Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

emeryt składki

 • 21.08.2009Dlaczego pracujący emeryci płacą nadal składki na ubezpieczenie rentowe?
  Interpelacja nr 9663 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zmian w zasadach opłacania składek na ubezpieczenie społeczne
  • 12.08.2009KPP przeciwna ograniczaniu wpływów Funduszu Rezerwy Demograficznej
   Konfederacja Pracodawców Polskich oprotestowała propozycję zespołu ekspertów komitetu Rady Ministrów, aby Fundusz Rezerwy Demograficznej przez najbliższe dwa lata otrzymał tylko 10, a nie 40 proc. wpływów z prywatyzacji. FRD gromadzi środki, dzięki którym w przyszłości zostaną pokryte niedobory w składkach na ubezpieczenie emerytalne.
   • 12.08.2009Nie będzie 12 tys. zł odpisu na emerytalne oszczędności
    Rząd zajął negatywne stanowisko w sprawie obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który przewiduje możliwość odliczenia od dochodu w każdym roku kwoty nieprzekraczającej 12 tys. zł, jeśli środki te zostaną przeznaczone na dobrowolne zabezpieczenie emerytalne podatnika.
    • 03.08.2009Nowe rozwiązania informatyczne w ZUS
     Jak poinformował Piotr Starzyk, członek zarządu ZUS ds. informatyki, z początkiem przyszłego roku ruszy system komputerowy, który umożliwi gromadzenie danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze na kontach dla około 300 tys. pracowników mogących nabyć prawo do emerytur pomostowych. Z kolei najpóźniej w 2012 r. każdy ubezpieczony będzie mógł przez internet sprawdzić stan swojego konta emerytalnego oraz złożyć elektroniczny wniosek emeryturę.
     • 03.08.2009Prawie 40 tys. ubezpieczonych trafiło do sześciu OFE
      Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził kolejne losowanie członków otwartych funduszy emerytalnych (OFE). 38 668 osób otrzymało w drodze losowania przydział do sześciu OFE. Losowanie przydziału obejmuje osoby, które urodziły się po 31 grudnia 1968 r. i po raz pierwszy podejmując zatrudnienie, nie zgłosiły chęci przynależności do żadnego funduszu.
      • 31.07.2009Ponowne wyliczenie świadczenia emerytalnego
       Interpelacja nr 9394 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie sposobu przeliczania emerytur osobom, które po przejściu na wcześniejszą emeryturę powróciły do pracy i przepracowały powyżej 30 miesięcy
       • 29.07.2009Obowiązki wobec ZUS – Informacja dla osób fizycznych rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej jednoosobowo, tj. niezatrudniających przy tej działalności innych osób
        Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą podlega: • ubezpieczeniom społecznym: emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu – obowiązkowo, zaś chorobowemu – dobrowolnie,  • ubezpieczeniu zdrowotnemu (w Narodowym Funduszu Zdrowia) – obowiązkowo. Jednak w zakresie podlegania ubezpieczeniom, a także w zakresie rozliczania i opłacania składek na poszczególne ubezpieczenia, istnieją różne wyjątki. Dotyczą np. osób posiadających więcej niż jeden tytuł do ubezpieczeń (w tym podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników), osób posiadających uprawnienia do emerytury lub renty rodzinnej.
        • 24.07.2009Zatrudnienie opiekunki przez osobę prywatną
         Pytanie: Czy jako osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej, mogę zatrudnić na podstawie umowy o pracę opiekunkę dla mojej mamy? Jeśli tak, to czy od takiej umowy będę miała obowiązek opłacać podatek, składki ZUS?
         • 20.07.2009Renta z tytułu niezdolności do pracy
          Warunki nabywania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy oraz zasady ustalania jej wysokości określa ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. nr 39, poz. 353, z późn. zm.), zwana dalej ustawą emerytalną. Informacje ogólne. Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:
          • 08.07.2009Od 1 lipca bez składek na FP i FGŚP za starszych pracowników
           Od 1 lipca 2009 r. obowiązuje zwolnienie z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za zatrudnianych pracowników, którzy ukończyli 50 lat oraz za osoby, które ukończyły 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni).
           • 02.07.2009Opodatkowanie emerytur niesprawiedliwe?
            Interpelacja nr 8834 do ministra finansów w sprawie podwójnego opodatkowania emerytur
            • 01.07.2009Jak ZUS załatwi wniosek o przeliczenie podstawy wymiaru świadczenia z uwzględnieniem minimalnych wynagrodzeń (1)
             Prezentowany artykuł skierowany jest przede wszystkim do tych z Państwa, którzy mają już ustalone prawo do emerytury lub renty, a przy ubieganiu się o te świadczenia mieli problemy z udokumentowaniem zarobków. Wraz z decyzjami waloryzacyjnymi otrzymali Państwo ulotkę, informującą o możliwości zgłoszenia wniosku o przeliczenie podstawy wymiaru z uwzględnieniem wynagrodzeń minimalnych, za te okresy, za które nie było możliwości przedłożenia dokumentów potwierdzających wysokość uzyskanych wynagrodzeń. Bardzo wiele osób złożyło wniosek o takie przeliczenie, licząc, że spowoduje on – w każdym przypadku – podwyższenie wysokości pobieranego świadczenia. Część z tych osób spotkało jednak rozczarowanie, bowiem otrzymały decyzję odmawiającą takiego przeliczenia. Dlaczego część z Państwa otrzymała podwyżkę, a część nie?
             • 25.06.200950 proc. koszty tylko dla twórcy
              Pytanie podatnika: Czy w zeznaniu rocznym Wnioskodawczyni może uwzględnić od umowy o dzieło 50% koszty uzyskania przychodu?
              • 23.06.2009Średnie oszczędności w OFE wynoszą 25 tys. zł
               Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło informację o składkach emerytalnych zgromadzonych w OFE od lipca 1999 r. do kwietnia 2009 r. Średnia wartość środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym wyniosła w tym czasie 25 018,20 zł.
               • 04.06.2009Ponad ¼ unijnego PKB pochłaniają wydatki na cele socjalne
                Wydatki na ochronę socjalną w 2006 roku stanowiły w Unii Europejskiej 26,9 proc. PKB – podał Eurostat. Wskaźnik ten wynosił 27,1 proc. w latach 2004-2005 i 27,2 proc. w roku 2003. Średnia dla UE27 nie odzwierciedla jednak dużych różnic w wydatkach na cele socjalne, jakie utrzymują się pomiędzy państwami członkowskimi.
                • 03.06.2009Rozliczenie świadczeń i zasiłków przedemerytalnych po zakończeniu roku rozliczeniowego 2008/2009
                 W ciągu 2008/2009 r. osoby uprawnione do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, informowały ZUS o osiąganiu przychodów z tytułu pracy zarobkowej. W zależności od wysokości osiąganych przychodów – ZUS wypłacał świadczenia i zasiłki przedemerytalne w pełnej lub zmniejszonej wysokości, bądź też zawieszał prawo do ich wypłaty. Ostateczne rozliczenie nastąpi po zakończeniu roku rozliczeniowego 2008/2009, kiedy znana jest ostateczna kwota uzyskanego przychodu.
                 • 03.06.2009MPiPS o zasadach dokumentowania zarobków z lat ubiegłych
                  Interpelacja nr 8845 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie możliwości powołania przez prezesa ZUS komisji rzeczoznawców w sprawach pracy i płacy, której zadaniem byłoby odtworzenie zarobków z tych lat, za które nie można przedłożyć dokumentów o wysokości wynagrodzenia
                  • 02.06.2009Wyższe limity w ZUS
                   Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił, w jakiej wysokości od czerwca tego roku obowiązuje limit podstawy wymiaru dla opłacających składkę z tytułu dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, ile wynosi kwota stanowiąca 30 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, a także wysokość przychodu odpowiadająca 70 proc. i 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Od 1 czerwca wzrósł także zasiłek pogrzebowy
                   • 27.05.2009Wysokie składki? My tylko dbamy o Wasze przyszłe świadczenia
                    Interpelacja nr 8717 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zmiany wysokości składki ubezpieczenia zdrowotnego płaconej przez przedsiębiorców
                    • 26.05.2009Orzecznicwo: Trudna droga do umorzenia składek po zakończeniu działalności
                     Z uzasadnienia: Instytucja umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne uregulowana w art. 28 u.s.u.s. oraz w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 31 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania należności z tytułu składek na ubezpieczenia (Dz. U. 2003 r. Nr 141 poz. 1365; dalej jako rozporządzenie MGPPS) ma zastosowanie tylko i wyłącznie do zaległości z tytułu składek finansowanych przez osoby będące jednocześnie ich płatnikami. Zgodnie bowiem z art. 30 u.s.u.s. do składek finansowanych przez ubezpieczonych nie będących płatnikami składek nie stosuje się art. 28 i 29 u.s.u.s. Oznacza to, iż ani przepis art. 28 u.s.u.s. ani przepisy rozporządzenia z dnia 31 lipca 2003 r. (wydanego na podstawie art. 28 ust. 3b u.s.u.s.) nie mogą stanowić podstawy do umorzenia składek należnych za zatrudnianych pracowników w części przez nich finansowanej.
                     • 26.05.2009Opodatkowanie ekwiwalentu za akcje
                      Pytanie podatnika: Według jakiej stawki podatkowej Wnioskodawca powinienem rozliczyć uzyskany dochód z tytułu ekwiwalentu wypłaconego za akcje?
                      • 18.05.2009Za młody na emeryturę, za stary do pracy
                       Interpelacja nr 8194 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie możliwości objęcia wsparciem osób z wypracowanym stażem pracy, ale zbyt młodych, by mogły skorzystać z dotychczasowych świadczeń emerytalnych
                       • 13.05.2009Rozwiązanie umowy z winy pracodawcy
                        Pytanie: Firma, w której pracuję od 2 lat, prowadzi tzw. pogotowie komputerowe – usługi komputerowe w siedzibie klienta. Mam stałe godziny pracy i stałe miesięczne wynagrodzenie. Za dyżury telefoniczne poza godzinami pracy otrzymuję premię, której wypłata następuje dopiero, gdy klient ureguluje rachunek za usługi. Z wypłatą wynagrodzenia też bywa różnie. Z tego powodu chciałbym wypowiedzieć umowę o pracę, ale jednocześnie mam świadomość, że przez 3 miesiące nie otrzymam zasiłku dla bezrobotnych. Słyszałem o art. 55 § 11 Kodeksu pracy. Jednak nie mam pewności, czy w moim przypadku ma on zastosowanie.
                        • 06.05.2009ZUS zwróci nadpłacone składki
                         Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że tylko do 8 maja 2009 r. ubezpieczeni mogą składać wnioski o zwrot nadpłaty składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu przekroczenia granicy podstawy wymiaru składek.
                         • 28.04.2009Składki na ubezpieczenie zdrowotne – czy tak nie byłoby prościej?
                          Interpelacja nr 7870 do ministra pracy i polityki społecznej, ministra zdrowia oraz ministra finansów w sprawie propozycji uproszczenia rozliczenia składek zdrowotnych
                          • 27.04.2009Składki na ubezpieczenie zdrowotne w innym kraju UE uprawniają do ulgi w polskim podatku
                           Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł w ubiegłym tygodniu, że prawo wspólnotowe sprzeciwia się odmowie obniżenia podatku dochodowego o kwotę składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconych w innym państwie członkowskim. ETS ogłosił wyrok w sprawie Niemca osiadłego w Polsce, który walczy o prawo odliczania składek na niemieckie ubezpieczenie zdrowotne od podatku płaconego w kraju zamieszkania. Zgodnie z polskimi przepisami tylko składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone na rzecz polskiej instytucji ubezpieczeniowej mogą być odliczone od podatku dochodowego.
                           • 22.04.2009Orzecznictwo: Składki ZUS w spadku
                            Niezapłacone w terminie składki na Fundusz Pracy i ubezpieczenie zdrowotne (oraz należności z nimi związane) mogą być pobrane przez organ rentowy od spadkobiercy osoby zobowiązanej do zapłaty takich składek w granicach odpowiedzialności danego spadkobiercy za długi.
                            • 15.04.2009Polska do Trybunału Sprawiedliwości za inwestycyjne ograniczenia dla OFE
                             Komisja Europejska pozwie Polskę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Unijni komisarze uznali, że ograniczenia, jakim podlegają polskie otwarte fundusze emerytalne (OFE) przy dokonywaniu inwestycji w innych państwach członkowskich, są niezgodne z przepisami dotyczącymi swobodnego przepływu kapitału, a tym samym stanowią naruszenie art. 56 Traktatu Wspólnot Europejskich.
                             • 10.04.2009Składki ZUS pracownika wykonującego umowę zlecenia
                              Pytanie: Obecnie pracuję na umowę o pracę. Otrzymuję miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1200 zł brutto. Ponieważ jest to niewiele, postanowiłem podjąć pracę dodatkową na umowę zlecenia z innym podmiotem niż własny pracodawca, z miesięcznym wynagrodzeniem 600 zł. Czy z tego tytułu będę podlegał obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym? Ile faktycznie wyniesie wynagrodzenie netto z umowy zlecenia?
                              • 07.04.2009Zawieszenie działalności a okres korzystania z preferencyjnych składek ZUS
                               Pytanie: Opłacam składki na ubezpieczenia społeczne od niższej podstawy wymiaru. W jaki sposób powinienem liczyć upływ 24 miesięcy, w sytuacji gdy działalność gospodarcza została podjęta 16 lutego 2009 r.? Czy zawieszenie działalności przerwie upływ tych 24 miesięcy?
                               • 06.04.2009Składki ZUS osoby współpracującej
                                Interpelacja nr 7435 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zmiany regulacji prawnych umożliwiających równorzędne traktowanie jednoosobowych podmiotów gospodarczych w systemie ubezpieczeń społecznych
                                • 03.04.2009Podleganie ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz zasady opłacania i rozliczania składek za obywateli polskich zatrudnionych za granicą
                                 1. Ubezpieczenia społeczne obywateli polskich zatrudnionych za granicą. Krąg osób objętych ubezpieczeniami społecznymi. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 z późn. zm.) obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są m.in.:
                                 • 30.03.2009ZUS kolejny raz uspokaja: Wypłaty świadczeń niezagrożone
                                  Jak zapewnia Maria Szczur, członek zarządu ZUS ds. ekonomiczno-finansowych, nie ma podstaw do niepokoju o finansowanie wypłaty emerytur i rent dla klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zakład odpowiedział w ten sposób na publikację Gazety Prawnej, która zasugerowała w piątek, że na wypłatę świadczeń może zabraknąć 5 mld zł.
                                  • 27.03.2009Okresowa emerytura kapitałowa
                                   Zasady nabywania prawa do emerytury z I i II filaru przez ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r., będących członkami otwartego funduszu emerytalnego oraz rent rodzinnych po tych ubezpieczonych
                                   • 27.03.2009Problem zaległych składek przedsiębiorczych matek
                                    Interpelacja nr 7427 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie niejasnych przepisów dotyczących składek odprowadzanych do ZUS przez samotne matki przebywające na urlopach macierzyńskich i wychowawczych w latach 1999–2006 z tytułu pracy na etacie przy jednoczesnym prowadzeniu działalności gospodarczej
                                    • 18.03.2009Orzecznictwo: Podróż służbowa musi mieć charakter incydentalny
                                     Kierowca transportu międzynarodowego odbywający podróże w ramach wykonywania umówionej pracy i na określonym w umowie obszarze jako miejsce świadczenia pracy nie jest w podróży służbowej w rozumieniu art. 775 § 1 k.p.
                                     • 17.03.2009Wysokość składek KRUS w II kwartale
                                      Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała o nowej wysokości składek na ubezpieczenie społeczne rolników od II kwartału br. Łączny wymiar składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie od 1 kwietnia wyniesie 293 zł za każdą osobę podlegającą temu ubezpieczeniu.
                                      • 16.03.2009Ostatnie zmiany w zakresie ZFŚS
                                       Spore zmiany w przepisach prawa pracy, które weszły w życie z początkiem 2009 r., objęły m.in. zmianę ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. z 1996 r., Nr 70, poz. 335 ze zm). Został rozszerzony katalog świadczeń wchodzących w pojęcie działalności socjalnej, przyznano możliwość tworzenia przedszkoli i żłobków.
                                       • 16.03.2009Od jakiej kwoty bazowej obliczane są emerytury i renty od dnia 1 marca 2009 r.?
                                        Od dnia 1 marca 2009 r. zmianie uległa wysokość kwoty bazowej, uwzględnianej do obliczania rent oraz emerytur ustalanych na dotychczasowych zasadach. Kwota bazowa jest ustalana corocznie i obowiązuje od dnia 1 marca każdego roku kalendarzowego do końca lutego następnego roku kalendarzowego. Kwota bazowa stanowi 100% przeciętnego wynagrodzenia pomniejszonego o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia społeczne, w poprzednim roku kalendarzowym.
                                        • 12.03.2009UE: Czy kryzys może zagrozić emeryturom?
                                         Z opublikowanego przez Komisję Europejską sprawozdania w sprawie zabezpieczenia społecznego i integracji społecznej wynika, że kryzys finansowy może zmusić kraje UE do dokonania przeglądu systemów emerytalnych. Większość Europejczyków, którzy właśnie przechodzą na emeryturę, nie ma jednak powodów do obaw – zapewniają autorzy raportu.
                                         • 06.03.2009Rozpoczęcie działalności – preferencyjne składki na ubezpieczenia społeczne
                                          Kto może skorzystać z preferencyjnych składek Osoby, które po 24 sierpnia 2005 r. rozpoczęły prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, przez okres 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania tej działalności mogą opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej przez siebie kwoty, nie niższej jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.
                                          • 05.03.2009Pozarolnicza działalność i praca nakładcza – zmiany w ubezpieczeniach
                                           Jak informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 1 marca br. weszła w życie nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która zmieniła zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym w przypadku jednoczesnego wykonywania pracy nakładczej i prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.
                                           • 04.03.2009Wniosek w sprawie KRUS w Trybunale
                                            Business Centre Club, na mocy uprawnień wynikających z ustawy o organizacjach pracodawców, skierował we wtorek do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z konstytucją wybranych przepisów o ubezpieczeniach rolniczych.
                                            • 04.03.2009Zwrot kosztów wymiany stolarki przez spółdzielnię mieszkaniową a przychód
                                             Zwrot kosztów wymiany stolarki okiennej przez spółdzielnię mieszkaniową nie stanowi przychodu z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przypadku otrzymania przez członka spółdzielni zwrotu wydatków poniesionych uprzednio na wymianę okien, stanowiących własność spółdzielni, nie można uznać, że po stronie członka spółdzielni następuje przysporzenie majątkowe, bowiem otrzymuje on jedynie zwrot poniesionych już wydatków — orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim.
                                             • 04.03.2009Ustawa o OFE złagodzona
                                              Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych w wersji łagodniejszej dla powszechnych towarzystw emerytalnych niż projekt przedłożony przez minister pracy i polityki społecznej.
                                              • 03.03.2009List otwarty w sprawie zmian w ustawie o OFE
                                               Ewa Lewicka, prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych, wystosowała list otwarty do premiera Donalda Tuska w sprawie nowelizacji ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Rząd chce, by zmiany polegające na natychmiastowym zmniejszeniu opłat pobieranych przez fundusze jak najszybciej zostały przyjęte przez Sejm i weszły w życie.
                                               • 26.02.2009PKPP Lewiatan chce wycofania projektu nowelizacji ustawy o OFE
                                                Wycofania projektu nowelizacji ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych  spod obrad Komitetu Stałego Rady Ministrów domaga się Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Organizacja chce, by projekt został skierowany do konsultacji w zespole ds. ubezpieczeń społecznych Komisji Trójstronnej.
                                                • 17.02.2009Zaległe składki ZUS można odliczyć
                                                 Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca postępuje właściwie odliczając od ryczałtu płacone składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne?
                                                 • 16.02.2009Ułatwienia dla małych firm
                                                  Interpelacja nr 6179 do ministra pracy i polityki społecznej, ministra gospodarki oraz ministra finansów w sprawie utworzenia spójnej polityki rządu, mającej na celu wsparcie rozwoju małych przedsiębiorstw, poprzez kompleksowe rozwiązania strukturalne w poszczególnych ministerstwach
                                                  • 12.02.2009ZUS czeka na informację o przychodach
                                                   Do 2 marca należy przesyłać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych informacje o dodatkowych przychodach osiągniętych w ubiegłym roku. Obowiązek ten dotyczy emerytów i rencistów, którzy dorabiają do swoich świadczeń.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 25 ] . [ 26 ] . [ 27 ] . [ 28 ] . [ 29 ] . [ 30 ] . [ 31 ] . [ 32 ] . [ 33 ] . [ 34 ] ... [ 36 ] następna strona »