Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

aktywa netto

 • 02.04.2009Orzecznictwo: Skutki podatkowe umorzenia odsetek
  Otóż z art. 9 ust. 1 u.p.d.o.f. wynika, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Oznacza to, że ustawodawca co do zasady nie dopuszcza wyjątków od zasady powszechności opodatkowania wszelkich dochodów. Wyrazem tego jest także przepis art. 10 ust. 1 pkt 9 u.p.d.o.f., który wprowadza pojecie "innych źródeł" jako źródła przychodów podlegających opodatkowaniu.
  • 03.03.2009KNF o transakcjach zagranicznych w polskim sektorze bankowym
   Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował analizę danych o wzajemnych przepływach finansowych między podmiotami polskiego sektora bankowego a zagranicznymi instytucjami finansowymi. W opinii KNF banki wprowadziły istotne zmiany w polityce dywidendowej, zwiększyły poziom finansowania pozyskiwanego od zagranicznych instytucji i zredukowały lokaty deponowane za granicą.
   • 02.02.2009Bezpieczny OFE potrzebny od zaraz
    Interpelacja nr 6086 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie utworzenia bezpiecznych funduszy emerytalnych
    • 28.01.2009Więcej poręczeń, więcej kredytów
     Rozszerzenie działalności poręczeniowej i gwarancyjnej w celu ułatwienia mikroprzedsiębiorcom oraz małym i średnim firmom dostępu do zewnętrznego finansowania, głównie w formie kredytów, zakłada zaakceptowany przez Radę Ministrów projekt zmian w ustawie o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, a także w ustawie o Funduszu Poręczeń Unijnych.
     • 19.12.2008Orzecznictwo podatkowe: Umorzone odsetki jako przychód z nieodpłatnego świadczenia
      Umorzone częściowo osobie fizycznej odsetki jako pochodzące z samodzielnego zobowiązania i niepozostającego w związku z działalnością gospodarczą podlegają także opodatkowaniu jako przychód z uzyskanego nieodpłatnego świadczenia na podstawie art. 9 ust. 1, art. 10 ust. 1 pkt 9, art. 11 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).
      • 18.12.2008140 mld zł na kontach 13,7 mln członków OFE
       Jak poinformowała Komisja Nadzoru Finansowego, na koniec września 2008 r. do otwartych funduszy emerytalnych należało 13,7 mln członków, co oznacza, że w ciągu poprzednich 36 miesięcy ich liczba wzrosła o 2,1 mln. Przyrost ten był bardziej dynamiczny niż w poprzednich latach i wynikał z rosnącej liczby osób aktywnych zawodowo i podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu. Wartość oszczędności zgromadzonych w OFE w ciągu trzech lat wzrosła o prawie 58 mld, osiągając niecałe 140 mld zł.
       • 05.12.2008Klasyfikacja wydatków poniesionych na inwestycje
        Pytanie podatnika: Czy Spółka może rozliczyć bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodów, tzn. nie kapitalizować w wartości początkowej środka trwałego jako koszty wytworzenia koszty wskazane w pkt e), j-o), tj.: — koszty ubezpieczeń inwestycji w trakcie realizacji, — koszty organizacji przetargów, — koszty badań i pomiarów geologicznych i geodezyjnych, — koszty likwidacji środków trwałych (np. koszty rozbiórki) łącznie z nieumorzoną częścią ich wartości początkowej (likwidacja jest bezpośrednio związana z procesem inwestycyjnym), — koszty związane z uzyskaniem pozwoleń budowlanych, środowiskowych, itp., niezbędnych do realizacji danego projektu inwestycyjnego, — opłaty za użytkowanie gruntu i ubezpieczenia obiektu w czasie budowy oraz podatek od nieruchomości od działek, nabytych wyłącznie w celach prowadzenia inwestycji, — koszty związane z uregulowaniem stanu prawnego gruntów, — koszty osobowe pośrednie, tj. koszty wynagrodzeń, narzutów na wynagrodzenia, delegacji związanych z inwestycjami i inne koszty pracowników zaangażowanych w proces wytwarzania środka trwałego (np. inwestorzy nadzoru) oraz pracowników zaangażowanych w proces ustalania warunków przyłączeniowych (zawierania umów przyłączeniowych), tj. koszty dotyczące osób, które nie są zaangażowane wyłącznie w wytworzenie danego środka trwałego?
        • 04.11.2008Nabycie akcji własnych celem ich umorzenia a obowiązki płatnika
         Pytania podatnika: 1. Czy w analizowanym stanie faktycznym zostaną spełnione warunki do objęcia wypłaty przychodów z umorzenia akcji M-P z 19% podatku u źródła na podstawie art. 22 ust. 4 i 4a ustawy o pdop. W szczególności, czy będzie spełniony: a. warunek utrzymywania minimalnej ilości akcji? b. warunek nieprzerwanego posiadania przez okres dwóch lat akcji spółki wypłacającej należności? 2. Czy w związku z powyższym na spółce będą ciążyły obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób prawnych od przychodu osiągniętego przez E z tytułu umorzenia akcji, w przypadku gdy E udokumentuje swoją rezydencję podatkową certyfikatem rezydencji.
         • 03.11.2008GUS: Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2007 r. 
          Główny Urząd Statystyczny ogłosił, że wartość aktywów blisko 50 tys. polskich firm na koniec grudnia 2007 r. wyniosła prawie 1,73 bln zł, z tego 60,1 proc. stanowiły aktywa trwałe, a 39,9 proc. aktywa obrotowe. W porównaniu z rokiem 2006 zanotowano wzrost wartości aktywów o 18,6 proc.
          • 30.10.2008Zyski TFI niższe o 18 proc.
           Towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI) ogółem osiągnęły w I półroczu 2008 roku zysk o 18 proc. niższy niż w analogicznym okresem roku ubiegłego – poinformował Główny Urząd Statystyczny. Spadek zyskowności towarzystw jest skutkiem znacznego odpływu środków z zarządzanych przez nie funduszy inwestycyjnych. Od stycznia do czerwca br. wypłaty z funduszy wyniosły blisko 308 mld zł.
           • 20.06.2008Wyższe zyski funduszy inwestycyjnych
            Rok 2007 był kolejnym rokiem bardzo dynamicznego powiększania aktywów funduszy inwestycyjnych. Obserwowano dwa odmienne trendy wynikające ze zmian koniunktury zarówno na światowym, jak i na polskim rynku kapitałowym. W pierwszej połowie roku notowano wzrost aktywów funduszy do poziomu 147,3 mld zł, natomiast w drugiej nastąpił spadek do wysokości 146,7 mld zł na koniec 2007 roku. Mimo to zyski funduszy ogółem wzrosły blisko dwukrotnie.
            • 21.04.2008Wyniki OFE i PTE
             Aktywa ogółem otwartych funduszy emerytalnych (OFE) na koniec 2007 r. wyniosły 140,6 mld zł – poinformował Główny Urząd Statystyczny. Powszechne towarzystwa emerytalne zarządzające OFE osiągnęły blisko 700 mln zł zysku netto.
             • 14.04.2008Mniejsze zyski ubezpieczycieli
              Wyniki finansowe netto ubezpieczycieli ogółem były w 2007 roku o 20 proc. gorsze niż rok wcześniej. Na słabszą kondycję tego sektora wpływ miało przede wszystkim zmniejszenie się zysków firm sprzedających ubezpieczenia majątkowe.
              • 30.10.20071,9 mld zł w zagranicznych funduszach inwestycyjnych
               Zaledwie 1,34 proc., czyli niespełna 1,9 mld zł — taki udział w polskim rynku funduszy inwestycyjnych osiągnęły w I półroczu br. fundusze zagraniczne. W porównaniu z II półroczem 2006 r. Polacy powierzyli zagranicznym instytucjom o 415 mln zł więcej — podała Komisja Nadzoru Finansowego.
               • 25.09.2007SKOK-i mają więcej członków i wyższy zysk
                Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK) na koniec I półrocza br. odnotowały pięciokrotnie wyższy zysk netto niż rok wcześniej. O ponad 8 proc. wzrosła liczba osób zrzeszonych w kasach; 30 czerwca było ich ponad 1,6 mln – podał GUS.
                • 21.09.2007Więcej polis na życie, mniej ubezpieczeń majątkowych
                 GUS przedstawił wyniki finansowe zakładów ubezpieczeniowych, osiągnięte w pierwszym półroczu br. W okresie tym ubezpieczyciele zebrali w Polsce ogółem prawie 22 mld zł składek. W porównaniu z I półroczem 2006 o 2,4 punktu proc. wzrosła wartość składek na życie i o tyle samo spadła wartość składek zebranych z tytułu ubezpieczeń majątkowych.
                 • 26.01.2007Rozliczenie kosztów księgowych, podatkowych oraz podatku naliczonego VAT przez leasingobiorcę – leasing finansowy
                  Umowę leasingu w sensie bilansowym klasyfikują do leasingu finansowego przepisy art. 3 ust. 4 ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 ze zm.). W przypadku oddania przez finansującego (leasingodawcę, wynajmującego, wydzierżawiającego) aktywów trwałych korzystającemu (leasingobiorcy, najemcy i dzierżawcy) do odpłatnego używania lub pobierania pożytków na czas oznaczony na podstawie umowy leasingu, najmu lub dzierżawy o klasyfikacji umowy decyduje zasada przewagi treści ekonomicznej umowy nad jej formą prawną co oznacza, że składniki zalicza się do aktywów trwałych tej strony, na którą przechodzi ryzyko i korzyści wynikające z umowy.
                  • 10.01.2007Rozliczenie kosztów księgowych, podatkowych oraz podatku należnego i naliczonego VAT przez leasingodawcę – leasing operacyjny
                   Leasingodawca jako finansujący w umowie leasingu operacyjnego (lub wynajmujący w umowie najmu lub wydzierżawiający w umowie dzierżawy) jeżeli w sensie księgowym kontroluje składnik majątkowy, to amortyzuje go i umarza. Jeżeli jest właścicielem, to dodatkowo uprawniony jest do amortyzacji podatkowej. Ponadto, o ile spoczywają na nimi inne obowiązki z tytułu umowy, może zaliczać wydatki związane z ich realizacja w koszty księgowe i podatkowe. Od tej w zasady istnieją pewne wyjątki, które omawiam w poniższym artykule.
                   • 08.01.2007Rozliczenie kosztów księgowych, podatkowych oraz podatku naliczonego VAT przez leasingobiorcę (leasing operacyjny)
                    Leasingobiorca jako korzystający w umowie leasingu operacyjnego (lub najemca w umowie najmu albo dzierżawca w umowie dzierżawy) jeżeli w sensie księgowym nie kontroluje składnika majątkowego to nie amortyzuje go, wliczając za to wszelkie opłaty bezpośrednio w koszty księgowe. Ponieważ nie jest właścicielem, nie jest również uprawniony do amortyzacji podatkowej. Może jednak większość opłat zaliczyć do kosztów podatkowych. Od ww. zasad istnieją jednak wyjątki, które omawiam w poniższym artykule.
                    • 04.01.2007ZUS: Wybór OFE możliwy tylko do środy
                     Tylko do najbliższej środy osoby, które ostatnio rozpoczęły pracę, ale nie zawarły dotąd umowy z żadnym funduszem emerytalnym mają czas na jego samodzielny wybór. Kto nie zdąży, zostanie przydzielony do funduszu losowo wybranego przez ZUS.
                     • 19.09.2006Pełna księgowość (4) - Przejście z podatkowej księgi przychodów i rozchodów na księgi handlowe
                      Dzisiaj zajmiemy się problematyką przejścia z podatkowej księgi przychodów i rozchodów na księgi handlowe. Jest to temat istotny dla przedsiębiorców, którym z tym problemem przyjdzie się zmierzyć 1 stycznia 2007, czyli dla tych, którzy z mocy przepisów prawa będą do tego zmuszeni oraz tych, którzy chcą uczynić to z własnej woli. Chciałabym, aby treść tego artykułu była pomocną w trakcie prac związanych ze zmianą prowadzonej formy rachunkowości. Dla przypomnienia wymienię grupy zobowiązane do zmiany formy prowadzonych ewidencji. Są to: osoby fizyczne, spółki cywilnych osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 800.000 Euro.