Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

emeryt składki

 • 10.02.2009Wątpliwości dotyczące zawieszania działalności
  Interpelacja nr 6229 do ministra gospodarki w sprawie przepisów o zawieszeniu działalności gospodarczej
  • 09.02.2009ZUS: Wypłata świadczeń niezagrożona
   Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Sylwester Rypiński wydał oświadczenie w sprawie wypłaty świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Szef ZUS uspokaja – nie ma zagrożenia, że emerytury i renty nie będą wypłacane.
   • 04.02.2009Odliczenie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od dochodu uzyskanego za granicą płaconych do ZUS.
    Pytanie: W maju 2008 r. mój pracodawca oddelegował mnie do pracy do oddziału firmy w Niemczech. Wynagrodzenie za ten okres opodatkowane jest w Niemczech, natomiast składki ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego płacone są w Polsce do ZUS. Czy składki te będą podlegały odliczeniu od dochodu i podatku zapłaconego w Polsce (do maja byłem zatrudniony w Polsce)?
    • 04.02.2009Dochody z zagranicy w zeznaniu rocznym – załącznik PIT/ZG
     Począwszy od zeznań dotyczących roku 2006 podatnicy osiągający dochody z zagranicy mają obowiązek dołączania do zeznania formularza PIT/ZG, w którym należy wskazać państwo, z którego pochodzi dochód, wysokość tego dochodu a także ewentualnie wysokość podatku zapłaconego za granicą.
     • 03.02.2009Ustalanie wysokości zarobków dla celów emerytalnych w przypadku braku dokumentacji płacowej
      Zapytanie nr 2267 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie podstawy wymiaru składki dla osób ubiegających się o emeryturę
      • 02.02.2009Bezpieczny OFE potrzebny od zaraz
       Interpelacja nr 6086 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie utworzenia bezpiecznych funduszy emerytalnych
       • 30.01.2009MPiPS o podwyższeniu wysokości minimalnego wynagrodzenia
        Interpelacja nr 6120 o ministra pracy i polityki społecznej w sprawie nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
        • 28.01.2009Zwolnienie ze składek na FP i FGŚP
         Duża nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach runku pracy (dokonana ustawą z 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw – Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33) niesie za sobą bardzo wiele zmian zarówno w przepisach tej ustawy, jak i w kilku innych aktach prawnych. Pracodawców – poza skróceniem okresu wypłaty wynagrodzenia chorobowego dla niektórych grup zatrudnionych – zainteresuje na pewno zwolnienie z obowiązku opłacania składek na FP i FGŚP oraz zniesienie obowiązku pobierania od zatrudnianych osób oświadczeń o pozostawaniu lub nie w rejestrze bezrobotnych.
         • 27.01.2009Lewiatan przeciw obniżaniu opłat dystrybucyjnych PTE
          PKPP Lewiatan krytykuje propozycję szybszego obniżania opłat dystrybucyjnych pobieranych przez otwarte fundusze emerytalne z wpłacanych do niego składek. Zdaniem Konfederacji, może to doprowadzić do wyeliminowania części towarzystw emerytalnych z rynku. W konsekwencji ograniczona zostałaby konkurencja, a tym samym osłabione bezpieczeństwo systemu ubezpieczeń i pozycja ubezpieczonych.
          • 15.01.2009Broszura informacyjna do zeznania PIT-37 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2008 roku
           Formularz jest przeznaczony dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą ”, i którzy w roku podatkowym:
           • 15.01.2009Broszura informacyjna do zeznania PIT-36L o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2008 roku
            Formularz PIT-36L jest przeznaczony dla podatników, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na zasadach określonych w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.
            • 15.01.2009Broszura informacyjna do załącznika PIT/O składanego wraz z zeznaniem PIT-28, PIT-36 lub PIT-37 za 2008 rok
             Załącznik PIT/O jest przeznaczony dla podatników korzystających z odliczeń od dochodu (przychodu) lub od podatku, z wyjątkiem odliczeń wydatków mieszkaniowych.
             • 15.01.2009Broszura informacyjna do zeznania PIT-36 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2008 roku
              Formularz PIT-36 jest przeznaczony dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, i którzy niezależnie od liczby źródeł przychodów:
              • 14.01.2009Emerytury pomostowe
               Kto ma prawo do emerytury pomostowej Prawo do emerytury przysługuje pracownikowi urodzonemu po 31 grudnia 1948 r. Pracownik ten będzie mógł przejść na emeryturę pomostową po osiągnięciu wieku co najmniej 55 lat przez kobietę i co najmniej 60 lat przez mężczyznę, jeżeli spełni łącznie następujące warunki:
               • 14.01.2009Co z tą ulgą?
                Interpelacja nr 5927 do prezesa Rady Ministrów w sprawie nieuregulowania kwestii zatrudnienia opiekunek do dzieci
                • 12.01.2009Urlop bezpłatny a prawo do zasiłków związanych z chorobą i macierzyństwem
                 Co o urlopie bezpłatnym stanowi Kodeks pracy Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca może udzielić pracownikowi, na jego pisemny wniosek, urlopu bezpłatnego (art. 174 kp). Pracodawca, udzielając urlopu, zobowiązuje się tym samym zwolnić pracownika w okresie tego urlopu z obowiązku wykonywania pracy, a pracownik rezygnuje z prawa do wykonywania pracy. Urlop bezpłatny stanowi więc przerwę w realizacji pracowniczego obowiązku pracy. Okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
                 • 09.01.2009Przeliczenie kapitału początkowego – zmiana w przepisach (obowiązuje od 1 stycznia 2009 r.)
                  Postanowienia ustawy z 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ( Dz. U. nr 192, poz. 1180) pozwalają na przeliczenie kapitału początkowego.
                  • 07.01.2009MF: Obniżenie składek nie jest możliwe ze względu na kondycję finansową FUS
                   Zapytanie nr 2417 do ministra finansów w sprawie potrzeby obniżenia opodatkowania dochodów z pracy i kapitału
                   • 06.01.20092009 - Zmieniają się stawki, składki i podstawy
                    Wiele ważnych wskaźników i parametrów uległo zmianie od 1 stycznia 2009 r. Przedstawiamy poniżej zbiorcze zestawienie ważniejszych z nich (podając również kilka wskaźników, które do tej pory nie uległy zmianie, a które często stosujemy).
                    • 05.01.2009W 2009 roku inaczej ustalamy składki ZUS przedsiębiorców
                     Ustawa z 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, opublikowana w Dz. U. Nr 220, poz. 1417, wprowadza bardzo istotną zmianę w sposobie ustalania wysokości najniższej składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (i pozostałe, dla których obliczenia stosujemy podstawę składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe).
                     • 05.01.2009MF: Informator PIT
                      Opodatkowanie podatkiem dochodowym osób fizycznych regulują dwie ustawy: - ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), - ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.). Ich zakres omówiono poniżej w odrębnych tytułach, umownie nazwanych: „Zakres podstawowy” i „Ryczałt”.
                      • 31.12.2008Odliczanie składek na ubezpieczenie społeczne w zeznaniu rocznym
                       Pytanie podatnika: Czy przysługuje prawo do odliczenia od dochodu składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zapłaconej w 2008 r. w pełnej wysokości osiągając odpowiedni dochód (przy założeniu, że do końca roku Wnioskodawca nie będzie pracował i będzie opłacał składki w dotychczasowej wysokości)?
                       • 30.12.2008Zwrot kosztów wymiany stolarki okiennej
                        Pytanie podatnika: Czy otrzymując zwrot kosztów za wymianę stolarki okiennej członkowie Spółdzielni oraz osoby niebędące członkami uzyskują przychód z innych źródeł, a co za tym idzie Spółdzielnia ma obowiązek sporządzić dla nich informację PIT-8C?
                        • 27.12.2008Wyliczanie wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy
                         Spróbujmy przeanalizować prosty - typowy - przykład. Wyliczmy wynagrodzenie chorobowe pracownika w sposób ręczny oraz za pomocą kalkulatora.
                         • 23.12.2008Wyliczanie wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy - przykład 1
                          Pracownik zatrudniony jest przez okres co najmniej 12 pełnych miesięcy kalendarzowych (w podstawie wymiaru należy uwzględnić wynagrodzenie z poprzednich 12 pełnych miesięcy kalendarzowych). Otrzymuje wynagrodzenie stałe, określone w umowie o pracę.
                          • 19.12.2008Niższe odsetki od składek przekazanych OFE z opóźnieniem — zgodne z konstytucją
                           Trybunał Konstytucyjny orzekł, że zasady obliczania odsetek od nieterminowego przekazania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych składek emerytalnych do otwartego funduszu emerytalnego są zgodne z konstytucją.
                           • 18.12.2008140 mld zł na kontach 13,7 mln członków OFE
                            Jak poinformowała Komisja Nadzoru Finansowego, na koniec września 2008 r. do otwartych funduszy emerytalnych należało 13,7 mln członków, co oznacza, że w ciągu poprzednich 36 miesięcy ich liczba wzrosła o 2,1 mln. Przyrost ten był bardziej dynamiczny niż w poprzednich latach i wynikał z rosnącej liczby osób aktywnych zawodowo i podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu. Wartość oszczędności zgromadzonych w OFE w ciągu trzech lat wzrosła o prawie 58 mld, osiągając niecałe 140 mld zł.
                            • 17.12.2008Jak rozliczyć dochody zagraniczne za rok 2008?
                             Pytanie podatnika: Do kwietnia 2008 r. pracowałem dla austriackiej firmy w Polsce (firma nie posiada tutaj przedstawicielstwa — wynagrodzenie otrzymywałem bezpośrednio z Austrii), byłem zatrudniony na umowę o pracę w Austrii i oddelegowany do pracy w Polsce. W związku z tym samodzielnie odprowadzałem zaliczki na podatek dochodowy w Polsce, a poprzez wynajętą kancelarię mój pracodawca płacił w Polsce ZUS. Od połowy kwietnia pracuję ciągle w tej samej firmie, dalej na umowę o pracę, ale w innych krajach, na budowach. W związku z tym nie płacę ani podatku, ani ZUS-u w Polsce, a mój pracodawca opłaca te należności w Austrii. Mieszkam w Polsce, tutaj też będę rozliczał podatek za 2008 r. Czy i w jaki sposób mogę skorzystać z ulgi abolicyjnej? Czy mogę, tak jak do tej pory, rozliczyć się z żoną (czy jest to dla mnie korzystne, bo słyszałem, że nie zawsze warto) i skorzystać z ulgi odsetkowej i na internet?
                             • 15.12.2008MF: Nie będzie obniżki podatków i składek ZUS
                              Interpelacja nr 5446 do ministra finansów w sprawie zmian w zakresie uproszczenia systemu podatkowego
                              • 10.12.2008Podstawowe zasady koordynacji ubezpieczeń społecznych w Unii Europejskiej
                               Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej z dniem 1 maja 2004 r. pojawiły się nowe możliwości przemieszczania się w celu wykonywania aktywności zawodowej na terenie Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dotyczy to zarówno pracowników, którzy są delegowani przez polskie firmy w ramach realizacji kontraktów zawartych z zagranicznymi podmiotami, jak również osób samozatrudnionych, prowadzących swoją działalność tymczasowo za granicą. Dochody uzyskiwane za granicą z reguły tam będą podlegały opodatkowaniu, nierzadko też osoba uzyskująca takie dochody będzie podlegała obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym w kraju wykonywania pracy.
                               • 08.12.2008Umowa zlecenia z własnym pracownikiem
                                Umowa zlecenia zawarta z własnym pracownikiem rodzi pełny obowiązek ubezpieczeń społecznych od przychodów osiąganych na jej podstawie. Zakres zobowiązania zleceniobiorcy musi koniecznie mocno odróżniać się od rodzaju pracy, do której wykonywania zobowiązał się w ramach stosunku pracy.
                                • 08.12.2008ZUS: Wyższe składki od grudnia
                                 Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował o nowej wysokości najniższej podstawy wymiaru składek oraz kwot składek na ubezpieczenia społeczne dla osób prowadzących działalność gospodarczą.
                                 • 08.12.2008Aby przekazać 1 proc. podatku, należy rozliczyć się samodzielnie
                                  Interpelacja nr 4898 do ministra finansów w sprawie możliwości przekazywania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego przez podatników rozliczających się za pośrednictwem płatników (zakłady pracy, organy rentowe)
                                  • 05.12.2008Składki ZUS przedsiębiorcy na macierzyńskim
                                   Interpelacja nr 5472 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie interpretacji przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
                                   • 05.12.2008Resort pracy krytykuje weto prezydenta
                                    Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej broni nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, przyjętej przez Sejm 17 października tego roku i zawetowanej  ostatnio przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Resort podkreśla, że nieodrzucenie weta doprowadzi do sytuacji, w której ubezpieczony będzie mógł uzyskać świadczenia wyliczone na całkowicie różnych zasadach z tytułu opłacania składek od takich samych dochodów.
                                    • 03.12.2008Odpis na rezerwę demograficzną także po 2008 r.
                                     Przedłużenie na kolejne lata obowiązku odprowadzania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych 0,35 proc. podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne na rzecz Funduszu Rezerwy Demograficznej (FRD) przewiduje projekt zmian w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych.
                                     • 03.12.2008Rząd nie zamierza rezygnować z poboru składek do FGŚP
                                      Interpelacja nr 5287 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Funduszu Pracy
                                      • 28.11.2008Orzecznictwo: Można zaskarżyć odmowę wydania zaświadczenia przez ZUS
                                       Odmowa wydania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie w przedmiocie zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, następuje w drodze decyzji, od której przysługuje odwołanie do sądu właściwego w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych (art. 4778 § 1 k.p.c.).
                                       • 25.11.2008BCC: KRUS do Trybunału
                                        Polski system ubezpieczeń społecznych rolników jest jednym z najbardziej drastycznych przykładów nieracjonalnego zarządzania środkami publicznymi – uznał Business Centre Club i postanowił skierować do Trybunału Konstytucyjnego przepisy regulujące wypłacanie emerytur z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
                                        • 24.11.2008Orzecznictwo: Odpowiedzialność nabywcy przedsiębiorstwa za zaległe składki pracowników
                                         Nabywca przedsiębiorstwa odpowiada za należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej z własnych środków przez zbywcę jako płatnika składek (pracodawcę) a nie odpowiada za należności z tytułu składek w części finansowanej przez ubezpieczonych pracowników (art. 112 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa w związku z art. 31 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych).
                                         • 19.11.2008Zróżnicowanie kwoty bazowej zgodne z konstytucją
                                          Osoby, które po przyznaniu emerytury ubiegają się o ponowne jej obliczenie, nie mogą domagać się takiej samej emerytury jak ci, którzy dopiero występują z wnioskiem o przyznanie tego świadczenia — stwierdził Trybunał Konstytucyjny po rozpatrzeniu pytania prawnego Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku, dotyczącego zasad obliczania wysokości emerytury.
                                          • 17.11.2008Autorskie koszty uzyskania przychodu w stosunku pracy
                                           Pytania podatnika: 1) Czy w związku z opisanym stanem faktycznym Wnioskodawczyni będzie mogła w składanym zeznaniu rocznym PIT-36/PIT-37 samodzielnie dokonać podziału swojego wynagrodzenia na dwie części: — wynagrodzenie za zwykłe obowiązki pracownicze, — wynagrodzenie za przeniesienie na Spółkę autorskich praw majątkowych do wykonanych przez Wnioskodawczynię utworów na podstawie otrzymanych od Spółki zestawienia rocznego i informacji o proporcji czasu pracy i wysokości przychodów? 2) Czy w zaznaniu rocznym Wnioskodawczyni będzie mogła zastosować 50% koszty uzyskania przychodów w odniesieniu do części wynagrodzenia za przeniesienie autorskich praw majątkowych sytuacji, gdy w informacji rocznej PIT-11 Spółka wykazuje koszty uzyskania przychodów obliczone zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                                           • 14.11.2008Składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń za delegację zleceniobiorcy
                                            Zgodnie z ogólną zasadą obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od umowy zlecenia nie istnieje, gdy zleceniobiorca pozostaje poza stosunkiem zlecenia w zatrudnieniu pracowniczym i zarabia w związku z tym kwotę co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę. Osoba spełniająca warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami z kilku tytułów, innych niż umowa o pracę (która zawsze stwarza obowiązek odprowadzania składek) jest objęta obowiązkowo ubezpieczeniami z tego tytułu, który powstał najwcześniej. Może ona jednak dobrowolnie być objęta ubezpieczeniami także z pozostałych, wszystkich lub wybranych tytułów lub zmienić tytuł ubezpieczeń.
                                            • 10.11.2008Podstawa wymiaru emerytury
                                             Interpelacja nr 4865 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie art. 21 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który dotyczy różnicy, jaka istnieje w sposobie obliczania emerytury ustawowej dla obywateli przechodzących z wcześniejszej emerytury i ze świadczenia przedemerytalnego
                                             • 06.11.2008Ubezpieczenie społeczne artystów
                                              Interpelacja nr 5008 do ministra kultury i dziedzictwa narodowego oraz ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wysokich kosztów ubezpieczeń społecznych ponoszonych przez członków środowiska artystycznego
                                              • 04.11.2008Funduszu Rezerwy Demograficznej ZUS lepszy od OFE
                                               Zarządzany przez ZUS Fundusz Rezerwy Demograficznej w okresie od stycznia 2007 do września 2008 r. uzyskał w prowadzonych przez siebie inwestycjach lepsze wyniki niż otwarte fundusze inwestycyjne.
                                               • 03.11.2008Składki pracownika prowadzącego jednocześnie działalność pozarolniczą
                                                Pojęcie „kwoty minimalnego wynagrodzenia” za pracę stanowiącej przychód z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy (art. 18 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, jednolity tekst: Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 ze zm.) nie jest – w przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy – równoznaczne z „wysokością minimalnego wynagrodzenia” określoną w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 ze zm.), wobec czego – pracownik zarabiający poniżej „kwoty minimalnego wynagrodzenia” i jednocześnie prowadzący działalność pozarolniczą – podlega ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z tytułu prowadzenia tej działalności.