Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

emeryt składki

 • 01.02.2010Ubezpieczenie członków zarządu nie jest ich przychodem
  Pytanie podatnika: Czy w przedstawionym stanie faktycznym, składki ubezpieczeniowe opłacane ryczałtowo przez Spółkę I UF S.A. dla Dyrektorów i Członków Zarządu stanowi dla ww. osób przychód ze stosunku pracy lub przychód z działalności wykonywanej osobiście podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowych od osób fizycznych?
  • 25.01.2010Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym
   Celem niniejszej publikacji jest omówienie zasad dotyczących dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. O dobrowolnych ubezpieczeniach emerytalnym i rentowych możemy mówić: • w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń, tj. gdy dana osoba spełnia warunki do podlegania ubezpieczeniom społecznym z kilku tytułów i z jednego z nich ubezpieczenia mają charakter obowiązkowy, a z pozostałych tytułów - dobrowolny,  • w przypadkach wymienionych w art. 7 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Wyjaśnienia zawarte w poradniku dotyczą tej drugiej sytuacji.
   • 22.01.2010Odliczenie składek na ubezpieczenie społeczne
    Podstawę obliczenia podatku można obniżyć o składki określone w ustawie z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe). Podstawą prawną dokonywania odliczeń jest art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
    • 22.01.2010Opodatkowanie kwoty pieniężnej nienależnie wypłaconej pracownikowi
     Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca, jako zakład pracy, w stosunku do nienależnie wypłaconej (bez podstawy prawnej) pracownikowi kwoty pieniężnej, powinien na podstawie art. 31 ustawy PIT pobrać zaliczkę na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych?
     • 21.01.2010Opodatkowanie stypendiów sportowych
      Pytanie podatnika: Czy zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych winna być ustalona zgodnie z art. 41 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
      • 21.01.2010Świadek pilnie poszukiwany
       Interpelacja nr 12686 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie badania wiarygodności świadków podczas ustalania czasu pracy zaliczanego do emerytury przez ZUS
       • 21.01.2010ZUS czeka na informacje o przychodach i rozsyła rozliczenia roczne
        Do końca lutego emeryci i renciści, którzy dorabiają do swoich świadczeń, powinni powiadomić Zakład Ubezpieczeń Społecznych o przychodach osiągniętych przez siebie w 2009 r. - przypomniał rzecznik prasowy ZUS Przemysław Przybylski. Zakład rozpoczął już wysyłanie rocznych rozliczeń podatkowych PIT, które do 28 lutego trafią do wszystkich zainteresowanych.
        • 18.01.2010Dochody z zagranicy w zeznaniu rocznym – załącznik PIT/ZG
         Począwszy od zeznań dotyczących roku 2006 podatnicy osiągający dochody z zagranicy mają obowiązek dołączania do zeznania formularza PIT/ZG, w którym należy wskazać państwo, z którego pochodzi dochód, wysokość tego dochodu, a także ewentualnie wysokość podatku zapłaconego za granicą.
         • 15.01.2010BCC: Ostatnie próby zmian w systemie emerytalnym są szkodliwe
          Rozczarowanie propozycjami resortu pracy dotyczącymi zmian w polskim systemie emerytalnym wyraził wiceprezes Business Centre Club Arkadiusz Protas. Jego zdaniem, istnieją poważne obawy, że rząd chce znacjonalizować część pieniędzy odkładanych przez Polaków na emeryturę. Zamiast tego BCC proponuje działania na rzecz zmniejszenia dopłat do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i Funduszu Emerytalno-Rentowego rolników z budżetu państwa, a także zwiększenia roli i efektywności II i III filaru.
          • 13.01.2010Skoki przez strumień
           Jak tak dalej pójdzie, za kilka lat drugi filar emerytalny stanie się nic nie znaczącym kadłubkiem, który straci resztki racji bytu. Szkoda. Zawsze to jakaś wyrwa w zusowskim, skostniałym jak ślady tetrapoda spod Kielc systemie. Rozmowa z minister pracy i polityki społecznej Jolantą Fedak w „Rzeczpospolitej” nie pozostawia wątpliwości: nie szkoda róż, gdy płonie las. Widać wyraźnie, że kasy na emerytury zaczyna brakować, dług publiczny się powiększa, czyli trzeba sypnąć kasą. Skąd? Z Otwartych Funduszy Emerytalnych.
           • 12.01.2010Broszura informacyjna do załącznika PIT/O składanego wraz z zeznaniem PIT-28, PIT-36 lub PIT-37 za 2009 rok
            Załącznik PIT/O jest przeznaczony dla podatników korzystających z odliczeń od dochodu (przychodu) lub od podatku, z wyjątkiem odliczeń wydatków mieszkaniowych.
            • 11.01.2010Projekt zmian w emeryturach kapitałowych
             Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło założenia do projektu nowelizacji ustawy o emeryturach kapitałowych oraz niektórych innych ustaw. Przewidują one m.in. obniżenie składki przekazywanej do OFE z obecnych 7,3 do 3 proc. podstawy wymiaru, możliwość jednorazowej wypłaty całości albo nadwyżki środków zgromadzonych na rachunku w OFE, przeniesienia ich na Indywidualne Konto Emerytalne ubezpieczonego, rachunek bankowy lub konto w ZUS.
             • 07.01.2010Budżet w tarapatach
              Zapytanie nr 5192 do ministra finansów w sprawie prognoz dotyczących budżetu państwa na kolejne lata
              • 07.01.2010Orzecznictwo: Odmienna wykładnia (nawet błędna) nie jest powodem stwierdzenia nieważności decyzji
               Teza: Odmienna wykładnia konkretnego przepisu prawa, choćby następnie okazała się błędną, nie stanowi rażącego naruszenia prawa, a tym samym nie może stanowić podstawy do stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji. Już sam fakt istnienia kilku różnych wykładni przepisów prawa może sugerować, że nie mamy do czynienia z zaistnieniem przesłanki rażącego ich naruszenia. O rażącym naruszeniu prawa w rozumieniu art. 247 § 1 pkt 3 o.p., moglibyśmy mówić dopiero wówczas, gdyby jedna z zaprezentowanych wykładni prawa, pozostawała w sposób oczywisty, bezdyskusyjnie sprzeczny z treścią tej normy prawa.
               • 06.01.2010Broszura informacyjna do zeznania PIT-36L o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2009 roku
                Formularz PIT-36L jest przeznaczony dla podatników, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na zasadach określonych w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.
                • 05.01.2010Broszura informacyjna do zeznania PIT-36 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2009 roku
                 FORMULARZ PIT-36 JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, i którzy niezależnie od liczby źródeł przychodów:
                 • 05.01.2010Broszura informacyjna do zeznania PIT-37 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2009 roku
                  MINISTERSTWO FINANSÓW Formularz jest przeznaczony dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą ”, i którzy w roku podatkowym:
                  • 04.01.2010Lewiatan: 2010 rok będzie zdecydowanie lepszy
                   Rok 2010 będzie dla gospodarki pod każdym względem zdecydowanie spokojniejszy i lepszy od 2009 – uważa Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Zdaniem przedsiębiorców, wynika to z faktu, że ryzyka gospodarcze są już lepiej rozpoznane (i wycenione np. przez agencje ratingowe, marże banków, czy też rynek pochodnych instrumentów kredytowych), ceny surowców i kursy walut nie zmieniają się już w sposób tak gwałtowny i nieprzewidywalny, a cały świat rozwinięty powoli wychodzi z recesji gospodarczej.
                   • 28.12.2009Nowa składka na FEP od stycznia 2010 r.
                    Od 1 stycznia 2010 r. wchodzą w życie przepisy dotyczące obowiązku opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych. Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o emeryturach pomostowych, składka na Fundusz Emerytur Pomostowych (zwany dalej FEP), winna być opłacana za okres od 1 stycznia 2010 r. za pracownika, który spełnia łącznie następujące warunki: 1) urodził się po dniu 31 grudnia 1948 r., 2) wykonuje prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 3 ustawy.
                    • 23.12.2009Wydatki na żłobki w kosztach firmy
                     Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich naszych przedsiębiorstw nie stać na utratę młodych rodziców z rynku pracy, By temu zapobiec, należy wprowadzić zmiany w przepisach dotyczących zakładania, prowadzenia i funkcjonowania przyzakładowych żłobków. Zdaniem KPP, nie wystarczy sama nowelizacja kodeksu pracy, która umożliwiła pracodawcom tworzenie i dofinansowanie zakładowych żłobków czy przedszkoli ze środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Potrzeba także zachęt finansowych.
                     • 18.12.2009Bardzo duże pieniądze z budżetu do ZUS
                      Interpelacja nr 12104 do ministra finansów w sprawie deficytu w kasie ZUS
                      • 16.12.2009Ubezpieczenie zdrowotne przy umowie zlecenia
                       Umowa zlecenia stwarza konieczność opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne bez względu na to, czy jest to pierwsze czy kolejne zlecenie, czy poza tą umową zleceniobiorca posiada także inne tytuły do ubezpieczenia. Wyjątkiem jest umowa zlecenia zawarta z uczniem lub studentem do ukończenia przez te osoby 26. roku życia.
                       • 14.12.2009ZUS domaga się od pracodawców wniosków o zwrot nadpłaconych składek
                        Interpelacja nr 11691 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie realizacji przepisów dotyczących naliczania składek na Fundusz Pracy
                        • 11.12.2009PIT-11 pracownika oddelegowanego do pracy za granicą
                         Pytania podatnika: 1. Czy w pozycji 39 „Dochód zwolniony od podatku” druku PIT-11 za 2009 rok (wersja 17) należy wykazać całość uzyskanych przez pracownika dochodów (zwolnionych w Polsce w myśl umowy między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku) pomniejszonych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych o przychód wolny od podatku w kwocie odpowiadającej 30% diety (określonej w odrębnych przepisach) za każdy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik pozostawał w stosunku pracy? 2. Czy w pozycji 39 druku PIT-11 należy wykazać całość uzyskanych przez pracownika dochodów (zwolnionych w Polsce) bez pomniejszenia o kwotę odpowiadającą 30% diet określonej w odrębnych przepisach za każdy dzień pobytu za granicą (o którym mówi art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych)?
                         • 18.11.2009Obowiązkowe ubezpieczenie chorobowe dla przedsiębiorcy
                          6 listopada br. został skierowany do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten zakłada objęcie obowiązkowym ubezpieczeniem chorobowym osób prowadzących pozarolniczą działalność oraz osób z nimi współpracujących, które podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.
                          • 13.11.2009Wypłata emerytur i rent niezagrożona – zapewnia ZUS
                           Wydatki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na świadczenia mogą być w całym 2009 r. wyższe od planowanych, na co wskazują wyniki finansowe Funduszu po trzech kwartałach, jednak nie grozi mu utrata płynności finansowej – zapewnił rzecznik prasowy ZUS Przemysław Przybylski w odpowiedzi na publikację dziennika "Rzeczpospolita", z której wynika, że Zakład ma kłopoty z pieniędzmi na bieżącą wypłatę świadczeń.
                           • 13.11.2009Od początku 2010 r. opłacamy nową składkę za pracowników
                            Pracodawcy zatrudniający pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze od stycznia 2010 r. zobowiązani będą do opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP). Stopa składki na FEP wynosi 1,5% podstawy wymiaru, finansowana jest w całości przez płatnika składek. Do końca 2009 r. pracodawcy mają zatem czas na ostateczne określenie stanowisk, na których praca zaliczana będzie do prac w szczególnych warunkach.
                            • 13.11.2009Rozłożenie na raty składek pracowniczych
                             Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych w art. 30 określa, że do składek finansowanych przez ubezpieczonych niebędących płatnikami składek nie stosuje się art. 28 i 29. Oznacza to, że nie można umorzyć, odroczyć terminu płatności oraz nie można rozłożyć na raty składek finansowanych przez ubezpieczonych. Obowiązujące przepisy stanowią bardzo duże utrudnienie w skorzystaniu przez płatników składek z ulgi, jaką jest rozłożenie należności na raty. Aby to zmienić i pomóc wielu przedsiębiorcom wyjść z problemów finansowych, posłowie przygotowali projekt zmian ww. ustawy.
                             • 10.11.2009PKPiR krok po kroku – odcinek 5
                              W dzisiejszym odcinku zajmujemy się księgowaniem przychodów pozostałych, które ewidencjonujemy w kolumnie 8. Zaliczyć do nich możemy przychody ze sprzedaży środków trwałych oraz wyposażenia, otrzymane dotacje przedmiotowe, subwencje i inne nieodpłatne świadczenia z wyjątkiem tych, które stanowią zwrot wydatków poniesionych na zakup lub wytworzenie środka trwałego, otrzymane kary umowne, uzyskane świadczenia w naturze i świadczenia nieodpłatne, odsetki od środków pieniężnych trzymanych na rachunkach bankowych otrzymywanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
                              • 06.11.2009BCC: Zmiany w OFE tylko do 2013 roku
                               Wojciech Nagel, przewodniczący komisji ubezpieczeń Business Centre Club oraz zastępca przewodniczącego rady nadzorczej ZUS, proponuje, by zmiany w systemie zarządzania emerytalnymi oszczędnościami, które chce wprowadzić rząd, obowiązywały tylko do końca 2013 roku. Zdaniem eksperta BCC, akceptacja rządowego projektu wymagałaby równoczesnego przyjęcia dodatkowych rozwiązań zachęcających do dodatkowego odkładania na starość i zwiększających kontrolę nad OFE.
                               • 05.11.2009Lewiatan zaniepokojony propozycjami zmian w systemie emerytalnym
                                Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan jest przeciwna propozycjom zmian systemu emerytalnego i oczekuje, że projektowana ustawa w tej sprawie zostanie skonsultowana z partnerami społecznymi na forum Komisji Trójstronnej. Zdaniem pracodawców, projekt powinien zostać zaprezentowany i wstępnie przedyskutowany na najbliższym posiedzeniu zespołu ds. ubezpieczeń społecznych TK, które odbędzie się 9 listopada.
                                • 02.11.2009Orzecznictwo SN: Okresy uwzględniane przy obliczaniu emerytury
                                 Zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne wypłacane po ustaniu stosunku pracy nie podlegają wliczeniu do podstawy wymiaru emerytury.
                                 • 29.10.2009PKPiR krok po kroku – odcinek 2
                                  Czy zastanawialiście się kiedyś, jaka jest rola ewidencji księgowych? Czemu i komu służą, dlaczego dokonywanie zapisów jest ściśle sformalizowane, a dokumenty, na podstawie których dokonujemy wpisów, muszą spełniać określone warunki? Pierwsza odpowiedź, jaka się nasuwa, to funkcja fiskalna ewidencji. Poprzez ścisłe regulowanie techniki dokonywania wpisów, cech, jakie muszą mieć dokumenty księgowe, sposobu oznaczania dokumentów i ich wzajemnych powiązań fiskus uzyskuje zbiór danych, dzięki któremu może dokonać kontroli poprawności rozliczeń podatkowych i ustalenia wyniku finansowego.
                                  • 28.10.2009Orzecznictwo SN: Nie ma wynagrodzenia, nie ma składek ZUS
                                   Niewypłacone pracownikowi wynagrodzenie za pracę nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.
                                   • 23.10.2009Opodatkowanie VAT usług przekazywania drogą radiową zleceń od klientów
                                    Usługi świadczone przez stowarzyszenie, opłacane ze składek członkowskich, polegające na przyjmowaniu i przekazywaniu członkom drogą radiową zleceń od klientów stanowią usługę podlegającą opodatkowaniu VAT – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy.
                                    • 21.10.2009Ochrona pracowników w wieku przedemerytalnym przynosi więcej szkody niż pożytku
                                     Interpelacja nr 11167 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie podjęcia działań na rzecz skrócenia okresu ochronnego dla pracowników znajdujących się w wieku przedemerytalnym
                                     • 20.10.2009Ministerstwo Finansów nie wie, ile wydajemy z budżetu na działalność kościołów i związków wyznaniowych
                                      Interpelacja nr 11150 do ministra finansów w sprawie finansowania kościołów i związków wyznaniowych
                                      • 19.10.2009Pracodawcy przeciwko obowiązkowemu ubezpieczeniu chorobowemu dla przedsiębiorców
                                       – Ubezpieczenie chorobowe w odniesieniu do osób prowadzących pozarolniczą działalność powinno pozostać dobrowolne – przekonuje ekspert Konfederacji Pracodawców Polskich Adam Ambrozik. Do społecznych konsultacji trafił poselski projekt ustawy, rozszerzający listę osób podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu chorobowemu o osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby z nimi współpracujące, które są objęte obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowym. Organizacja sprzeciwia się nakładaniu dodatkowych zobowiązań na osoby prowadzące firmy.
                                       • 16.10.2009Orzecznictwo SN: Obowiązki płatnika składek powinny obciążać pracodawcę
                                        Pracodawca, którego pracownik wykonuje na jego rzecz pracę w ramach umowy o dzieło zawartej z osobą trzecią, jest płatnikiem składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe chorobowe i wypadkowe z tytułu tej umowy (art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych).
                                        • 13.10.2009Opodatkowanie fotografów (2) – kwalifikacja źródła przychodów
                                         Kontynuujemy rozważania związane z kontrowersyjną interpretacją Dyrektora Warszawskiej Izby Skarbowej, którą publikowaliśmy przed tygodniem. Do tej pory koncentrowaliśmy się na omówieniu budzących wątpliwości tez interpretacji. Dzisiaj zastanawiamy się, jak prawidłowo zakwalifikować przychody uzyskiwane przez fotografów z tytułu sprzedaży zdjęć lub praw do ich wykorzystania (licencji).
                                         • 24.09.2009Program motywacyjny nie jest sprzedażą premiową
                                          Pytania podatnika: 1. Czy w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego, możliwe jest uznanie Programu za działania mające charakter sprzedaży premiowej w rozumieniu przepisu art. 21 ust. 1 pkt 68 updof? 2. Czy w związku z powyższym, nagrody związane z uczestnictwem w Programie wypłacane Aktualnym Klientom nie prowadzącym działalności gospodarczej, podlegają zryczałtowanemu, 10% podatkowi dochodowemu od osób fizycznych, zgodnie z przepisami art. 30 ust. 1 pkt 2 oraz art. 41 ust. 4 updof, jeśli ich jednorazowa wartość przekracza kwotę 760 zł?
                                          • 11.09.2009Orzecznictwo: Opodatkowanie VAT czynności wykonywanych przez zrzeszenie taksówkarzy

                                           Z uzasadnienia: Spór w przedmiotowej sprawie sprowadza się do rozstrzygnięcia, czy świadczone przez Stowarzyszenie czynności, opłacane ze składek członkowskich, polegające na przyjmowanie i przekazywaniu członkom drogą radiową zleceń od klientów stanowią usługę opodatkowaną podatkiem od towarów od usług.
                                           • 09.09.2009Poradnik ZUS: Zasady rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób przebywających na urlopach wychowawczych lub pobierających zasiłek macierzyński
                                            Od 1 września 2009 r. zmianie uległy zasady podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym osób pobierających zasiłek macierzyńskie oraz zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego, które wprowadziła ustawa z dnia 24 czerwca 24 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy - Prawo bankowe (Dz.U. nr 71, poz.609). Zasady podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu osób przebywających na urlopach wychowawczych lub pobierających zasiłek macierzyński, a także zasady sporządzania dokumentów rozliczeniowych oraz ustalania podstawy wymiaru składek zostały przedstawione w niniejszym poradniku.
                                            • 08.09.2009KPP chwali plan PIP na 2010 rok: Więcej informacji dla pracodawców
                                             Zdaniem Henryka Michałowicza, eksperta Konfederacji Pracodawców Polskich, Państwowa Inspekcja Pracy w coraz większym stopniu angażuje się w działania o charakterze profilaktycznym i informacyjnym. KPP oceniamy tę aktywność bardzo pozytywnie, ponieważ zdaniem organizacji nieprzestrzeganie praw pracowniczych wynika często z ich nieznajomości, a także zawiłości i niestabilności przepisów.
                                             • 02.09.2009ZUS zaktualizował program PŁATNIK
                                              1 września 2009 r. na stronach internetowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych został opublikowany pakiet aktualizacyjny do programu PŁATNIK oznaczony jako wersja 7.03.002. Pakiet może być instalowany wyłącznie w programie PŁATNIK w wersji 7.03.001, instalacja na wcześniejszych wersjach programu jest niemożliwa. Zmiany wprowadzone w programie dotyczą tylko niektórych ubezpieczonych, dlatego nowa wersja nie musi być stosowana przez wszystkich płatników.
                                              • 01.09.2009Umorzenie składek ZUS dla przedsiębiorczych matek
                                               Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyjaśnia iż osoby, które w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 31 sierpnia 2009 r., podczas pobierania zasiłku macierzyńskiego lub przebywania na urlopie wychowawczym posiadały inny tytuł objęcia ubezpieczeniami społecznymi (inny niż ten, z którego nabyły prawo do zasiłku lub urlopu wychowawczego - np. pobierały zasiłek macierzyński nabyty z tytułu pozostawania w stosunku pracy oraz dodatkowo były zatrudnione na podstawie umowy-zlecenia lub prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą) winny podlegać obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z tego innego tytułu. Rodzi to spoczywający na płatniku składek (np. na zleceniodawcy lub osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą) obowiązek złożenia dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych uwzględniających podleganie ubezpieczeniom oraz należne składki z tego tytułu.