Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

obowiązki osób prawnych

 • 22.01.2008Orzecznictwo podatkowe: Odliczenie VAT kiedy koszt przekracza limit
  1. Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60), dalej „ord. pod " „B.” Kancelaria Prawna Sp. komandytowe, dalej: „skarżąca" lub „spółka" zwróciła się do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście wnioskiem z dnia 16 grudnia 2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów:art.86 oraz 88 ust. 1 pkt 2 oraz ust.3 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług(Dz. U. Nr 54, poz.535 z póżn. zm) zwana dalej „ustawa o VAT" w świetle Szóstej Dyrektywy Rady 77/388/EEC z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji prawa Państw Członkowskich.
  • 21.01.2008Sprzedaż nieruchomości byłemu dzierżawcy
   Pytanie podatnika: Czy w przypadku sprzedaży byłemu dzierżawcy nieruchomości z nakładami poczynionymi przez tego dzierżawcę należy: - uwzględniać wysokość nakładów dzierżawcy (np. przekraczające 30% wartości budynku) przy ocenie i zaliczaniu budynku/budowli znajdującego się na tej nieruchomości do towaru używanego w myśl art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług? - wystawiać fakturę VAT na wartość tej nieruchomości bez uwzględniania tych nakładów, traktując rozliczenie nakładów z byłym dzierżawcą (nabywcą nieruchomości) jako czynność odrębną od transakcji sprzedaży nieruchomości niepodlegającą ustawie o VAT? - wystawiać fakturę VAT na całą wartość tej nieruchomości (łącznie z nakładami) z rabatem/bonifikatą w wysokości wartości zwracanych nakładów?
   • 07.01.2008Przerwanie biegu przedawnienia zobowiązań podatkowych
    Zgodnie z normą zawartą w art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.)1) zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Na zasadzie wyjątku od powyższej reguły nie przedawniają się zobowiązania zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym.2) Przy zobowiązaniach zabezpieczonych w sposób, o którym powyżej, upływ czasu ma jedynie takie znaczenie, że po upływie terminu, który w innych przypadkach powodowałby niemożność egzekucji z powodu przedawnienia – ogranicza przedmiot egzekucji jedynie do przedmiotu na którym została ustanowiona hipoteka lub zastaw (art. 70 § 8 o.p.).
    • 03.01.2008Wystawienie i sprzedaż weksla własnego pełniącego funkcję kredytową a skutki prawno-podatkowe w podatku dochodowym
     Weksel w obrocie gospodarczym może pełnić funkcję obiegową, płatniczą, gwarancyjną i kredytową, przy czym nie jest surogatem pieniądza, a jego wręczenie nie staje się powodem wygaśnięcia zobowiązania dłużnika. Wygaśnięcie zobowiązania następuje dopiero w momencie zamiany weksla (będącego w posiadaniu wierzyciela) na odpowiednią kwotę, którą płaci dłużnik.
     • 18.12.2007Sukcesja podatkowa – Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytową lub komandytowo-akcyjną
      Pytanie: Jakie skutki w podatku dochodowym od osób fizycznych dla wspólników nowo powstałych spółek wywołuje przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytową lub komandytowo-akcyjną?
      • 18.12.2007Zaliczka na podatek nierezydenta przy umowie zlecenia
       Interpelacja nr 9335 do ministra finansów w sprawie odprowadzania podatku przez polską firmę za nierezydenta, który wykonuje zlecenie za granicą
       • 17.12.2007Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników
        Pytanie podatnika: Czy świadczenia przyznane przez pracodawcę w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników zarówno w formach szkolnych, jak i pozaszkolnych korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
        • 13.12.2007Sukcesja podatkowa (2) - Następstwo prawne przy łączeniu się i podziale osób prawnych
         Następstwo prawne związane z łączeniem się, w wyniku którego powstaje nowa osoba prawna zostało uregulowane w art. 93 Ordynacji Podatkowej (dalej: Ordynacji), zgodnie z którym osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się osób prawnych, osobowych spółek handlowych, osobowych i kapitałowych spółek handlowych wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek. Przepis powyższy stosuje się odpowiednio do osoby prawnej łączącej się przez przejęcie innej osoby prawnej (osób prawnych) a także osobowej spółki handlowej (osobowych spółek handlowych).
         • 11.12.2007Sukcesja podatkowa (1)
          Następstwo prawne polega na wejściu w prawa i obowiązki poprzednika prawnego, a dotyczy sytuacji kiedy ustaje byt prawny podatnika, a zatem podatnik przestaje istnieć jako podmiot prawa. Związane jest przede wszystkim ze zdarzeniami prawnymi określanymi jako: przekształcenie, połączenie, podział, a także komercjalizacja i prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych.
          • 04.12.2007Orzecznictwo - Odszkodowanie za nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę i podatek dochodowy
           Pismem z dnia 8 lutego 2006 r. P. SA w Warszawie - Skarżąca w rozpatrywanej sprawie, zwróciła się do Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie o udzielenie w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, póz. 60, z późn. zm.) pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.
           • 30.11.2007Orzecznictwo — Program lojalnościowy i VAT
            Pismem z dnia 25 sierpnia 2006 r. spółka P. S.A. (zwana dalej „Spółką” lub „Skarżącą”) wystąpiła o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, póz. 535 z późn. zm.), powoływanej dalej jako „u.p.t.u.”, oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 51, póz. 375 ze sprost.), powoływanego dalej jako „rozporządzenie” w zakresie dotyczącym obowiązku stosowania kas rejestrujących.
            • 28.11.2007Zasady ogólne postępowania podatkowego — część I
             Wśród przepisów prawa podatkowego regulujących problematykę postępowania podatkowego znajdują się takie, którym ustawodawca przypisał szczególną funkcję, a mianowicie funkcję reguł przewodnich postępowania. Zadaniem zasad ogólnych postępowania podatkowego jest równoważenie pozycji procesowej organu i strony w stosunkach prawnych kształtowanych na mocy przepisów prawa podatkowego.
             • 26.11.2007Zapłacony podatek dochodowy nie stanowi kosztu uzyskania przychodu
              Pytanie podatnika: Czy w przedstawionym niżej stanie faktycznym jest uprawniony do uznania za koszt uzyskania przychodu na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych całości płatności związanej z korzystaniem z kapitału udostępnionego przez pożyczkodawcę, w tym również dodatkowego elementu kosztowego o równowartości podatku u źródła, którego ciężar poniesienia spoczywa zgodnie z umowami pożyczek na Spółce?
              • 22.11.2007Orzecznictwo podatkowe: Odszkodowanie wypłacone na mocy ugody sądowej
               Teza: Na gruncie postępowania cywilnego ugoda sądowa praktycznie została zrównana z wyrokiem. Niezrozumiałe jest zatem różnicowanie powyższych rozstrzygnięć na gruncie prawa podatkowego. Tym samym uznać należy, iż rację ma Skarżąca, wskazując, że wyłączenie ze zwolnienia podatkowego odszkodowań, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt. 3 lit. g) u.p.d.o.f. dotyczy jedynie takich odszkodowań, których źródłem jest przepis prawa, a ich wypłata następuje na podstawie umowy lub ugody cywilnoprawnej, nie zaś ugody sądowej.
               • 07.11.2007Za jakie dni i w jaki sposób powinna być naliczana opłata targowa?
                Nie do przyjęcia jest twierdzenie organów podatkowych, że umowa zawarta z podmiotem zarządzającym targowiskiem, na mocy której podatniczka wynajmowała stoisko handlowe na tym targowisku, stanowi dowód na okoliczność prowadzenia przez podatniczkę sprzedaży na targowisku w okresie umowy. W myśl ustawy o podatkach i opłatach lokalnych opłata targowa powinna być pobierana za dni, w których podatnik prowadzi sprzedaż na targowisku. Oczywistym jest, że podatniczka nie mogła prowadzić sprzedaży we wszystkie dni, w których wynajmowała stoisko na podstawie długoletniej umowy najmu, gdyż w tym okresie występowały święta i inne dni wolne od pracy — orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
                • 02.11.2007Rodziny zastępcze bez ulg w podatku od spadków i darowizn
                 Interpelacja nr 8977 do ministra finansów oraz do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie podatku od spadków i darowizn obowiązującego rodziny zastępcze
                 • 31.10.2007Samo zawarcie umowy nie dowodzi wykonania usługi
                  Jeżeli podatnik chce zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki z tytułu umowy usługi doradztwa podatkowego, powinien wykazać, że usługa ta została wykonana. Sam fakt zawarcia umowy i wypłata wynagrodzenia nie są wystarczające do zaliczenia wydatków z tytułu usług doradztwa do kosztów uzyskania przychodów — orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                  • 31.10.2007Koszty w walutach obcych
                   Pytanie podatnika: Z którego dnia należy zastosować kurs średni NBP w celu przeliczenia kwoty kosztów uzyskania przychodów?
                   • 26.10.2007Orzecznictwo podatkowe — Gromadzisz przez wiele lat oszczędności, przechowuj wyciągi z konta
                    Zaskarżonym wyrokiem z dnia 26 października 2005 r., sygn. akt SA/Sz 2338/03, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Haliny W na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 7 listopada 2003 r. nr PB4 38-4117/823-29/2003.
                    • 16.10.2007Czynności zarządzania przedsiębiorstwem a podatek VAT
                     Pytanie podatnika: Czy wykonywanie usług, o których mowa w art. 13 pkt 2-9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (zarządzanie przedsiębiorstwem) - w ramach działalności gospodarczej - podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
                     • 15.10.2007Adwokaci krytykują projekt ustawy o licencjach prawniczych
                      „Projekt ustawy o licencjach prawniczych nie spełnia podstawowych standardów w zakresie zapewnienia korzystającym z usług prawnych minimalnych gwarancji ochrony ich praw i interesów” - głosi stanowisko przyjęte podczas spotkania komisji prawnych Okręgowych Rad Adwokackich, które odbyło się 13 października w Łodzi.
                      • 24.09.2007Orzecznictwo — Dopłata dokonana przez wspólnika świadczeniem nieodpłatnym?
                       Wyrokiem z dnia 27 sierpnia 2004 r. sygn. akt I SA/Sz 306/04 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę spółki P Hotel Ltd Sp. z o.o. z siedzibą w S na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 24 lutego 2004 r. nr PB. 1. 28-4218/823-90/2003 w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 1997 r.
                       • 07.09.2007Nie ma obowiązku publicznego informowania o wysokości oferowanego wynagrodzenia
                        Interpelacja nr 8110 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia w ofertach pracy składanych przez pracodawców
                        • 06.09.2007Konsekwencje podatkowe cesji umowy leasingu
                         Prawo zobowiązaniowe dopuszcza możliwość zmiany podmiotów w zobowiązaniu, przy czym zmiana może dotyczyć zarówno osoby wierzyciela, jak i osoby dłużnika. Przepisy prawa zobowiązaniowego dopuszczają możliwość zmiany wierzyciela w drodze przelewu wierzytelności (cesji) i w drodze wstąpienia osoby trzeciej w miejsce zaspokojonego wierzyciela. Przepisy w zakresie przelewu wierzytelności uregulowane są Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej: k.c.). Cesja jest umową, na mocy której dotychczasowy wierzyciel (cedent) przenosi swoją wierzytelność na osobę trzecią, będącą nowym wierzycielem (cesjonariusz). Z reguły umowa ta może być wykonywana bez zgody dłużnika, niemniej dłużnik powinien być zawiadomiony o cesji, aby mógł przekazywać świadczenie do rąk nowego wierzyciela. Wraz z przelewem wierzytelności na cesjonariusza przechodzą wszelkie prawa i obowiązki z nią związane. Cesja może być zastosowana również w odniesieniu do umowy leasingu samochodu. Korzystający ma prawo scedować prawa i obowiązki wynikające z umowy leasingu operacyjnego na inny podmiot. W praktyce cesja praw i obowiązków wynikających z umowy leasingu ma miejsce na podstawie aneksu do umowy leasingu operacyjnego.
                         • 21.08.2007Opodatkowanie przychodów uzyskiwanych w Polsce przez osoby zagraniczne
                          Pytanie: Jak są opodatkowane przychody osób posiadających ograniczony obowiązek podatkowy w Polsce z tytułu samodzielnej działalności, kapitałów pieniężnych i praw majątkowych?
                          • 16.08.2007Orzecznictwo - Wynagrodzenie za pomoc prawną świadczoną z urzędu przez adwokatów i radców prawnych - jaki to przychód?
                           WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 lutego 2007 roku. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w Wydziale l na rozprawie w dniu 26 stycznia 2007 roku sprawy ze skargi Kancelarii Adwokackiej i Radców Prawnych - spółka partnerska na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w L.z dnia 12 grudnia 2005 roku nr ZP1/l-4117/l-13/2005w przedmiocie interpretacji co do sposobu i zakresu zastosowania prawa podatkowego uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w L. z dnia 22 września 2005 roku, Nr ZP1-1-418/1-6/2005;
                           • 08.08.2007Walka z praniem pieniędzy będzie zaostrzona
                            Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy z dnia 27 lipca 2007 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie ustawy - Kodeks karny.
                            • 01.08.2007Opodatkowanie sprzedaży mieszkań w pytaniach i odpowiedziach – część I
                             Zmiana właściciela nieruchomości a podatki Poniżej prezentujemy cykl pytań i odpowiedzi, w którym postaramy się wyjaśnić różnorodne kwestie związane z opodatkowaniem przeniesienia własności nieruchomości, dokonywanej poza działalnością gospodarczą. Od 1 stycznia 2007 r. wprowadzonych zostało w tej kwestii wiele istotnych zmian, które postaramy się przybliżyć. Zaczniemy od pytań podstawowych, które pozwolą stworzyć bazę dla odpowiedzi na pytania szczegółowe.
                             • 01.08.2007Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umów leasingu operacyjnego
                              Pytanie podatnika: dot. skutków podatkowych cesji umowy leasingu.
                              • 27.07.2007Projekt zmiany ustawy - Kodeks pracy
                               Do Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy, który zakłada zmiany w zakresie równego traktowania w zatrudnieniu, czasu pracy oraz bhp. W związku z powyższym PKPP Lewiatan zwraca się z prośbą o zapoznanie się z ww. projektem i przedstawienie ewentualnych uwag i opinii.
                               • 24.07.2007Orzecznictwo: Zakwestionowane koszty uzyskania
                                Wyrokiem z 2 marca 2005 r. sygn. akt l SA/Sz 419/04 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego A Spółki z o.o. w S na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z 30 marca 2004 r. Nr PB. 1.27-4218/823-76/2003 w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych za 2000 r.  
                                • 23.07.2007Opodatkowanie działalności gospodarczej prowadzonej za granicą (1)
                                 Pytanie: Mieszkam w Polsce ale zamierzam prowadzić działalność gospodarczą na terenie Słowacji. Czy czekają mnie w związku z tym obowiązki podatkowe w Polsce?
                                 • 20.07.2007Orzecznictwo: Sprzedaż nakładów i VAT
                                  Przedmiotem skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach jest wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, sygn. akt I SA/Gl 1095/04 z dnia 28 lutego 2005 r., mocą, którego uchylono zaskarżoną przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „D.” Sp. z o.o. decyzję tego organu z dnia 30 czerwca 2004 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług za kwiecień 2003 r.
                                  • 18.07.2007Umorzenie udziałów w spółce z o.o.
                                   Umorzenie udziałów w świetle prawa handlowego Przez udział w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością rozumie się ogół praw i obowiązków wspólnika,1) które wiąże się nierozerwalnie z udziałem kapitałowym w spółce. Według jednolitego poglądu doktryny skutkiem umorzenia jest utrata członkostwa wspólnika w spółce albo jego zasadnicza modyfikacja. Uzależnione jest to od rozmiaru umorzenia.2) Efektem umorzenie udziałów jest prawna likwidacja (unicestwienie) niektórych udziałów w kapitale zakładowym.3)
                                   • 11.07.2007Orzecznictwo: Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania podatkowe stowarzyszenia
                                    Wyrokiem z dnia 14 grudnia 2005 r., sygn. akt I SA/Lu 347/05, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie oddalił skargę Wioletty L. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie z dnia 23 maja 2005 r., nr PP2/4407-49/05, w przedmiocie odpowiedzialności członka zarządu za zaległości podatkowe M. w podatku od towarów s usług za styczeń 2003 r.
                                    • 06.07.2007Opinia PKPP Lewiatan oraz KPF nt. projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze
                                     5 lipca br. w sejmie odbyło się posiedzenie połączonych Komisji Gospodarki i Sprawiedliwości, na którym odbyło się I czytanie poselskiego (PO) projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze oraz innych ustaw, w zakresie upadłości osób fizycznych oraz ponowne I czytanie poselskiego (PIS) projektu ustawy o przeciwdziałaniu niewypłacalności oraz upadłości osób fizycznych. W związku z powyższym, Polska Konfederacja Pracodawców Polskich Lewiatan (PKPP Lewiatan) wspólnie ze Związkiem Pracodawców - Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych (KPF) wystosowała do ww. komisji wspólnie wypracowane stanowisko popierające poselski (PO) projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze oraz innych ustaw, w zakresie upadłości osób fizycznych.
                                     • 03.07.2007Nowe zasady wydawania interpretacji podatkowych
                                      Od 1 lipca br., zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590), organem właściwym w sprawach interpretacji przepisów prawa podatkowego jest minister finansów.
                                      • 26.06.2007Biuletyn HWHN-Polska Nr 1 - informacje podatkowe i gospodarcze z rynku niemieckiego
                                       Informowaliśmy wczoraj o nawiązaniu współpracy z MORISON Steuerberatungsgesellschaft mbH z Kolonii. Dzisiaj publikujemy pierwszy biuletyn informacyjny (będą ukazywać się w cyklu kwartalnym), w którym nasz Partner przedstawia się i prezentuje informacje z zakresu niemieckiego prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych.
                                       • 20.06.2007Umowa-zlecenie oraz prowadzenie pozarolniczej działalności - obowiązek ubezpieczeń społecznych, podstawa wymiaru składek i zbieg tytułów do ubezpieczeń
                                        Podstawowe uregulowania prawne dotyczące ubezpieczeń społecznych zawiera ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Wśród osób objętych obowiązkiem ubezpieczeń społecznych wymienione są osoby prowadzące pozarolniczą działalność oraz osoby wykonujące pracę w ramach umowy-zlecenia.
                                        • 14.06.2007Miejsce zamieszkania w świetle nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
                                         Pytanie: W jaki sposób ustala się miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w 2007 r.?
                                         • 12.06.2007Skutki braku zaświadczenia potwierdzającego spełnienie dodatkowych warunków technicznych
                                          Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym wyróżnia dwie kategorie samochodów: samochody osobowe oraz samochody ciężarowe. Zgodnie z art. 2 pkt. 40 tejże ustawy samochód osobowy to pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz ich bagażu. Z kolei samochód ciężarowy to pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu ładunków; określenie to obejmuje również samochód ciężarowo-osobowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu ładunków i osób w liczbie od 4 do 9 łącznie z kierowcą — wynika to z art. 2 pkt. 42 ustawy Prawo o ruchu drogowym.
                                          • 11.06.2007Wysokość wydatków może dokumentować również aneks do umowy
                                           Jeżeli wysokość wydatków ponoszonych przez podatnika regulowana jest aneksem do umowy dzierżawy, to organy podatkowe nie mogą wykluczyć takich wydatków z kosztów uzyskania przychodów bez analizy tego aneksu — orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
                                           • 06.06.2007Pobór przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego
                                            Pytanie podatnika: Czy przy kompensacie wzajemnych należności płatnik powinien pobierać i odprowadzać – do urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych – zryczałtowany podatek dochodowy u źródła?
                                            • 04.06.2007Opodatkowanie podatkiem VAT czynności najmu lokalu użytkowego
                                             Pytanie podatnika: dotyczy czynności najmu lokalu użytkowego, w sytuacji gdy umowę najmu tego lokalu podpisała żona wnioskodawcy.
                                             • 30.05.2007Wycofanie samochodu z działalności gospodarczej na prywatne potrzeby przedsiębiorcy i podatek dochodowy
                                              Wczoraj pisaliśmy o skutkach w podatku VAT przekazania na potrzeby osobiste podatnika samochodu będącego składnikiem majątku firmy (artykuł - Wycofanie samochodu z działalności gospodarczej na prywatne potrzeby przedsiębiorcy i podatek VAT). Przekazanie takiego samochodu znajdzie również oddźwięk w podatku dochodowym.  
                                              • 29.05.2007Wycofanie samochodu z działalności gospodarczej na prywatne potrzeby przedsiębiorcy i podatek VAT
                                               Zarówno przekazywanie prywatnego majątku przedsiębiorcy na potrzeby firmy, jak i przekazywanie firmowego majątku na potrzeby własne są czynnościami często spotykanymi w praktyce gospodarczej. Tego typu rozwiązanie można zaobserwować szczególnie wśród przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Rozpoczynając, czy też już prowadząc firmę, podatnicy decydują się często na wprowadzenie do majątku przedsiębiorstwa swojego prywatnego samochodu. Podobnie podatnik może wycofać z majątku firmy pojazd i przeznaczyć go na swoje prywatne potrzeby. Podatnik ma prawo wycofać z prowadzonej działalności zarówno prywatne samochody uprzednio przekazane na potrzeby przedsiębiorstwa, jak i auta firmowe nabyte w trakcie prowadzenia działalności.
                                               • 23.05.2007Ulga uczniowska z tytułu wyszkolenia pracownika
                                                Pomimo likwidacji z dniem 1 stycznia 2004 r. ulgi uczniowskiej funkcjonuje ona nadal i na zasadzie praw nabytych, na podstawie art. 13 ustawy z 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956, z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 202, poz. 1958, z późn. zm.), podatnicy będący przedsiębiorcami mają prawo kontynuować odliczenie z tytułu wyszkolenia ucznia pod warunkiem, że przed 1 stycznia 2004 r.:
                                                • 21.05.2007Zleceniobiorca jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
                                                 Pytanie podatnika: Czy w związku ze zmianą od 01.01.2007 r. definicji działalności gospodarczej podatnik może w dalszym ciągu uważać, że dotychczas współpracujące z nim firmy jednoosobowe będą traktowane nadal jako prowadzące działalność gospodarczą i czy może z nimi współpracować na dotychczasowych zasadach w oparciu o zawartą umowę oraz czy wystawiane faktury VAT traktować jako dokumenty kosztowe, tj. czy podatnik nie ma przymusu zmiany formy współpracy na taką która obligowałaby go do występowania w roli płatnika obowiązanego do potrącania zaliczek na podatek dochodowy od uzyskanych przez świadczących usługi dochodów, zgodnie z art.31 lub art.41 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                                                 • 18.05.2007Ustalenie wartości początkowej samochodu (3)
                                                  Kontynuujemy rozważania na temat ustalania wartości początkowej samochodu. Dzisiaj o przypadkach nabycia samochodu w postaci wkładu niepieniężnego, w razie otrzymania w związku z likwidacją osoby prawnej i w nabytego w razie zmiany formy prawnej, połączenia albo podziału podmiotów dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów.
                                                  • 17.05.2007Ustalenie wartości początkowej samochodu (2)
                                                   Dzisiaj odpowiadamy na pytanie, w jaki sposób ustalić wartość początkową samochodu wytworzonego we własnym zakresie lub nabytego w drodze spadku, darowizny albo w inny nieodpłatny sposób

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 27 ] . [ 28 ] . [ 29 ] . [ 30 ] . [ 31 ] . [ 32 ] . [ 33 ] . [ 34 ] . [ 35 ] . [ 36 ] następna strona »