Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

odprawy

 • 25.01.2017Płatność za pośrednictwem systemu PAYPAL a eksport towarów w VAT
  Pytanie podatnika: Czy ww. sprzedaż powinna być ewidencjonowana przy zastosowaniu kasy rejestrującej w sytuacji gdy klienci kupujący w sklepie internetowym płacą przez system PAYPAL, każda wpłata jest połączona z konkretnym zamówieniem i każda wpłata zawiera szczegółowe dane kupującego (imię nazwisko, adres)? Dla każdej wysyłki jest wystawiana imienna faktura sprzedażowa. Czy ww. sprzedaż może zostać uznana za sprzedaż eksportową w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług z zastosowaniem stawki 0%?
  • 11.01.2017Przedstawicielstwo celne a pełnomocnictwo
   Najważniejszą podstawę prawną dla instytucji przedstawicielstwa celnego stanowi art. 18 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2015 z 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz.Urz. UE L 296/1). Każdy podmiot ma prawo do działania przez przedstawiciela reprezentującego jego interesy przed organami celnymi w celu dokonywania wszelkich czynności prawem przepisanych związanych z formalnościami celnymi.
   • 04.01.2017Działalność gospodarcza, czyli "czarna dziura" w życiorysie pracownika
    Interpelacja nr 8341 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie stażu pracy przedsiębiorców
    • 22.12.2016NSA. Program dobrowolnych odejść z PIT
     Skoro przepisy układów zbiorowych pracy i porozumień kończących spory zbiorowe stanowią przepisy prawa pracy w rozumieniu art. 9 § 1 Kodeksu pracy, a odprawa została wypłacona na podstawie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy z uwagi na szczególne zasady rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (związana była ze zwolnieniami grupowymi), to nie podlega ona zwolnieniu od podatku dochodowego z uwagi na wyłączenie zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
     • 19.12.2016Kto musi zapłacić 70 proc. PIT?
      Pytanie podatnika: Czy zgodnie z przepisem art. 30 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dla Spółki będącej Wnioskodawcą, w której Skarb Państwa pośrednio posiada większość głosów na Walnym Zgromadzeniu, prawidłowe jest zastosowanie stawki podatkowej w wysokości 70%?
      • 12.12.2016Wyższe wynagrodzenie pracownika a koszty pracodawcy
       Pytanie podatnika: Czy wynagrodzenia wypłacone kierowcom według podwyższonych stawek wprowadzonych na podstawie indywidualnych porozumień zawartych między pracodawcą, a poszczególnymi pracownikami są kosztem uzyskania przychodu na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
       • 21.11.2016Uprawnienia pracowników przejmowanych firm do weryfikacji?
        Interpelacja nr 6510 w sprawie uprawnień pracowników przejmowanych firm
        • 09.11.2016Podatki dochodowe. Premia wypłacona pracownikowi a koszty pracodawcy
         Powoli zbliża się koniec roku. Niektórzy pracodawcy wypłacają w tym okresie swoim pracownikom premie. Są one niewątpliwie związane są z prowadzoną działalnością gospodarczą. Mogą być zatem kosztem uzyskania przychodu pracodawcy. Ważne tylko, by zostały zaliczone do kosztów w odpowiednim okresie. 
         • 07.11.2016Podatki dochodowe. Premia wypłacona pracownikowi a koszty pracodawcy
          Powoli zbliża się koniec roku. Niektórzy pracodawcy wypłacają w tym okresie swoim pracownikom premie. Są one niewątpliwie związane są z prowadzoną działalnością gospodarczą. Mogą być zatem kosztem uzyskania przychodu pracodawcy. Ważne tylko, by zostały zaliczone do kosztów w odpowiednim okresie. 
          • 31.10.2016Eksport towarów i jego opodatkowanie w ramach transakcji łańcuchowej
           Pytanie podatnika: Czy spółka prawidłowo postępuje w przedstawionym wyżej stanie faktycznym stosując stawkę przewidzianą dla eksportu towarów wynoszącą 0% na fakturze dla kontrahenta z Wielkiej Brytanii? Czy spółka prawidłowo postępuje stosując stawkę przewidzianą dla eksportu towarów tj. 0% do kosztów towarzyszących dostawie towarów m.in. Koszty odprawy celnej, koszty wysyłki, ubezpieczenia przesyłki, pakowania na fakturze? Czy spółka prawidłowo postępuje prezentując w osobnej pozycji na fakturze VAT pozostałe koszty towarzyszące eksportowi towarów?
           • 12.07.2016Z dużej chmury mały deszcz?
            Od początku roku obowiązuje 70-procentowa stawka PIT, której podlegają odszkodowania i odprawy dla odchodzących z pracy w firmach z udziałem państwa. Okazuje się jednak, że również i ten przepis można obejść i podatku nie zapłacić. Chyba nie o to chodziło ustawodawcy.
            • 11.07.2016Z dużej chmury mały deszcz?
             Od początku roku obowiązuje 70-procentowa stawka PIT, której podlegają odszkodowania i odprawy dla odchodzących z pracy w firmach z udziałem państwa. Okazuje się jednak, że również i ten przepis można obejść i podatku nie zapłacić. Chyba nie o to chodziło ustawodawcy.
             • 06.07.2016Dobrowolne odejście z pracy z PIT - interpretacja ogólna MF
              Świadczenia pieniężne otrzymane przez osoby, które z własnej inicjatywy przystąpiły do programu dobrowolnych odejść nie korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - wyjaśnił Minister Finansów.
              • 30.06.2016Odpowiedzialność solidarna w VAT będzie zmieniona?
               Interpelacja nr 3891 w sprawie wprowadzenia solidarnej odpowiedzialności za podatek VAT importera przez agentów celnych i spedytorów.
               • 17.06.2016Skutki w PIT postawienia do dyspozycji świadczeń po zmarłym pracowniku
                Pytanie podatnika: Zmarła pracownica Wnioskodawcy. Do rozliczenia z tytułu stosunku pracy po śmierci pracownicy pozostał zasiłek chorobowy i ekwiwalent za niewykorzystany urlop, a nadto odprawa pośmiertna. Czy wobec braku danych identyfikacyjnych i kontaktowych osoby uprawnionej do odbioru ww. świadczeń prawidłowym było wyodrębnienie tychże należności z majątku spółki i postawienie ich do dyspozycji uprawnionego? Czy należy od ww. świadczeń obliczyć, pobrać i wpłacić zaliczki na PIT? Jak przy braku danych identyfikacyjnych i kontaktowych podatnika wypełnić PIT-11? Czy należności te można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
                • 08.06.2016Podatki 2016: Kontrowersje wokół Prawa celnego i VAT
                 Nowe regulacje związane z wdrażaniem tzw. Unijnego Kodeksu Celnego (UKC) zakładają m.in. wprowadzenie kontrowersyjnej zasady solidarnej odpowiedzialności za rozliczenie podatku od towarów i usług (VAT) w deklaracji podatkowej również w przedstawicielstwie bezpośrednim – wskazują eksperci podatkowi Konfederacji Lewiatan. Organizacja apeluje o wycofanie się z tej propozycji.
                 • 02.06.2016Podstawa wymiaru i finansowanie składek na ubezpieczenie społeczne osób wykonujących umowy cywilnoprawne
                  1. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne  Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zleceniobiorców, stanowi przychód – w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych – osiągany z tytułu wykonywania umowy zlecenia, jeżeli w umowie tej określono odpłatność za jej wykonywanie kwotowo, albo w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej, albo prowizyjnie. Jeżeli odpłatność za wykonanie umowy została ustalona w innej formie, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak od kwoty minimalnego wynagrodzenia.
                  • 01.06.2016Podstawa wymiaru i finansowanie składek na ubezpieczenie społeczne osób wykonujących umowy cywilnoprawne
                   1. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne  Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zleceniobiorców, stanowi przychód – w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych – osiągany z tytułu wykonywania umowy zlecenia, jeżeli w umowie tej określono odpłatność za jej wykonywanie kwotowo, albo w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej, albo prowizyjnie. Jeżeli odpłatność za wykonanie umowy została ustalona w innej formie, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak od kwoty minimalnego wynagrodzenia.
                   • 12.05.2016Kupno samochodu a podatek akcyzowy
                    Zgodnie z postanowieniami ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 752, z późn. zm., dalej: u.p.a.) opodatkowaniu podatkiem akcyzowym podlegają:  wyroby akcyzowe, samochody osobowe.  Wyrobami akcyzowymi są wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy. Nie ma wśród nich samochodów ciężarowych.
                    • 11.05.2016Kupno samochodu a podatek akcyzowy
                     Zgodnie z postanowieniami ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 752, z późn. zm., dalej: u.p.a.) opodatkowaniu podatkiem akcyzowym podlegają:  wyroby akcyzowe, samochody osobowe.  Wyrobami akcyzowymi są wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy. Nie ma wśród nich samochodów ciężarowych.
                     • 06.05.2016Jak ewidencjonować rozrachunki z tytułu wynagrodzeń?
                      Do ewidencjonowania rozrachunków z tytułu wynagrodzeń pracowniczych służy specjalne konto księgowe. Może ono zostać nazwane np. 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń.
                      • 05.05.2016Jak ewidencjonować rozrachunki z tytułu wynagrodzeń?
                       Do ewidencjonowania rozrachunków z tytułu wynagrodzeń pracowniczych służy specjalne konto księgowe. Może ono zostać nazwane np. 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń.
                       • 25.04.2016Skutki w PIT rekompensaty z tytułu rozwiązania umowy o pracę
                        Pytanie podatnika: Czy wypłacona rekompensata z tytułu rozwiązania umowy o pracę na podstawie Regulaminu Programu Dobrowolnych Odejść dla pracowników Spółki jest zwolniona z podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. l pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                        • 08.04.2016Dodatek za pracę w nocy w wynagrodzeniu minimalnym
                         Zapytanie nr 272 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie dodatku do wynagrodzenia za pracę w godzinach nocnych
                         • 24.03.2016Nowe przepisy celne uszczelnią system podatkowy
                          Już w maju wejdzie w życie tzw. Unijny Kodeks Celny (UKC). Nowe regulacje mają ujednolicić, przyspieszyć i uprościć procedury. Wprowadzony zostanie m.in. elektroniczny obieg dokumentów. Jednym z głównych celów wdrożenia UKC jest uszczelnienie systemów podatkowych w poszczególnych krajach członkowskich Unii Europejskiej.
                          • 26.02.2016Minimalne wynagrodzenie nie obejmuje wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach
                           Interpelacja nr 707 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie prawa pracy
                           • 12.01.2016Premia dla pracownika a koszty pracodawcy
                            Premie wypłacane pracownikom niewątpliwie związane są z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz osiąganymi przychodami. Mogą być zatem kosztem uzyskania przychodu firmy. Zobaczmy jednak, w którym momencie należy je rozliczyć. Czy ważny będzie moment wypłaty premii, czy może okres, za który jest ona należna?
                            • 11.01.2016Premia dla pracownika a koszty pracodawcy
                             Premie wypłacane pracownikom niewątpliwie związane są z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz osiąganymi przychodami. Mogą być zatem kosztem uzyskania przychodu firmy. Zobaczmy jednak, w którym momencie należy je rozliczyć. Czy ważny będzie moment wypłaty premii, czy może okres, za który jest ona należna?
                             • 04.01.2016Co nagle, to po diable?
                              Uchwalony niedawno przepis nie wszedł jeszcze w życie, a już mamy jego nowelizację. Szkoda, że nie można było od razu stworzyć dobrej regulacji. Zwłaszcza że jest ona istotna, bo dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych i nowej, 70-procentowej stawki.
                              • 30.12.2015Import towarów z Chin. Ujęcie w księgach rachunkowych
                               Rzeczywistość wymaga od przedsiębiorców stałego podnoszenia stopnia konkurencyjności. Wiele przedsiębiorstw rozpoczynając import towarów z krajów trzecich (spoza krajów należących do Unii Europejskiej) zastanawia się, jak należy taką transakcję ująć w księgach firmy.
                               • 29.12.2015Podatki 2016: Prezydent podpisał nowelę ustawy o PIT
                                W poniedziałek prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), która doprecyzowuje zasady opodatkowania wysokich odpraw oraz odszkodowań z tytułu zakazu konkurencji, otrzymywanych przez członków zarządów spółek z udziałem Skarbu Państwa. Tego rodzaju przychody będą opodatkowane stawką na poziomie 70 proc. 
                                • 28.12.2015Co nagle, to po diable?
                                 Uchwalony niedawno przepis nie wszedł jeszcze w życie, a już mamy jego nowelizację. Szkoda, że nie można było od razu stworzyć dobrej regulacji. Zwłaszcza że jest ona istotna, bo dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych i nowej, 70-procentowej stawki.
                                 • 23.12.2015Parametry i wskaźniki 2016: Pracownik
                                  Za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności:
                                  • 02.12.2015Podatki 2016: Prezydent podpisał nowelę ws. 70 proc. podatku od odpraw
                                   W niedzielę prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację zakładającą opodatkowanie podatkiem dochodowym na poziomie 70 proc. wysokich odpraw oraz odszkodowań z tytułu zakazu konkurencji, przyznawanych członkom zarządów spółek z udziałem Skarbu Państwa. Nowela, która została już opublikowana w Dzienniku Ustaw, wejdzie w życie z początkiem 2016 r.
                                   • 01.12.2015Podatki 2016: Prezydent podpisał nowelę ws. 70 proc. podatku od odpraw
                                    W niedzielę prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację zakładającą opodatkowanie podatkiem dochodowym na poziomie 70 proc. wysokich odpraw oraz odszkodowań z tytułu zakazu konkurencji, przyznawanych członkom zarządów spółek z udziałem Skarbu Państwa. Nowela, która została już opublikowana w Dzienniku Ustaw, wejdzie w życie z początkiem 2016 r.
                                    • 30.11.2015Przedsiębiorcy mają problemy z patentami?
                                     Interpelacja nr 34845 w sprawie uzyskiwania patentów przez przedsiębiorców.
                                     • 27.11.2015Podatki 2016: Podatek od odpraw będzie wyższy i wyniesie 70 proc.
                                      Od nowego roku wysokie odprawy i odszkodowania związane z zakazem konkurencji, które przyznawane będą członkom zarządów spółek z udziałem Skarbu Państwa, będą opodatkowane stawką na poziomie 70 proc. - wynika z aktualnej wersji projektu nowelizacji ustawy o PIT, zgłoszonego przez klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości.
                                      • 26.11.2015Podatki 2016: Podatek od odpraw będzie wyższy i wyniesie 70 proc.
                                       Od nowego roku wysokie odprawy i odszkodowania związane z zakazem konkurencji, które przyznawane będą członkom zarządów spółek z udziałem Skarbu Państwa, będą opodatkowane stawką na poziomie 70 proc. – wynika z aktualnej wersji projektu nowelizacji ustawy o PIT, zgłoszonego przez klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości.
                                       • 23.11.2015Podatki 2016: Niektóre odprawy będą opodatkowane stawką 65 proc.
                                        Wysokie odprawy oraz odszkodowania związane z zakazem konkurencji, które przyznawane są członkom zarządów spółek z udziałem Skarbu Państwa, zostaną opodatkowane stawką na poziomie 65 proc. - wynika z poselskiego projektu nowelizacji ustawy o PIT, który przygotował klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości.
                                        • 20.11.2015Podatki 2016: Niektóre odprawy będą opodatkowane stawką 65 proc.
                                         Wysokie odprawy oraz odszkodowania związane z zakazem konkurencji, które przyznawane są członkom zarządów spółek z udziałem Skarbu Państwa, zostaną opodatkowane stawką na poziomie 65 proc. – wynika z poselskiego projektu nowelizacji ustawy o PIT, który przygotował klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości.
                                         • 04.11.2015Przychody pracownika: Upominek z okazji jubileuszu pracy zawodowej
                                          Pytanie podatnika: Czy otrzymane kwiaty wraz z nagrodą rzeczową, którą otrzymuje pracownik z okazji jubileuszu pracy zawodowej i przejścia na emeryturę lub rentę winny być opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
                                          • 02.11.2015Wyższe pensje dla pracowników z doświadczeniem?
                                           Interpelacja nr 34763 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie składników wynagrodzenia.
                                           • 13.10.2015Służba Celna wprowadza nowe e-usługi
                                            System eBooking Truck oraz system Zefir 2 to dwie nowe e-usługi, które w październiku uruchomiła Służba Celna. Pierwsza usługa pozwala na rezerwację przez internet terminu odprawy granicznej, a druga z kolei odnosi się m.in. do centralizacji obsługiwanych przez Służbę Celną rozliczeń ceł i podatków.
                                            • 09.10.2015Nagroda roczna w kosztach podatkowych
                                             Pytanie podatnika: Spółka wypłaca swoim pracownikom nagrodę roczną na podstawie wprowadzonego regulaminu wynagradzania. Zgodnie z zapisami regulaminu pracownikom przysługuje nagroda roczna za poprzedni rok w wysokości 8,5% podstawy i jest wypłacana w terminie do 31 marca roku kalendarzowego za rok poprzedni. Czy w zaistniałym stanie faktycznym, wypłacona pracownikom nagroda roczna oraz składki na ZUS, FP, FGŚP od tej nagrody stanowią koszty uzyskania przychodów w 2014 r.?
                                             • 03.09.2015Wypłaty w ramach programu dobrowolnych odejść a zwolnienie z PIT
                                              Pytanie podatnika: Czy kwoty wypłacone tytułem rekompensaty i odprawy, związanych z dobrowolnym odejściem z pracy Wnioskodawcy w trybie Programu Dobrowolnych Odejść, korzystają ze zwolnienia przedmiotowego wymienionego w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z czym przysługuje mu prawo do wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego?
                                              • 01.09.2015Ułatwienia podatkowe pozytywnie wpłynęły na rozwój portów
                                               W pierwszym półroczu br. przez polskie porty do Polski trafiły towary o wartości niemal 57 mld zł. W poprzednich dwóch latach było to odpowiednio 51 i 53,5 mld zł. Jak ocenia resort finansów, widoczna poprawa to efekt m.in. wprowadzenia z początkiem 2015 r. nowych ułatwień podatkowych i granicznych.
                                               • 30.06.2015Okres przechowywania listów przewozowych
                                                Pytanie podatnika: Czy obowiązkowy okres przechowywania dokumentów - listów przewozowych CMR wynosi 3 miesiące, a nie jak innych dokumentów (faktury VAT), gdzie okres ten wynosi 5 lat, skoro w transakcjach wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów (WDT) na zasadach EX WORKS w miejsce listu przewozowego CMR podatnik może stosować inne dokumenty potwierdzające tę transakcję zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy o VAT?
                                                • 21.05.2015Odprawy dla pracowników a koszt podatkowy
                                                 W celu dostosowania do bieżących potrzeb przedsiębiorcy dokonują czasami restrukturyzacji zatrudnienia. Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem może jednak wiązać się z obowiązkiem wypłaty odprawy na rzecz pracownika. Powstaje wówczas pytanie czy taka odprawa może stanowić koszt uzyskania przychodu pracodawcy, a jeżeli tak, to w którym momencie.
                                                 • 20.05.2015Odprawy dla pracowników a koszt podatkowy
                                                  W celu dostosowania do bieżących potrzeb przedsiębiorcy dokonują czasami restrukturyzacji zatrudnienia. Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem może jednak wiązać się z obowiązkiem wypłaty odprawy na rzecz pracownika. Powstaje wówczas pytanie czy taka odprawa może stanowić koszt uzyskania przychodu pracodawcy, a jeżeli tak, to w którym momencie.
                                                  • 07.04.2015VAT: Usługa transportu towarów czy usługa pocztowa?
                                                   Z uzasadnienia: Nie można usług transportu międzynarodowego utożsamiać z usługami pocztowymi, polegającymi na doręczaniu paczek, świadczonymi przez operatora pocztowego na podstawie przepisów ustawy Prawo pocztowe. Są to bowiem różnego rodzaju usługi, podlegające różnym regulacjom prawnym. Niedopuszczalna jest podwójna klasyfikacja usług dla potrzeb stosowania preferencyjnej stawki VAT.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] ... [ 6 ] następna strona »