Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

emeryt składki

 • 05.12.2008Składki ZUS przedsiębiorcy na macierzyńskim
  Interpelacja nr 5472 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie interpretacji przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
  • 05.12.2008Resort pracy krytykuje weto prezydenta
   Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej broni nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, przyjętej przez Sejm 17 października tego roku i zawetowanej  ostatnio przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Resort podkreśla, że nieodrzucenie weta doprowadzi do sytuacji, w której ubezpieczony będzie mógł uzyskać świadczenia wyliczone na całkowicie różnych zasadach z tytułu opłacania składek od takich samych dochodów.
   • 03.12.2008Odpis na rezerwę demograficzną także po 2008 r.
    Przedłużenie na kolejne lata obowiązku odprowadzania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych 0,35 proc. podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne na rzecz Funduszu Rezerwy Demograficznej (FRD) przewiduje projekt zmian w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych.
    • 03.12.2008Rząd nie zamierza rezygnować z poboru składek do FGŚP
     Interpelacja nr 5287 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Funduszu Pracy
     • 28.11.2008Orzecznictwo: Można zaskarżyć odmowę wydania zaświadczenia przez ZUS
      Odmowa wydania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie w przedmiocie zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, następuje w drodze decyzji, od której przysługuje odwołanie do sądu właściwego w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych (art. 4778 § 1 k.p.c.).
      • 25.11.2008BCC: KRUS do Trybunału
       Polski system ubezpieczeń społecznych rolników jest jednym z najbardziej drastycznych przykładów nieracjonalnego zarządzania środkami publicznymi – uznał Business Centre Club i postanowił skierować do Trybunału Konstytucyjnego przepisy regulujące wypłacanie emerytur z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
       • 24.11.2008Orzecznictwo: Odpowiedzialność nabywcy przedsiębiorstwa za zaległe składki pracowników
        Nabywca przedsiębiorstwa odpowiada za należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej z własnych środków przez zbywcę jako płatnika składek (pracodawcę) a nie odpowiada za należności z tytułu składek w części finansowanej przez ubezpieczonych pracowników (art. 112 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa w związku z art. 31 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych).
        • 19.11.2008Zróżnicowanie kwoty bazowej zgodne z konstytucją
         Osoby, które po przyznaniu emerytury ubiegają się o ponowne jej obliczenie, nie mogą domagać się takiej samej emerytury jak ci, którzy dopiero występują z wnioskiem o przyznanie tego świadczenia — stwierdził Trybunał Konstytucyjny po rozpatrzeniu pytania prawnego Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku, dotyczącego zasad obliczania wysokości emerytury.
         • 17.11.2008Autorskie koszty uzyskania przychodu w stosunku pracy
          Pytania podatnika: 1) Czy w związku z opisanym stanem faktycznym Wnioskodawczyni będzie mogła w składanym zeznaniu rocznym PIT-36/PIT-37 samodzielnie dokonać podziału swojego wynagrodzenia na dwie części: — wynagrodzenie za zwykłe obowiązki pracownicze, — wynagrodzenie za przeniesienie na Spółkę autorskich praw majątkowych do wykonanych przez Wnioskodawczynię utworów na podstawie otrzymanych od Spółki zestawienia rocznego i informacji o proporcji czasu pracy i wysokości przychodów? 2) Czy w zaznaniu rocznym Wnioskodawczyni będzie mogła zastosować 50% koszty uzyskania przychodów w odniesieniu do części wynagrodzenia za przeniesienie autorskich praw majątkowych sytuacji, gdy w informacji rocznej PIT-11 Spółka wykazuje koszty uzyskania przychodów obliczone zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
          • 14.11.2008Składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń za delegację zleceniobiorcy
           Zgodnie z ogólną zasadą obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od umowy zlecenia nie istnieje, gdy zleceniobiorca pozostaje poza stosunkiem zlecenia w zatrudnieniu pracowniczym i zarabia w związku z tym kwotę co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę. Osoba spełniająca warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami z kilku tytułów, innych niż umowa o pracę (która zawsze stwarza obowiązek odprowadzania składek) jest objęta obowiązkowo ubezpieczeniami z tego tytułu, który powstał najwcześniej. Może ona jednak dobrowolnie być objęta ubezpieczeniami także z pozostałych, wszystkich lub wybranych tytułów lub zmienić tytuł ubezpieczeń.
           • 10.11.2008Podstawa wymiaru emerytury
            Interpelacja nr 4865 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie art. 21 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który dotyczy różnicy, jaka istnieje w sposobie obliczania emerytury ustawowej dla obywateli przechodzących z wcześniejszej emerytury i ze świadczenia przedemerytalnego
            • 06.11.2008Ubezpieczenie społeczne artystów
             Interpelacja nr 5008 do ministra kultury i dziedzictwa narodowego oraz ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wysokich kosztów ubezpieczeń społecznych ponoszonych przez członków środowiska artystycznego
             • 04.11.2008Funduszu Rezerwy Demograficznej ZUS lepszy od OFE
              Zarządzany przez ZUS Fundusz Rezerwy Demograficznej w okresie od stycznia 2007 do września 2008 r. uzyskał w prowadzonych przez siebie inwestycjach lepsze wyniki niż otwarte fundusze inwestycyjne.
              • 03.11.2008Składki pracownika prowadzącego jednocześnie działalność pozarolniczą
               Pojęcie „kwoty minimalnego wynagrodzenia” za pracę stanowiącej przychód z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy (art. 18 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, jednolity tekst: Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 ze zm.) nie jest – w przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy – równoznaczne z „wysokością minimalnego wynagrodzenia” określoną w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 ze zm.), wobec czego – pracownik zarabiający poniżej „kwoty minimalnego wynagrodzenia” i jednocześnie prowadzący działalność pozarolniczą – podlega ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z tytułu prowadzenia tej działalności.
               • 31.10.2008Dokumentowanie okresów zatrudnienia oraz wynagrodzenia
                Przy występowaniu do ZUS z wnioskiem o ustalenie emerytury lub renty, a także o ustalenie kapitału początkowego, wymagane są dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia oraz wynagrodzenie osiągane w okresie zatrudnienia, zwłaszcza przebytego przed 1999 r. Także przy występowaniu z wnioskiem o ustalenie świadczenia przedemerytalnego wymagane są dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia.
                • 17.10.2008MPiPS: Opłacanie składki od wynagrodzenia wszystkich pracowników jest wyrazem solidaryzmu społecznego
                 Interpelacja nr 4252 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie bezzasadnego opłacania składek do ZUS przez wybrane grupy osób pracujących zawodowo
                 • 13.10.2008Nowa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne
                  Interpelacja nr 4723 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie planowanych zmian w zasadach opłacania składek na ubezpieczenie społeczne przez właścicieli małych firm
                  • 10.10.2008Odpis na ZFŚS
                   Przepisy ustawy o ZFŚS wskazują kilka źródeł finansowania działalności funduszu socjalnego, jednak niewątpliwie głównym z nich jest odpis podstawowy, czyli określona corocznie kwota, którą pracodawca zobowiązany jest wpłacić na rachunek ZFŚS. Globalna wysokość odpisu w zakładzie pracy zależy od przeciętnej liczby zatrudnionych w nim osób.
                   • 02.10.2008Prowadzenie działalności gospodarczej i jednoczesne uzyskiwanie przychodów z działalności wykonywanej osobiście
                    Ustawodawca dla zróżnicowania zasad opodatkowania w zależności od rodzaju wykonywanej działalności zdefiniował w nieco inny sposób pojęcie działalności gospodarczej oraz wyszczególnił jako odrębne źródło przychodów działalność wykonywaną osobiście. Dlatego też możliwe jest opodatkowanie niektórych rodzajów działalności tak jak działalności gospodarczej lub jak działalności wykonywanej osobiście, z zachowaniem wszystkich wymogów prawnych obowiązujących dla przyjętej przez podatnika formy prowadzenia i rozliczania takiej działalności.
                    • 01.10.2008Wyższe składki od właścicieli największych gospodarstw
                     Zróżnicowanie składek rolników na ubezpieczenie emerytalno-rentowe przewiduje przyjęty przez Radę Ministrów projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.
                     • 26.09.2008BCC krytykuje projekt zmian w KRUS
                      Projekt ministra rolnictwa dotyczący zmiany ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników jest niepotrzebny, ponieważ nie wprowadza żadnych istotnych zmian – uważa Business Centre Club.
                      • 25.09.2008ZUS o skutkach zawieszenia działalności gospodarczej
                       Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował o zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą oraz przez wspólników spółek jawnych, partnerskich, komandytowych i jednoosobowych spółek z o.o. – w związku z obowiązującą od 20 września br. nowelizacją ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która wprowadziła możliwość zawieszenia działalności gospodarczej.
                       • 25.09.2008Dobrowolne ubezpieczenia emerytalne i rentowe w przypadku zawieszenia działalności
                        I. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych (wymienione w art. 8 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z późn. zm.).
                        • 23.09.2008Wyższe odsetki od ZUS dla klientów OFE
                         Od października wzrosną odsetki od nieprzekazanych w terminie składek do OFE – poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W ciągu roku stopa, na podstawie której naliczane są odsetki,  została podniesiona o ponad 2 pkt. proc.
                         • 19.09.2008Orzecznictwo: W postępowaniu upadłościowym składki zdrowotne, na FP i FGŚS podlegają zaspokojeniu jak podatki
                          Składki na ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych są daninami publicznymi w rozumieniu art. 342 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535 ze zm.) i podlegają zaspokojeniu w kategorii drugiej.
                          • 12.09.2008Zasady ustalania wymiaru zasiłku chorobowego po wyroku TK
                           Wytyczne Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie rozliczania w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne wyrównań zasiłków z tytułu niezdolności do pracy oraz odsetek od tych kwot, oraz wykazywania w dokumentach rozliczeniowych kwot wyrównań wynagrodzenia za czas choroby, wypłaconych ubezpieczonym w wyniku realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 2008r., sygn. akt SK 16/06 (Dz. U. Nr 119, poz. 771) - po uzyskaniu stanowiska Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2008 r.
                           • 03.09.2008Wcześniejsza emerytura nie dla przedsiębiorcy
                            Interpelacja nr 4011 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie możliwości nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w związku z nierównym traktowaniem obywateli ubiegających się o emerytury i renty
                            • 29.08.2008Orzecznictwo: Zawieszenie działalności gospodarczej a składki ZUS
                             Mając na względzie art. 13 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, brak jest uzasadnienia do przyjęcia, że zgłoszenie przez podmiot gospodarczy organom podatkowym w trybie art. 34 § 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym faktu czasowego niewykonywania działalności gospodarczej, może stanowić podstawę do zwolnienia spod obowiązku ubezpieczenia społecznego za okres, który jak wynika z prowadzonych przez właściwy organ danych ewidencyjnych działalności gospodarczej jest okresem prowadzenia tej działalności.
                             • 22.08.2008Brak zgody w sprawie „pomostówek”
                              Podczas czwartkowego posiedzenia prezydium Komisji Trójstronnej zapadła decyzja o przesunięciu do 10 września terminu zakończenia negocjacji w sprawie emerytur pomostowych. Został on przełożony po raz kolejny z powodu braku porozumienia pomiędzy zespołami ds. ubezpieczeń społecznych oraz polityki gospodarczej i rynku pracy, które mają przedstawić wspólne stanowisko.
                              • 21.08.2008Korzystając z ulgi możesz stracić świadczenia rodzinne
                               Interpelacja nr 3292 do prezesa Rady Ministrów w sprawie ulgi podatkowej z tytułu wychowywania dzieci.
                               • 18.08.2008Pracodawcy krytykują plany obniżenia opłat dystrybucyjnych
                                Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan wzywa do odrzucenia poselskich projektów nowelizacji ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Projekty przewidują przyspieszenie obniżek opłat dystrybucyjnych, jakie pobierają otwarte fundusze z wpłacanych do nich składek.
                                • 14.08.2008Podstawa określana raz w roku, elektroniczne informacja o składkach
                                 Do Sejmu trafiły projekty przedstawione komisji „Przyjazne Państwo” przez PKPP Lewiatan. Posłowie rozpoczną prace nad zmianą przepisów, dzięki której ograniczona zostanie biurokracja w relacjach płatnik – ubezpieczony – Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
                                 • 14.08.2008Składka na rzecz Pracowniczego Programu Emerytalnego jako KUP
                                  Pytanie podatnika dotyczyło możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych składki podstawowej płaconej na pracowniczy program emerytalny (ppe), realizowany w formie grupowego ubezpieczenia na życie pracowników z zakładem ubezpieczeń.
                                  • 05.08.20083,8 mld zł w ppe
                                   Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała raport o rynku pracowniczych programów emerytalnych (ppe). Opracowanie przedstawia podstawowe informacje według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. Wynika z niego m.in., że poziom oszczędności zgromadzonych w ppe wyniósł blisko 4 mld zł.
                                   • 01.08.2008Moment ujęcia kosztów w PKPiR
                                    Podstawową metodą rozliczania kosztów uzyskania przychodów jest metoda określona w art. 22 ust. 4 ustawy o PDOF, zgodnie z którą koszty można potrącić wyłącznie w roku, w którym zostały poniesione. Ustawodawca daje też możliwość wyboru drugiej metody – rozliczania kosztów zgodnie z zasadą memoriałową, która mówi, iż koszty ewidencjonuje się w powiązaniu z przychodami danego roku, których one dotyczą. Dla niektórych kosztów ustawodawca wprowadził jednak szczególne zasady ich ewidencji.
                                    • 31.07.2008Certyfikat kwalifikowany przy składaniu dokumentów ZUS – od kiedy?
                                     Z dniem 17 lipca 2008 r. weszła w życie ustawa z 13 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (DzU z 2008 r., nr 127, poz. 817). Ustawa ta znowelizowała art. 60, zgodnie z którym ZUS mógł przyjmować dokumenty ubezpieczeniowe przekazywane w postaci elektronicznej podpisane przy użyciu certyfikatów kwalifikowanych tylko do 20 lipca tego roku.
                                     • 30.07.200850 proc. koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy
                                      Pytane podatnika: Czy można zastosować do przychodu tytułem wynagrodzenia za pracę nie mającą przymiotu pracy twórczej – koszty uzyskania przychodu określone w art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zaś do przychodu wynikającego z wynagrodzenia tytułem korzystania z praw autorskich do powstałych w wyniku tworzenia – w ramach stosunku pracy – programów komputerowych – koszty uzyskania przychodu określone w art. 22 ust. 9 pkt 3 ww. ustawy?
                                      • 28.07.2008Podstawa wymiaru składek ZUS przedsiębiorcy
                                       Interpelacja nr 2916 do ministra gospodarki w sprawie wysokości ubezpieczenia społecznego osób prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą
                                       • 25.07.2008ZRP o emeryturach pomostowych
                                        Związek Rzemiosła Polskiego przekazał resortowi pracy uwagi do projektu ustawy o emeryturach pomostowych. Organizacja nie zgłasza zastrzeżeń co do zasadności opracowania takiej ustawy, jednak jej zdaniem projekt jest sprzeczny z konstytucją, narusza bowiem zasadę równości wobec prawa. Z regulacji wyłączeni są np. górnicy, którzy będą otrzymywać emerytury na warunkach korzystniejszych niż inne grup ubezpieczonych.
                                        • 24.07.2008BCC proponuje zmiany w ustawie o IKE
                                         Według Business Centre Club inicjatywa resortu pracy zmierzająca do zmian dotyczących tzw. trzeciego, dobrowolnego filaru emerytalnego, zasługuje na poparcie, choć jednocześnie wymaga uzupełnień. BCC przedstawił opinię o rządowym projekcie zmian w ustawie o indywidualnych kontach emerytalnych.
                                         • 18.07.2008Ekwiwalent za urlop
                                          W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, pracodawca zobowiązany jest wypłacić pracownikowi ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. W tym celu pracodawca powinien znać wysokość współczynnika niezbędnego do obliczenia wysokości ekwiwalentu – ustalanego odrębnie dla każdego roku kalendarzowego.
                                          • 18.07.2008Opodatkowanie PIT programu emerytalnego z Anglii
                                           Środki pochodzące z pracowniczego programu emerytalnego prowadzonego na terytorium Wielkiej Brytanii, a otrzymywane przez osobę zamieszkałą w Polsce korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych. Zwolnienie podatkowe przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 58 lit. b) Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy wypłat środków zgromadzonych zarówno w pracowniczym programie emerytalnym utworzonym i działającym w oparciu o przepisy polskiej ustawy o pracowniczych programach emerytalnych, jak i w pracowniczym programie emerytalnym utworzonym i prowadzonym w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej w oparciu o przepisy właściwe tym państwom – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
                                           • 18.07.2008Lewiatan: Niech rolnicy płacą składki jak przedsiębiorcy
                                            Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan postuluje uznanie rolników za przedsiębiorców i objęcie systemem ubezpieczeń społecznych podobnym do tego, jakiemu podlegają osoby prowadzące działalność gospodarczą. Na dopłaty do składek mogliby liczyć tylko rolnicy, którzy nie osiągają ustalonego minimalnego dochodu.
                                            • 10.07.2008Emeryci płacąc składki rentowe realizują zasadę solidaryzmu społecznego
                                             Interpelacja nr 2517 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie opłacania składki na ubezpieczenie rentowe przez emerytów i rencistów, którzy podejmują dodatkowe zatrudnienie objęte obowiązkiem ubezpieczeń społecznych
                                             • 09.07.2008Problemów z refundacją składek z PFRON c.d.
                                              Interpelacja nr 2526 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie uregulowań prawnych oraz praktyki stosowania zasad refundacji składek wpłacanych ZUS przez PFRON
                                              • 02.07.2008ZUS przedstawił sprawozdania za 2007 r.
                                               Posłowie przyjęli sprawozdania z działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ubiegłym roku. Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny zaakceptowała sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności oraz wykonanie w 2007 r. planów finansowych Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Rezerwy Demograficznej oraz likwidowanego Funduszy Alimentacyjnego.
                                               • 01.07.2008RMUA w formie elektronicznej
                                                Sejmowa Komisja Nadzwyczajna „Przyjazne Państwo” przyjęła propozycję złożoną przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Przedsiębiorcy chcą wprowadzenia możliwości przekazywania pracownikom informacji o opłaconych przez pracodawcę składkach na ubezpieczenie społeczne w formie elektronicznej.
                                                • 25.06.2008Nie(wesołe) jest życie staruszka
                                                 Interpelacja nr 2180 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie pogarszającej się sytuacji materialnej rencistów i emerytów
                                                 • 24.06.2008Składki na KRUS w III kwartale
                                                  Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników nie ulegnie w III kwartale 2008 r. zmianie – poinformowała Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
                                                  • 18.06.2008Zakwaterowanie pracowników
                                                   W przypadku gdy pracodawca udostępnia lub wynajmuje mieszkanie pracownikowi, za co pracownik nie ponosi żadnej odpłatności, gdyż czynsz opłaca pracodawca, u pracownika powstaje z tego tytułu przychód ze stosunku pracy, który co do zasady należy opodatkować, a także opłacić od niego należne składki ZUS.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 26 ] . [ 27 ] . [ 28 ] . [ 29 ] . [ 30 ] . [ 31 ] . [ 32 ] . [ 33 ] . [ 34 ] . [ 35 ] ... [ 35 ] następna strona »