VAT: Zwolnienie z podatku ze względu na wysokość sprzedaży

Do grona podatników VAT ustawa o tym podatku zalicza bardzo szeroką grupę osób i organizacji. Praktycznie wszyscy wykonujący poza pracą etatową czynności zarobkowe, są w myśl ustawy podatnikami VAT. Byłoby to uciążliwe, gdyby nie kilka zwolnień przewidzianych w ustawie – najważniejszym jest zwolnienie ze względu na wysokość przychodów.

 

Na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT zwalnia się od tego podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, w których wartość sprzedaży w kwocie netto nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł.

Dodatkowo zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego działalność w trakcie roku podatkowego, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty 200 000 zł.

Zwolnienie nie jest obowiązkowe. Podatnik może z niego zrezygnować pod warunkiem zawiadomienia o swym zamiarze naczelnika właściwego urzędu skarbowego na formularzu VAT-R, przed rozpoczęciem miesiąca, w którym podatnik nie będzie już korzystał ze zwolnienia.

Ustalanie wartości sprzedaży

W celu prawidłowego ustalenia kwoty zwolnienia podatnik trzeba pamiętać, że wartość sprzedaży ustalana jest w wartości bez VAT, czyli netto.

Poza tym pewne rodzaje transakcji zostały wyłączone z limitu. Do wartości sprzedaży nie wlicza się:

 • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość, która nie podlega opodatkowaniu podatkiem na terytorium kraju;
 • sprzedaży na odległość towarów importowanych, która nie podlega opodatkowaniu podatkiem na terytorium kraju;
 • odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:
  • transakcji związanych z nieruchomościami,
  • usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41 (wymieniono tam różnego rodzaju usługi finansowe),
  • usług ubezpieczeniowych

  - jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych.

Nie wlicza się również dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym zaliczane są do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

 

 

Jednak zwolnienie nie jest bezwarunkowe – pewne transakcje i czynności są z niego wyłączone.

Zwolnień nie stosuje się do podatników:

 1. dokonujących dostaw:
  1. towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy,
  2. towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem:
   • energii elektrycznej (CN 2716 00 00),
   • wyrobów tytoniowych,
   • samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji,
  3. budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b,
  4. terenów budowlanych,
  5. nowych środków transportu,
  6. następujących towarów, w związku z zawarciem umowy w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie:
   • preparatów kosmetycznych i toaletowych (PKWiU 20.42.1),
   • komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKWiU 26),
   • urządzeń elektrycznych (PKWiU 27),
   • maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 28),
  7. hurtowych i detalicznych części i akcesoriów do:
   • pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKWiU 45.3),
   • motocykli (PKWiU ex 45.4);
 2. świadczących usługi:
  1. prawnicze,
  2. w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,
  3. jubilerskie,
  4. ściągania długów, w tym factoringu;
 3. nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

 

Redakcja podatki.biz

 

Hasła tematyczne: zwolnienie z podatku od towarów i usług (vat)

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...