Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

12.03.2020

Do 31 marca należy złożyć ZUS ZSWA

Do końca marca br. przedsiębiorcy mają czas na złożenie ZUS ZSWA. W zgłoszeniu tym pracodawca jako płatnik składek przekazuje do ZUS informacje dotyczące pracowników umieszczonych w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, za których jest przewidziany obowiązek opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.

 

Do obowiązkowych obciążeń pracodawcy związanych z zatrudnianiem pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze należy naliczanie, finansowanie i odprowadzanie na rachunek ZUS składek na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP). Regulacje dotyczące tych składek zawarte są w ustawie z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych, a wykaz prac w szczególnych warunkach określają załączniki do tej ustawy.

Zasady i tryb opłacania składek na FEP

W myśl art. 35 ustawy, składki na FEP opłaca się za pracownika (bez względu na wymiar czasu pracy), który spełnia łącznie następujące warunki:

 1. urodził się po 31 grudnia 1948 r.,
 2. wykonuje prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Obowiązek opłacania składek powstaje z dniem zatrudnienia pracownika na stanowisku pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnych charakterze i składka ta w całości obciąża pracodawcę.

Artykuł 36 ustawy określa, że stopa składki na FEP wynosi 1,5%, a jej podstawę stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ustalana zgodnie z art. 18 ust. 1–2 i ust. 8 oraz art. 21 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Równocześnie zauważmy, że w przypadku składek na FEP należy stosować ograniczenia dotyczące maksymalnej podstawy składek, która w roku 2019 wynosiła 142 950 zł.

Składka ta jest rozliczana, opłacana i wykazywana w deklaracji rozliczeniowej co miesiąc w terminie przekazywania składek i deklaracji z tytułu ubezpieczeń społecznych.

W razie gdy pracownik wykonuje pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze przez część miesiąca składka na FEP obliczana i odprowadzana jest tylko od części podstawy naliczenia składek ubezpieczeń społecznych odpowiadającej okresowi wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w tym miesiącu.

Zgłoszenie ZUS ZSWA

W terminie do 31 marca danego roku, zgodnie z art. 38 ustawy o emeryturach pomostowych, płatnik składek przekazuje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Zgłoszenie danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (dokument ZUS ZSWA), tj. informację o pracowniku, za którego był obowiązany opłacać składki na FEP za poprzedni rok kalendarzowy.

Informacja ta powinna zawierać następujące dane:

 • nazwisko i imię,
 • datę urodzenia,
 • numer PESEL, a jeżeli pracownikowi nie nadano numeru PESEL – serię i numer dowodu osobistego lub paszportu,
 • okres wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,
 • kod pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, o którym mowa w przepisach art. 33 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

W razie braku możliwości uzyskania zgłoszenia lub korygującego zgłoszenia od płatnika składek, ZUS sporządza z urzędu zgłoszenie danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz koryguje błędy w nim stwierdzone, jeżeli posiada dane umożliwiające sporządzenie tego zgłoszenia.

Kopie zgłoszenia danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz zgłoszenia korygującego płatnik składek zobowiązany jest przechowywać przez 5 lat od dnia ich przekazania do ZUS, w formie dokumentu pisemnego bądź elektronicznego.

Ważne!

 • Gdy pracownik złożył wniosek o przyznanie emerytury pomostowej, ZUS ZSWA płatnik przekazuje w terminie 7 dni od złożenia tego wniosku. Jeśli płatnik nie złożył zgłoszenia za poprzedni rok kalendarzowy, przekazuje je również w tym samym terminie.
 • W przypadku upadłości lub likwidacji płatnik przekazuje zgłoszenie razem z formularzem wyrejestrowania płatnika składek. Jeśli nie złożył zgłoszenia za poprzedni rok kalendarzowy, a upadłość lub likwidacja nastąpiła przed jego przekazaniem, ma na to 7 dni.

Kiedy i w jakich przypadkach płatnik przekazuje korektę zgłoszenia

Korektę zgłoszenia należy przekazać w terminie 7 dni:

 • od kiedy stwierdzi błąd,
 • od kiedy otrzyma od ZUS zawiadomienie o błędach,
 • od kiedy otrzyma od Państwowej Inspekcji Pracy zawiadomienie o błędach.

Jeśli ZUS stwierdzi nieprawidłowości:

 • w decyzji – zgłoszenie korygujące płatnik przekazuje w ciągu 7 dni od uprawomocnienia się tej decyzji,
 • po kontroli – zgłoszenie korygujące płatnik przekazuje w ciągu 30 dni od otrzymania protokołu kontroli.

Sankcje za nieopłacanie składek

W przypadku nieopłaconych w terminie składek na FEP, jeżeli wysokość zaległości przekracza 6,60 zł, naliczane są należne od płatnika składek odsetki za zwłokę, na zasadach i w wysokości wskazanych w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

Ponadto w razie nieopłacenia składek na FEP lub opłacenia ich w zaniżonej wysokości ZUS może wymierzyć płatnikowi składek dodatkową opłatę do wysokości 100% nieopłaconych składek. Od decyzji w sprawie wymierzenia dodatkowej opłaty przysługuje płatnikowi odwołanie do sądu na zasadach określonych w art. 83 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Składki na FEP oraz odsetki za zwłokę, koszty upomnienia i dodatkowa opłata, nieopłacone w terminie:

 1. podlegają ściągnięciu,
 2. ulegają przedawnieniu,
 3. mogą zostać umorzone w całości lub w części

– na zasadach wskazanych w art. 24–28 i art. 31 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Dokumentacja zatrudnienia

Niezależnie od terminowego opłacania składek zgodnie z art. 41 ustawy o emeryturach pomostowych płatnik składek ma obowiąz prowadzić dokumentację zatrudnienia na stanowiskach pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, zawierającą:

 • wykaz stanowisk pracy, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze;
 • ewidencję pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, za których jest przewidziany obowiązek opłacania składek na FEP.

Pracodawca ma obowiązek powiadomić pracownika o dokonaniu wpisu do ewidencji. Na mocy art. 41 ust. 6, w przypadku nieumieszczenia w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, za których należy opłacać składki na FEP, pracownikowi przysługuje skarga do Państwowej Inspekcji Pracy.

W razie zatrudniania pracowników na stanowiskach pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze przed 1 stycznia 2009 r. płatnik składek zobowiązany jest do wystawiania zaświadczeń za okresy przypadające przed tą datą.

Przykład 1:
Pracownik jest zatrudniony od 1 stycznia 2019 r., pracę w szczególnych warunkach zaczął wykonywać od 25 stycznia, a wynagrodzenie za pracę wypłacane jest do ostatniego dnia miesiąca, za który jest ono należne. W styczniu jest to 31.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za tego ubezpieczonego za styczeń wynosiła 3000 zł.

Obliczenie podstawy składki na FEP za dni od 25 do 31 stycznia 2019 r.:
(3000 zł / 31 dni) x 7 dni =
677,42 zł.

Składka na FEP za styczeń 2019 → 677,42 zł x 1,5% = 10,16 zł.

Przykład 2:
Pracownik wykonujący pracę w szczególnych warunkach w sierpniu 2019 roku osiągnął podstawę wymiaru składek, powyżej której zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych nie należy obliczać i odprowadzać składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

We wrześniu zostało mu wypłacone wynagrodzenie należne za sierpień.

Ponieważ począwszy od września do grudnia 2019 r. pracodawca nie oblicza składek na ubezpieczenia społeczne, również w tym okresie pracodawca nie ma obowiązku opłacania składek na FEP za tego pracownika.

Redakcja podatki.biz

 

Poradnik ZUS: "ZUS ZSWA Zgłoszenie / korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze"

 

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz