Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Artykuły Partnerów

26.02.2020

Najnowsze zmiany w rozliczeniach podatkowych – PIT 2020 w podsumowaniu PITax.pl Łatwe Podatki

Rok 2020 upływa pod znakiem ważnych zmian podatkowych, których znajomość z całą pewnością przełoży się na jakość tegorocznego rozliczenia PIT. Wspólnie z serwisem PITax.pl przygotowaliśmy najważniejsze zmiany, które należą do najbardziej interesujących i mogą wiązać się z wymiernymi korzyściami dla podatników.

Zmiany w rozliczaniu przychodów z kryptowalut

W poprzednich latach przychód ze sprzedaży kryptowalut był rozliczany na PIT-36 – jako dochód z innych źródeł. 

Obecnie, kryptowaluty należy rozliczać jako przychód z kapitałów pieniężnych, czyli na PIT-38. Nawet jeśli podatnik uzyskuje przychody z kryptowalut w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, należy je zakwalifikować jako przychody z kapitałów pieniężnych, tj. rozliczyć na PIT-38. Jedynie giełdy i kantory mogą rozliczać przychody z kryptowalut w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Zmiana formularza była podyktowana zmianą sposobu opodatkowania przychodów z kryptowalut. Wcześniej kryptowaluty podlegały opodatkowaniu wg skali podatkowej i dochody tego typu można było łączyć z innymi dochodami (PIT-36). Rozliczenie PIT-36 pozwalało także na skorzystanie z licznych ulg podatkowych, np. jeśli podatnik uzyskiwał przychód tylko z kryptowalut – miał możliwość rozliczenia się z małżonkiem, odliczenia ulgi na dzieci, internet itp.

Obecnie, dochody z kryptowalut podlegają 19-procentowemu podatkowi (PIT-38). Dochodów tych nie można łączyć z innymi dochodami. Ponadto rozliczenie PIT 38 nie daje możliwości rozliczenia się ze współmałżonkiem ani odliczenia wielu ulg. - jak dowiadujemy się w rozmowie z serwisem PITax.pl, tworzącym program do rozliczania PIT Online w 2020 roku.

Dodatkowo strata poniesiona w obrocie walutami wirtualnymi nie może być odliczona od innych dochodów.

 

Podatek dla najbogatszych, czyli danina solidarnościowa

Od roku 2019 obowiązuje tzw. danina solidarnościowa. Po raz pierwszy należy ją uwzględnić przy dochodach uzyskanych od 1 stycznia 2019, czyli w zeznaniach podatkowych składanych do 30 kwietnia 2020.

Podatek solidarnościowy wynosi 4% od nadwyżki ponad 1 mln zł. Można powiedzieć, że danina solidarnościowa stanowi rodzaj trzeciego progu podatku. 

W sumie dochodów uwzględnia się dochody wykazywane w rocznym wyliczeniu podatku PIT-40A oraz w zeznaniach PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38. Dochody z PIT-40A uwzględnia się, jeżeli nie podlegają wykazaniu w PIT-37 albo PIT-36.

Danina solidarnościowa nie dotyczy przychodów z zagranicy, przy których znajduje zastosowanie metoda wyłączenia z progresją.

Przykład:

Adam uzyskał dochody z pracy 60 000 rocznie oraz dochody z kryptowalut 950 000 zł. 

Adam powinien zapłacić:

  • podatek wynikający z PIT-36 (dochody z pracy, stosując skalę podatkową);
  • podatek wynikający z PIT-38 (19% z dochodów z kryptowalut);
  • podatek solidarnościowy, ponieważ jego łączne dochody wynoszą 1 010 000. 

Podatek solidarnościowy wyniesie 400 zł, tj. 4*(1 010 000-1 000 000).

Powyższą zasadę obliczania podatku solidarnościowego  stosują również podatnicy, którzy rozliczają się wspólnie z małżonkiem. Oznacza to, że każdy z małżonków, niezależnie od sposobu opodatkowania w PIT-36 albo w PIT-37[1], przy ustalaniu podstawy do obliczenia daniny solidarnościowej uwzględnia wyłącznie swoje dochody (nie łączy ich z dochodami małżonka, ani nie dzieli na pół).

Osoby fizyczne zobowiązane do zapłaty daniny solidarnościowej powinny złożyć deklarację DSF-1 o wysokości daniny solidarnościowej w terminie do 30 kwietnia. Formularz DSF-1 można złożyć przez internet lub osobiście w urzędzie.

W pewnym sensie danina solidarnościowa wprowadza, oprócz trzeciego progu podatkowego (dochód powyżej miliona złotych), nowe stawki podatku, a także likwiduje 19-procentowy podatek liniowy. Przykładowo osoby uzyskujące dochód powyżej miliona złotych, rozliczające się na PIT-36, nie płacą już 32%, ale 36% (regularne 32% + 4% podatku solidarnościowego). Osoby uzyskujące przychód z działalności gospodarczej liniowej nie  płacą już 19%, lecz 22%. 

W praktyce nowy podatek dotknie osób prowadzących działalność gospodarczą, wspólników spółek i graczy na giełdzie i wyniesie 40 000 zł rocznie od każdego kolejnego uzyskanego miliona.

 

Sprzedaż nieruchomości nabytej od spadkodawcy – zmiana terminu uprawniającego do zwolnienia z podatku

Od 2020 roku nie zapłacimy podatku od sprzedaży nieruchomości, jeśli między nabyciem lub wybudowaniem nieruchomości przez spadkodawcę a sprzedażą przez spadkobiercę minęło co najmniej 5 lat. Wcześniej ten okres był liczony od dnia nabycia przez spadkobiercę.

Zmiana ta jest zdecydowanie korzystna dla podatników. Wcześniejsze przepisy uwzględniające 5-letni termin od dnia nabycia przez spadkobiercę, wydłużał czas, po którym można było sprzedać nieruchomość i skorzystać ze zwolnienia z podatku. Obecnie dużo łatwiej jest z tego zwolnienia skorzystać, ponieważ od czasu nabycia nieruchomości przez spadkodawcę do czasu uprawomocnienia się spadku a tym bardziej do zbycia nieruchomości przez spadkobiercę często mija 5 lat. W konsekwencji wiele nieruchomości pochodzących ze spadku można sprzedać bez podatku.

Ponadto do kosztów uzyskania przychodów w rocznych rozliczeniach PIT z tytułu sprzedaży nieruchomości (gdy między nabyciem przez spadkodawcę a sprzedażą przez spadkobiercę nie minęło 5 lat) można zaliczyć udokumentowane koszty nabycia lub wybudowania nieruchomości poniesione przez spadkodawcę, co znacznie redukuje dochód do opodatkowania, a co za tym idzie podatek do zapłaty.

Powyższe regulacje nie mają zastosowania do nieruchomości nabytych w drodze darowizny – w tym przypadku, aby być zwolnionym z podatku, sprzedaż nieruchomości musi nastąpić po 5 latach od dnia nabycia przez obdarowanego.

 

Odliczenie ulgi termomodernizacyjnej

W zeznaniach składanych w 2020 roku (dla dochodów za rok 2019) możemy po raz pierwszy odliczyć ulgę termomodernizacyjną[2].

Ulga termomodernizacyjna polega na odliczeniu poniesionych i udokumentowanych fakturą wydatków na materiały budowlane, urządzenia i usługi związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, którego właścicielem lub współwłaścicielem jest podatnik) trwającego nie dłużej niż 3 lata, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. 

Jeżeli 3-letni termin zakończenia przedsięwzięcia nie zostanie dotrzymany, podatnik jest obowiązany zwrócić ulgę poprzez doliczenie kwot uprzednio odliczonych – do dochodu za rok podatkowy, w którym upłynął termin na zakończenie przedsięwzięcia. 

Z odliczenia mogą skorzystać właściciele mieszkania, które jest wynajmowane. Jeśli właściciel wynajmowanego mieszkania ponosi odpowiednie wydatki, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby odliczył termomodernizację – nawet jeśli w danym lokalu nie mieszka.

Odliczenie z tytułu ulgi termomodernizacyjnej stosuje się również do przedsięwzięcia termomodernizacyjnego rozpoczętego przed dniem 1 stycznia 2019 r., które zostanie zakończone po dniu 31 grudnia 2018 r., jednak nie później niż w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. W takim przypadku odliczeniu podlegają wydatki poniesione od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia, w którym upływa okres 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Przykład:

  1. Rafał  w 2018 roku poniósł pierwszy wydatek na przedsięwzięcie termomodernizacyjne w kwocie 20 000 zł.
  2. W 2019 r. poniósł kolejne wydatki na to przedsięwzięcie w kwocie 40 000 zł. 
  3. Przedsięwzięcie termomodernizacyjne zostanie zakończone w 2020 r.

Rafał w zeznaniu rocznym za 2019 rok może odliczyć 40 000 zł.

Ulga dotyczy właścicieli budynków jednorodzinnych, dlatego też z odliczenia nie skorzystają właściciele mieszkań w blokach, czy w kamienicach. Ulga termomodernizacyjna nie dotyczy budynków będących w budowie.

Kwota maksymalnego odliczenia z tytułu ulgi termomodernizacyjnej nie może przekroczyć 53 000 zł i można ją odliczać przez sześć kolejnych lat. Co w konsekwencji daje podatek niższy o kilka tysięcy złotych, a przypadku rozliczających się według 32-procentowej składki - nawet o kilkanaście tysięcy złotych. Dobre  programy do rozliczania PIT online takie jak Pitax.pl przypominają o uldze termomodernizacyjnej dzięki czemu podatnicy, którzy mogą z niej skorzystać nie przegapią jej podczas rozliczania.

Odliczenie darowizny na cele kształcenia zawodowego

W zeznaniach składanych w 2020 roku (dla dochodów za rok 2019) możemy po raz pierwszy odliczyć darowiznę przekazaną na cele kształcenia zawodowego.

Darowiznę na cele edukacyjne mogą odliczyć przedsiębiorcy opodatkowani skalą podatkową (PIT-37), ryczałtem (PIT-28) lub 19-procentowym podatkiem (PIT-36L). Ulga dotyczy darowizn przekazanych w formie materiałów dydaktycznych lub środków trwałych, które są kompletne, zdatne do użytku oraz które są młodsze niż 12 lat. Odliczeniu podlega darowizna przekazana szkołom i placówkom publicznym, prowadzącym kształcenie zawodowe. Przekazanie darowizny szkołom prywatnym, podstawówkom, czy liceom – nie podlega odliczeniu.

Odliczeniu podlega wartość faktycznie przekazanej darowizny, nie więcej jednak niż 6% dochodu/przychodu. Limit odliczenia jest wspólny z odliczeniami z tytułu darowizn na cele pożytku publicznego, kultu religijnego oraz honorowego krwiodawstwa.

Darowizna przekazana na rzecz szkoły pomoże obniżyć dochód do opodatkowania, a w konsekwencji zapłacić niższy podatek. Jednak na tym rozwiązaniu skorzystać mogą tylko przedsiębiorcy. Kwotą, którą można zaoszczędzić na danym odliczeniu, jest 18% lub 32% danej ulgi –  gdy podstawa opodatkowania z zastosowaniem danej ulgi oraz bez zastosowania danej ulgi mieści się w tym samym progu podatkowym (czyli gdy w dwóch przypadkach wynosi albo mniej niż 85 528 zł – wtedy oszczędnością jest 18% ulgi, albo więcej niż 85 528 zł – wtedy oszczędnością jest 32% danej ulgi).

Nie istnieje wymóg, aby przekazywana darowizna pochodziła z majątku firmowego przedsiębiorcy. Zatem nic nie stoi na przeszkodzie, by przedmioty darowizny zostały zakupione prywatnie, przekazane szkołom, a następnie odliczone w ramach darowizny na cele kształcenia zawodowego.

 

Źródła:

[1] Informacje o PIT-37, dostępne na: https://www.pitax.pl/pit-37/.

[2] Warunki ulgi termomodernizacyjnej w 2020 roku, dostępne na: https://www.pitax.pl/wiedza/mniejsze-podatki/ulga-termomodernizacyjna/.

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz