VAT: Darowizna rodzinie firmowego samochodu wykupionego z leasingu

Dokonanie na rzecz żony darowizny samochodu osobowego po upływie 6 miesięcy od wykupu samochodu osobowego z leasingu i wycofaniu samochodu z działalności na cele prywatne nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W związku z darowizną tego samochodu przedsiębiorca nie będzie działał w charakterze podatnika VAT, lecz dokona zarządu majątkiem osobistym. Tak uznał Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.

 

Z wnioskiem o interpretację zwrócił się przedsiębiorca, który w grudniu 2020 r. zawarł umowę leasingu operacyjnego, dotyczącą samochodu osobowego, wykorzystywanego do celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Czynsze leasingowe księgowane były w kwocie netto, powiększone o 50% nieodliczonego podatku VAT. Pozostałe 50% kwoty VAT było odliczone jako VAT naliczony. W kwietniu 2022 r. zawiesił działalność gospodarczą. Przedsiębiroca zamierza zakończyć działalność po wcześniejszym wykupie przedmiotu leasingu. Samochód zostanie wprowadzony do ewidencji środków trwałych, jego nabycie będzie stanowiło koszty uzyskania przychodów. Nabycie pojazdu będzie związane z działalnością opodatkowaną tym samym będzie miał prawo do odliczenia podatku z faktury dokumentującej wykup samochodu.

Przedsiębiorca chciał wiedzieć, czy dokonanie darowizny samochodu na rzecz jego żony po upływie 6 miesięcy od wykupu samochodu osobowego od leasingodawcy z przeznaczeniem na cele prowadzonej działalności i następnie wycofanie samochodu na cele prywatne, będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT. Jego zdaniem - nie.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko przedsiębiorcy za nieprawidłowe w części dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług wycofania samochodu osobowego z działalności gospodarczej na cele prywatne i prawidłowe w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania w formie darowizny ww. samochodu na rzecz jego żony.

W wydanej interpretacji organ stwierdził:

Nieodpłatne przekazanie towaru (nieodpłatne przekazanie towaru na cele osobiste podatnika bądź darowizna członkowi najbliższej rodziny podatnika) podlega opodatkowaniu po łącznym spełnieniu warunków zawartych w art. 7 ust. 2 ustawy, tj. jeżeli:

  • dokonujący nieodpłatnego przekazania jest podatnikiem podatku od towarów i usług,
  • przekazane towary należą do jego przedsiębiorstwa,
  • przedmiotem nieodpłatnego przekazania jest towar, w stosunku do którego podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tego towaru lub jego części składowych.

Oznacza to, że nieodpłatne przekazanie towarów uznaje się za odpłatną dostawę towarów, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z ich nabyciem, importem lub wytworzeniem, w tym części składowych.

Wycofanie samochodu osobowego z działalności gospodarczej, przez przedsiębiorcę jako czynnego podatnika podatku od towarów i usług, podlega opodatkowaniu tym podatkiem zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy. Samochód zostanie wprowadzony do ewidencji środków trwałych oraz przedsiębiorcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem samochodu osobowego. W rezultacie wycofanie samochodu osobowego z działalności gospodarczej na cele prywatne, stanowić będzie czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 7 ust. 2 ustawy.

Zatem stanowisko przedsiębiorcy w zakresie braku opodatkowania podatkiem od towarów i usług wycofania samochodu osobowego z działalności gospodarczej na cele prywatne należało uznać za nieprawidłowe.

 

 

Z koeli w kwestii opodatkowania nieodpłatnego przekazania w formie darowizny ww. samochodu na rzecz żony wskazać należy, że stosownie do treści art. 888 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

Natomiast stosownie do treści art. 890 § 1 Kodeksu cywilnego oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Jednakże umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione.

Jak wynika z powyższego darowizna jest umową cywilnoprawną, cechującą się nieodpłatnością oraz przysporzeniem majątkowym tylko jednej ze stron umowy.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że dostawa towarów podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wyłącznie wówczas, gdy dokonywana będzie przez podmiot mający status podatnika, a dodatkowo działającego w takim charakterze w odniesieniu do danej transakcji. Istotne do określenia, czy w odniesieniu do konkretnej dostawy mamy do czynienia z podatnikiem podatku VAT jest stwierdzenie, że prowadzi on działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy.

Zasadne zatem jest wyłączenie osób fizycznych z grona podatników w przypadku, gdy dokonują sprzedaży, przekazania, bądź darowizny towarów stanowiących część majątku osobistego, tj. majątku, który nie został nabyty w celu jego odsprzedaży, bądź wykonywania innych czynności w ramach działalności gospodarczej.

W kontekście powyższych ustaleń należy stwierdzić, że nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług ten, kto jako osoba fizyczna dokonuje jednorazowych lub okazjonalnych transakcji, za które nie jest przewidziana ściśle regularna zapłata oraz nie prowadzi zorganizowanej, czy zarejestrowanej działalności gospodarczej. Dokonywanie określonych czynności poza sferą prowadzonej działalności gospodarczej, również nie pozwala na uznanie danego podmiotu za podatnika w zakresie tych czynności.

Przyjęcie, że dany podmiot sprzedając towar (np. samochód) działa w charakterze podatnika prowadzącego handlową działalność gospodarczą (jako handlowiec) wymaga ustalenia, czy jego działalność w tym zakresie przybiera formę zawodową (profesjonalną). Przejawem natomiast takiej aktywności określonej osoby w zakresie obrotu ruchomościami (np. samochodami), która może wskazywać, że jej czynności przybierają formę zorganizowaną może być np.: działania marketingowe podjęte w celu sprzedaży samochodu, wykraczające poza zwykłe formy ogłoszenia, prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług handlu samochodami. Przy czym, na tego rodzaju aktywność „handlową” wskazywać musi ciąg powyżej przytoczonych okoliczności, a nie stwierdzenie jedynie faktu wystąpienia pojedynczych z nich.

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że w rozpatrywanym przypadku dokonując darowizny pojazdu na rzecz żony przedsiębiorca nie będzie działał w charakterze podatnika podatku od towarów i usług, a czynność ta nie będzie nosiła znamion działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy. Samochód w dniu przekazania w formie darowizny nie będzie już wykorzystywany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Darowizna na rzecz żony będzie stanowić zwykłe wykonanie prawa własności. Tym samym przedsiębiorca będzie zbywać samochód stanowiący majątek prywatny, korzystając z przysługującego mu prawa do rozporządzania własnym majątkiem. Skutkiem tego, zamierzona czynność nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zatem stwierdzić należy, że planowane dokonanie na rzecz żony darowizny samochodu osobowego po upływie 6 miesięcy od wykupu samochodu osobowego i wycofaniu samochodu z działalności na cele prywatne nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W związku z darowizną tego samochodu przedsiębiorca nie będzie działał w charakterze podatnika, w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, lecz dokona on zarządu majątkiem osobistym.

 

Interpretacja indywidualna z 7 grudnia 2022 r., sygn. 0114-KDIP4-2.4012.529.2022.1.WH - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - pełna treść interpretacji

 

Redakcja podatki.biz

 

(Background photo created by xb100 - www.freepik.com)

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...