              W I półroczu 2010 roku fundusze inwestycyjne i towarzystwa funduszy inwestycyjnych osiągnęły wynik finansowy netto na poziomie 209,1 mln zł, czyli o 22,5 proc. wyższy niż w analogicznym okresie 2009 r. - podał GUS. W pierwszej połowie br. na polskim rynku funduszy inwestycyjnych funkcjonowało ogółem 376 funduszy, czyli o 31 więcej niż przed rokiem. W ciągu minionych dwunastu miesięcy liczba otwartych funduszy inwestycyjnych zmniejszyła się z 97 do 78. Powstało natomiast 6 nowych specjalistycznych funduszy otwartych i na koniec czerwca br. działało 46 takich podmiotów. Odnotowano wzrost w grupie funduszy inwestycyjnych zamkniętych z 208 do 252.
                              • 05.11.2010Jak ustalać wartość firmy metodą praw własności ?
                               Metoda praw własności polega na wykazaniu w aktywach trwałych bilansu pozycji "Udziały w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności". Wartości te wykazuje się w cenie ich nabycia powiększonej lub pomniejszonej o, przypadające na rzecz jednostki dominującej, wspólnika jednostki współzależnej lub znaczącego inwestora zwiększenia lub zmniejszenia kapitału własnego jednostki podporządkowanej, jakie nastąpiły od dnia objęcia kontroli, uzyskania współkontroli lub znaczącego wpływu do dnia bilansowego.
                               • 04.11.2010Kiedy można stosować metodę konsolidacji proporcjonalnej?
                                Zastosowanie metody proporcjonalnej w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym polega na sumowaniu poszczególnych pozycji sprawozdań finansowych wspólnika jednostki współzależnej, w pełnej wartości, z częścią wartości poszczególnych pozycji sprawozdań finansowych jednostek współzależnych, proporcjonalną do posiadanych przez jednostki grupy kapitałowej objętych konsolidacją udziałów, dokonaniu wyłączeń oraz innych korekt.
                                • 04.11.2010Metody szacowania cen transferowych - jak przygotować kalkulację zysków?
                                 W przypadku dokonywania przez podatników transakcji z podmiotami powiązanymi (lub z podmiotami z tzw. rajów podatkowych) istotne jest określenie cen stosowanych pomiędzy tymi podmiotami (tj. cen transferowych) w wysokości, jaką ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, a także właściwe sporządzenie dokumentacji cen transferowych, zapewniających bezpieczeństwo podatkowe podatnikom uczestniczącym w tego typu transakcjach.
                                 • 03.11.2010Na czym polega metoda pełnej konsolidacji?
                                  Metoda konsolidacji pełnej polega na sumowaniu, w pełnej wartości, poszczególnych pozycji odpowiednich sprawozdań finansowych jednostki dominującej i jednostek zależnych, dokonaniu wyłączeń oraz innych korekt.
                                  • 02.11.2010Grupy kapitałowe składają skonsolidowane sprawozdania finansowe
                                   Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej musi sporządzić jednostka dominująca, mająca siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Polski. Dokument ten powinien obejmować dane jednostki dominującej i jednostek od niej zależnych wszystkich szczebli, bez względu na ich siedzibę, zestawione w taki sposób, jakby grupa kapitałowa stanowiła jedną jednostkę. Sprawozdaniem tym obejmuje się również dane pozostałych jednostek podporządkowanych.
                                   • 28.10.2010Co powinno zawierać sprawozdanie finansowe?
                                    Sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, a także na inny dzień bilansowy. Powinno składać się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. W niektórych przypadkach wymagane są również inne dokumenty uzupełniające.
                                    • 22.10.2010Kiedy wyceniać aktywa po cenach netto?
                                     W przypadku gdy założenie kontynuacji działalności nie jest zasadne, wycena aktywów jednostki następuje po cenach sprzedaży netto możliwych do uzyskania. Wartości te nie mogą być wyższe od cen nabycia tych aktywów albo kosztów ich wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W takiej sytuacji jednostka jest również obowiązana utworzyć rezerwę na przewidywane dodatkowe koszty i straty spowodowane zaniechaniem lub utratą zdolności do kontynuowania działalności.
                                     • 21.10.2010Jak dokonać wyceny aktywów i pasywów?
                                      Jednym z elementów inwentaryzacji jest dokonanie wyceny aktywów i pasywów. Dokonuje się jej nie rzadziej niż na dzień bilansowy. Dzień ten jest natomiast dniem, na który jednostka sporządza sprawozdanie finansowe.
                                      • 20.08.2010Wysokie zyski PKO BP
                                       1 mld 613 mln zł i 1 mld 502 mln zł – tyle w I półroczu 2010 r. wyniosły zyski netto PKO Banku Polskiego oraz grupy kapitałowej PKO BP. Wyniki te są wyższe o 25,1 i 30,6 proc. od uzyskanych przed rokiem. Na koniec czerwca br. aktywa grupy PKO BP wzrosły o 16,5 proc. w ujęciu rocznym i wynosiły 165,7 mld zł - najwięcej w sektorze.
                                       • 05.07.2010Firmy faktoringowe osiągnęły w ubiegłym roku 81 mln zł zysku
                                        Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o działalności faktoringowej przedsiębiorstw finansowych w 2009 r. W badaniu statystycznym wzięły udział 43 podmioty prowadzące działalność faktoringowa, z tego 23 wyspecjalizowane przedsiębiorstwa oraz 20 banków komercyjnych, które zajmowały się faktoringiem obok statutowej działalności. Wynik finansowy netto niebankowych przedsiębiorstw faktoringowych wyniósł 80,8 mln zł.
                                        • 18.05.2010Zysk PKO BP – prawie 730 mln zł w I kwartale
                                         PKO Bank Polski oraz grupa PKO BP wypracowały w I kwartale tego roku najwyższe wyniki finansowe w polskim sektorze bankowym. Osiągnięte zyski netto to odpowiednio 727 mln zł i 720 mln zł. Są one wyższe o 25,2 proc. oraz o 33,2 proc. od uzyskanych przed rokiem. W porównaniu do poprzedniego kwartału zysk banku wzrósł o 25,3 proc., a grupy aż o 39,4 proc.
                                         • 11.05.2010KNF o sytuacji sektora bankowego w 2009 r.
                                          Dzięki rekordowemu wzrostowi bazy kapitałowej zwiększyła się stabilność sektora bankowego, zdolność do absorbowania potencjalnych strat oraz potencjał jego rozwoju – wynika z raportu Komisji Nadzoru Finansowego o sytuacji banków w ubiegłym roku. Według KNF, banki skoncentrowały się na dostosowywaniu swoich strategii do trudnych warunków zewnętrznych. Utrzymująca się niepewność co do przyszłego rozwoju sytuacji na rynku, awersja do ryzyka i spowolnienie gospodarcze wpłynęły w 2009 r. na ograniczenie aktywności sektora bankowego.
                                          • 10.05.2010OFE zarobiły w 2009 r. prawie 21 mld zł
                                           Wynik finansowy otwartych funduszy emerytalnych w ubiegłym roku był dodatni i wyniósł 20,7 mld zł wobec wykazanej przed rokiem straty 20,5 mld zł – poinformował Główny Urząd Statystyczny. Średnia ważona stopa zwrotu za trzyletni okres (od 29 września 2006 r. do 30 września 2009 r.) wyniosła 7,909 proc. Rezultat lepszy od średniej osiągnęło osiem OFE. Minimalna wymagana stopa zwrotu w podanym okresie wyniosła 3,909 proc. Każdy fundusz wykazał stopę zwrotu wyższą od wymaganej.
                                           • 29.01.2010KNF chce wzmocnienia kapitałów własnych PTE
                                            Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przyłączył się do dyskusji na temat zmian w systemie emerytalnym. UKNF zwrócił uwagę, że obecnie wysokość minimalnych kapitałów własnych jest jednakowa dla wszystkich powszechnych towarzystw emerytalnych (PTE), niezależnie od wartości aktywów zarządzanych przez nie otwartych funduszy emerytalnych (OFE). Tymczasem w przypadku wystąpienia w OFE niedoboru, jest on pokrywany m.in. ze środków własnych PTE.
                                            • 03.12.2009Pierwszy od pół roku wzrost Indeksu Biznesu
                                             Dane z gospodarki za III kwartał wskazują, że spadkowy trend został przełamany, a osłabienie koniunktury zarówno w Polsce, jak i na świecie nie było tak dramatyczne, jak przewidywano – oceniają eksperci Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. W listopadzie Indeks Biznesu po raz pierwszy od sześciu miesięcy odnotował wzrost – jego wartość od ostatniego notowania zwiększyła się o trzy punkty.
                                             • 02.11.2009GUS: Niższe zyski firm w ubiegłym roku
                                              Główny Urząd Statystyczny opublikował dane o wynikach przedsiębiorstw za ubiegły rok.  Zysk netto na koniec roku 2008 wykazało 79,6 proc. ogółu badanych jednostek (84 proc. w 2007 r.), a uzyskane przez nie przychody stanowiły 78,6 proc. przychodów z całokształtu działalności (w 2007 r. 89,8 proc.). Zyski firm ogółem wyniosły prawie 78 mld zł i były prawie o 30 proc. niższe niż rok wcześniej.
                                              • 08.10.2009Pożyczka dla Islandii
                                               630 mln zł, czyli około 200 mln dol., Polska pożyczy Islandii na zmniejszenie skutków kryzysu finansowego. O podpisaniu umowy w tej sprawie przez ministrów finansów Polski oraz Islandii – Jana Vincenta-Rostowskiego i Steingrimura J. Sigfussona – poinformował resort finansów w Warszawie. Pomoc, której celem jest wzmocnienie płynności islandzkich rezerw walutowych, stanowi uzupełnienie pożyczki w wysokości 2,1 mld dol. udzielonej przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW).
                                               • 25.08.2009Największy polski ubezpieczyciel osiągnął 2,4 mld zysku
                                                W I półroczu 2009 roku Grupa PZU osiągnęła zysk netto w kwocie 2,38 mld zł, zebrawszy w tym czasie  8,28 mld zł z tytułu składek ubezpieczeniowych. Największemu polskiemu ubezpieczycielowi udało się uzyskać wzrost składki w ubezpieczeniach grupowych na życie i ubezpieczeniach majątku. W ubezpieczeniach komunikacyjnych zanotowano spadek składki.
                                                • 05.08.2009Publiczne wsparcie dla inwestorów prywatyzowanych firm na nowych zasadach
                                                 Rząd – w nowelizacji rozporządzenia w sprawie pomocy publicznej udzielanej w procesach prywatyzacji – doprecyzował zasady udzielania przedsiębiorcom bezgotówkowej pomocy regionalnej na rozwój nowych inwestycji. Zmienione przepisy mają stworzyć skuteczniejszy system zachęt inwestycyjnych. Konieczność nowelizacji wynika także z obowiązku dostosowania polskich przepisów do nowych wymogów unijnych, określonych rozporządzeniem Komisji (WE) nr 800/2008.
                                                 • 11.05.2009PTE zarobiły na czysto 700 mln zł
                                                  Powszechne Towarzystwa Emerytalne osiągnęły w 2008 r. zysk netto w wysokości 0,7 mld zł – poinformował GUS. Kondycji towarzystw nie zaszkodziły straty poniesione w związku ze spadkami cen akcji na giełdzie. Od września 2005 do września 2008 r. średnia ważona stopa zwrotu z inwestycji zmalała o blisko 40 proc.
                                                  • 02.04.2009Orzecznictwo: Skutki podatkowe umorzenia odsetek
                                                   Otóż z art. 9 ust. 1 u.p.d.o.f. wynika, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Oznacza to, że ustawodawca co do zasady nie dopuszcza wyjątków od zasady powszechności opodatkowania wszelkich dochodów. Wyrazem tego jest także przepis art. 10 ust. 1 pkt 9 u.p.d.o.f., który wprowadza pojecie "innych źródeł" jako źródła przychodów podlegających opodatkowaniu.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] następna strona »