Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

obowiązki osób prawnych

 • 05.11.2008Usługi przewozowe dla pracowników i VAT
  Pytanie: Czy nieodpłatne świadczenie usług przewozowych dla pracowników spółki podlega opodatkowaniu VAT?
  • 04.11.2008Nabycie akcji własnych celem ich umorzenia a obowiązki płatnika
   Pytania podatnika: 1. Czy w analizowanym stanie faktycznym zostaną spełnione warunki do objęcia wypłaty przychodów z umorzenia akcji M-P z 19% podatku u źródła na podstawie art. 22 ust. 4 i 4a ustawy o pdop. W szczególności, czy będzie spełniony: a. warunek utrzymywania minimalnej ilości akcji? b. warunek nieprzerwanego posiadania przez okres dwóch lat akcji spółki wypłacającej należności? 2. Czy w związku z powyższym na spółce będą ciążyły obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób prawnych od przychodu osiągniętego przez E z tytułu umorzenia akcji, w przypadku gdy E udokumentuje swoją rezydencję podatkową certyfikatem rezydencji.
   • 22.10.2008Orzecznictwo podatkowe: Umowa użyczenia przedsiębiorstwa nie podlega wyłączeniu spod przepisów o VAT
    Transakcja zbycia przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 6 pkt 1 ustawy VAT dotyczy tylko takiej transakcji, która skutkuje przeniesieniem prawa do rozporządzania przedsiębiorstwem jak właściciel. Umowy obligacyjne takie jak umowy najmu i użyczenia nie niosą ze sobą skutków w postaci przeniesienia prawa do rozporządzania rzeczą jak właściciel. Jeżeli nie doszło w sprawie do transakcji zbycia (przeniesienia prawa do rozporządzania przedsiębiorstwem jak właściciel) składników przedsiębiorstwa stanowiących minimum, bez którego konkretne przedsiębiorstwo nie mogło realizować swoich zadań gospodarczych, to przeprowadzona transakcja nie mieści się w zakresie art. 6 pkt 1 i w konsekwencji nie korzysta z wyłączenia spod działania ustawy VAT.
    • 16.10.2008Orzecznictwo: Sprzedaż akcji nabytych przed 1 stycznia 2004 r.
     Zaskarżoną decyzją z dnia <...> Dyrektor Izby Skarbowej utrzymał w mocy swoją wcześniejszą decyzję z dnia <...> uchylającą z urzędu postanowienie Naczelnika <...> Urzędu Skarbowego z dnia <...> dotyczące udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. W uzasadnieniu decyzji organ odwoławczy wskazał, że skarżący T.D. zwracając się z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji podał, iż w związku z likwidacją przedsiębiorstwa państwowego i przekształcaniem go w spółkę akcyjną nabył przed 1 stycznia 2004 r. na podstawie oferty publicznej akcje spółki. Nabyte akcje nie były akcjami pracowniczymi, zaś w 2005 r. skarżący zbył te akcje. Zdaniem skarżącego przychody uzyskane ze zbycia akcji nie podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym.
     • 15.10.2008Sprzedaż nieruchomości wykorzystywanej w działalności gospodarczej
      Pytania podatnika: 1. W jakiej wysokości Wnioskodawca zapłaci podatek od sprzedaży nieruchomości? 2. Jaką moc prawną mają ustawy o podatku od osób fizycznych oraz ustawy o podatku od towarów i usług sprzed roku 2007 w stosunku do obecnie obowiązujących ustaw, odnośnie nabycia i sprzedaży nieruchomości Wnioskodawca?
      • 13.10.2008Następstwo prawnopodatkowe
       Pytania podatnika: 1. Czy nowo powstała spółka będzie następcą prawnopodatkowym osoby fizycznej, której całe przedsiębiorstwo zostało wniesione jako aport do spółki z o.o.? 2. Czy nowo powstała spółka będzie miała prawo do rozliczenia nadwyżki podatku VAT naliczonego z ostatniej deklaracji VAT-7 złożonej przez osobę fizyczną oraz do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur wystawionych na podatnika – osobę fizyczną? 3. Czy dla faktur wystawionych po dacie przekazania aportem całego przedsiębiorstwa prawo to zachowa osoba fizyczna?
       • 06.10.2008Wcześniejsze rozwiązanie umowy leasingu nie spowoduje konieczności skorygowania kosztów
        Pytanie podatnika: Czy dotychczasowo poniesione: 1. opłaty z tytułu leasingu operacyjnego – tj. wpłata wstępna oraz dotychczas uiszczone okresowe opłaty leasingowe, 2. opłaty z tytułu leasingu finansowego – tj. część odsetkowa, – będą mogły być uznane podatkowo jako opłaty z tytułu leasingu, jeśli umowy te zostaną rozwiązane przed terminem ich zakończenia?
        • 01.10.2008Orzecznictwo: Za załatwianie spraw prywatnych w czasie pracy można stracić pracę
         Pracownik narusza podstawowe obowiązki pracownicze, gdy bez zgody pracodawcy w godzinach przeznaczonych na pracę wykonuje inne czynności. Jeżeli działanie takie nie jest sporadyczne może stanowić to ciężkie naruszenie tych obowiązków w rozumieniu art. 52 § 1 pkt 1 k.p.
         • 01.10.2008Co powinna zawierać prawidłowa nazwa spółki cywilnej
          Interpelacja nr 4263 do ministra finansów w sprawie wskazania podstawy prawnej do żądania przez organy skarbowe zawierania w nazwie spółki cywilnej jako elementu koniecznego imion oraz nazwisk wszystkich działających w jej ramach wspólników, a także wyjaśnienia różnego w tym zakresie stosowania prawa w zależności od właściwości terytorialnej organu skarbowego
          • 29.09.2008Czas trwania kontroli skarbowej
           Interpelacja nr 4591 do ministra finansów w sprawie pokrywających się uprawnień urzędów skarbowych i urzędów kontroli skarbowej
           • 19.09.2008Ulgi podatkowe dla niepełnosprawnych
            Zapytanie nr 1800 do ministra finansów w sprawie zwolnienia osoby niepełnosprawnej z obowiązku zapłacenia podatku od darowizny na jej rzecz
            • 16.09.2008Orzecznictwo: Spory o koszty uzyskania
             Objętym skargą kasacyjną wyrokiem z dnia 19 lipca 2006 r., sygn. akt I SA/Bd 330/06, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy oddalił skargę Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „T...” Producent ... sp. z o.o. w W... na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 24 lutego 2006 r., nr PB1/4218-75/05, w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2003 r.
             • 10.09.2008Protokół kontroli podatkowej
              Dzień zakończenia kontroli podatkowej realizowanej przez organy podatkowe pierwszej instancji oraz organy kontroli skarbowej wyznacza dzień doręczenia kontrolowanemu protokołu kontroli. Protokół kontroli stanowi podstawowy środek dowodowy, służący dokumentowaniu przebiegu wszystkich czynności oraz zdarzeń podejmowanych w ramach danej kontroli podatkowej.
              • 04.09.2008Ubezpieczenie władz spółki od odpowiedzialności cywilnej
               Pytanie podatnika: Czy powstaje przychód do opodatkowania u członków zarządu, członków rady nadzorczej i pracowników kadry kierowniczej z tytułu ponoszenia przez Spółkę składek na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w sytuacji, gdy zawarta umowa ubezpieczenia będzie „bezimienna”?
               • 28.08.2008Umowa przedwstępna sprzedaży nie może stanowić długu spadkowego
                Pytanie podatnika: Czy w opisanym stanie faktycznym zobowiązanie wynikające z umowy przedwstępnej do zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży nieruchomości jest długiem spadkowym, który należy odliczyć od wartości spadku celem ustalenia czystej wartości spadku?
                • 21.08.2008Wniesienie przedsiębiorstwa osoby fizycznej do spółki jawnej
                 Problematykę sukcesji praw i obowiązków następców prawnych reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. nr 8, poz.60 z 2005r. – wraz z późniejszymi zmianami, dalej: Ordynacja). Stosownie do postanowień art. 93a § 1 Ordynacji osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku przekształcenia innej osoby prawnej lub przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki.
                 • 21.08.2008Wygrane w konkursach pracowniczych
                  Pytanie podatnika: Czy przychody uzyskane zarówno przez pracowników Spółki jak i osoby trzecie (niebędące pracownikami Spółki) z tytułu nagród rzeczowych i wygranych pieniężnych podlegają opodatkowaniu na zasadach właściwych dla art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w formie zryczałtowanego 10 % podatku dochodowego od osób fizycznych, a zatem nie powinny podlegać rygorom przepisu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, także w przypadku gdy przekazywane są laureatom konkursu będącym pracownikami Spółki?
                  • 19.08.2008Zawieszanie działalności gospodarczej (2)
                   We wczorajszym artykule omówiłem ogólne postanowienia Ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw, w części dotyczącej czynności, które powinien wykonać przedsiębiorca w celu zawieszenia lub wznowienia działalności. Dzisiaj zajmę się skutkami, jakie nowelizacja niesie na gruncie ustaw podatkowych i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
                   • 18.08.2008Zawieszanie działalności gospodarczej (1)
                    Jest nareszcie naprawdę dobra wiadomość dla osób prowadzących działalność gospodarczą –instytucja zawieszenia działalności gospodarczej została prawnie uregulowana. Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw, która w swej zasadniczej części wejdzie w życie 20.09.2008 r. zawiera głównie regulacje dotyczące zawieszania działalności. Ponieważ ustawa już wkrótce wchodzi w życie, czas, aby poznać jej postanowienia i zastanowić się nad praktycznymi skutkami uchwalonych niedawno przepisów.
                    • 13.08.2008Wartość początkowa majątku wniesionego do spółki
                     Interpelacja nr 3188 do ministra finansów w sprawie przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
                     • 12.08.2008Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytową
                      Pytanie podatnika: 1. Czy w wyniku przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową powstanie u wspólnika spółki z o.o. przychód (dochód) podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu przeniesienia składników majątkowych spółki z o.o. do spółki komandytowej? 2. Czy w wyniku przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową powstanie u wspólnika spółki z o.o. przychód (dochód) podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu pozostałego w spółce z o.o. niepodzielnego zysku z łat ubiegłych, który stanie się składnikiem majątku spółki komandytowej?
                      • 12.08.2008Następstwo prawne i podatek VAT
                       Interpelacja nr 3141 do ministra finansów w sprawie naliczania podatku VAT przy przekazywaniu następcom prawnym rzemieślniczych zakładów pracy
                       • 07.08.2008Nawet jeśli nie powstał obowiązek podatkowy składaj deklarację VAT
                        Interpelacja nr 3104 do ministra finansów w sprawie kręgu podmiotów kwalifikowanych jako podatnicy i związanych z tym obowiązków wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług
                        • 30.07.200850 proc. koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy
                         Pytane podatnika: Czy można zastosować do przychodu tytułem wynagrodzenia za pracę nie mającą przymiotu pracy twórczej – koszty uzyskania przychodu określone w art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zaś do przychodu wynikającego z wynagrodzenia tytułem korzystania z praw autorskich do powstałych w wyniku tworzenia – w ramach stosunku pracy – programów komputerowych – koszty uzyskania przychodu określone w art. 22 ust. 9 pkt 3 ww. ustawy?
                         • 18.07.2008Wypłata udziałów na rzecz udziałowców
                          Pytania podatnika: 1. Czy można uznać, że w przypadku umorzenia udziałów lub odpłatnego ich zbycia na rzecz Spółki w celu umorzenia, przy dokonywaniu obliczenia i pobrania podatku (przy ustalaniu dochodu podatnika podlegającego opodatkowaniu), dopuszczalne jest przyjęcie przez Spółkę kosztu uzyskania przychodu po stronie podatnika, np. w wysokości wydatków na objęcie lub nabycie akcji? 2. W razie pozytywnej odpowiedzi na pyt. 1, na podstawie jakich danych należy ustalić należy koszty uzyskania przychodu z tytułu umorzenia udziałów w sytuacji, gdy dostępnym źródłem informacji na ten temat jest jedynie sam podatnik?
                          • 08.07.2008Gmina jako podatnik VAT
                            Interpelacja nr 2487 do ministra finansów w sprawie jednoznacznego określenia statusu podatnika podatku VAT
                           • 16.06.2008Wycena składników majątku przy podziale spółki kapitałowej przez wydzielenie
                            Pytanie podatnika: Czy w przypadku podziału przez wydzielenie Spółki z o.o., gdy przeniesienie składników majątkowych nastąpiło w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa i składniki te nie stanowiące środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zostały wycenione na poziomie ich wartości rynkowej, koszt uzyskania przychodów związany ze zbyciem tych składników majątkowych w postaci obiektów budowlanych na gruntach zostanie określony zgodnie z ich wartością rynkową określoną w aktach podziałowych?
                            • 11.06.2008Orzecznictwo podatkowe: Sankcja VAT dla spółki cywilnej
                             W przypadku spółki cywilnej nie można mówić o zbiegu odpowiedzialności z tytułu dodatkowego zobowiązania podatkowego oraz odpowiedzialności karnej skarbowej za wykroczenia skarbowe, gdyż spółka cywilna jako podatnik podatku od towarów i usług nie może ponieść bezpośrednio odpowiedzialności karnej skarbowej.
                             • 10.06.2008Skutki podatkowe umorzenia odsetek od pożyczek
                              Pytanie podatnika: Czy w przypadku umorzenia przez Pożyczkodawcę odsetek od pożyczki powstanie w Spółce przychód z nieodpłatnych świadczeń, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podlegający opodatkowaniu?
                              • 09.06.2008Orzecznictwo podatkowe: Sprzedaż komórek lokatorskich
                               Opodatkowanie stawką 22% komórek lokatorskich sprzedawanych razem z lokalem mieszkalnym i stanowiącym jego część składową nie znajduje oparcia w art. 146 par. 1 pkt. 2 lit. b ustawy o podatku od towarów i usług.
                               • 05.06.2008Podatek PCC nie może być kosztem uzyskania przychodu
                                Pytanie podatnika: Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego koszt podatku od czynności cywilnoprawnych, poniesiony przez Spółkę przy jej zawiązaniu może stanowić koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy w rozumieniu przepisu art. 15 ust. 1 ustawy o CIT?
                                • 28.05.2008Obiekt tymczasowy a opłata targowa
                                 Interpelacja nr 2141 do ministra finansów w sprawie opodatkowania obiektów tymczasowych
                                 • 26.05.2008Wiążące interpretacje możliwe dla przepisów niepodatkowych
                                  Pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego nie mogą ograniczać się tylko do przepisów zawartych w ustawach podatkowych – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie.
                                  • 12.05.2008Orzecznictwo podatkowe: Wydatki związane z zarządzaniem spółką a PIT
                                   Dla prezesa zarządu spółki wydatki uznane za elementy dodatkowego wynagrodzenia stanowią przychody w rozumieniu art. 13 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ich wielkość z kolei wpływa na kształt podstawy opodatkowania osoby zarządzającej spółką.
                                   • 12.05.2008Składniki majątku spółki używane w ramach kontraktu menedżerskiego a przychód prezesa spółki
                                    Składniki majątku przedsiębiorstwa wykorzystywane do celów służbowych przez prezesa zarządu stanowią koszty funkcjonowania podmiotu gospodarczego i mają przede wszystkim ułatwić zakontraktowanemu menedżerowi zarządzanie i kierowanie przedsiębiorstwem. Dopiero w sytuacji, kiedy prezes zarządu, z którym zawarta została umowa o kontrakt menedżerski, wykorzystuje składniki majątku mocodawcy dla celów osobistych, można mówić o nieodpłatnym świadczeniu na jego rzecz i powstaniu przysporzenia w jego majątku podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.
                                    • 08.05.2008Kredyt refinansowy - utrata ulgi odsetkowej, ale bez konieczności zwrotu odliczonych już kwot
                                     Interpelacja nr 1139 do ministra finansów w sprawie ulgi odsetkowej
                                     • 07.05.2008Opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób prawnych przychodów z tytułu świadczeń doradczych
                                      Departament Podatków Dochodowych przedstawia swoje stanowisko w przedmiotowej sprawie: Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej updop) przychody z tytułu świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze osiągnięte przez nierezydentów na terytorium Polski podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem w wysokości 20%.
                                      • 07.05.2008Orzecznictwo podatkowe: Odsetki od dopłat nie są kosztem uzyskania przychodów
                                       1. Art. 16 ust. 1 pkt 13a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczy jedynie odsetek od dopłat wnoszonych na rzecz spółki przez jej wspólników w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 2. Skoro w myśl art. 12 ust. 4 pkt 3 i pkt 11 ww. ustawy do przychodów nie zalicza się ani dopłat wnoszonych do spółki w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach, ani dopłat zwracanych udziałowcom zgodnie z odrębnymi przepisami, to tym samym związanych z nimi powinności finansowych, w tych ramach także wydatków będących konsekwencją ich nieterminowego spełnienia, nie można uznać za koszty uzyskania przychodu.
                                       • 25.04.2008Orzecznictwo podatkowe: Sprzedaż działek i VAT - kolejny korzystny dla podatników wyrok
                                        Zaskarżoną decyzją z dnia 10 sierpnia 2006 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 239 i art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm., dalej powoływanej jako „Ordynacja podatkowa”), odmówił zmiany postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa - Targówek z dnia 30 maja 2006 r. w przedmiocie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego.,
                                        • 25.04.2008Obowiązek ewidencjonowania obrotów przy zastosowaniu kasy rejestrującej przez następcę prawnego
                                         Pytanie podatnika: Czy z dniem połączenia jednostka przejmująca, niezobowiązana dotychczas do instalacji kas rejestrujących ze względu na zwolnienie przedmiotowe z uwagi na strukturę obrotów, zobowiązana będzie do jej instalacji z powodu włączenia do niej innej jednostki, która w przeszłości utraciła prawo do takiego zwolnienia ze względu na swoją strukturę obrotów?
                                         • 24.04.2008Obowiązki organu podatkowego w razie podejrzenia fikcyjnej umowy
                                          Jeżeli z materiału dowodowego wynikają wątpliwości dotyczące istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego, od którego zależą skutki podatkowe, organ podatkowy – zgodnie z art. 199a § 3 Ordynacji podatkowej – ma obowiązek wystąpić o ustalenie istnienia tego stosunku prawnego (lub braku stosunku prawnego) do sądu powszechnego. W razie istnienia powyższych wątpliwości organ podatkowy ma obowiązek wystąpić do sądu powszechnego, nawet gdy według jego subiektywnego przekonania takich wątpliwości nie ma. Takie wystąpienie do sądu powszechnego powinno nastąpić przede wszystkim wówczas, jeżeli jedna ze stron umowy oświadcza, że umowa miała charakter fikcyjny, a druga strona twierdzi, że miała charakter rzeczywisty – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
                                          • 24.04.2008Jak ustalić koszt wytworzenia środka trwałego przy braku dokumentacji
                                           Pytanie podatnika: Czy w przedstawionym stanie prawnym, Wnioskodawca może powołać biegłego i w ten sposób ustalić wartość początkową, według stanu budynków i cen z roku ich wybudowania, dla udokumentowania poprawności przyjętych wcześniej wartości i wiarygodności utraconej wyceny, która była podstawą przyjęcia tej wartości?
                                           • 23.04.2008Wynagrodzenia i składki ZUS pracowników nabytego przedsiębiorstwa
                                            Pytanie podatnika: Czy wypłacone wynagrodzenia i opłacone składki do ZUS, dotyczące pracy świadczonej przez pracowników przejętych w ramach przedsiębiorstwa, za miesiąc poprzedzający nabycie przedsiębiorstwa, będą stanowiły dla Spółki, która przejęła pracowników i wypłaciła wynagrodzenie oraz opłaciła składki do ZUS, koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych?
                                            • 21.04.2008Orzecznictwo: Co oznacza "wydanie decyzji"?
                                             Przedstawione do rozstrzygnięcia przez skład siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego zagadnienie prawne wyłoniło się przy rozpoznawaniu przez skład zwykły tego Sądu skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 26 stycznia 2006 r. sygn. akt I SA/Gl 1102/05.