Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

odprawy

 • 12.10.2012Odprawa dla zwalnianych pracowników przy likwidacji firmy
  Pracodawca likwiduje firmę. Czy pracownikowi posiadającemu umowę o pracę zawartą na czas określony przysługuje odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy?
  • 10.10.2012Poradnik podróżnego: Pasażerowie niepełnosprawni w samolocie
   Jeżeli są Państwo osobami niepełnosprawnymi lub osobami o ograniczonej sprawności ruchowej i wybierają się Państwo w podróż lotniczą, proszę pamiętać, że mają Państwo prawo do pomocy podczas podróży lotniczej do i z Unii Europejskiej. Nie tylko osoby trwale niepełnosprawne mogą skorzystać z tego prawa. Każdy, kto cierpi z powodu ograniczenia zdolności poruszania się, na przykład z powodu wieku, urazu czy upośledzenia, może uzyskać taką pomoc.
   • 03.10.2012Termin odliczenia VAT poprzez korektę deklaracji
    Z uzasadnienia: Prawo do odliczenia podatku naliczonego, nierozliczonego w terminach wynikających z art. 86 ust. 10 i ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług, może być rozliczone poprzez korektę deklaracji za okres, w którym powstało prawo do odliczenia, tj. za miesiąc otrzymania faktury. Prawo do odliczenia kształtuje się w danym okresie rozliczeniowym, zaś zdarzeniem uprawniającym do odliczenia jest otrzymanie faktury, późniejsze odliczenie jest konsekwencją nabytego prawa. Zatem, prawo do odliczenia podatku wystąpi wyłącznie w miesiącu otrzymania faktury, co ogranicza okres korekty tylko do tego miesiąca i wyklucza odliczenie podatku poprzez korektę innych okresów rozliczeniowych.
    • 07.09.2012Usługi spedycji międzynarodowej a stawka VAT. Opodatkowanie transportu
     Pytanie podatnika: Czy wykonywane przez Wnioskodawcę usługi spedycji międzynarodowej, jako usługi transportu międzynarodowego, są opodatkowane według preferencyjnej stawki podatkowej wynoszącej 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 23 ustawy VAT?
     • 04.09.2012Eksport a VAT – obowiązek podatkowy, fakturowanie, zaliczki
      Pytanie podatnika: Czy Spółka dokona eksportu towarów na rzecz podmiotu z Finlandii (Nabywca) do Odbiorcy w Korei Południowej? Czy powstanie obowiązek podatkowy z tytułu otrzymanych kolejnych zaliczek? Kiedy wystawić fakturę? Czy można wystawić fakturę zbiorczą?
      • 24.08.2012Likwidacja firmy a obowiązek wypłaty odprawy pieniężnej
       Pracodawca likwiduje firmę. Czy pracownikowi posiadającemu umowę o pracę zawartą na czas określony przysługuje odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy?
       • 20.08.2012Rozliczenie VAT eksportu z odprawą w innym kraju UE
        Przedsiębiorcy, wysyłając swoje towary poza terytorium UE, muszą dokonać formalności związanych z odprawą celną. Odprawa ta nie zawsze odbywa się w polskim urzędzie celnym, formalnie może mieć miejsce w dowolnym urzędzie celnym na terenie Wspólnoty. Wynika to z Rozporządzenia Rady EWG, ustanawiającej Wspólnotowy Kodeks Celny – na terenie całej Unii, obowiązują te same przepisy w tym zakresie.
        • 08.08.2012Rozliczenie faktury korygującej przy przedawnieniu zobowiązania
         Pytanie podatnika: Czy w związku z upływem czasu (pięcioletni okres) Wnioskodawca ma obowiązek uwzględnienia w ewidencji - rejestrze VAT fakturę korygującą z dnia 24 stycznia 2012 r. wystawioną do faktur VAT z 2006 r.? Czy nie nastąpiło przedawnienie a zatem i brak możliwości dokonania korekty podatku VAT w miesiącu otrzymania korekty?
         • 01.08.2012Parametry i wskaźniki 2012: Pracownik
          Za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności:
          • 13.07.2012Prawo do odprawy pieniężnej
           Pracodawca ma poważne problemy finansowe, prawdopodobnie będzie likwidował zakład pracy. Czy w przypadku gdy sam rozwiążę umowę o pracę za wypowiedzeniem przysługuje mi prawo do odprawy pieniężnej ?
           • 12.07.2012Obciążenie kontrahenta opłatą postojową
            Podatnik (spółka) będący pośrednikiem w handlu różnego rodzaju towarami znalazł się w następującej sytuacji. Otóż klient krajowy zamówił pewien towar. Podatnik w celu realizacji zamówienia nabył ten towar u producenta z Ukrainy. W przyjętych warunkach dostawy producent zobowiązał się do dostarczenia towaru do granicy polskiej i jego odprawy. Jednocześnie spółka zleciła przewoźnikowi odbiór towaru z granicy i jego transport do zamawiającego towar. Niestety producent towaru nie dostarczył go w umówionym terminie do granicy, w efekcie podstawiony przez przewoźnika samochód musiał oczekiwać na załadunek. W tej sytuacji przewoźnik, zgodnie z umową, obciążył podatnika dodatkową opłatą z tytułu postoju środka transportu, jednocześnie doliczając tę opłatę do faktury (z umowy wynikało, że postojowe jest elementem usługi transportowej). Podatnik zwrócił się z pytaniem o to, w jaki sposób może przenieść na ukraińskiego kontrahenta tę dodatkową opłatę naliczoną przez przewoźnika.
            • 29.06.2012Zakup towarów handlowych i różnice kursowe w PKPIR
             Pytanie podatnika: Czy data zakupu towarów przyjęta w księdze przychodów i rozchodów w rubryce 10, w dniu 3 stycznia 2012 r. jest datą prawidłową? Czy koszt zakupu towarów zaewidencjonowany w księdze dnia 3 stycznia 2012 r., a przeliczony wg średniego kursu NBP poprzedzającego dzień wystawienia faktury zagranicznego dostawcy jest prawidłowo przyjęty?
             • 28.06.2012Zmiany w VAT 2013: Podstawa opodatkowania
              Zgodnie z projektem ustawy nowelizującej ustawę o podatku od towarów i usług, zmiany, które mają wejść 1 stycznia 2013 r., nie ominą także działu VI ustawy „Podstawa opodatkowania”. W większości są to zmiany redakcyjne, dostosowujące obecnie obowiązujące przepisy do przepisów unijnych, a także zwiększające przejrzystość i czytelność regulacji. W ustawie zaproponowano m.in. katalog elementów wchodzących w skład podstawy opodatkowania, a także elementów, które do tej podstawy nie są wliczane. Dość istotną zmianą jest dodanie do ustawy przepisu, który pozwoli podatnikowi obniżyć podstawę opodatkowania o ile wykaże, że faktyczne odebranie przez odbiorcę faktury korygującej nie było możliwe.
              • 27.06.2012Zmiany w VAT 2013: Obowiązek podatkowy
               Od 1 stycznia 2013 r., zgodnie z planami Ministerstwa Finansów, obowiązek podatkowy ma powstawać z upływem miesiąca, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Oznacza to, że podatek stanie się wymagalny w miesiącu dokonania dostawy towaru (wykonania usługi) i co do zasady zostanie rozliczony za ten okres rozliczeniowy. Nie będzie już zatem zależny od wystawienia faktury. Z ustawy zniknie również większość wyjątków dotyczących obowiązku podatkowego, co znacznie uprości przepisy. Poniżej prezentujemy zestawienie projektowanych zmian wraz z omówieniem, które dotyczą działu IV ustawy o podatku od towarów i usług, a więc zmian w zakresie obowiązku podatkowego.
               • 19.06.2012Odwołany lot, opóźniony samolot, brak miejsca na pokładzie – co robić?
                Nieoczekiwane opóźnienie samolotu lub odwołanie lotu może skutecznie popsuć nam wakacje. Warto znać swoje prawa. W niektórych sytuacjach możemy bowiem liczyć na bezpłatne bilety lub inne rekompensaty ze strony przewoźnika.
                • 14.06.2012Ewidencjonowanie w PKPiR zakupu towarów handlowych
                 Pytanie podatnika: Spółka sprowadza towary handlowe m.in. z Indii transportem wodnym. Kontener z towarami wypłynął z Indii w listopadzie 2011 r., a do składu celnego w Polsce trafił w styczniu 2012 r. Urząd Celny wystawił dokument celny SAD z datą 3 stycznia 2012 r. Fakturę zakupu towarów od zagranicznego dostawcy z 30 listopada 2011 r. Wnioskodawca otrzymał w połowie grudnia 2011 r. Koszt zakupu towarów spółka ujęła w księdze przychodów i rozchodów w dniu 3 stycznia 2012 r. na podstawie faktury zakupu po przeliczeniu USD na PLN wg kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury. Czy Wnioskodawca postąpił prawidłowo?
                 • 04.06.2012Stawka VAT dla sprzedaży towarów zagranicznemu kontrahentowi
                  Pytanie podatnika: Wnioskodawca dokonał sprzedaży towarów na rzecz kontrahenta zagranicznego z siedzibą na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. W wyniku opisywanej dostawy przedmiotowe towary opuściły terytorium Unii Europejskiej w Antwerpii (Belgia) w dniu 5 grudnia 2011 r. Dodać należy, iż mimo rozpoczęcia transportu towarów na terytorium Polski rozpoczęcie celnej procedury wywozu, jak również jej zakończenie nastąpiło w Antwerpii. Czy dokonana przez Wnioskodawcę dostawa towarów, jak również możliwe w przyszłości tego typu transakcje, stanowią eksport towarów w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy o VAT?
                  • 16.05.2012Kodeks pracy: Czas pracy wciąż nieelastyczny
                   Interpelacja nr 3368 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie mało elastycznego prawa pracy
                   • 07.05.2012Wypowiedzenie umowy przez pracownika a odprawa pieniężna
                    Pytanie: Pracodawca ma poważne problemy finansowe, prawdopodobnie będzie likwidował zakład pracy. Czy w przypadku gdy sam rozwiążę umowę o pracę za wypowiedzeniem przysługuje mi prawo do odprawy pieniężnej?
                    • 24.02.2012Termin rozliczenia VAT z tytułu importu towarów
                     Pytanie podatnika: W jakim terminie podatnik ma prawo do rozliczenia naliczonego podatku VAT z tytułu importu towarów? W miesiącu otrzymania przez przedstawiciela – agencję celną potwierdzonej kopii zgłoszenia oraz dwóch kolejnych czy według daty odbioru SAD, wynikającej z kopii, jako daty pierwotnego odbioru przez przedstawiciela bezpośredniego?
                     • 13.02.2012Opodatkowanie PIT odprawy pieniężnej
                      Pytanie: Zawarłam ugodę sądową z pracodawcą. Na podstawie tej ugody pracodawca zobowiązał się do zapłacenia mi odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem, a także odprawy pieniężnej. Czy kwota odprawy jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
                      • 06.02.2012Dodatek za wysługę lat a minimalne wynagrodzenie za pracę
                       Interpelacja nr 180 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zmiany ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w części dotyczącej art. 6 ust. 4 i 5
                       • 30.01.2012Służba Celna przygotowuje się do Euro 2012
                        Służba Celna przygotowuje szereg ułatwień dla kibiców, którzy przyjadą do Polski na Euro 2012 – poinformował szef tej służby, Jacek Kapica. Granice mają być „przyjazne dla gości”, chociaż głównym celem celników pozostanie zabezpieczenie interesów budżetu państwa i ochrona praw własności intelektualnej.
                        • 24.01.2012Podatek odroczony w księgach rachunkowych
                         Do podstawowych zasad rachunkowości związanych z wyceną aktywów i pasywów oraz ustaleniem wyniku finansowego należą między innymi zasada memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz zasada ostrożności. Zastosowanie tych zasad pozwala na przedstawienie rzetelnego obrazu sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki.
                         • 13.01.2012Rezerwy na świadczenia pracownicze a przepisy bilansowe
                          Podstawą wyceny rezerw na przyszłe świadczenia na rzecz pracowników są przepisy prawa pracy, regulaminów wynagrodzeń, układów zbiorowych i innych wiążących porozumień pracodawców z pracownikami. Zgodnie z kodeksem pracy, regulaminem wynagradzania pracownicy mają prawo do odpraw emerytalnych w momencie przechodzenia na emeryturę.
                          • 10.01.2012Zasady tworzenia rezerw dla celów bilansowych
                           Kierując się zasadą współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów oraz zasadą ostrożnej wyceny, jednostka ustala rezerwy. Przez rezerwy, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy o rachunkowości, rozumieć należy zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne.
                           • 03.01.2012Ewidencja księgowa aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego
                            Ustawa o rachunkowości nakłada na jednostkę obowiązek naliczenia rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku. Podmioty naliczają podatek odroczony na dzień kończący rok obrotowy.
                            • 29.11.2011Odprawa emerytalno – rentowa – podstawowe informacje
                             Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Odrębne przepisy często wprowadzają wyższe wysokości odprawy (np. art. 38 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych).
                             • 17.11.2011Eksport towarów z rozpoczęciem procedury wywozu poza terytorium Polski a VAT
                              Pytanie podatnika: Spółka dokonała wywozu wyrobów z terytorium Polski poza granicę UE (do Norwegii) za pośrednictwem spedytora, na warunkach Incoterms Ex Works. W miesiącu sprzedaży oraz w miesiącu następnym Spółka nie otrzymała potwierdzenia wywozu wyrobów przez właściwy urząd celny określony w przepisach celnych, w związku z czym przedmiotowa sprzedaż została uznana za krajową. W dniu 16 marca 2011 r. szwedzki urząd celny potwierdził wywóz wyrobów poza terytorium Wspólnoty. Czy Spółka powinna zastosować stawkę podatku 0% do sprzedaży ww. wyrobów i wykazać tę sprzedaż jako eksport wyrobów w deklaracji VAT-7 za marzec 2011 r.?
                              • 15.11.2011WNT: Opodatkowanie VAT nabycia samochodów
                               Pytanie podatnika: Czy prawidłowo rozpoznano opisaną sytuację jako wewnątrzwspólnotowe nabycie, a co za tym idzie czy prawidłowo transakcja sprzedaży jest opodatkowana na zasadach ogólnych?
                               • 18.10.2011Zwolnienie indywidualne z przyczyn niedotyczących pracowników
                                Pracodawcy, podlegający ustawie z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. nr 90, poz. 844 ze zm.) - czyli zatrudniający co najmniej 20 pracowników – mają możliwość przeprowadzania na jej podstawie nie tylko zwolnień grupowych, ale również indywidualnych.
                                • 04.10.2011Odprawa dla zwalnianego pracownika
                                 Prawo do odprawy w związku ze zwolnieniem z pracy ma pracownik, który otrzymał wypowiedzenie albo rozwiązano z nim umowę na podstawie porozumienia stron w ramach grupowych bądź indywidualnych zwolnień z przyczyn niedotyczących pracowników.
                                 • 23.08.2011Regulamin wynagradzania pracowników
                                  Jednym z kilku wewnątrzzakładowych aktów prawnych, które muszą się znaleźć w zakładach pracy, zatrudniających co najmniej 20 pracowników, jest regulamin wynagradzania. U mniejszych pracodawców nie ma takiego obowiązku, regulamin może jednak zostać wprowadzony.
                                  • 12.07.2011Wypowiedzenie zmieniające - podstawowe zasady
                                   Wypowiedzenie warunków pracy i płacy (tzw. wypowiedzenie zmieniające) polega na zmianie wynikających z umowy warunków pracy i płacy po upływie dokonanego przez pracodawcę wypowiedzenia. Jest to zatem jednostronna czynność pracodawcy (pracownik nie może jej ważnie dokonać, może jedynie wystąpić z ofertą zawarcia porozumienia zmieniającego określone warunki umowne), która jednocześnie wypowiada dotychczasowe warunki stosunku pracy i przedstawia propozycję nowych. Wypowiedzenie to uważa się za dokonane, jeżeli pracownikowi zaproponowano na piśmie nowe warunki pracy lub płacy.
                                   • 06.07.2011Zasady przyznawania odszkodowań stoczniowcom niezgodne z Konstytucją
                                    Zasady przyznawania odszkodowań pracownikom stoczni są niezgodne z Konstytucją. Trybunał Konstytucyjny orzekł wczoraj (5 lipca br.), że art. 114 ust. 2 pkt 4 ustawy (z 19 grudnia 2008 r.) o postępowaniu kompensacyjnym narusza zasadę równego traktowania oraz zakaz dyskryminacji ze względu na wiek, zapisane w art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji
                                    • 28.06.2011Prawa majątkowe po zmarłym pracowniku
                                     Skutkiem śmierci pracownika jest wygaśnięcie stosunku pracy i przejście praw majątkowych ze stosunku pracy, w równych częściach na małżonka oraz inne osoby, które spełniają warunki do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin. Dopiero w przypadku braku takich osób, prawa te wchodzą do spadku.
                                     • 17.06.2011Rezerwy na świadczenia pracownicze a koszty uzyskania przychodów
                                      Utworzona rezerwa na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, jako instrument prawa bilansowego związany z księgowym ustaleniem prawdopodobnych zobowiązań, nie stanowi na gruncie prawa podatkowego kosztów uzyskania przychodów. Świadczenia pracownicze stają się kosztem uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia – stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 3 czerwca 2011 r. nr IPTPB3/423-7/11-2/Akr.
                                      • 24.03.2011Koszty transportu w podstawie opodatkowania towarów w imporcie
                                       Przepis art. 29 ust. 15 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług należy interpretować w ten sposób, że w podstawie opodatkowania z tytułu importu towarów należy uwzględniać również koszty dodatkowe, wynikające z transportu do innego (dalszego) miejsca w Polsce, niż pierwsze miejsce przeznaczenia znajdujące się na jej terytorium, jeżeli miejsce to jest znane w momencie dokonywania importu – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                                       • 11.03.2011Przemysł chemiczny – NIK o nieprawidłowościach w „Policach”
                                        Prawie 110 mln zł wyniosły w okresie od stycznia 2007 do marca 2010 r. straty Zakładów Chemicznych „Police” spowodowane błędami w zarządzaniu ryzykiem walutowym – ujawniła Najwyższa Izba Kontroli. NIK negatywnie ocenił działalność spółki w latach 2008-2009. Błędne decyzje zarządu „Polic” wraz z niekorzystną sytuacją rynkową przyniosły zakładom chemicznym utratę stabilności ekonomicznej oraz narastające problemy w utrzymaniu ciągłości produkcji, aż do groźby utraty płynności finansowej.  
                                        • 22.02.2011Rozliczenie importu towarów
                                         Terytorium Wspólnoty stanowi jednolity obszar celny. W związku z tym, każdy przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego, czyli spoza terytorium Wspólnoty, stanowi transakcję importu towarów. Nie ma znaczenia, czy będziemy mieli prawo dysponować przywiezionymi towarami jako właściciel. Istotny jest fakt, że to właśnie my dokonamy odprawy towarów.
                                         • 20.01.2011PIT 2010/2011: Pracownicze koszty uzyskania – problemy praktyczne
                                          Wydaje się pozornie, że nie powinny występować żadne problemy z prawidłowym uwzględnieniem wysokości pracowniczych kosztów uzyskania w zeznaniu rocznym – kwoty zostały zdefiniowane, nie zmieniają się już parę lat i w rocznych zeznaniach PIT nie trzeba tropić miejsca, gdzie należy je ująć. Tymczasem - jak co roku - okazuje się, że istnieje grupa wątpliwości, które wymagają wyjaśnienia.
                                          • 10.01.2011Ustawa o cięciach zatrudnienia w administracji do TK
                                           Rozwiązywanie w sposób arbitralny stosunków pracy z pracownikami zatrudnionymi na podstawie mianowania może naruszać zasadę państwa prawnego – tak prezydent Bronisław Komorowski uzasadnia skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego ustawy o racjonalizacji zatrudnienia w państwowych jednostkach budżetowych i niektórych innych jednostkach sektora finansów publicznych w latach 2011-2013.  
                                           • 31.12.2010Nowe zasady składania przywozowych i wywozowych deklaracji skróconych
                                            Ministerstwo Finansów przypomina na swojej stronie internetowej, że 31 grudnia 2010 r. kończy się „okres przejściowy” dotyczący składania przywozowych i wywozowych deklaracji skróconych, co oznacza, że od 1 stycznia 2011 r. przedsiębiorcy zobligowani są do stosowania przepisów wspólnotowego prawa celnego, przewidujących obowiązek wyprzedzającego deklarowania do granicznych urzędów celnych tzw. danych bezpieczeństwa, w komunikatach przywozowych i wywozowych deklaracji skróconych przesyłanych odpowiednio do systemu ICS oraz ECS.
                                            • 25.10.2010Uchwała NSA: Przy WDT wywóz mogą potwierdzić także inne dokumenty
                                             W świetle art. 42 ust. 1, 3 i 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług dla zastosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów wystarczającym jest, aby podatnik posiadał jedynie niektóre dowody, o jakich mowa w art. 42 ust. 3 ustawy, uzupełnione dokumentami, wskazanymi w art. 42 ust. 11 ustawy lub innymi dowodami w formie dokumentów, o których mowa w art. 180 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, o ile łącznie potwierdzają fakt wywiezienia i dostarczenia towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.
                                             • 25.10.2010Odliczenie VAT z tytułu importu towarów
                                              Pytanie podatnika: Czy Spółka jest uprawniona do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu importu towarów, pomimo, iż Spółka nie jest właścicielem importowanych towarów?
                                              • 14.10.2010ETS: Uprawnienie do odprawy na równych zasadach
                                               Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł 12 października br. (sprawa C-499/08), że pozbawienie pracownika odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy z tego względu, że może on pobierać świadczenie emerytalne, stanowi dyskryminację ze względu na wiek. Trybunał zbadał wyjątki od zawartego w duńskim prawie uregulowania, zgodnie z którym pracownikom, którzy przepracowali co najmniej dwanaście lat na rzecz jednego pracodawcy, przysługuje odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy. Odprawy tej nie wypłaca się bowiem pracownikom, którym przysługuje, w dniu rozwiązania z nimi stosunku pracy, uprawnienie emerytalne z zakładowego systemu emerytalnego i to nawet wówczas, gdy dana osoba ma zamiar kontynuować pracę.
                                               • 04.10.2010Dokument elektroniczny IE599 jako potwierdzenie wywozu
                                                Z uzasadnienia: Jeśli celem ECS jest m.in. zapewnienie przejrzystości i weryfikowalności przeprowadzanych operacji celnych, to organ, mający jakiekolwiek wątpliwości co do treści otrzymanych dokumentów, czy też podejrzeń co do fikcyjności transakcji ma narzędzia służące do weryfikacji uzyskanych od podatnika danych. Tym samym może w łatwy sposób zbadać, czy nadesłany wydruk, kserokopia, czy nadesłany plik jest kopią oryginalnego komunikatu IE599. W tych warunkach nakładanie na podatnika obowiązku niejako "ponownego" potwierdzenia autentyczności wydawanych dokumentów nie znajduje oparcia w treści przepisów ustawy VAT i stoi w sprzeczności z założeniami ECS.
                                                • 21.09.2010Linie lotnicze tracą na oszustwach przy pomocy kart kredytowych
                                                 Każdego roku, na skutek oszustw i wyłudzeń każda linia lotnicza traci średnio 2,4 mln dolarów. Takie wnioski płyną z badania „Airline Fraud Report 2010” przeprowadzonego przez firmę doradczą Deloitte wśród największych linii lotniczych na świecie. Wzięła w im udział połowa członków Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych, ze wszystkich kontynentów, reprezentujących różne modele i linie biznesowe.
                                                 • 17.08.2010Katalog przychodów ze stosunku pracy
                                                  Stosownie do zapisów art. 12 ust. 1 updof do przychodów z wykonywanej pracy zaliczamy przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, którymi są: wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężna świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
                                                 • « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] następna strona »