Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

29.06.2017

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy w 2017 r.

W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny. Zasady obliczania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop określają przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. Nr 2, poz. 14, z późn. zm).

Dodajmy, że pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia ekwiwalentu za urlop, w przypadku gdy strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.

Podstawę do obliczenia ekwiwalentu stanowią:

 1. składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości, w wysokości należnej w miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do tego ekwiwalentu,
 2. wynagrodzenie zmienne wypłacone pracownikowi w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu (dotyczy to składników przysługujących za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc) oraz wynagrodzenie zmienne wypłacone w okresie 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu (dotyczy to składników przysługujących za okresy dłuższe niż jeden miesiąc).

W przypadku, gdy w okresie stanowiącym podstawę obliczenia przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pracownik nie przepracował pełnego okresu, wynagrodzenie dzieli się przez liczbę dni faktycznie przepracowanych. Wyliczając w ten sposób wynagrodzenie za jeden dzień przepracowany, po czym uzyskany wynik mnoży się przez liczbę dni, jaką by pracownik przepracował, gdyby pracował we wszystkie dni przewidziane zgodnie z obowiązującym do rozkładem czasu pracy (a więc uzupełnia się wynagrodzenie do wysokości, jaką by pracownik otrzymał, gdyby przepracował pełne miesiące).

Jeżeli przez cały okres przyjęty do obliczenia podstawy wymiaru ekwiwalentu lub przez okres krótszy, lecz obejmujący pełne miesiące kalendarzowe, pracownikowi nie przysługiwało wynagrodzenie, uwzględnia się najbliższe miesiące kalendarzowe.

Jeżeli zatem pracownik przez cały miesiąc przebywał na urlopie lub zwolnieniu chorobowym – przy obliczaniu ekwiwalentu należy uwzględnić kolejny miesiąc, za który przysługiwało mu wynagrodzenie.

Składniki wynagrodzenia, które nie są uwzględniane w podstawie do obliczenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop:

 • jednorazowe lub nieperiodyczne wypłaty za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie,
 • wynagrodzenie za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju,
 • gratyfikacje (nagrody) jubileuszowe,
 • wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego, a także za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
 • ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy,
 • dodatkowe wynagrodzenie radcy prawnego z tytułu zastępstwa sądowego,
 • wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
 • kwoty wyrównania do wynagrodzenia za pracę do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • nagrody z zakładowego funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenie roczne, należności przysługujące z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej,
 • odprawy emerytalne lub rentowe albo inne odprawy pieniężne,
 • wynagrodzenie i odszkodowanie przysługujące w razie rozwiązania stosunku pracy.

Współczynnik stanowiący podstawę do obliczenia ekwiwalentu za jeden dzień urlopu oblicza się corocznie, odejmując od liczby dni w danym roku kalendarzowym łączną liczbę przypadających w tym roku niedziel i świąt oraz dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, a otrzymany wynik dzieli się przez 12.

Współczynnik do obliczania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy w 2017 r.

Aby wyliczyć współczynnik ekwiwalentowy, należy w roku 2017 od 365 dni roku odjąć 53 niedziele, 10 świąt (przypadających w dni inne niż niedziele), 52 dni wolne od pracy wynikające z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy (np. soboty), a otrzymany wynik pdzielić przez 12 (miesięcy):

(365 dni w roku - 53 niedziele - 10 dni świąt - 52 dni wolne (np. soboty)) / 12 = 20,83

Współczynnik do obliczenia ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy w 2017 r. wynosi odpowiednio:

 • 15,62 dla 3/4 etatu (20,83 × 3/4),
 • 10,42 dla 1/2 etatu (20,83 × 1/2),
 • 6,94 dla 1/3 etatu  (20,83 × 1/3)
 • 5,21 dla 1/4 etatu (20,83 × 1/4).

Ekwiwalent za niewykorzystany przez pracownika urlop wypoczynkowy oblicza się, dzieląc kwotę przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia obliczoną po zsumowaniu:

 • wynagrodzenia określonego w stałej miesięcznej wysokości należnego w miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do ekwiwalentu,
 • przeciętnej wysokości zmiennych składników wynagrodzenia wypłacanych za okresy jednomiesięczne lub krótsze, obliczonej z 3 miesięcy poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu,
 • przeciętnej wysokości zmiennych składników wynagrodzenia przysługujących za okresy dłuższe niż jeden miesiąc, wypłaconych w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym pracownik nabył prawo do ekwiwalentu

przez współczynnik, a następnie dzieląc tak otrzymany ekwiwalent za jeden dzień urlopu przez 8, otrzymujemy ekwiwalent za jedną godzinę urlopu.

Z kolei mnożąc ekwiwalent za jedną godzinę urlopu przez liczbę godzin niewykorzystanego przez pracownika urlopu wypoczynkowego uzyskujemy kwotę ekwiwalentu za urlop należną pracownikowi.

Z dniem 3 listopada 2009 r.  weszły w życie przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 października 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. Nr 174, poz.1353).

Do § 19 rozporządzenia dodano ust. 3, który stanowi, że jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, wartość współczynnika służącego do ustalenia ekwiwalentu za 1 dzień urlopu, ustaloną zgodnie z ust. 2, obniża się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. Obecnie przepis wyraźnie przewiduje możliwość proporcjonalnego skorygowania współczynnika do wymiaru czasu pracy danego pracownika.

Przykład 1:

Pracownik był zatrudniony na pełny etat i zarabiał 2500 zł miesięcznie (otrzymywał tylko pensję zasadniczą). W dniu rozwiązania umowy o pracę ma 14 dni zaległego urlopu (112 godzin = 14 dni x 8 godzin/dzień).

 • wynagrodzenie należne w miesiącu nabycia prawa do ekwiwalentu dzielimy przez współczynnik obowiązujący w 2017 r.:

  2500 zł / 20,83 = 120,02 zł
 • otrzymaną kwotę dzielimy przez 8 (dzień urlopu to zawsze przeliczeniowo 8 godzin):

  120,02 zł / 8 godzin = 15 zł/godzinę (ekwiwalent za jedną godzinę)
 • mnożymy ekwiwalent za jedną godzinę urlopu przez liczbę godzin niewykorzystanego przez pracownika urlopu wypoczynkowego:

  15 zł/godzinę x 112 godzin = 1680 zł (należny ekwiwalent za urlop)

Przykład 2:

Pracownik był zatrudniony na pół etatu i zarabiał 1800 zł miesięcznie (otrzymywał tylko pensję zasadniczą). W dniu rozwiązania umowy o pracę ma 4 dni zaległego urlopu (32 godziny = 4 dni x 8 godzin/dzień).

 • wynagrodzenie należne w miesiącu nabycia prawa do ekwiwalentu dzielimy przez współczynnik obowiązujący w 2017 r.:

  1800 zł / 10,42 = 172,74 zł
 • otrzymaną kwotę dzielimy przez 8 (dzień urlopu to zawsze przeliczeniowo 8 godzin):

  172,74 zł / 8 godzin = 21,59 zł/godzinę (ekwiwalent za jedną godzinę)
 • mnożymy ekwiwalent za jedną godzinę urlopu przez liczbę godzin niewykorzystanego przez pracownika urlopu wypoczynkowego:

  21,59 zł/godzinę x 32 godziny = 690,88 zł (należny ekwiwalent za urlop)

Na podstawie materiałów z pip.gov.pl
Janina Orzechowska

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz