Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

12.01.2016

Premia dla pracownika a koszty pracodawcy

Premie wypłacane pracownikom niewątpliwie związane są z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz osiąganymi przychodami. Mogą być zatem kosztem uzyskania przychodu firmy. Zobaczmy jednak, w którym momencie należy je rozliczyć. Czy ważny będzie moment wypłaty premii, czy może okres, za który jest ona należna?

Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 31 grudnia 2015 r., nr IBPB-1-2/4510-681/15/MW.

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o jej wydanie wynikało, że spółka planuje wypłacać swoim pracownikom premie roczne. Decyzja o ich wypłacie za dany rok finansowy podejmowana będzie przez zarząd i uzależniona jest od wyniku finansowego osiągniętego przez spółkę. Premie mają być wypłacane w kolejnym roku finansowym, na podstawie sprawozdania rocznego za rok poprzedni. Spółka nie określa jednak terminu, w którym premia zostanie wypłacona. Co więcej, w roku finansowym, za który są wypłacane premie, nie jest w ogóle wiadome, czy premie zostaną pracownikom wypłacone.

Wynagrodzenie i premia jako koszt uzyskania przychodów

Zgodnie z ogólną definicją zawartą w art. 15 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm., dalej: ustawa o CIT) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Jak wyjaśniono we wskazanej wyżej interpretacji, kosztami podatkowymi mogą być również „koszty pracownicze”, gdyż wydatki ponoszone na rzecz pracowników co do zasady stanowią dla pracodawcy koszty uzyskania przychodów, jeśli tylko spełniają ogólne przesłanki określone w art. 15 ust. 1 ustawy o CIT. Koszty te obejmują przede wszystkim wynagrodzenia zasadnicze, różnego rodzaju premie i diety oraz wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników, a także odprawy i rekompensaty za wcześniejsze rozwiązanie stosunku pracy jako inne należności wynikające ze stosunku pracy.

Zdaniem organu podatkowego premie planowane do wypłaty pracownikom niewątpliwie związane są z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz osiąganymi przychodami. Ponadto nie zostały wymienione w katalogu wydatków nieuznawanych za koszt uzyskania przychodu, określonym w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT. Wypłacane są w celu zmotywowania pracowników, wydatki te powinny zostać zatem zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Moment zaliczenia do kosztów

W myśl art. 15 ust. 4g ustawy o CIT należności z tytułów wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony.

Jak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej, w przypadku uchybienia temu terminowi do należności tych stosuje się art. 16 ust. 1 pkt 57 ustawy o CIT. Oznacza to, że pracodawcy, którzy terminowo wypłacają należności z tytułu wynagrodzenia za pracę, mogą je zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów już w miesiącu, za który są należne (czyli na zasadzie memoriałowej). Dopiero w razie niedotrzymania terminu wypłaty tych należności regulacja podatkowa odsyła do art. 16 ust. 1 pkt 57 ustawy o CIT, zgodnie z którym nie uważa się za koszty uzyskania przychodów niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności pracowniczych, świadczeń pieniężnych z tytułu odbywania praktyk absolwenckich, a także zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakład pracy.

Rozliczenie premii i nagród

Zdaniem organu podatkowego, aby móc określić moment zaliczenia wydatków z tytułu premii i nagród do kosztów uzyskania przychodów, należy przede wszystkim ustalić moment, za który stały się one należne. Ustawodawca pozostawił przy tym zwrot „(...) za który są należne”, zawarty w art. 15 ust. 4g ustawy o CIT, niedookreślonym. Stąd konieczna jest analiza jego znaczenia na bazie wykładni literalnej. Słownikowe znaczenie pojęcia „należny” oznacza „przysługujący, należący się komuś lub czemuś”.

Organ podatkowy podkreślił, że z uwagi na brak definicji „należnego wynagrodzenia” w ustawie podatkowej – w oparciu o wykładnię literalną za uzasadnione wydaje się zatem przyjęcie, że o „należnym” wynagrodzeniu można mówić wówczas, gdy należności te zostały ustalone (przesądzone) lub są niesporne.

Trzy różne sposoby rozliczenia

Dyrektor Izby Skarbowej stwierdził, że w zależności od sytuacji zastosowanie mogą znaleźć trzy różne reguły traktowania świadczeń pracowniczych dla potrzeb rozliczeń podatku dochodowego:

  1. w przypadku, gdy wypłata świadczeń ze stosunku pracy następuje w terminie, ich zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów pracodawcy następuje w okresie, za który wypłacane świadczenia są „należne”;
  2. w sytuacji gdy pracodawca uchybi terminowi wypłaty świadczeń, wypłacone świadczenie powinno być zaliczone do kosztów podatkowych według metody kasowej, tj. w okresie dokonania wypłaty;
  3. świadczenie, które nie zostało wypłacone, w ogóle nie stanowi kosztu uzyskania przychodów.

Odnosząc się do stanu faktycznego, organ podatkowy zauważył dodatkowo, że wypłata pracownikom premii rocznej będzie uzależniona od osiągniętego wyniku finansowego oraz od decyzji zarządu spółki. Zatem w roku poprzedzającym wypłatę nie powstanie żadne zobowiązanie spółki do jej wypłaty. Premia będzie miała charakter uznaniowy. Decyzja o przyznaniu premii podejmowana będzie przez zarząd spółki w następnym roku finansowym, a więc wydatek związany z wypłatą premii powinien zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów w momencie jej wypłaty. Dokumenty firmy nie wskazują terminu jej wypłaty, toteż nie jest możliwe ustalenie, czy wypłata ta była dokonana w terminie, czy też nie.

Krzysztof Koślicki

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz