Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Podatki dochodowe PIT i CIT - zagadnienia ogólne

18.02.2020

Czas na zmianę II progu podatkowego w PIT? Niekoniecznie

Liczba podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali dochody w wysokości skutkującej koniecznością zastosowania 32 % stawki podatkowej (od nadwyżki ponad kwotę 85 528 zł) wynosi w każdym z tych lat około 4,0 %, co oznacza, że zdecydowana większość podatników (ponad 95 %) płaci podatek według najniższej stawki podatku. Jednocześnie efektywna stawka podatku dla drugiego przedziału skali podatkowej waha się w latach 2009-2018 od 16,17% do 15,31% (w 2018 r. wyniosła 15,54 %). Z kolei efektywna stawka podatku ogółem, czyli zarówno dla pierwszego, jak i drugiego przedziału skali podatkowej, nie przekracza wartości 9% (w 2018 r. wyniosła 8,8%).

Interpelacja nr 1458 do ministra finansów w sprawie konieczności aktualizacji II progu podatkowego

Panie Ministrze,

progi podatkowe to stawki procentowe podatku dochodowego obliczanego na zasadach wskazanych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Osoby osiągające roczny dochód wyższy niż 85 528 zł rozliczają PIT w ramach drugiego progu podatkowego. Stawka podatku dochodowego od osób fizycznych, jaki muszą zapłacić od dochodu przekraczającego 85 528 zł, wynosi 32%. Trzeba dodać, że tylko w odniesieniu do sposobu określania wysokości podatku, jakim jest skala podatkowa, stosuje się progi. W sytuacji nie do końca motywującej są osoby niekiedy bardzo ciężko pracujące, pracujące ponad normatywny czas pracy, które osiągają tzw. drugi próg dochodowy, co znaczy, że w danym roku uzyskały dochód przekraczający 85 528 zł brutto. Wówczas zgodnie z regulacją podatkową ich podatek wynosi 32%. Co prawda, wyższy podatek nie odnosi się do ogólnej sumy dochodu, ale do kwoty powyżej pierwszego progu. Aktualnie średnia, jak i minimalna pensja wzrosły dwukrotnie, a próg przekracza prawie milion osób - głównie wykwalifikowanych specjalistów, którzy uciekają przed nim w jednoosobowe działalności gospodarcze, co wypacza obraz rynku pracy oraz zmniejsza wpływy do ZUS. Ciężko pracujący, wykształceni, kompetentni, zaangażowani, przy braku od ponad 10 lat aktualizacji progu, czują się wykorzystani tylko dlatego, że chciało im się uczyć i pracować na swoją pozycję. Ponadto, „wpadając" w II próg w zasadzie nie mają już prawa do żadnych odliczeń, ulg czy pomocy socjalnej, na którą co miesiąc płacą bardzo wysokie składki. Więcej, twierdzą, że nie przełoży się to w przyszłości na ich emerytury, bo być może ziszczą się prognozy o tzw. emeryturze obywatelskiej - równie niskiej dla wszystkich.

W związku z powyższym, bardzo proszę o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Czy Ministerstwo Finansów ma jakiekolwiek plany aktualizacji wysokości kwoty II progu podatkowego - niezmienianej od 2009 roku?
  2. Jakie propozycje motywowania młodych ludzi do nauki i intensywnej pracy ma resort, skoro dotychczasowa polityka finansowa wręcz przeciwnie, zniechęca?
  3. Czy „solidarność społeczna" ma spoczywać tylko i wyłącznie na barkach najbardziej pracowitych i ambitnych?
  4. W jaki sposób resort zamierza motywować do pracy ludzi (zdrowych i młodych), których głównym źródłem utrzymania są świadczenia socjalne?

Poseł Katarzyna Osos

16 stycznia 2020 r.

Odpowiedź na interpelację nr 1458 w sprawie konieczności aktualizacji II progu podatkowego

W związku z interpelacją nr 1458 Pani Poseł Katarzyny Osos w sprawie konieczności aktualizacji drugiego progu podatkowego, uprzejmie informuję.

Skala podatkowa, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy PIT1), stanowi tylko jeden z czynników, który ma wpływ na wysokość obciążeń fiskalnych. Będący elementem tej skali próg w wysokości 85 528 zł odnosi się do podstawy opodatkowania, czyli przychodów pomniejszonych o koszty uzyskania przychodów, składki na ubezpieczenia społeczne oraz inne „fakultatywne” odliczenia od dochodu (np. z tytułu darowizn, wydatków rehabilitacyjnych, czy funkcjonującej na zasadzie praw nabytych tzw. ulgi odsetkowej).

W rozliczeniu podatku PIT za 2019 r. próg 85 528 zł2) odpowiada przychodom w wysokości 101 146,44 zł rocznie oraz 8 428,87 zł miesięcznie. Natomiast w 2020 r. próg ten odpowiada wynagrodzeniu 102 594 zł rocznie i 8 459,50 zł miesięcznie.

Taka wysokość zarobków stanowi 375% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę w 2019 r. (2 250 zł) oraz 177% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej prognozowanego w 2019 r. (4 765 zł). Natomiast w 2020 r. wskaźniki te kształtują się odpowiednio na poziomie 329% oraz 164%.

Z informacji dotyczących rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za poszczególne lata okresu 2009-20183) wynika, że liczba podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali dochody w wysokości skutkującej koniecznością zastosowania 32 % stawki podatkowej (od nadwyżki ponad kwotę 85 528 zł) wynosi w każdym z tych lat około 4,0 %, co oznacza, że zdecydowana większość podatników (ponad 95 %) płaci podatek według najniższej stawki podatku. Jednocześnie efektywna stawka podatku dla drugiego przedziału skali podatkowej waha się w latach 2009-2018 od 16,17% do 15,31% (w 2018 r. wyniosła 15,54 %). Z kolei efektywna stawka podatku ogółem, czyli zarówno dla pierwszego, jak i drugiego przedziału skali podatkowej, nie przekracza wartości 9% (w 2018 r. wyniosła 8,8%).

Mając powyższe na uwadze, uprzejmie informuję, że obecnie w Ministerstwie Finansów nie toczą się prace nad aktualizacją wysokości kwoty II progu podatkowego.

Odnosząc się do pytań dotyczących motywowania młodych ludzi do nauki i intensywnej pracy, uprzejmie informuję, iż w ostatnim czasie wprowadzone zostały rozwiązania korzystne dla pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem osób młodych.

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 1394) zwolniła od podatku dochodowego od osób fizycznych przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia zawartych z firmą, otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł (art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT).

Zwolnienie weszło w życie z dniem 1 sierpnia 2019 r. i ma zastosowanie do przychodów uzyskanych od tego dnia. W odniesieniu do przychodów uzyskanych od 1 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. limit zwolnienia wynosi 35 636,67 zł (5/12 z 85 828 zł).

Zwolnienie to jest skierowane do młodych ludzi rozpoczynających dorosłe życie. Dzięki temu rozwiązaniu otrzymują oni wyższe pensje, co zwiększa ich szanse na uzyskanie niezależności i poprawia ich perspektywy życiowe. Ponadto zwolnienie promuje legalne zatrudnienie w tej grupie wiekowej. Ogranicza także emigrację zarobkową i zachęca młodych ludzi do powrotu do Polski z emigracji.

Z kolei ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1835) zmniejszyła obciążenia fiskalne poprzez:

  • ponad dwukrotne podwyższenie kwotowych kosztów uzyskania przychodów dla pracowników (art. 22 ust. 2 ustawy PIT),
  • obniżenie z 18% do 17% stawki podatku z pierwszego przedziału skali podatkowej (art. 27 ust. 1 ustawy PIT).

Zmiany w zakresie kosztów dla pracowników oraz obniżenia stawki podatku weszły w życie z dniem 1 października 2019 r. i mają zastosowanie do dochodów uzyskanych od tego dnia. Efektem tych zmian jest obniżenie obciążeń fiskalnych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, zmniejszenie klina podatkowego oraz zwiększenie aktywności ludzi na rynku pracy i rentowności pracy. Co istotne, z obniżki z dniem 1 października 2019 r. najniższej stawki podatku z 18% do 17% korzystają wszyscy podatnicy podatku PIT, którzy uzyskują dochody opodatkowane skalą podatkową, czyli około 25 mln podatników. Obniżona stawka podatku w pierwszym progu podatkowym przekłada się również na wysokość podatku obliczonego dla dochodu mieszczącego się w drugim przedziale podatkowym.

Dzięki zmianom wprowadzonym w 2019 r. w kieszeniach podatników pozostanie w 2020 r. około 12,15 mld zł4).

Jeżeli do powyższych rozwiązań dodamy preferencje podatkowe wspierające naukę, np. w postaci zwolnienia od podatku stypendiów naukowych, czy 50% kosztów uzyskania przychodów dla działalności naukowej, badawczej, badawczo-rozwojowej, uznać należy, że obecnie obowiązujące przepisy podatkowe zawierają rozwiązania, które motywują młodych ludzi do nauki i pracy.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
Jan Sarnowski

Warszawa, 12 lutego 2020 r.

1) Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. z 1387, z późn. zm.).

2) Próg 85 528 zł odpowiadał przychodom w kwocie 101 146,44 zł pomniejszonym o składki ZUS (13 867,18 zł) oraz podstawowym kosztom uzyskania przychodów z 2019 r. (1 751, 25 zł)

3) Link: https://www.podatki.gov.pl/pit/abc-pit/statystyki/

4) Zgodnie z Oceną Skutków Regulacji do projektów ustaw zawartych w drukach VIII kadencji Sejmu nr: 3551 (zwolnienie dla osób do 26. roku życia - skutek 2,45 mld zł) oraz 3714 (podwyższenie kosztów dla pracowników - skutek 3,4 mld zł i obniżenie stawki do 17% - 6,3 mld zł).

Hasła tematyczne: ministerstwo finansów, skala podatkowa, interpelacja, podatek dochodowy od osób fizycznych (pit)

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz