Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

normy czasu pracy

 • 15.10.2009Ewidencja czasu pracy kierowcw po zmianach
  Nowelizacja ustawy o czasie pracy kierowcw wprowadzia zmiany w zakresie prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowcw. Niestety, nowa konstrukcja przepisw miejscami nie jest zbyt przejrzysta. Art. 25 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowcw (Dz. U. Nr 92, poz. 879 z pn. zm.) wskazuje obecnie, e pracodawca prowadzi ewidencj czasu pracy kierowcw w formie:
  • 14.09.2009Orzecznictwo: Delegacje trzeba waciwie dokumentowa
   Z uzasadnienia: Odnonie do zaksigowanych w koszty uzyskania przychodw spornych wydatkw z tytuu podry subowych pracownikw spki organ wskaza, e wystawione w zwizku z nimi dokumenty ksigowe obrazuj fikcyjne operacje i s niezgodne ze stanem rzeczywistym. Nie pozwala to na zaliczenie tych wydatkw do kosztw uzyskania przychodw w myl art. 15 ust. 1, art. 16 ust. 1 pkt 30 lit. a) i ust. 5 p.d.o.p.
   • 18.08.2009Miejsce pracy pracownika firmy budowlanej
    Pytanie: Czy pracownicy firmy budowlanej, ktrzy maj wskazane jako miejsce pracy „Pozna i inne miejscowoci, w ktrych pracodawca bdzie realizowa inwestycje budowlane”, wyjedajc na budowy na terenie kraju, s w podry subowej?
    • 10.08.2009Wyjazdy subowe kierowcw i handlowcw
     Zgodnie z art. 77 (5) § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z pn. zm.) pracownikowi, ktry wykonuje na polecenie pracodawcy zadanie subowe poza miejscowoci, w ktrej znajduje si siedziba pracodawcy, lub poza staym miejscem pracy, przysuguj nalenoci na pokrycie kosztw zwizanych z podr subow.
     • 29.07.2009Faktyczne koszty dojazdu do pracy w rozliczeniu rocznym
      Pytanie podatnika: Czy na podstawie art. 22 ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych w rocznym rozliczeniu podatku mona odliczy koszty na dojazd do zakadu pracy w wysokoci faktycznie poniesionych wydatkw, udokumentowanych opisan poniej Kart Przejazdu wraz z zawiadczeniem?
      • 08.07.2009Nie mona zmienia indywidualnych stawek amortyzacji
       Pytanie podatnika: Czy Spka moe dokona obnienia indywidualnie ustalonej stawki amortyzacji od 1 stycznia 2010 r. na podstawie art. 16i ust. 5 w zwizku z art. 16j ustawy o pdop?
       • 09.06.2009Orzecznictwo: Nadgodziny w woln sobot
        Praca w sobot stanowic dzie wolny od pracy wynikajcy z piciodniowego tygodnia pracy, wiadczona w godzinach nadliczbowych, uprawnia do dodatku w wysokoci 50% wynagrodzenia.
        • 05.06.2009Orzecznictwo: Zadaniowy czas pracy a brak porozumienia z pracownikiem
         Wynikajce z art. 140 Kodeksu pracy wymaganie „porozumienia” z pracownikiem nie oznacza uzgodnienia, lecz konsultacj. Brak takiego porozumienia nie powoduje nieskutecznoci ustanowienia zadaniowego systemu czasu pracy, ale w razie sporu rodzi po stronie pracodawcy obowizek wykazania, e powierzone pracownikowi zadania byy moliwe do wykonania w granicach norm czasu pracy okrelonych w art. 129 k.p.
         • 03.06.2009KPP: Warunki uzyskania pomocy trudne do spenienia
          Zdaniem Konfederacji Pracodawcw Polskich normy wsparcia przewidziane w ustawie o agodzeniu skutkw kryzysu ekonomicznego dla pracownikw i przedsibiorcw, ktre nie s instrumentami pomocy finansowej ze rodkw publicznych, powinny by adresowane do wszystkich pracodawcw, a jedynym ograniczeniem powinien by dwuletni czas ich obowizywania.
          • 25.05.2009Zwolnienie z podatku dochodw uzyskanych z bezzwrotnej pomocy z UE
           Zagadnienie zwolnienia z podatku rodkw bezzwrotnej pomocy od duszego ju czasu stanowi obszar czstych sporw z organami podatkowymi. Rozbienoci w orzecznictwie powoduje regulacja art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, ost. zm. Dz. U. z 2009 r. Nr 69, poz. 587, dalej: pdf).
           • 05.05.2009Orzecznictwo: Wypowiedzenie umowy o prac przed nawizaniem stosunku pracy
            1. Przepis art. 26 Kodeksu pracy nie uzalenia powstania stosunku pracy od jej faktycznego rozpoczcia przez pracownika. 2. Moliwo wypowiedzenia umowy o prac nie jest uzaleniona od nawizania si midzy stronami stosunku pracy (rozpoczcia si okresu zatrudnienia). Okresem wypowiedzenia dokonanego przed nawizaniem si stosunku pracy jest okres przewidziany w art. 36 § 1 pkt 1 k.p., chyba e pracownik wczeniej pozostawa z tym samym pracodawc w stosunku pracy lub strony w umowie o prac przeduyy ustawowy okres wypowiedzenia tej umowy. 3. Przepis art. 49 k.p. w zakresie, w jakim stanowi o rozwizaniu umowy o prac z upywem wymaganego okresu wypowiedzenia, dotyczy wypowiedzenia dokonanego, zarwno przez pracodawc, jak i pracownika.
            • 30.03.2009Czas pracy i jego dostosowanie do potrzeb pracodawcy – zmiany rozkadu w trakcie podroy subowej
             W wielu firmach stosujcych tzw. podstawowy system czasu pracy wystpuj stae godziny i dni pracy. Niekiedy jest to uregulowane w przepisach wewntrzzakadowych w na tyle sztywny sposb, e pracodawca nie ma rzeczywistej moliwoci wprowadzenia okresowej zmiany godzin pracy pracownika. W odniesieniu do podry subowych moe to prowadzi bezporednio do wzrostu kosztw pracy.
             • 18.03.2009Orzecznictwo: Podr subowa musi mie charakter incydentalny
              Kierowca transportu midzynarodowego odbywajcy podre w ramach wykonywania umwionej pracy i na okrelonym w umowie obszarze jako miejsce wiadczenia pracy nie jest w podry subowej w rozumieniu art. 775 § 1 k.p.
              • 02.03.2009Miejsce pracy
               Prawidowe okrelenie miejsca pracy staje si istotne m.in. ze wzgldu na cisy zwizek tego pojcia z pojciem podry subowej. Zgodnie z art. 77 (5) k.p. podro subow jest bowiem wykonywanie na polecenie pracodawcy zadania subowego poza miejscowoci, w ktrej znajduje si stae miejsce pracy pracownika lub w ktrej znajduje si siedziba pracodawcy. Warto w tym zakresie zwrci uwag na wydan pod koniec 2008 r. uchwa SN.
               • 09.01.2009Pracownicze koszty uzyskania
                Pracownicy uzyskujcy dochody z tytuu stosunku subowego, stosunku pracy, spdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakadczej maj kwotowo okrelone normy kosztw uzyskania przychodw. Zasadniczo w informacjach, ktre pracownicy uzyskaj od swoich pracodawcw koszty te powinny zosta uwzgldnione przy obliczaniu zaliczek. Jednak dobrze jest sprawdzi, czy koszty zostay uwzgldnione w prawidowej wysokoci (i czy w prawidowej wysokoci pobrana zostaa zaliczka na podatek dochodowy). Gdyby okazao si, e w informacji PIT-11 wystpuj jakie niecisoci, mona bdzie w por zareagowa.
                • 08.01.2009Uelastycznienie rynku pracy lekarstwem na kryzys?
                 Konfederacja Pracodawcw Polskich wzywa do niezwocznego zmodyfikowania przepisw Kodeksu pracy, tak by moliwe byo stosowanie przez polskie firmy systemw elastycznego rozliczania czasu pracy.
                 • 29.12.2008Problem z dob pracownicz
                  Zapytanie nr 2356 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie problemu interpretacji tzw. doby pracowniczej
                  • 12.12.2008Normy czasu pracy
                   Pytanie: Stosowanie jakich norm czasu pracy przewiduj przepisy?
                   • 01.12.2008Orzecznictwo podatkowe: Koszty uzyskania przychodu twrcy
                    Uzyskanie przez twrc zatrudnionego na podstawie umowy o prac przychodu z tytuu korzystania lub rozporzdzania prawem autorskim uzasadnia obliczenie kosztw uzyskania przychodw na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 u.p.d.f. Jednake zastosowanie podwyszonej normy kosztw uzyskania przychodw do caego przychodu uzyskanego przez twrc ze stosunku pracy moliwe jest wtedy, gdy caa praca twrcy zwizana jest z wykonywaniem utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i cae jego wynagrodzenie zwizane jest z korzystaniem przez pracownika z praw autorskich. Poniewa taka sytuacja zdarza si rzadko a wykonywana przez pracownika praca czciowo tylko ma charakter wykonania utworu, a w pozostaej czci polega na wykonywaniu obowizkw pracowniczych, konieczne jest dokadne wyrnienie tej czci wynagrodzenia, ktra zwizana jest z dziaalnoci wytwrcz oraz pozostaej jego czci zwizanej z normalnym wykonywaniem obowizkw pracowniczych. Rozrnienie powysze musi wynika z umowy o prac.
                    • 28.11.2008MPiPS: Nie bdzie likwidacji urlopu na danie
                     Interpelacja nr 4842 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie zmian w ustawie Kodeks pracy
                     • 21.11.2008Delegowanie pracownikw za granic (1)
                      W dobie coraz mocniejszej integracji Polski z Uni Europejsk i znikaniem kolejnych barier w dostpie do rynkw zbytu i pracy wysyanie pracownikw za granic przez polskich pracodawcw staje si coraz powszechniejsze. Wysanie pracownika do pracy za granic powoduje powstanie wielu dodatkowych obowizkw po stronie pracodawcy. Naley mie na uwadze fakt, e oprcz przepisw polskich trzeba rwnie uwzgldnia przepisy wsplnotowe oraz przepisy umw o unikaniu podwjnego opodatkowania.
                      • 20.11.2008KPP chce uproszczenia przepisw o czasie pracy
                       Konfederacja Pracodawcw Polskich pozytywnie ocenia aktywno Pastwowej Inspekcji Pracy w zakresie adresowanych do pracodawcw dziaa prewencyjnych i szkole dotyczcych prawidowego rozliczania czasu pracy. Zdaniem przedsibiorcw mog si one jednak okaza niewystarczajce, jeeli nie zostan uproszczone przepisy. Obecne regulacje w tej dziedzinie s skomplikowane, co powoduje problemy w ich poprawnym stosowaniu — przekonuje KPP.
                       • 17.11.2008Autorskie koszty uzyskania przychodu w stosunku pracy
                        Pytania podatnika: 1) Czy w zwizku z opisanym stanem faktycznym Wnioskodawczyni bdzie moga w skadanym zeznaniu rocznym PIT-36/PIT-37 samodzielnie dokona podziau swojego wynagrodzenia na dwie czci: — wynagrodzenie za zwyke obowizki pracownicze, — wynagrodzenie za przeniesienie na Spk autorskich praw majtkowych do wykonanych przez Wnioskodawczyni utworw na podstawie otrzymanych od Spki zestawienia rocznego i informacji o proporcji czasu pracy i wysokoci przychodw? 2) Czy w zaznaniu rocznym Wnioskodawczyni bdzie moga zastosowa 50% koszty uzyskania przychodw w odniesieniu do czci wynagrodzenia za przeniesienie autorskich praw majtkowych sytuacji, gdy w informacji rocznej PIT-11 Spka wykazuje koszty uzyskania przychodw obliczone zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych?
                        • 03.11.2008Skadki pracownika prowadzcego jednoczenie dziaalno pozarolnicz
                         Pojcie „kwoty minimalnego wynagrodzenia” za prac stanowicej przychd z tytuu zatrudnienia w ramach stosunku pracy (art. 18 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 13 padziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze spoecznych, jednolity tekst: Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 ze zm.) nie jest – w przypadku zatrudnienia w niepenym wymiarze czasu pracy – rwnoznaczne z „wysokoci minimalnego wynagrodzenia” okrelon w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 10 padziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 ze zm.), wobec czego – pracownik zarabiajcy poniej „kwoty minimalnego wynagrodzenia” i jednoczenie prowadzcy dziaalno pozarolnicz – podlega ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z tytuu prowadzenia tej dziaalnoci.
                         • 31.10.2008Obowizek organizowania palarni przez pracodawcw
                          Interpelacja nr 4782 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie likwidacji bd ograniczenia obowizku organizowania palarni przez pracodawcw zatrudniajcych co najmniej 20 osb
                          • 17.10.2008Obowizkowe przerwy dla kierowcw
                           Szczeglne regulacje dotyczce dugoci pracy kierowcw zawieraj m. in. postanowienia obligujce do zapewnienia im dodatkowych przerw czy to w czasie prowadzenia pojazdu (bez wzgldu na podstaw prawn zatrudnienia), czy to w czasie pracy (tutaj z ograniczeniem si rzeczy do kierowcw bdcych pracownikami).
                           • 07.10.2008Skrcenie minimalnego czasu wypoczynku dobowego
                            Pytanie: Czy minimalny wypoczynek dobowy moe by w pewnych sytuacjach skrcony?
                            • 02.10.2008Ustalanie wymiaru czasu pracy w niezbyt typowych sytuacjach
                             Pytanie: W jaki sposb ustalamy wymiar czasu pracy niepenoetatowca, ktry jest zatrudniony na ¼ etatu i pracuje tylko dwa dni w tygodniu po 5 godzin (poniedziaki i rody) w miesicznych okresach rozliczeniowych? Jaki wpyw na wymiar czasu pracy tej osoby maj wita przypadajce w inne dni, ni jej dni pracy?
                             • 30.09.2008Wniosek pracownika o ustalenie indywidualnego rozkadu czasu pracy
                              Pytanie: Czy na wniosek pracownika o ustalenie indywidualnego rozkadu czasu pracy mona przeduy mu okres rozliczeniowy?
                              • 29.09.2008Samozatrudnienie – alternatywa w postaci wasnej firmy
                               Samozatrudnienie to jednoosobowa dziaalno gospodarcza. To obecnie bardzo popularna na rynku pracy sytuacja, w ktrej osoba fizyczna podejmuje dziaalno gospodarcz na wasny rachunek i na wasne ryzyko. Prowadzenie tego rodzaju dziaalnoci, przy zachowaniu wymogw ustawowych, pozwala uzyska okrelone oszczdnoci podatkowe (opodatkowanie na zasadach podatku liniowego czy moliwo rozliczania rzeczywicie poniesionych kosztw uzyskania przychodu).
                               • 09.09.2008Dodatkowe usugi wykonywane przez pracownika na rzecz pracodawcy
                                Pytanie: Wiem, e istniej pewne ograniczenia w zawieraniu zlece z wasnymi pracownikami. Czy mona jednak swobodnie podpisa z wasnym pracownikiem umow wykonywan na nasz rzecz w ramach prowadzonej przez t osob dziaalnoci gospodarczej?
                                • 30.07.200850 proc. koszty uzyskania przychodw ze stosunku pracy
                                 Pytane podatnika: Czy mona zastosowa do przychodu tytuem wynagrodzenia za prac nie majc przymiotu pracy twrczej – koszty uzyskania przychodu okrelone w art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych, za do przychodu wynikajcego z wynagrodzenia tytuem korzystania z praw autorskich do powstaych w wyniku tworzenia – w ramach stosunku pracy – programw komputerowych – koszty uzyskania przychodu okrelone w art. 22 ust. 9 pkt 3 ww. ustawy?