Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

normy czasu pracy

 • 27.01.2014Ewidencjonowanie czasu pracy
  Ewidencj czasu pracy naley tak wypeni, aby prawidowo wypaci wynagrodzenie za prac. Poznajmy najwaniejsze zasady ewidencjonowania czasu pracy.
  • 24.01.2014Parametry i wskaniki 2014: Pracownik
   Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na rdo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczeglnoci:
   • 17.01.2014Skutki podatkowe sprzeday praw do wykonanych przez siebie fotografii
    Pytanie podatnika: Wnioskodawca od kilku lat pasjonuje si fotografi i amatorsko wykonuje zdjcia dla wasnych potrzeb. Nie ma adnego wyksztacenia w tym zakresie i fotografia nie jest dla niego rdem dochodu. Zamiarem Wnioskodawcy jest sprzeda praw do wykorzystania zrobionych przez niego fotografii za porednictwem portali internetowych typu microstock. Jakie s skutki podatkowe sprzeday praw do wykonanych przez siebie fotografii?
    • 22.11.2013Zawieszone emerytury po wyroku TK
     Interpelacja nr 20917 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie zasad wypaty zawieszonego wiadczenia emerytalnego w efekcie orzeczenia Trybunau Konstytucyjnego z dnia 13 listopada 2012 r. (sygn. akt K 2/12)
     • 19.11.2013Kodeks pracy: Rozwizanie umowy o prac w trakcie okresu rozliczeniowego
      Interpelacja nr 21241 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie rozliczenia czasu pracy w przypadku rozwizania umowy o prac w trakcie trwania okresu rozliczeniowego
      • 28.10.2013Kasy fiskalne. Coraz wicej obowizków dla przedsibiorców?
       Interpelacja nr 20462 w sprawie nadmiernych i nieracjonalnych ciarów nakadanych przez Ministerstwo Finansów na przedsibiorców korzystajcych z kas fiskalnych
       • 24.10.2013Ulga w spacie zobowiza podatkowych zaley od decyzji urzdu
        TEZA: Organ podatkowy moe zastosowa ulg w spacie zobowiza podatkowych, jeeli w indywidualnej sprawie w tym przedmiocie ustali i oceni ziszczenie si przesanki wanego interesu podatnika lub interesu publicznego. W przypadku stwierdzenia wymienionych przesanek organ podatkowy moe zastosowa ulg w spacie zobowiza podatkowych, jeeli podejmie tak decyzj i stanowisko swoje zgodnie z prawem uzasadni.
        • 10.10.2013Koszty reprezentacji. Usugi gastronomiczne a koszty uzyskania przychodw
         Teza: Tylko wydatki na zakup tych usug gastronomicznych stanowicych koszty uzyskania przychodu zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osb prawnych (Dz.U. z 20 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), ktrych jedynym (gwnym) celem jest tworzenie lub poprawa wizerunku firmy na zewntrz podlegaj wyczeniu z kosztw uzyskania przychodw na zasadach okrelonych w art. 16 ust. 1 pkt 28 tej ustawy w brzmieniu obowizujcym od 1 stycznia 2007 r.
         • 04.10.2013Kontrakt menederski a podatek od towarw i usug
          Z uzasadnienia: Zwaywszy na wskazane aspekty prowadzonej przez menedera dziaalnoci gospodarczej, w ramach ktrej zawar on ze spk, w ktrej peni rwnoczenie funkcj czonka zarzdu, kontrakt menederski o wiadczenie usug w zakresie zarzdzania, przewidujcy zarwno brak podporzdkowania wobec spki, jak i ponoszenie penej odpowiedzialnoci za podejmowane przez siebie dziaania, naley skonstatowa, e stosunek prawny czcy wnioskodawc ze spk nie nosi cech waciwych zarwno stosunkowi pracy, jak i stosunkowi do niego zblionemu, co uniemoliwia zastosowanie wyczenia z VAT do kontraktu.
          • 01.10.2013Przedawnienie zobowizania podatkowego a wszczcie postpowania karnego
           Z uzasadnienia: Aby zalego podatkowa si nie przedawnia, organ podatkowy musi poinformowa podatnika o wszczciu postpowania karnego jeszcze przed upywem terminu przedawnienia. Organy nie wykazay natomiast, e numer telefonu, powoany w notatce nalea do prezesa spki, bd spki i, e opisana rozmowa miaa miejsce. Zatem, z uwagi fakt, e spka nie zostaa zawiadomiona o wystpieniu okolicznoci skutkujcych zawieszeniem terminu przedawnienia jej zobowiza podatkowych, stwierdzi naley, e zobowizania ulegy przedawnieniu.
           • 12.09.2013Zwrot VAT dla podrnych: Uzyskanie statusu sprzedawcy
            Pytanie podatnika: Czy - przy zaoeniu, e w okresie od dnia zawizania Spki do dnia 31 maja 2013 r. (tj. w trakcie pierwszego roku podatkowego) obrt podatnika przekroczy kwot 400.000 z, a Spka speni wszelkie warunki zastrzeone w art. 127 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 3, ust. 4 ustawy o podatku od towarw i usug - moe od dnia 1 czerwca 2013 r., tj. od pocztku nowego roku podatkowego, uzyska status „sprzedawcy” w myl art. 127 ustawy o podatku od towarw i usug i dokonywa samodzielnie zwrotu VAT podrnym?
            • 10.09.2013Odpracowywanie wyj prywatnych a nadgodziny
             Pracodawca zgadza si na „wyjcia prywatne” pracownikw podczas pracy. Wymaga jednak ich odpracowania. Niekiedy prowadzi to do pracy po 9 czy nawet 10 godzin, na co zatrudnione osoby si zgadzaj. Czy przy stosowaniu w zakadzie pracy podstawowego sytemu czasu pracy nie powstaj w takim przypadku nadgodziny?
             • 27.08.2013Nieujawnione rda przychodw a PIT. Wyrok WSA
              Teza: Stwierdzenie przez Trybuna Konstytucyjny w wyroku z 18 lipca 2013 r. o sygn. SK 18/09, e przepis art. 20 ust. 3 ustawy o PIT, w brzmieniu obowizujcym od 1 stycznia 1998 r. do 31 grudnia 2006 r., jest niezgodny z Konstytucj, powoduje odpadnicie podstawy prawnej do prowadzenia za ten okres postpowa podatkowych i okrelania podstawy opodatkowania w zakresie nieujawnionych rde przychodw.
              • 12.08.2013Czy w delegacji pracownik zawsze pozostaje do dyspozycji pracodawcy?
               W wyroku z 4 lipca 1978 r. (I PR 45/78) Sd Najwyszy potwierdzi, e w czasie podróy pracownik nie wiadczy pracy i nie pozostaje w dyspozycji pracodawcy – chyba, e wykonuje w jej trakcie prac.
               • 07.08.2013Otrzymane odsetki a zwolnienie z PIT
                Ustawodawca wyczy ze zwolnienia od podatku dochodowego od osb fizycznych odsetki za opnienie w spenieniu wiadczenia, poniewa te odsetki stanowi odszkodowanie dotyczce korzyci, ktre podatnik mgby osign, gdyby mu szkody nie wyrzdzono.
                • 17.07.2013Zmiana Kodeksu pracy – 12-miesiczny okres rozliczeniowy czasu pracy
                 Nowelizacja Kodeksu pracy wprowadza moliwo stosowania w kadym systemie czasu pracy (wic rwnie - co wane - w systemie rwnowanym) przeduonego do nawet 12 miesicy okresu rozliczeniowego czasu pracy. Nad nowymi przepisami koczy prace parlament.
                 • 05.07.2013Czas wolny za nadgodziny – zasady udzielania
                  Pracownik zoy wniosek o udzielenie czasu wolnego za prac w godzinach nadliczbowych wskazujc w nim dat wykorzystania tego wolnego przypadajc pod koniec przyszego miesica (to ju jednak kolejny okres rozliczeniowy czasu pracy). Do kiedy mona odda pracownikowi wolne za prac w godzinach nadliczbowych? Czy moe to nastpi w kolejnym okresie rozliczeniowym czasu pracy?
                  • 20.06.2013Krtszy czas pracy zaszkodzi niepenosprawnym?
                   W ubiegym tygodniu Trybuna Konstytucyjny orzek, e osoby niepenosprawne nie mog by traktowane tak samo, jak osoby sprawne, a uzalenienie skrcenia czasu pracy od lekarskiego zawiadczenia jest sprzeczne z ustaw zasadnicz. – Powrt do siedmiogodzinnego czasu pracy znacznie pogorszy sytuacj osb niepenosprawnych – przewiduj eksperci Konfederacji Lewiatan.
                   • 14.06.2013Czas pracy osb niepenosprawnych - przeomowy wyrok TK
                    Uzalenienie zastosowania skrconego czasu pracy wobec niepenosprawnych od uzyskania zawiadczenia lekarskiego jest niezgodne z ustaw zasadnicz – orzek wczoraj Trybuna Konstytucyjny. Rzd ma teraz 12 miesicy na nowelizacj ustawy o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb niepenosprawnych.
                    • 14.06.2013Skadki na FEP za pracownikw zatrudnionych w niepenym wymiarze czasu pracy
                     Skadka na Fundusz Emerytur Pomostowych powinna by opacana od wszelkich wynagrodze stanowicych podstaw wymiaru skadek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, przysugujcych za okres zatrudnienia w warunkach szczeglnych lub o szczeglnym charakterze, bez wzgldu wic na wymiar czasu pracy, czy te ustalone prawo do emerytury. Obowizek opacania skadki na Fundusz Emerytur Pomostowych nie dotyczy tych, skadnikw wynagrodze, ktre s nalene za okresy pracy, w ktrym praca w szczeglnych warunkach lub o szczeglnym charakterze nie bya wykonywana - wyjani ZUS.
                     • 11.06.2013Przepisy o urlopie i obowizkach informacyjnych pracodawcy s nieaktualne?
                      Interpelacja nr 16544 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie martwych przepisw zawartych w obowizujcej ustawie Kodeks pracy
                      • 10.06.2013Definicja pracownika w prawie ubezpiecze spoecznych
                       Interpelacja nr 16771 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie stosowania przez ZUS rozszerzajcej definicji pracownika na podstawie art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpiecze spoecznych oraz informacji, jakiej moe da pracodawca od pracownika w zwizku z przeprowadzon przez ZUS kontrol w przedsibiorstwie Uzdrowisko Busko-Zdrj SA w Busku-Zdroju
                       • 16.05.2013Autorskie koszty uzyskania przychodw podczas urlopu twrcy
                        Pytanie podatnika: Jakie s moliwoci zastosowania 50% kosztw uzyskania przychodw w sytuacji, kiedy pracownik przebywa na patnym urlopie naukowym i podczas tego urlopu nastpuje przejcie przez pracodawc utworu i wypata wynagrodzenia?
                        • 15.05.2013Skadki ZUS: Bezpatne przedszkole dla dzieci pracownikw
                         Warto cakowicie nieodpatnych wiadcze na rzecz pracownikw, finansowanych ze rodkw pochodzcych od organizacji midzynarodowych (przedszkole/obek ze rodkw z UE) nie zostaa wymieniona w katalogu przychodw, ktre nie stanowi podstawy wymiaru skadek na ubezpieczenia spoeczne. Przepisy prawa nie przewiduj, aby tego rodzaju, cakowicie nieodpatna korzy materialna, nawet, jeli bdzie wynika z regulaminu wynagradzania, moga korzysta ze zwolnienia z obowizku opacania tyche skadek i skadek na ubezpieczenie zdrowotne. Warunkiem obligatoryjnym, ktry nie jest speniony w rzeczonym przypadku, jest partycypowanie przez pracownika w kosztach uzyskania wiadczenia - wyjani ZUS.
                         • 07.05.2013Obowizki patnika a 50% koszty uzyskania przychodw dla twrcw
                          Pytanie podatnika: Czy Spka jako patnik podatku dochodowego od osb fizycznych postpuje prawidowo, e do wyliczenia prawidowej zaliczki na podatek dochodowy za pracownikw wykonujcych prace twrcze (w stosunku do ktrych stosuje 50% koszty uzyskania przychodw), po przekroczeniu limitu kosztw 42.764,00 z, stosuje koszty uzyskania przychodw w wysokoci „0”, nie zalenie czy pracownik zoy lub nie owiadczenie dotyczce rezygnacji z ich stosowania?
                          • 06.05.2013Kontrakt menederski a opodatkowanie VAT
                           Pytanie podatnika:  Czy usugi wiadczone przez Wnioskodawc na podstawie kontraktu menederskiego podlegaj opodatkowaniu podatkiem VAT?
                           • 04.04.201350% koszty uzyskania przychodw od premii pracownika
                            Z uzasadnienia: Spka jako patnik moe w odniesieniu do wypacanych premii pracownikom (twrcom) utworw oblicza i pobiera zaliczki na podatek dochodowy z uwzgldnieniem kosztw uzyskania przychodw w wysokoci okrelonej w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych, tj. w wysokoci 50%.
                            • 26.03.2013Dodatkowy urlop z tytuu opieki nad dzieckiem do lat 14
                             Interpelacja nr 13659 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie dni wolnych na opiek nad dziemi do 14. roku ycia
                             • 01.03.2013Parametry i wskaniki 2013: Pracownik
                              Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na rdo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczeglnoci:
                              • 21.02.2013Zasady naliczenia odpisu na ZFS w 2013 roku
                               Ustawa z 4 marca 1994 r. o zakadowym funduszu wiadcze socjalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 592, z pn. zm., dalej: ustawa o zfs) zawiera regulacje dotyczce tworzenia, naliczania i wykorzystania rodkw zakadowego fundusz wiadcze socjalnych. Zgodnie z art. 3 ust. 1 i 2 fundusz tworz:
                               • 14.02.2013Wystawienie faktury przy braku paragonu a konieczno ponownej zapaty VAT
                                Pytanie podatnika: Czy Spóka powinna wystawi faktur w sytuacji, gdy klient nie jest w stanie przedstawi oryginau paragonu, jeli Spóka moe zidentyfikowa dokonan transakcj zarejestrowan uprzednio przy uyciu kasy rejestrujcej za pomoc innych ni paragon dowodów? Jeli tak, to czy wystawienie tej faktury, w przypadku gdy transakcja zostaa zaewidencjonowana uprzednio przy uyciu kasy rejestrujcej i zostaa ujta na podstawie raportów fiskalnych w deklaracji VAT Spóki, powoduje konieczno ponownej zapaty podatku VAT od tej samej transakcji?
                                • 04.02.2013Rozliczenie roczne: 50% koszty uzyskania przychodw
                                 Pytanie podatnika: Praca Wnioskodawczyni polega na tworzeniu projektw, ktre s chronione prawem autorskim, a za wykonan prac wypacane jest wynagrodzenie autorskie, co daje podstaw do odliczenia kosztw uzyskania przychodu w wysokoci 50% uzyskanego wynagrodzenia. Jednake zakad pracy, ktry zatrudnia Wnioskodawczyni, odlicza koszty uzyskania przychodu w wysokoci 111,25 z miesicznie. Czy istnieje moliwo zastosowania w zeznaniu podatkowym 50% kosztw uzyskania przychodw z tytuu wynagrodzenia z praw autorskich?
                                 • 30.01.2013Podre subowe: Czas dojazdu i powrotu z delegacji a czas pracy
                                  Interpelacja nr 12162 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie zaliczania do czasu pracy czasu spdzonego w podry subowej
                                  • 14.01.2013Laptop i komrka dla menedera a przychd w PIT
                                   Z uzasadnienia: Skoro zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych , przychodem jest okrelone w kontrakcie wynagrodzenie za wykonywanie okrelonych czynnoci, jak rwnie wartoci otrzymanych wiadcze w naturze i innych nieodpatnych wiadcze, to wydatki uznane za elementy dodatkowego wynagrodzenia osoby zarzdzajcej spk (w rozpatrywanym przypadku koszty, jakie spka ponosi w zwizku z eksploatacj rodkw majtkowych udostpnionych zleceniobiorcom, tj. samochodw, komputerw i telefonw), stanowi przychody w rozumieniu art. 13 pkt 9 ustawy, a ich wielko wpywa na ksztat podstawy opodatkowania osoby zarzdzajcej spk. Wskazane wydatki odpowiadaj bowiem pracy menedera wykonywanej na podstawie zawartej umowy o zarzdzaniu przedsibiorstwem.
                                   • 10.01.2013Rozliczenie roczne: Ulga prorodzinna a dochody dziecka
                                    Z uzasadnienia: Ustawodawca w art. 6 ust 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych wprowadzajc zasady preferencyjnego opodatkowania dla osb samotnie wychowujcych dzieci penoletnie, uczce si, okreli czn wysoko dochodw podlegajcych opodatkowaniu wedug skali podatkowej oraz dochodw ze zbycia papierw wartociowych, ktrej osignicie przez dziecko nie powoduje utraty prawa do preferencyjnego rozliczenia przez osob samotnie je wychowujc. O ile dochd opodatkowany na zasadach okrelonych w art. 30b bdzie odpowiada dochodowi zdefiniowanemu w art. 9 ust 2 ustawy, to dla ustalenia dochodu podlegajcego opodatkowaniu na zasadach okrelonych w art. 27 konieczne jest wyliczenie podstawy opodatkowania zgodnie z art. 26 ustawy.
                                    • 04.01.2013Koszty uzyskania przychodw twrcw zatrudnionych na umow o prac
                                     Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawcy przysuguje prawo do zastosowania 50 % stawki kosztw dla przychodu uzyskanego tytuem wynagrodzenia za prac, bdc przejawem pracy twrczej o indywidualnym charakterze, w ramach umowy o dzieo oraz dla przychodu uzyskanego tytuem wynagrodzenia za prac?
                                     • 18.12.2012Opodatkowanie przychodw dziecka ze sprzeday szablonw stron internetowych
                                      Pytanie: Mj niepenoletni syn uzyskuje przychody ze sprzeday szablonw stron www w zagranicznym serwisie internetowym. Walut w serwisie jest dolar amerykaski, wic przychody s zalene od kursu walutowego. Konto w serwisie zostaje zasilone kwot z kadej sprzeday pomniejszon o prowizj w wysokoci od 50% do 30% (jest pobierana przez firm bdc wacicielem serwisu). W przypadku zlecenia wypaty rodkw, odbywa si ona za porednictwem przelewu midzynarodowego bezporednio na konto bankowe syna (kadego 15 dnia miesica kalendarzowego). W jaki sposb uzyskane przychody naley wykaza w zeznaniu rocznym?
                                      • 14.12.2012Prawa pracownicy w ciy
                                       Jestem w szstym miesicu ciy. Mj pracodawca czsto kae mi zostawa po godzinach, groc, e mnie zwolni, jeli odmwi. Od czasu do czasu mogabym zosta duej, ale ostatnio mj lekarz kieruje mnie na rne badania, przez co potrzebuj wolnych popoudni, eby zdy do szpitala. Czy pracodawca moe wywiera na mnie tak presj?
                                       • 29.11.201250-procentowe koszty przy chorobie i urlopie pracownika
                                        Pytanie podatnika: Czy spka powinna potrca 50% koszty uzyskania przychodu od czci wynagrodzenia wypacanej pracownikom za czas niezdolnoci do pracy z tytuu choroby oraz do wynagrodzenia za okres urlopu wypoczynkowego?
                                        • 26.11.2012Ubezpieczenie w podry subowej jako przychd pracownika
                                         Z uzasadnienia: Zakup przez pracodawc polisy stanowi bdzie przychd pracownika, ktry naley zaliczy do przychodu ze stosunku pracy. Pracownik zyskuje tu realn korzy (bez zaangaowania wasnego majtku), bowiem jako beneficjent ubezpieczenia zawartego przez pracodawc korzysta z ochrony ubezpieczeniowej, w tym jest uprawniony do podstawowego dobrodziejstwa zwizanego z przedmiotow polis tj. ewentualnego odszkodowania.
                                         • 22.11.2012Warunki zastosowania kosztw autorskich u pracownika
                                          Z uzasadnienia: Dla zastosowania kosztw uzyskania przychodu w wysokoci 50% przychodu - koniecznym jest, by w umowie o prac rozrniono wynagrodzenia na cz zwizan z wykonywaniem obowizkw pracowniczych i cz honoracyjn zwizan z korzystaniem z praw autorskich za eksploatacj dziea, nie jest natomiast wystarczajce rozrnienie - wyodrbnienie czasu pracy przeznaczonego na prac twrcz, bo z takiego rozrnienia nie wynika, czy utwr rzeczywicie powsta i czy w zwizku z jego eksploatacj wypacono honorarium, nie jest take dopuszczalne szacunkowe ustalanie iloci pracy "twrczej".
                                          • 26.10.2012Rozwizanie umowy o prac w trakcie okresu rozliczeniowego
                                           Pytanie: W naszym zakadzie pracy stosowany jest system rwnowanego czasu pracy w trzy miesicznym okresie rozliczeniowym (obecnie trwajcy okres rozliczeniowy rozpocz si z dniem 1 padziernika i zakoczy si z dniem 31 grudnia). Jeden z pracownikw wypowiedzia umow o prac, ktra rozwie si z dniem 30 listopada. Mam problem jak na zakoczenie stosunku pracy rozliczy temu pracownikowi czas pracy. Czy w przypadku niedopracowania obowizujcego wymiaru czasu pracy albo pracy w godzinach nadliczbowych przekraczajcych normy redniotygodniowe pracodawca powinien zapaci pracownikowi mimo, i dodatek za prac w godzinach nadliczbowych z tytuu przekroczenia norm dobowych, pracownik otrzymywa na bieco?
                                           • 12.10.2012Podwyszone koszty uzyskania przychodw twrcw i artystw
                                            Pytanie podatnika: Czy wykonujc zadania kierownika produkcji TV i bdc zatrudniona na tym stanowisku w latach 2006-2011, przysugiwao Wnioskodawczyni prawo stosowania zryczatowanej - 50% stawki kosztu uzyskania przychodu dla przychodw uzyskiwanych z tego tytuu?
                                            • 05.10.2012Bezrobocie wzroso do 12,5%. Czas na nowy pakiet antykryzysowy?
                                             Stopa bezrobocia rejestrowanego wzrosa z 12,4% w sierpniu do 12,5% we wrzeniu – podao dzi Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej. Zdaniem ekspertw, bezrobocie jeszcze w tym roku przekroczy poziom 13%. Organizacje pracodawcw apeluj do rzdu o wprowadzenie nowego pakietu antykryzysowego.
                                             • 26.09.2012Nieujawnione rda dochodw: Darowizna a stawka podatku
                                              Jeli np. w postpowaniu z nieujawnionych rde podatnik powoa si na otrzyman darowizn, a otrzymanie tej darowizny zostanie dowiedzione w tym postpowaniu, organy podatkowe maj obowizek opodatkowania takiej darowizny wedug stawki 20%, a nie opodatkowania wydatkw sfinansowanych tak darowizn wedug stawki 75%. Darowizny bowiem jako w ogle nie objte przepisami ustawy o PIT mog, bdc tym samym "wolne od opodatkowania" w podatku dochodowym od osb fizycznych, stanowi pokrycie dla poniesionych przez podatnika w roku podatkowym wydatkw - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                              • 14.09.2012Wynagrodzenie za korzystanie z wizerunku jako przychd z praw autorskich
                                               Z uzasadnienia: Osoba fizyczna nie posiada praw autorskich do swojego wasnego wygldu, wizerunku, a wynagrodzenie za korzystanie z wizerunku nie jest wynagrodzeniem za korzystanie z praw autorskich lub za rozporzdzanie nimi. Prawa autorskie dotycz utworu, a wic nie wizerunku danej osoby lecz jego przedstawienia w okrelonej formie bdcej utworem w rozumieniu tego prawa. Wizerunek danej osoby staje si utworem, bdcym przedmiotem prawa autorskiego, dopiero wwczas, gdy stanowi przejaw dziaalnoci twrczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezalenie od wartoci, przeznaczenia i sposobu wyraenia. Prawo do wizerunku, a wic wasnego wygldu, nie jest rwnie prawem pokrewnym w rozumieniu ustawy o prawie autorskim, skoro niewtpliwie nie stanowi artystycznego wykonania utworu lub dziea sztuki ludowej.
                                               • 13.09.2012Ubezpieczenie w zagranicznej podry jako przychd pracownika
                                                Z uzasadnienia: Zapata skadki na ubezpieczenie w zagranicznej podry subowej przez pracodawc za pracownika stanowi wymiern korzy dla tego ostatniego z tytuu zawarcia na jego rzecz umowy ubezpieczenia. W zamian za uiszczon przez pracodawc skadk pracownik uzyska ochron ubezpieczeniow. Zatem, moliwe jest rozpatrywanie uzyskanej przez pracownikw ochrony ubezpieczeniowej w kategoriach przychodu ze stosunku pracy w formie nieodpatnego wiadczenia otrzymywanego ju w momencie uiszczenia skadki i rozpoczcia ochrony ubezpieczeniowej, ktrego warto odpowiada wysokoci uiszczonej skadki ubezpieczeniowej.
                                                • 10.09.2012Zadaniowy system czasu pracy: kiedy i jak stosowa?
                                                 Zadaniowy system czasu pracy jest czsto nazywany „nienormowanym czasem pracy”. Moe si wydawa, e system ten jest najwygodniejsz form rozliczania pracownikw, poniewa - w odrnieniu od pozostaych systemw - nie rodzi obowizku ewidencji czasu pracy, a tym samym - wypaty wynagrodzenia za nadgodziny. Czy te opinie s prawdziwe? Przyjrzyjmy si dokadnie: na czym polega zadaniowy system pracy? W jakich przypadkach, i dla ktrych grup pracownikw mona go wdroy? Czy stosowanie tego systemu czasu pracy wie si z jakimi szczeglnymi obowizkami pracodawcy?