Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

odprawy

 • 10.12.2014NSA: Nie ma dokumentacji, nie ma obniżonej stawki VAT
  Z uzasadnienia: Ten, kto w postępowaniu (w tym także podatkowym) formułuje określone twierdzenie, musi je następnie dowieść pod rygorem, iż twierdzenie uznane zostanie za nieudowodnione, przez co nie wywoła ono pożądanych przez twierdzącego skutków. Zatem, podatnik chcąc skorzystać z obniżonej stawki, musi wykazać, że wykonał właśnie te czynności, które tej stawce, w drodze wyjątku, podlegają.
  • 20.10.2014Otrzymanie zaliczki z tytułu eksportu – skutki w VAT
   Pytanie podatnika: Czy podatnika ma prawo do zastosowania 0% stawki podatku w przypadku otrzymania zaliczek z tytułu eksportu towarów. Jaki jest sposób ich wykazywania w deklaracjach VAT-7?
   • 21.08.2014Eksport pośredni a stawka VAT
    Pytanie podatnika: Czy opisana powyżej sprzedaż na rzecz nabywcy stanowi eksport pośredni w rozumieniu art. 2 pkt 8 lit. b ustawy o VAT? Czy dokumentowanie wywozu towarów poza terytorium UE za pomocą komunikatów IE-599 pozwala na stosowanie na fakturach wystawianych przez Spółkę na rzecz nabywcy 0% stawki VAT?
    • 26.06.2014Nabycie używanego samochodu osobowego a VAT
     Pytanie podatnika: Czy Spółka prawidłowo uznała transakcję zakupu używanego samochodu osobowego w Szwajcarii z odprawą celną w Niemczech, za nabycie wewnątrzwspólnotowe, z rozpoznanym obowiązkiem podatkowym w dniu 15 lutego 2014 r.? Czy Spółka prawidłowo określiła podstawę opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu osobowego?
     • 23.06.2014Zmiany w Kodeksie pracy: Minimalna płaca godzinowa
      Interpelacja nr 25522 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wprowadzenia minimalnej płacy godzinowej
      • 29.05.2014Podatki 2014: Nowe zwolnienie z PIT
       Z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) zwolnione będą wszelkie odszkodowania i zadośćuczynienia kreowane przez układy zbiorowe pracy lub podobne akty – wynika z senackiego projektu nowelizacji ustawy o PIT. Projekt czeka obecnie na pierwsze czytanie sejmowe.
       • 29.05.2014Podatki 2014: Nowe zwolnienie z PIT
        Z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) zwolnione będą wszelkie odszkodowania i zadośćuczynienia kreowane przez układy zbiorowe pracy lub podobne akty – wynika z senackiego projektu nowelizacji ustawy o PIT. Projekt czeka obecnie na pierwsze czytanie sejmowe.
        • 24.04.2014Odprawa pieniężna przy likwidacji zakładu pracy
         Pracodawca ma poważne problemy finansowe, prawdopodobnie będzie likwidował zakład pracy. Czy w przypadku gdy sam rozwiążę umowę o pracę za wypowiedzeniem przysługuje mi prawo do odprawy pieniężnej?
         • 13.03.2014Wynagrodzenia. Księgowanie rozrachunków z tytułu wynagrodzeń
          Do ewidencjonowania rozrachunków z tytułu wynagrodzeń pracowniczych służy specjalne konto księgowe. Może to być konto 231 – Rozrachunki  z tytułu wynagrodzeń. Nazwa konta i zasady dokonywanych na nim zapisów powinny wynikać z przyjętych przez jednostkę zasad (polityki) rachunkowości i zakładowego planu kont.
          • 26.02.2014Parametry i wskaźniki 2014: Pracownik
           Za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności:
           • 24.02.2014Podatek od odszkodowania od pracodawcy
            Pytanie podatnika: Czy pracodawca wypłacając pracownikowi kwotę 7.600 zł tytułem odszkodowania, słusznie przyjął, że jest to kwota wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych, stosując przepis art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, i w konsekwencji składając deklarację podatkową PIT-8C?
            • 10.02.2014Odprawa pieniężna po przejściu pracownika do innego pracodawcy
             Czy w przypadku przejścia części zakładu pracy na innego pracodawcę na podstawie art. 231 Kodeksu pracy pracownikom tej części zakładu należy się odprawa pieniężna?
             • 05.02.2014Ochrona roszczeń pracowniczych zostanie rozszerzona
              Ochrona roszczeń pracowniczych zostanie poszerzona. Do katalogu postanowień, których wydanie przez sąd upadłościowy skutkuje niewypłacalnością pracodawcy, dodane zostanie postanowienie o wszczęciu wtórnego postępowania upadłościowego – wynika z senackiego projektu nowelizacji ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych.
              • 24.01.2014Parametry i wskaźniki 2014: Pracownik
               Za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności:
               • 17.01.2014Podatki 2014: Podstawa opodatkowania w VAT
                Od 1 stycznia br. zaczęło obowiązywać wiele zmian w przepisach podatkowych. Do najważniejszych z nich można tu zaliczyć przede wszystkim te w zakresie rozliczeń VAT. Zmiany dotyczą bowiem momentu powstania obowiązku podatkowego, podstawy opodatkowania, odliczenia podatku naliczonego, czy zasad fakturowania. Dzisiaj zajmiemy się podstawą opodatkowania.
                • 08.01.2014Okresy wliczane do stażu pracy
                 Interpelacja nr 21731 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie niezaliczania okresu prowadzenia działalności gospodarczej do naliczania wymiaru urlopu wypoczynkowego oraz stażu pracy
                 • 07.01.2014Podatki 2014: Powstawanie obowiązku podatkowego w VAT - Zasady szczególne
                  Od 1 stycznia 2014 r. zgodnie z zasadą ogólną obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Od tej zasady przewidziano jednak szereg wyjątków. Szczególne zasady ustalania momentu powstawania obowiązku podatkowego przewidziano m.in. w przypadku świadczenia niektórych usług zwolnionych od podatku VAT, świadczenia usług budowlanych, drukowania i dostawy książek, dostawy energii, czy w przypadku importu towarów.
                  • 16.12.2013Podatki 2014. Obowiązek podatkowy w VAT z tytułu importu towarów
                   Co do zasady obowiązek podatkowy w imporcie towarów powstaje z chwilą powstania długu celnego. A kiedy powstaje ten dług celny? Przyjrzyjmy się przepisom Wspólnotowego Kodeksu Celnego. Sprawdźmy również, co zmieni się od stycznia 2014 r.
                   • 10.12.2013Korekta VAT przy eksporcie towarów
                    Pytanie podatnika: Czy prawo do korekty podatku VAT należnego w deklaracji dla podatku VAT za okres w którym otrzymano potwierdzenie eksportu jest ograniczone czasowo?
                    • 09.12.2013Zwolnienie z PIT odprawy wypłaconej rodzinie zmarłego
                     Pytanie podatnika: Czy odprawę wynikającą z zakładowego układu zbiorowego pracy po śmierci pracownika należy utożsamiać z odprawą pośmiertną i skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też potraktować ją jako przychód z innych źródeł?
                     • 16.10.2013Skutki braku zgody zatrudnionego na wypowiedzenie zmieniające
                      Wręczenie pracownikowi wypowiedzenia zmieniającego nie zawsze skutkuje modyfikacją jego warunków zatrudnienia. W sytuacji, gdy podwładny nie zgodzi się na propozycje zmian, z którymi wyszedł pracodawca, w konsekwencji dochodzi do rozwiązania stosunku pracy.
                      • 23.09.2013Zwolnienia grupowe a okres wypowiedzenia
                       Czy w przypadku gdy pracownik, który otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę w ramach tzw. "zwolnień grupowych", zwróci się na piśmie do pracodawcy o skrócenie okresu wypowiedzenia z 3 do 2 miesięcy, w dalszym ciągu będzie miał prawo do odprawy?
                       • 16.09.2013Zgłoszenia celne - wkrótce korzystne dla firm zmiany
                        Pod koniec września wejdzie w życie nowela rozporządzenia resortu finansów ws. zgłoszeń celnych. Zmiany będą korzystne dla przedsiębiorców – część obowiązków związanych ze zgłoszeniami, stosowanymi przy wywozie i przywozie towarów, zostanie zlikwidowana.
                        • 06.09.2013WNT: Numer identyfikacyjny w informacji podsumowującej VAT-UE
                         Pytanie podatnika: Wnioskodawca importuje banany głównie z Ekwadoru, które są sprowadzane na teren UE. Zgłaszającymi towar do odprawy celnej są przedstawiciele podatkowi Zainteresowanego, którzy podają dla transakcji swój numer unijny poprzedzony właściwym kodem. Transakcja będąca przedmiotem sprawy spełnia definicję wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy. Czy Wnioskodawca jest uprawniony do wykazania w informacji podsumowującej w pozycji kontrahenta dokonującego dostawy swój numer identyfikacyjny?
                         • 28.08.2013Odprawa dla pracownika. Wypowiedzenie umowy na urlopie wychowawczym
                          Od 2 lat przebywam na urlopie wychowawczym. Niedawno otrzymałam wypowiedzenie umowy o pracę z powodu likwidacji zakładu pracy. Czy należy mi się odprawa pieniężna?
                          • 26.08.2013Odprawa pieniężna i nagroda jubileuszowa a PIT pracownika
                           Pytanie podatnika: Czy od zasądzonej wyrokiem odprawy emerytalnej (rentowej) i nagrody jubileuszowej od pracodawcy należy zapłacić podatek dochodowy?
                           • 09.08.2013Odprawa pieniężna dla pracownika a składki na ubezpieczenie społeczne
                            Wyłączenie z podstawy wymiaru składek przychodów uzyskanych przez pracownika z tytułu odpraw znajduje zastosowanie zarówno w odniesieniu do tych odpraw mających swe źródło w ustawach szczególnych, jak również tych wynikających z dobrowolnych porozumień zawartych między pracodawcą a pracownikiem.
                            • 31.07.2013Składki ZUS: Odprawa przy rozwiązaniu umowy za porozumieniem stron
                             Fakt, iż wypłata odprawy pieniężnej następuje na podstawie dobrowolnego porozumienia między pracodawcą a pracownikiem i przyczyną rozwiązania stosunku pracy jest porozumienie stron nie wyklucza zastosowania wyłączenia przewidzianego w § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wyjaśnił ZUS.
                             • 20.06.2013Zgłoszenia celne - korzystne zmiany dla firm
                              Część obowiązków związanych ze zgłoszeniami celnymi – stosowanymi przy wywozie i przywozie towarów – zostanie zniesiona. Korzystne dla przedsiębiorców zmiany przewiduje opublikowany w tym tygodniu przez resort finansów projekt nowelizacji rozporządzenia ws. wymogów, jakie spełniać muszą zgłoszenia celne.
                              • 24.05.2013Dodatkowe świadczenia emerytalne od pracodawcy
                               Spółka zdecydowała się na wypłatę dodatkowych odpraw emerytalnych swoim pracownikom. Jak opodatkowane powinny być takie dodatkowe odprawy oraz czy są wyłączone z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne?
                               • 16.05.2013Składki ZUS: Dodatkowe odprawy dla zwalnianych pracowników
                                Nie ma żadnych ograniczeń kwotowych przy wypłacie odpraw dla zwalnianych pracowników, od których przysługuje zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne – wyjaśnił ZUS.
                                • 14.05.2013Składki ZUS: Odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia
                                 Wyłączeniu z podstawy wymiaru składek podlegają zarówno świadczenia przysługujące na podstawie przepisów prawa pracy, jak i inne odprawy, odszkodowania, rekompensaty wypłacone pracownikowi z tego tytułu, ustalone drogą dobrowolnych porozumień pomiędzy pracodawcą a organizacjami związkowymi, te które wynikają z układów zbiorowych pracy oraz ustalone na podstawie umowy z konkretnym pracownikiem. Koniecznym warunkiem wyłączenia takiego świadczenia z podstawy wymiaru składek jest bezpośredni związek pomiędzy wypłatą świadczenia, a rozwiązaniem stosunku pracy, natomiast bez znaczenia pozostaje jego wysokość - wyjaśnił Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
                                 • 02.05.2013Miejsce świadczenia usług spedycji na rzecz kontrahenta spoza UE
                                  Pytanie podatnika: Czy niniejsza usługa „transportu” wykonywana na rzecz eksportera z siedzibą w Chinach nie podlega opodatkowaniu w Polsce i czy powinna być udokumentowana wystawioną przez Agencję celną fakturą VAT?
                                  • 02.04.2013Podatki 2013: Zmiany w VAT od 1 kwietnia 2013 r.
                                   Od 1 kwietnia 2013 r. wchodzą w życie zmiany zarówno przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, jak i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. Zmiany te wynikają przede wszystkim z:
                                   • 01.03.2013Parametry i wskaźniki 2013: Pracownik
                                    Za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności:
                                    • 21.02.2013Ulga prorodzinna: Świadczenia po zmarłym rodzicu a limit dochodów pełnoletniego dziecka
                                     Pytanie: Mam dwie córki uczące się. Jedna pełnoletnia nie przekroczyła 25 roku życia, studiuje na studiach dziennych, nigdy nie pracowała i nie osiągnęła dochodu. W listopadzie zmarł mój mąż, a zakład pracy męża wypłacił należną listopadową pensję córkom. W tej sytuacji córka pełnoletnia osiągnęła dochód przekraczający 3.091 zł, pomimo, że nie pracowała. Czy należy się ulga z tytułu wychowania dziecka pełnoletniego, uczącego się, które otrzymało ww. jednorazowy dochód z pracy po zmarłym ojcu?
                                     • 29.01.2013Prawo do odprawy pieniężnej
                                      Pracodawca likwiduje firmę. Czy pracownikowi posiadającemu umowę o pracę zawartą na czas określony przysługuje odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy?
                                      • 18.01.2013VAT: Uznanie transakcji za eksport towarów
                                       Pytanie podatnika: Czy przy eksporcie pośrednim na warunkach Ex-Works, kraj odprawy celnej ma znaczenie dla wykazania tej transakcji dla potrzeb VAT, czy można uznać taką dostawę za eksport?
                                       • 18.01.2013Poradnik konsumenta: Podróż pociągiem
                                        Podróżnemu, niezależnie od celu podróży, jak i wynikającego z tego statusu pasażera (tj. czy jest on konsumentem, czy też przedsiębiorcą odbywającym podróż służbową) przysługuje szereg uprawnień, zarówno przed rozpoczęciem podróży, w jej trakcie, jak i po jej zakończeniu. Uprawnieniom pasażerów odpowiadają stosowne obowiązki przewoźników, które w sposób syntetyczny zostały przedstawione poniżej.
                                        • 28.12.2012Powstaną wojewódzkie centra usług wspólnych. Część urzędników straci pracę
                                         W II połowie 2013 r. utworzone zostaną wojewódzkie centra usług wspólnych – wynika z rządowych założeń do projektu ustawy w tej sprawie. Przejmą one zadania związane z obsługą większości wojewódzkich inspektoratów. W efekcie zlikwidowanych zostanie 1378 etatów (tzw. pracownicy obsługowi). Oszczędności mają wynieść 31 mln zł w skali roku.
                                         • 29.10.2012Poradnik podróżnego: Podróż z dzieckiem samolotem
                                          W przypadku, gdy wybieramy się w podróż lotniczą z dzieckiem bardzo ważne jest wyrobienie z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym dokumentu potwierdzającego tożsamość naszego dziecka.
                                          • 23.10.2012Podatki 2013: Zmiana momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT
                                           Projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, który wpłynął do sejmu 16 października br., ma na celu m.in. uprościć i wyeliminować część przepisów dotyczących różnorodnych momentów powstania obowiązku podatkowego. I tak, zgodnie z planowanymi zmianami, od 1 lipca 2013 r. będzie obowiązywać generalna zasada, że obowiązek podatkowy powstawać będzie z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi (zamiast zaproponowanego w projekcie przesłanym do konsultacji terminu określonego na ostatni dzień miesiąca, w którym dokonano tych czynności). Zgodnie z tą regulacją podatek stanie się wymagalny w miesiącu dokonania dostawy towaru lub wykonania usługi i co do zasady zostanie rozliczony za ten okres rozliczeniowy.
                                           • 22.10.2012MF zachęca do korzystania z Tax Free
                                            Podróżni i sprzedawcy mają możliwość skrócenia czasu odprawy na granicy dzięki wcześniejszej rejestracji dokumentów Tax Free w systemie „Zwrot VAT dla podróżnych” – przypomina Ministerstwo Finansów.
                                            • 12.10.2012Odprawa dla zwalnianych pracowników przy likwidacji firmy
                                             Pracodawca likwiduje firmę. Czy pracownikowi posiadającemu umowę o pracę zawartą na czas określony przysługuje odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy?
                                             • 10.10.2012Poradnik podróżnego: Pasażerowie niepełnosprawni w samolocie
                                              Jeżeli są Państwo osobami niepełnosprawnymi lub osobami o ograniczonej sprawności ruchowej i wybierają się Państwo w podróż lotniczą, proszę pamiętać, że mają Państwo prawo do pomocy podczas podróży lotniczej do i z Unii Europejskiej. Nie tylko osoby trwale niepełnosprawne mogą skorzystać z tego prawa. Każdy, kto cierpi z powodu ograniczenia zdolności poruszania się, na przykład z powodu wieku, urazu czy upośledzenia, może uzyskać taką pomoc.
                                              • 03.10.2012Termin odliczenia VAT poprzez korektę deklaracji
                                               Z uzasadnienia: Prawo do odliczenia podatku naliczonego, nierozliczonego w terminach wynikających z art. 86 ust. 10 i ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług, może być rozliczone poprzez korektę deklaracji za okres, w którym powstało prawo do odliczenia, tj. za miesiąc otrzymania faktury. Prawo do odliczenia kształtuje się w danym okresie rozliczeniowym, zaś zdarzeniem uprawniającym do odliczenia jest otrzymanie faktury, późniejsze odliczenie jest konsekwencją nabytego prawa. Zatem, prawo do odliczenia podatku wystąpi wyłącznie w miesiącu otrzymania faktury, co ogranicza okres korekty tylko do tego miesiąca i wyklucza odliczenie podatku poprzez korektę innych okresów rozliczeniowych.
                                               • 07.09.2012Usługi spedycji międzynarodowej a stawka VAT. Opodatkowanie transportu
                                                Pytanie podatnika: Czy wykonywane przez Wnioskodawcę usługi spedycji międzynarodowej, jako usługi transportu międzynarodowego, są opodatkowane według preferencyjnej stawki podatkowej wynoszącej 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 23 ustawy VAT?
                                                • 04.09.2012Eksport a VAT – obowiązek podatkowy, fakturowanie, zaliczki
                                                 Pytanie podatnika: Czy Spółka dokona eksportu towarów na rzecz podmiotu z Finlandii (Nabywca) do Odbiorcy w Korei Południowej? Czy powstanie obowiązek podatkowy z tytułu otrzymanych kolejnych zaliczek? Kiedy wystawić fakturę? Czy można wystawić fakturę zbiorczą?
                                                 • 24.08.2012Likwidacja firmy a obowiązek wypłaty odprawy pieniężnej
                                                  Pracodawca likwiduje firmę. Czy pracownikowi posiadającemu umowę o pracę zawartą na czas określony przysługuje odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy?
                                                  • 20.08.2012Rozliczenie VAT eksportu z odprawą w innym kraju UE
                                                   Przedsiębiorcy, wysyłając swoje towary poza terytorium UE, muszą dokonać formalności związanych z odprawą celną. Odprawa ta nie zawsze odbywa się w polskim urzędzie celnym, formalnie może mieć miejsce w dowolnym urzędzie celnym na terenie Wspólnoty. Wynika to z Rozporządzenia Rady EWG, ustanawiającej Wspólnotowy Kodeks Celny – na terenie całej Unii, obowiązują te same przepisy w tym zakresie.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] następna strona »