Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

aktywa netto

 • 03.03.2009KNF o transakcjach zagranicznych w polskim sektorze bankowym
  Urzd Komisji Nadzoru Finansowego opublikowa analiz danych o wzajemnych przepywach finansowych midzy podmiotami polskiego sektora bankowego a zagranicznymi instytucjami finansowymi. W opinii KNF banki wprowadziy istotne zmiany w polityce dywidendowej, zwikszyy poziom finansowania pozyskiwanego od zagranicznych instytucji i zredukoway lokaty deponowane za granic.
  • 02.02.2009Bezpieczny OFE potrzebny od zaraz
   Interpelacja nr 6086 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie utworzenia bezpiecznych funduszy emerytalnych
   • 28.01.2009Wicej porcze, wicej kredytw
    Rozszerzenie dziaalnoci porczeniowej i gwarancyjnej w celu uatwienia mikroprzedsibiorcom oraz maym i rednim firmom dostpu do zewntrznego finansowania, gwnie w formie kredytw, zakada zaakceptowany przez Rad Ministrw projekt zmian w ustawie o porczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Pastwa oraz niektre osoby prawne, a take w ustawie o Funduszu Porcze Unijnych.
    • 19.12.2008Orzecznictwo podatkowe: Umorzone odsetki jako przychd z nieodpatnego wiadczenia
     Umorzone czciowo osobie fizycznej odsetki jako pochodzce z samodzielnego zobowizania i niepozostajcego w zwizku z dziaalnoci gospodarcz podlegaj take opodatkowaniu jako przychd z uzyskanego nieodpatnego wiadczenia na podstawie art. 9 ust. 1, art. 10 ust. 1 pkt 9, art. 11 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z pn. zm.).
     • 18.12.2008140 mld z na kontach 13,7 mln czonkw OFE
      Jak poinformowaa Komisja Nadzoru Finansowego, na koniec wrzenia 2008 r. do otwartych funduszy emerytalnych naleao 13,7 mln czonkw, co oznacza, e w cigu poprzednich 36 miesicy ich liczba wzrosa o 2,1 mln. Przyrost ten by bardziej dynamiczny ni w poprzednich latach i wynika z rosncej liczby osb aktywnych zawodowo i podlegajcych obowizkowemu ubezpieczeniu spoecznemu. Warto oszczdnoci zgromadzonych w OFE w cigu trzech lat wzrosa o prawie 58 mld, osigajc niecae 140 mld z.
      • 05.12.2008Klasyfikacja wydatkw poniesionych na inwestycje
       Pytanie podatnika: Czy Spka moe rozliczy bezporednio w kosztach uzyskania przychodw, tzn. nie kapitalizowa w wartoci pocztkowej rodka trwaego jako koszty wytworzenia koszty wskazane w pkt e), j-o), tj.: — koszty ubezpiecze inwestycji w trakcie realizacji, — koszty organizacji przetargw, — koszty bada i pomiarw geologicznych i geodezyjnych, — koszty likwidacji rodkw trwaych (np. koszty rozbirki) cznie z nieumorzon czci ich wartoci pocztkowej (likwidacja jest bezporednio zwizana z procesem inwestycyjnym), — koszty zwizane z uzyskaniem pozwole budowlanych, rodowiskowych, itp., niezbdnych do realizacji danego projektu inwestycyjnego, — opaty za uytkowanie gruntu i ubezpieczenia obiektu w czasie budowy oraz podatek od nieruchomoci od dziaek, nabytych wycznie w celach prowadzenia inwestycji, — koszty zwizane z uregulowaniem stanu prawnego gruntw, — koszty osobowe porednie, tj. koszty wynagrodze, narzutw na wynagrodzenia, delegacji zwizanych z inwestycjami i inne koszty pracownikw zaangaowanych w proces wytwarzania rodka trwaego (np. inwestorzy nadzoru) oraz pracownikw zaangaowanych w proces ustalania warunkw przyczeniowych (zawierania umw przyczeniowych), tj. koszty dotyczce osb, ktre nie s zaangaowane wycznie w wytworzenie danego rodka trwaego?
       • 04.11.2008Nabycie akcji wasnych celem ich umorzenia a obowizki patnika
        Pytania podatnika: 1. Czy w analizowanym stanie faktycznym zostan spenione warunki do objcia wypaty przychodw z umorzenia akcji M-P z 19% podatku u rda na podstawie art. 22 ust. 4 i 4a ustawy o pdop. W szczeglnoci, czy bdzie speniony: a. warunek utrzymywania minimalnej iloci akcji? b. warunek nieprzerwanego posiadania przez okres dwch lat akcji spki wypacajcej nalenoci? 2. Czy w zwizku z powyszym na spce bd ciyy obowizki patnika podatku dochodowego od osb prawnych od przychodu osignitego przez E z tytuu umorzenia akcji, w przypadku gdy E udokumentuje swoj rezydencj podatkow certyfikatem rezydencji.
        • 03.11.2008GUS: Wyniki finansowe podmiotw gospodarczych za 2007 r. 
         Gwny Urzd Statystyczny ogosi, e warto aktyww blisko 50 tys. polskich firm na koniec grudnia 2007 r. wyniosa prawie 1,73 bln z, z tego 60,1 proc. stanowiy aktywa trwae, a 39,9 proc. aktywa obrotowe. W porwnaniu z rokiem 2006 zanotowano wzrost wartoci aktyww o 18,6 proc.
         • 30.10.2008Zyski TFI nisze o 18 proc.
          Towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI) ogem osigny w I proczu 2008 roku zysk o 18 proc. niszy ni w analogicznym okresem roku ubiegego – poinformowa Gwny Urzd Statystyczny. Spadek zyskownoci towarzystw jest skutkiem znacznego odpywu rodkw z zarzdzanych przez nie funduszy inwestycyjnych. Od stycznia do czerwca br. wypaty z funduszy wyniosy blisko 308 mld z.
          • 20.06.2008Wysze zyski funduszy inwestycyjnych
           Rok 2007 by kolejnym rokiem bardzo dynamicznego powikszania aktyww funduszy inwestycyjnych. Obserwowano dwa odmienne trendy wynikajce ze zmian koniunktury zarwno na wiatowym, jak i na polskim rynku kapitaowym. W pierwszej poowie roku notowano wzrost aktyww funduszy do poziomu 147,3 mld z, natomiast w drugiej nastpi spadek do wysokoci 146,7 mld z na koniec 2007 roku. Mimo to zyski funduszy ogem wzrosy blisko dwukrotnie.
           • 21.04.2008Wyniki OFE i PTE
            Aktywa ogem otwartych funduszy emerytalnych (OFE) na koniec 2007 r. wyniosy 140,6 mld z – poinformowa Gwny Urzd Statystyczny. Powszechne towarzystwa emerytalne zarzdzajce OFE osigny blisko 700 mln z zysku netto.
            • 14.04.2008Mniejsze zyski ubezpieczycieli
             Wyniki finansowe netto ubezpieczycieli ogem byy w 2007 roku o 20 proc. gorsze ni rok wczeniej. Na sabsz kondycj tego sektora wpyw miao przede wszystkim zmniejszenie si zyskw firm sprzedajcych ubezpieczenia majtkowe.
             • 30.10.20071,9 mld z w zagranicznych funduszach inwestycyjnych
              Zaledwie 1,34 proc., czyli niespena 1,9 mld z — taki udzia w polskim rynku funduszy inwestycyjnych osigny w I proczu br. fundusze zagraniczne. W porwnaniu z II proczem 2006 r. Polacy powierzyli zagranicznym instytucjom o 415 mln z wicej — podaa Komisja Nadzoru Finansowego.
              • 25.09.2007SKOK-i maj wicej czonkw i wyszy zysk
               Spdzielcze kasy oszczdnociowo-kredytowe (SKOK) na koniec I procza br. odnotoway piciokrotnie wyszy zysk netto ni rok wczeniej. O ponad 8 proc. wzrosa liczba osb zrzeszonych w kasach; 30 czerwca byo ich ponad 1,6 mln – poda GUS.
               • 21.09.2007Wicej polis na ycie, mniej ubezpiecze majtkowych
                GUS przedstawi wyniki finansowe zakadw ubezpieczeniowych, osignite w pierwszym proczu br. W okresie tym ubezpieczyciele zebrali w Polsce ogem prawie 22 mld z skadek. W porwnaniu z I proczem 2006 o 2,4 punktu proc. wzrosa warto skadek na ycie i o tyle samo spada warto skadek zebranych z tytuu ubezpiecze majtkowych.
                • 26.01.2007Rozliczenie kosztw ksigowych, podatkowych oraz podatku naliczonego VAT przez leasingobiorc – leasing finansowy
                 Umow leasingu w sensie bilansowym klasyfikuj do leasingu finansowego przepisy art. 3 ust. 4 ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowoci (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 ze zm.). W przypadku oddania przez finansujcego (leasingodawc, wynajmujcego, wydzierawiajcego) aktyww trwaych korzystajcemu (leasingobiorcy, najemcy i dzierawcy) do odpatnego uywania lub pobierania poytkw na czas oznaczony na podstawie umowy leasingu, najmu lub dzierawy o klasyfikacji umowy decyduje zasada przewagi treci ekonomicznej umowy nad jej form prawn co oznacza, e skadniki zalicza si do aktyww trwaych tej strony, na ktr przechodzi ryzyko i korzyci wynikajce z umowy.
                 • 10.01.2007Rozliczenie kosztw ksigowych, podatkowych oraz podatku nalenego i naliczonego VAT przez leasingodawc – leasing operacyjny
                  Leasingodawca jako finansujcy w umowie leasingu operacyjnego (lub wynajmujcy w umowie najmu lub wydzierawiajcy w umowie dzierawy) jeeli w sensie ksigowym kontroluje skadnik majtkowy, to amortyzuje go i umarza. Jeeli jest wacicielem, to dodatkowo uprawniony jest do amortyzacji podatkowej. Ponadto, o ile spoczywaj na nimi inne obowizki z tytuu umowy, moe zalicza wydatki zwizane z ich realizacja w koszty ksigowe i podatkowe. Od tej w zasady istniej pewne wyjtki, ktre omawiam w poniszym artykule.
                  • 08.01.2007Rozliczenie kosztw ksigowych, podatkowych oraz podatku naliczonego VAT przez leasingobiorc (leasing operacyjny)
                   Leasingobiorca jako korzystajcy w umowie leasingu operacyjnego (lub najemca w umowie najmu albo dzierawca w umowie dzierawy) jeeli w sensie ksigowym nie kontroluje skadnika majtkowego to nie amortyzuje go, wliczajc za to wszelkie opaty bezporednio w koszty ksigowe. Poniewa nie jest wacicielem, nie jest rwnie uprawniony do amortyzacji podatkowej. Moe jednak wikszo opat zaliczy do kosztw podatkowych. Od ww. zasad istniej jednak wyjtki, ktre omawiam w poniszym artykule.
                   • 04.01.2007ZUS: Wybr OFE moliwy tylko do rody
                    Tylko do najbliszej rody osoby, ktre ostatnio rozpoczy prac, ale nie zawary dotd umowy z adnym funduszem emerytalnym maj czas na jego samodzielny wybr. Kto nie zdy, zostanie przydzielony do funduszu losowo wybranego przez ZUS.
                    • 19.09.2006Pena ksigowo (4) - Przejcie z podatkowej ksigi przychodw i rozchodw na ksigi handlowe
                     Dzisiaj zajmiemy si problematyk przejcia z podatkowej ksigi przychodw i rozchodw na ksigi handlowe. Jest to temat istotny dla przedsibiorcw, ktrym z tym problemem przyjdzie si zmierzy 1 stycznia 2007, czyli dla tych, ktrzy z mocy przepisw prawa bd do tego zmuszeni oraz tych, ktrzy chc uczyni to z wasnej woli. Chciaabym, aby tre tego artykuu bya pomocn w trakcie prac zwizanych ze zmian prowadzonej formy rachunkowoci. Dla przypomnienia wymieni grupy zobowizane do zmiany formy prowadzonych ewidencji. S to: osoby fizyczne, spki cywilnych osb fizycznych, spki jawne osb fizycznych oraz spki partnerskie, jeeli ich przychody netto ze sprzeday towarw, produktw i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosy co najmniej rwnowarto w walucie polskiej 800.000 Euro.