Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku

Najbliższe szkolenia podatki.biz:

REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

06.05.2016

Jak ewidencjonować rozrachunki z tytułu wynagrodzeń?

Do ewidencjonowania rozrachunków z tytułu wynagrodzeń pracowniczych służy specjalne konto księgowe. Może ono zostać nazwane np. 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń.

Nazwa konta i zasady dokonywanych na nim zapisów powinny wynikać z przyjętych przez jednostkę zasad (polityki) rachunkowości i zakładowego planu kont.

Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

Konto 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń służyć może do ujmowania wynagrodzeń, zarówno tych należnych w pieniądzu, jak i w naturze, pracownikom zatrudnionym na podstawie umów o pracę, a także osobom zatrudnionym w oparciu o umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjne, umowy o pracę nakładczą itp. Poza tym na koncie rozrachunków z tytułu wynagrodzeń ewidencjonuje się potrącenia z wynagrodzeń brutto zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, składek ubezpieczeniowych odprowadzanych do ZUS, a także wypłat wynagrodzeń w wartościach netto.

Warto zauważyć, że konto 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń zazwyczaj przyjmuje saldo kredytowe. Oznacza to stan istniejących zobowiązań z tytułu wynagrodzeń wobec pracowników. Pojawienie się natomiast salda debetowego powie nam, przykładowo, o wypłaconych zaliczkach na poczet wynagrodzeń.

Jakie jeszcze operacje dotyczące wynagrodzeń ujmuje się na poszczególnych stronach konta Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń?

Po stronie Wn ujmować można:

 • przelewy (wypłaty) wynagrodzeń oraz zaliczek na poczet przyszłych wynagrodzeń,
 • wypłaty zasiłków oraz innych świadczeń wypłacanych przez jednostkę z upoważnienia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • wszelkiego rodzaju potrącenia na liście płac, np.:
  • składek odprowadzanych do ZUS,
  • zaliczek na podatek od osób fizycznych,
  • należności z tytułu niedoborów i szkód uznanych przez pracowników ponoszących odpowiedzialność materialną za powierzone im mienie pracodawcy,
  • należności osób fizycznych i prawnych – różnego rodzaju składek członkowskich, składek na rzecz związków zawodowych itd.,
  • spłacanych rat pożyczek udzielonych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
  • innych należności,
 • wypłaty z tytułu różnego rodzaju ekwiwalentów zaliczanych do wynagrodzeń, np. dotyczących używania własnych narzędzi pracy, za używanie własnej odzieży roboczej, ale również odszkodowanie powypadkowe oraz odprawy pośmiertne,
 • odpisy przedawnionych zobowiązań z tytułu wynagrodzeń.

Po stronie Wn konta 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń ujmuje się wszelkiego rodzaju zmniejszenia stanu zobowiązań jednostki z tego tytułu.

A co powinno się ujmować po stronie Ma tego konta?

Po tej stronie zaewidencjonujemy naliczenie wynagrodzeń i ujęcie ich na listach płac. Do podstawowych zapisów księgowych po stronie Ma konta 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń możemy zatem zaliczyć m.in.:

 • naliczenie wynagrodzeń brutto – według listy płac,
 • ujęcie w listach płac różnego rodzaju ekwiwalentów,
 • ujęcie w listach płac odszkodowań powypadkowych i odpraw pośmiertnych,
 • ujęcie w listach płac zasiłków i świadczeń wypłacanych przez jednostkę z upoważnienia ZUS.

Pomocnicza księga rachunkowa

Warto zwrócić uwagę, że w pomocniczej księdze rachunkowej do konta dotyczącego rozrachunków z tytułu wynagrodzeń powinno się prowadzić szczegółową ewidencję do tego konta. Ewidencja ta powinna zapewnić jednostce rozliczanie wynagrodzeń z podziałem np. na poszczególne tytuły czy rodzaje – choćby wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia czy umów o dzieło.

Ewidencja ta powinna również być podstawą do poprawnego obliczenia wysokości należnego do zapłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych, obliczenia składek ubezpieczeniowych odprowadzanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zasiłków, rent, wynagrodzeń urlopowych czy innych świadczeń pracowniczych.

Zobaczmy teraz, jak w uproszczeniu może wyglądać ewidencja wynagrodzeń.

1 – zaksięgowanie listy płac i obciążenie nią kosztów działalności jednostki,
2 – zaksięgowanie składek ubezpieczeniowych,
3 – zaksięgowanie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,
4 – wypłata wynagrodzenia z kasy firmy (w formie gotówki).

Rozliczenie wynagrodzeń

Dodajmy na koniec, że jednostka powinna kontrolować zapisy w księgach. Jeśli chodzi o rozrachunki z tytułu wynagrodzeń, kontrola pełnej sumy wynagrodzeń oraz ich poszczególnych części składowych może być prowadzona na specjalnie w tym celu utworzonym dodatkowym koncie księgowym, np. 251 Rozliczenie wynagrodzeń.

To dodatkowe konto spełnia przede wszystkim dwie podstawowe funkcje. Po pierwsze – ułatwia kontrolę kwot wypłacanych pracownikom z różnych tytułów (często przecież zdarza się, że jeden pracownik otrzymuje wynagrodzenie np. z umowy o pracę oraz umowy zlecenia albo dodatkowo otrzymuje jeszcze wypłatę świadczenia urlopowego). Po drugie – ułatwia ujęcie całościowej kwoty wynagrodzeń i przypisanie jej właściwym kontom księgowym.

Warto pamiętać, że wykorzystanie konta 251 Rozliczenie wynagrodzeń nie jest obowiązkowe, warto jednak je stosować.

Wynagrodzenie w kwocie brutto powinno zostać ujęte w następujący sposób:

Następnie jednostka powinna dokonać przeksięgowania kwoty z konta 251 Rozliczenie wynagrodzeń na odpowiednie konto kosztowe, np. konto 404 Wynagrodzenia.

Warto podkreślić, że na koniec okresu sprawozdawczego konto 251 Rozliczenie wynagrodzeń nie może wykazywać żadnego salda.

W przypadku gdy jednostka nie dokonuje zapisów na koncie 251 Rozliczenie wynagrodzeń, księgowe ujęcie listy płac powinno wyglądać następująco:

Krzysztof Koślicki

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz