Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

normy czasu pracy

 • 19.07.2012Gruby spotyka owc gw
  Gruby i Siwy siedzieli pod wini popijajc schodzone w wiaderku puszczaskie. Wiatr delikatnie porusza limi drzewa. Pod daszkiem altanki wdzi si kawaek zapeklowanej szynki. Nieopodal dumnie rozrastaa si dynia. Do tego zielona trawa, kolorowe kwiaty i krzewy jeyn, malin i porzeczek. Sielanka.
  • 03.07.2012Koszty uzyskania przychodw przy umowie o prac twrcz
   Kwesti rozliczania kosztw uzyskania przychodw przy umowie o prac twrcz, na podstawie ktrej tylko cz wypacanego wynagrodzenia dotyczy przeniesienia praw autorskich, organy podatkowe zajmuj si do czsto. Jednym z ostatnich przykadw jest interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 4 czerwca 2012 r. nr IPPB4/415-259/12-2/JK2.
   • 21.06.2012Odpoczynek dobowy pracownika
    Pytanie: Czy mona zatrudni pracownika, pracujcego w systemie trzyzmianowym, jednego dnia od 13.00 do 21.00, a nastpnego dnia od 9.00 do 17.00? Czy sytuacja taka jest zgodna z przepisami dotyczcymi dobowego odpoczynku?
    • 18.06.2012Uprawnienia pracownicze osb niepenosprawnych
     Uprawnienia pracownicze osb niepenosprawnych zostay uregulowane w rozdziale 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb niepenosprawnych, a take w rozporzdzeniach wykonawczych do tej ustawy. Omwione poniej uprawnienia pracownicze przysuguj osobie niepenosprawnej odpowiednio od dnia, od ktrego ta osoba zostaa wliczona do stanu zatrudnienia osb niepenosprawnych u danego pracodawcy.
     • 11.06.2012Kodeks pracy czekaj powane zmiany
      Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej chce, aby obowizujcy w firmach system czasu pracy by ustalany w ukadach zbiorowych, porozumieniach z pracownikami lub obwieszczeniem pracodawcy. Kodeks pracy ma okrela tylko normy o charakterze ochronnym, czyli np. dobowy okres odpoczynku.
      • 16.05.2012Kodeks pracy: Czas pracy wci nieelastyczny
       Interpelacja nr 3368 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie mao elastycznego prawa pracy
       • 23.04.2012Godziny nadliczbowe a cia pracownicy
        Pytanie: Jestem w szstym miesicu ciy. Mj pracodawca czsto kae mi zostawa po godzinach, groc, e mnie zwolni, jeli odmwi. Od czasu do czasu mogabym zosta duej, ale ostatnio mj lekarz kieruje mnie na rne badania, przez co potrzebuj wolnych popoudni, eby zdy do szpitala. Czy pracodawca moe wywiera na mnie tak presj?
        • 17.04.2012Ulga technologiczna przy nabyciu rodka trwaego
         Z uzasadnienia: Premiujc, poprzez zmniejszenie obcienia podatkiem dochodowym, wprowadzanie przez przedsibiorcw nowych technologii, ustawodawca obj ulg specyficzn kategori wydatkw ponoszonych w celu zapewnienia sobie moliwoci skorzystania z tych technologii, a mianowicie te wydatki, ktre - najoglniej rzecz ujmujc - wi si z uzyskaniem dostpu oraz praw do wiedzy i rezultatw bada. Zatem, nie jest moliwe zaliczenie do kategorii wydatkw na nowe technologie kosztw nabycia urzdze umoliwiajcych wykorzystanie wiedzy technologicznej.
         • 13.04.2012Koszty uzyskania przychodw twrcw. Graficy komputerowi a podatki
          Pytanie podatnika: Czy mona wyodrbni w umowie o prac z pracownikami dziau marketingu i zatrudnionym jako grafik komputerowy, ktrzy w ramach swojej pracy tworz utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagrodzenie autorskie i zastosowa do przychodu tytuem wynagrodzenia za tak prac twrcz, ustalonego proporcjonalnie do czasu pracy zgodnie z kart pracy - koszty uzyskania przychodu okrelone w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych?
          • 10.04.2012Czas pracy osb niepenosprawnych
           Interpelacja nr 2530 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie dobowego wymiaru czasu pracy osb niepenosprawnych
           • 22.03.2012Praca w niedziele i wita
            Zgodnie z art. 1519 Kodeksu pracy niedziele i wita s dniami wolnymi od pracy. Dni witeczne okrela ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4, poz. 28 ze zm.). Dnia mi ty mi s:
            • 21.03.2012Rekompensata pracy w dniu wolnym od pracy
             Zgodnie z art. 1513 Kodeksu pracy pracownikowi, ktry ze wzgldu na okolicznoci przewidziane w art. 151 § 1 (tj. konieczno prowadzenia akcji ratowniczej lub szczeglne potrzeby pracodawcy) wykonywa prac w dniu wolnym od pracy, wynikajcym z rozkadu czasu pracy w przecitnie piciodniowym tygodniu pracy, przysuguje w zamian inny dzie wolny od pracy udzielony pracownikowi do koca okresu rozliczeniowego, w terminie z nim uzgodnionym.
             • 19.03.2012Sposoby rekompensaty pracy w godzinach nadliczbowych
              Kodeks pracy przewiduje dwa sposoby rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych: wypat wynagrodzenia wraz z dodatkiem w wysokoci 50% lub 100% wynagrodzenia oraz udzielenie czasu wolnego.
              • 08.03.2012Praca w sobot
               Pytanie: Czy za prac w godzinach nadliczbowych w sobot pracodawca powinien oddawa dzie wolny czy paci wynagrodzenie (pracujemy od poniedziaku do pitku od 8 do 16)?
               • 02.03.2012Powiadomienie pracodawcy o ciy
                Przepisy prawa pracy nie nakadaj na pracownic wprost obowizku zgoszenia pracodawcy stanu ciy. Jak najszybsze powiadomienie pracodawcy pozostaje jednak w interesie samej ciarnej, bowiem moliwo skorzystania z szeregu uprawnie przysugujcych kobiecie w okresie ciy jest uzaleniona od udokumentowania stanu ciy wiadectwem lekarskim.
                • 17.01.2012Prawo do 50 proc. kosztw uzyskania przychodw
                 Pytanie podatnika: Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszym Spka postpi prawidowo obliczajc i odprowadzajc podatek dochodowy od osb fizycznych, stosujc do czci wynagrodzenia pracownikw stanowicego honorarium autorskie, obliczone w sposb opisany powyej, koszty uzyskania przychodw, o ktrych mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych, a do pozostaej czci ich wynagrodzenia koszty uzyskania przychodw, o ktrych mowa w art. 22 ust. 2 ww. ustawy?
                 • 03.01.2012Czas pracy pracownikw niepenosprawnych – zmiana przepisw
                  Pocztek 2012 roku przynosi znaczc zmian w zakresie czasu pracy pracownikw niepenosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepenosprawnoci. Do koca poprzedniego roku ich czas pracy wynosi 7 godzin na dob i 35 godzin tygodniowo. Wyjtkowo mogli pracowa 8 godzin na dob i 40 godzin tygodniowo, gdy byli zatrudnieni przy pilnowaniu lub lekarz wyrazi na tak dusz prac zgod.
                  • 13.12.2011Wynagrodzenie za wykonan prac
                   Jedn z podstawowych cech stosunku pracy jest odpatno. Pracodawca zobowizany jest do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Wynagrodzenie przysuguje jednak zasadniczo za prac wykonan. Odstpstwa od tej zasady wynika musz z konkretnego przepisu prawa pracy, np. wynagrodzenie przysugiwa bdzie za czas przestoju, gdy pracownik nie moe wykonywa pracy z przyczyn dotyczcych pracodawcy (np. brak zamwie na usugi firmy).
                   • 08.12.2011Kierowcy wykonujcy przewozy regularne do 50 km – zmiany przepisw
                    Do koca 2011 r. pracodawca ma obowizek uzyska od kierowcy pisemne owiadczenie o wymiarze zatrudnienia albo o niepozostawaniu w zatrudnieniu u innego pracodawcy. Informacja ta jest niezbdna do prawidowego uksztatowania wymiaru czasu pracy kierowcy, gdy postanowienia ograniczajce ilo godzin wykonywania przez niego pracy odnosz si cznie do wszystkich stosunkw pracy, w jakich osoba ta w tym samym okresie czasu pozostaje.
                    • 02.12.2011Zmiany w zadaniowym czasie pracy kierowcw od stycznia 2012 r.
                     Wchodzce w ycie z pocztkiem 2012 r. zmiany ustawy o czasie pracy kierowcw rozszerz moliwo stosowania zadaniowego czasu pracy oraz pozwol na nieewidencjonowanie godzin pracy kierowcy zatrudnionego w tym systemie czasu pracy.
                     • 10.11.2011Kontrowersyjna nowelizacja – niepenosprawni bd pracowa duej
                      Od 1 stycznia 2012 r. pracujce osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepenosprawnoci bd pracowa w penym wymiarze czasowym – to efekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb niepenosprawnych. Zmiany krytycznie oceniaj zarwno pracodawcy, jak i zwizki zawodowe. „Solidarno” zaskarya kontrowersyjn ustaw do Trybunau Konstytucyjnego.
                      • 11.10.2011Niezamortyzowana warto inwestycji a koszty
                       Pytanie podatnika: Czy Spka w zwizku ze zmian miejsca wykonywania dziaalnoci z powodw racjonalnych i uzasadnionych, bdzie moga zaliczy jednorazowo do kosztw uzyskania przychodw niezamortyzowan warto inwestycji w obcym rodku trwaym przy ul. X?
                       • 29.09.2011Zawiadomienie o likwidacji dziaalnoci a zaliczki
                        Przepis art. 44 ust. 6c pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych nie dotyczy sytuacji, gdy mamy do czynienia z brakiem tosamoci podmiotowej w prowadzeniu dziaalnoci gospodarczej. Obowizek stosowania uproszczonej formy wpacania zaliczek na podatek dochodowy od osb fizycznych przez cay rok podatkowy, nie moe mie miejsca w przypadku, gdy osoba fizyczna zlikwidowaa dziaalno gospodarcz prowadzon w formie spki jawnej, a nastpnie rozpocza prowadzenie dziaalnoci gospodarczej w innej formie organizacyjnej, tj. w ramach spki cywilnej - orzek Wojewdzki Sd Administracyjny w Biaymstoku.
                        • 30.06.2011Prawo do 50-proc. kosztw trzeba dobrze udokumentowa
                         Brak moliwoci jednoznacznego ustalenia, jaka cz wynagrodzenia wypacanego pracownikowi przez pracodawc stanowi honorarium za prace twrcze i rozporzdzenie prawami autorskimi, eliminuje moliwo zastosowania art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych. Z przepisu tego nie wynika natomiast nakaz ustalenia wynagrodzenia za rozporzdzenie prawami autorskimi w stawce godzinowej czy te obowizek prowadzenia ewidencji powstaych utworw - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                         • 02.06.2011Uprawnienia pracownicze osb niepenosprawnych
                          Uprawnienia pracownicze osb niepenosprawnych zostay uregulowane w rozdziale 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb niepenosprawnych (Dz.U. z 2010 r. nr 214, poz. 1407 z pn. zm.), zwanej dalej ustaw o rehabilitacji, a take w rozporzdzeniach wykonawczych do tej ustawy. Czas pracy Zgodnie z obowizujcymi przepisami czas pracy osoby niepenosprawnej nie moe przekracza 8 godzin na dob i 40 godzin tygodniowo. Natomiast osoby niepenosprawne zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepenosprawnoci - zgodnie z unormowaniem obowizujcym do dnia 31 grudnia 2011 r. - mog pracowa jedynie do 7 godzin na dob i 35 godzin tygodniowo.
                          • 31.03.2011Regulamin waniejszy od kodeksu pracy
                           Interpelacja nr 20417 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie obowizku zapewnienia pracownikom dnia wolnego od pracy za wito przypadajce w sobot
                           • 23.03.2011NSA: Aport do spki osobowej bez podatku
                            Wniesienie przez osob fizyczn do spki osobowej (jawnej) wkadu niepieninego w postaci udziaw w spce kapitaowej (aport) nie stanowi odpatnego zbycia tych udziaw, o jakim mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych.
                            • 21.03.2011MPiPS: Pytanie o ci jest przejawem dyskryminacji
                             Interpelacja nr 19249 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie zatrudniania przez pracodawcw kobiet w ciy
                             • 27.01.2011Koszty uzyskania przychodw pracownikw – 50% tylko po spenieniu wszystkich warunkw
                              Pytanie podatnika: Czy mona uzna, e Spka ma prawo zastosowa wobec swoich pracownikw jako twrcw w rozumieniu ustawy prawo autorskie podwyszone koszta uzyskania przychodu 50% odnonie tej czci ich pracy, ktrej wynikiem pozostaje powstanie utworu w rozumieniu prawa autorskiego?
                              • 20.01.2011PIT 2010/2011: Pracownicze koszty uzyskania – problemy praktyczne
                               Wydaje si pozornie, e nie powinny wystpowa adne problemy z prawidowym uwzgldnieniem wysokoci pracowniczych kosztw uzyskania w zeznaniu rocznym – kwoty zostay zdefiniowane, nie zmieniaj si ju par lat i w rocznych zeznaniach PIT nie trzeba tropi miejsca, gdzie naley je uj. Tymczasem - jak co roku - okazuje si, e istnieje grupa wtpliwoci, ktre wymagaj wyjanienia.
                               • 07.12.2010WSA: Odpowiedzialno czonkw zarzdu za zobowizania spki
                                Tezy: Brak w obowizujcym systemie prawa podatkowego podstawy prawnej do wydania decyzji orzekajcej o odpowiedzialnoci czonka zarzdu na podstawie art. 108 § 1 w zwizku z art. 116 ord. pod. z jednoczesnym okreleniem w tej decyzji wysokoci zobowiza podatkowych spki kapitaowej. Decyzja taka jako indywidualny akt administracyjny wydany bez podstawy prawnej podlega wyeliminowaniu z obrotu prawnego na podstawie art. 247 § 1 pkt 2 ord. pod. Decyzja organu odwoawczego utrzymujca w mocy decyzj dotknit jedn z kwalifikowanych wad pomieszczonych w art. 247 § 1 ord. pod. raco narusza prawo.
                                • 06.12.2010Czas pracy: Przedsibiorcy stawiaj na elastyczno
                                 Konieczna jest zmiana przepisw dotyczcych czasu pracy – uwaaj Pracodawcy RP. Zdaniem organizacji, naley wprowadzi now definicj doby pracowniczej, umoliwi zatrudnionym samodzielne decydowanie o momencie rozpoczcia i zakoczenia pracy w wyznaczonym przedziale czasu, a take przyzna prawo udzielania czasu wolnego za prac w nadgodzinach w kolejnym okresie rozliczeniowym.  
                                 • 30.11.2010Urzdnicy nie licz si z terminami
                                  Interpelacja nr 19142 do ministra finansw w sprawie czasu przeprowadzania kontroli skarbowej u przedsibiorcw
                                  • 26.11.2010Zaliczanie pracy podczas przejazdu w podry subowej do czasu pracy pracownika
                                   Pracownik wyjecha w podr subow o godz. 6.00, powrci o godz. 18.00. Na miejsce dojecha o godz. 9.00, od 10.00 do 14.00 by na spotkaniu subowym (spotkanie z potencjalnym klientem firmy), od 15.00 do 18.00 wraca (przejazdy odbyway si pocigiem). Osoba ta pracuje w godzinach 7.30 - 15.30. W trakcie powrotu pracownika jego przeoony dzwoni do niego i prosi o przesanie w mailu krtkiej informacji dotyczcej spotkania, zawierajcej zestawienie elementw oferty handlowej pracodawcy, ktre zainteresoway klienta. Pracownik wykona to polecenie w trakcie przejazdu pocigiem a teraz domaga si udzielenie czasu wolnego za godzin nadliczbow, ktra z tego powodu jakoby powstaa. Czy ma racj?
                                   • 04.11.2010Praca w godzinach nadliczbowych nie moe wynika z samowolnej decyzji kierowcy
                                    Specyfika pracy kierowcy nie moe oznacza, e dowolnie podejmuje on decyzje o pracy w godzinach nadliczbowych. Praca taka powinna wynika z polecenia pracodawcy bd ewentualnie okolicznoci obiektywnie wskazujcych na konieczno jej podjcia.
                                    • 27.09.2010WSA: Odliczenie VAT z faktur stwierdzajcych czynnoci niedokonane
                                     Chcc zastosowa przepis art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a ustawy o podatku od towarw i usug, zgodnie z ktrym nie stanowi podstawy do obnienia podatku nalenego m.in. faktury stwierdzajce czynnoci, ktre nie zostay dokonane, naley wykaza, e faktura zawierajca podatek naliczony dokumentuje czynno podlegajc opodatkowaniu podatkiem od towarw i usug, ktra jednak w rzeczywistoci nie zostaa dokonana. Wany jest tu aspekt ekonomiczny czynnoci, a nie cywilnoprawny. Czynnoci, ktra podlega opodatkowaniu podatkiem od towarw i usug jest bowiem przeniesienie prawa do rozporzdzania towarami jak waciciel (art. 7 ust. 1 ustawy), a nie skuteczne - w sensie cywilnoprawnym - przeniesienie prawa wasnoci.
                                     • 05.08.2010Oglna charakterystyka przeksztace spek prawa handlowego
                                      W ramach przeksztacenia spek mona wyrni trzy podstawowe fazy obejmujce poszczeglne grupy czynnoci zmierzajcych do realizacji celu przeksztacenia. Faza pierwsza, okrelana jako menederska, obejmuje podejmowane przy aktywnym udziale wsplnikw czynnoci przygotowawcze, tj. sporzdzenie planu przeksztacenia wraz z zacznikami (art. 557–558 Kodeksu spek handlowych, dalej: K.s.h.), poddanie planu badaniu biegych rewidentw (art. 559 K.s.h.) oraz zawiadomienie wsplnikw o zamiarze przeksztacenia (art. 560 K.s.h.).
                                      • 29.07.2010Orzecznictwo: Leasing samochodu – w trakcie kontroli urzd bdzie dokadny
                                       Tezy informacyjne: I. Art. 123 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) zawiera obowizek organw podatkowych do okrelonego zachowania si, z ktrym skorelowane jest uprawnienie stron do czynnego udziau w postpowaniu podatkowym. Podatnik w ramach tych uprawnie winien wskaza rda dowodowe, czy choby okolicznoci, ktre wymagaj dowodu dla wyjanienia sprawy ze wzgldu na wtpliwoci jakie w jego ocenie zebrane dowody wzbudzaj lub zaistniaych zdarze gospodarczych nie potwierdzaj.
                                       • 06.07.2010Orzecznictwo: Przy wydawaniu interpretacji organ podatkowy nie moe kwestionowa stanu faktycznego
                                        Z uzasadnienia: „W orzecznictwie sdowoadministracyjnym prezentowany jest pogld, ktry Sd w niniejszym postpowaniu w peni podziela, i w postpowaniu w sprawie udzielenia interpretacji nie moe toczy si spr co do faktw. Organ podatkowy ma obowizek przyj za wnioskodawc do oceny prawnej stan faktyczny przez niego przedstawiony. Stanu tego organ nie moe kwestionowa, weryfikowa, czy zmienia.”
                                        • 14.06.2010Tygodniowy przegld wydarze www.podatki.biz
                                         Wakacje podatkowe take dla nabywcy nowo wybudowanej nieruchomoci; Przedawnienie dotyczy rwnie odsetek od zalegoci podatkowych; Czy najem uytkowy mona zamieni na prywatny?; Bdne paragony a obowizek zapaty podatku VAT; Nowe regulacje dotyczce podnoszenia kwalifikacji zawodowych; Propozycja wysokoci minimalnego wynagrodzenia za prac w 2011 r. przyjta; Darowizna materiaw budowlanych dla powodzian bez VAT; Waloryzacja zasiku chorobowego
                                         • 29.04.2010Pastwowa Inspekcja Pracy skontrolowaa Ministerstwo Finansw
                                          Interpelacja nr 14450 do ministra finansw w sprawie przypadkw amania praw pracowniczych w izbach i urzdach skarbowych
                                          • 16.02.201050% stawka kosztw uzyskania przychodw dla programistw
                                           Pytanie podatnika: Czy moliwe jest wyrnienie w umowie o prac zawartej pomidzy Wnioskodawc a programistami, ktrzy tworz programy informatyczne, bdce utworami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagrodzenia autorskiego (okrelonego przykadowo na 90% cznego wynagrodzenia brutto) i zastosowanie do tej czci 50% stawki kosztw uzyskania przychodu zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych oraz pozostaej czci wynagrodzenia z tytuu wykonywania przez pracownika pozostaych obowizkw pracowniczych (w wysokoci przykadowo 10% cznego wynagrodzenia brutto) i zastosowanie do tej czci oglnych stawek kosztw uzyskania przychodu zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych?
                                           • 11.02.2010Orzecznictwo WSA: Podatnik ma prawo do optymalizacji ciarw publicznoprawnych
                                            Z uzasadnienia: Wykorzystywane przez Skarc w prowadzonej dziaalnoci gospodarczej nieruchomoci uzyska nieodpatnie jej m na skutek czciowego podziau majtku wsplnego. Nie wystpia zatem czynno odpatnego zbycia. Nie mona uzna za wypenienie tej przesanki faktu pniejszej sprzeday nieruchomoci przez ma Skarcej. Zbycia nieruchomoci dokona bowiem ju inny podmiot (nie Skarca) i to ten podmiot obciay okrelone skutki podatkowe tej czynnoci. Czynnoci dokonane przez Skarc nie mieciy si zatem w hipotezie normy art. 10 ust. 2 pkt 3 u.p.d.o.f.(odpatne zbycie nieruchomoci wykorzystywanych w dziaalnoci gospodarczej). Przepisu tego nie mona te odczytywa, jako zakazujcego wycofania skadnikw majtku z dziaalnoci gospodarczej w sytuacji objcia ich podziaem zwizanym z rozliczeniem majtku wsplnego maonkw.
                                            • 02.02.2010Orzecznictwo: Podatek od dochodu ze rde nieujawnionych – przedawnienie
                                             Z uzasadnienia: W przypadku opodatkowania dochodw nieujawnionych nie ma moliwoci ustalenia daty powstania obowizku podatkowego; nie ma moliwoci przypisania dochodw do roku, w ktrym zostay one osignite. O osiganiu dochodw przypuszczamy bowiem na podstawie czynnikw zewntrznych (poziomu zamonoci), za okres wystpienia tych czynnikw przyjmuje si jako ten, do ktrego naley przypisa dochody nieujawnione. Niezalenie zatem od daty powstania obowizku podatkowego, ustalone na podstawie art. 20 ust. 3 u.p.d.o.f. przychody, zalicza si do roku podatkowego, w ktrym wystpiy znamiona obiektywne ujawniajce ukryty dochd (wydatki i oszczdnoci).
                                             • 28.01.2010Orzecznictwo: Kontrola podatkowa to nie to samo co postpowanie podatkowe

                                              Tezy: 1. Na gruncie ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie dziaalnoci gospodarczej (tj. Dz. U. z 2007r nr 155, poz. 1095) odrni jednak naley kontrol podatkow od postpowania podatkowego, na co susznie zwrciy uwag organy celne. Analiza unormowa rozdziau 5. ustawy o swobodzie dziaalnoci gospodarczej pozwala bowiem na stwierdzenie, e dotycz one kontroli w cisym rozumieniu tego pojcia, wic tych czynnoci organw kontroli, ktre przeprowadzane s u przedsibiorcy, w jego siedzibie, majc przez to wpyw na biece funkcjonowanie przedsibiorstwa. Tak rozumiana kontrola to czynnoci organu kontrolujcego w siedzibie przedsibiorstwa, polegajce na bezporednim poznaniu dziaalnoci przedsibiorcy, zwizane m.in. z zapoznaniem si z dokumentacj i zabezpieczeniem dokumentw, akt oraz innych rodkw dowodowych znajdujcych si u kontrolowanego na cele dalszego postpowania. W odniesieniu do kontroli podatkowej takie jej rozumienie znajduje nadto potwierdzenie w wykadni jzykowej art. 281§1 Ord.pod., ktry mwi o przeprowadzaniu kontroli podatkowej " u podatnika" oraz w art. 285 a § 1 Ord. pod., ktry wprost stwierdza,e "czynnoci kontrolne prowadzone s w siedzibie kontrolowanego, w innym miejscu przechowywania dokumentacji oraz w miejscach zwizanych z prowadzon przez niego dziaalnoci i w godzinach jej prowadzenia(-)".
                                              • 26.01.2010Orzecznictwo: Trudna sytuacja podatnika w starciu z interesem publicznym

                                               Teza: Ustalenie przez organ podatkowy kwestii istnienia przesanki "interesu publicznego" wie si z koniecznoci waenia relacji w dwch paszczyznach: jedn paszczyzn tworzy zasada, jak jest terminowe pacenie podatkw w penej wysokoci, drug - wyjtek od zasady, polegajcy na zastosowaniu indywidualnej ulgi podatkowej. Organ w danym przypadku winien ustali, co jest korzystniejsze z punktu widzenia interesu publicznego (dochodzenie nalenoci czy te zastosowanie ulgi).
                                               • 20.01.2010Pracownicze koszty uzyskania
                                                Pracownicy uzyskujcy dochody z tytuu stosunku subowego, stosunku pracy, spdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakadczej maj kwotowo okrelone normy kosztw uzyskania przychodw. Zasadniczo w informacjach, ktre pracownicy uzyskaj od swoich pracodawcw, koszty te powinny zosta uwzgldnione przy obliczaniu zaliczek. Jednak dobrze jest sprawdzi, czy koszty zostay uwzgldnione w prawidowej wysokoci (i czy w prawidowej wysokoci pobrana zostaa zaliczka na podatek dochodowy). Gdyby okazao si, e w informacji PIT-11 wystpuj jakie niecisoci, mona bdzie w por zareagowa.
                                                • 20.01.2010PIT-11: Wana informacja dla pracownika
                                                 PIT-11 to formularz sporzdzany przez patnika, stanowicy informacj o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w danym roku podatkowym. Na jego podstawie podatnicy mog prawidowo sporzdzi zeznanie roczne. Nie jest to jednak jego jedyna funkcja. Posiadajc PIT-11, administracja podatkowa ma moliwo kontroli prawidowoci ustalenia podstaw i zaliczek. Poczenie informacji zawartych na formularzu PIT-11 i innych formularzach oraz informacji dotyczcej wpacanych przez patnika zaliczek pozwala pracownikom fiskusa sprawdzi, czy patnik waciwie realizowa swoje obowizki w trakcie roku podatkowego.
                                                 • 02.11.2009MPiPS: Ustalajc ekwiwalent, naley uwzgldni norm dobow, a nie dobowy wymiar czasu pracy
                                                  Interpelacja nr 11408 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie zmian w sposobie ustalania wysokoci ekwiwalentu za niewykorzystany urlop
                                                  • 22.10.2009Jaki zakres powinno mie owiadczenie kierowcy o zatrudnieniu u innego pracodawcy?
                                                   Zatrudniem pracownika na stanowisku kierowcy. Poprosiem go o owiadczenie o wszystkich innych (dodatkowych) miejscach zatrudnienia. Zoy mi owiadczenie, w ktrym wskaza jedynie, e nie jest zatrudniony w innej firmie na podstawie stosunku pracy na stanowisku kierowcy. Czy taka tre owiadczenia jest wystarczajca? Informacja ta powinna odnosi si do zatrudnienia pracowniczego na kadym stanowisku, a nie tylko na stanowisku kierowcy. Kierowca zobowizany jest zatem zoy owiadczenie o pozostawaniu lub niepozostawaniu w zatrudnieniu u innego pracodawcy w trakcie zatrudnienia w Pana firmie bez wzgldu na to, jaki ma tam zakres czynnoci, czy te szerzej – jaki rodzaj pracy wykonuje.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] nastpna strona »