28.08.2020: Podatki dochodowe PIT i CIT - zagadnienia ogólne

Ceny transferowe: Wypłatę dywidendy podmiotowi powiązanemu nie trzeba dokumentować

Samej wypłaty dywidendy nie można postrzegać bezpośrednio jako działania gospodarczego. Dywidenda stanowi wynagrodzenie za powierzony kapitał, ale wypracowany zysk, jak i jego podział, oraz wypłata są konsekwencją działalności gospodarczej - np. produkcyjnej, usługowej, handlowej. Wypłata dywidendy nie stanowi działania o charakterze gospodarczym. Wypłata dywidendy nie mieści się w definicji transakcji kontrolowanej, a zatem nie podlega obowiązkowi sporządzenia (lokalnej) dokumentacji cen transferowych - wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską.

Interpelacja nr 9368 do ministra finansów w sprawie przepisów o cenach transferowych

Szanowny Panie Ministrze!

Dnia 1 stycznia 2019 r. na podstawie ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 2193) weszła w życie m.in. nowelizacja przepisów o cenach transferowych.

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w art. 23m ust. 1 pkt 6 oraz w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych w art. 11a ust. 1 pkt 6 została dodana definicja transakcji kontrolowanej, która obejmuje „identyfikowane na podstawie rzeczywistych zachowań stron działania o charakterze gospodarczym, w tym przypisywanie dochodów do zagranicznego zakładu, których warunki zostały ustalone lub narzucone w wyniku powiązań”.

Wprowadzona definicja nie jest jednoznaczna i obejmuje swoim zakresem szeroki krąg zdarzeń gospodarczych. W związku z tym podatnicy będący podmiotami powiązanymi mają problem z definitywnym ustaleniem, w jakich przypadkach jest konieczne sporządzenie dokumentacji podatkowej cen transferowych.

W świetle przedstawionych informacji, zgodnie z ustawą z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2018 r. poz. 1799), uprzejmie proszę Pana Ministra o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Czy wypłata dywidendy przez spółkę kapitałową na rzecz podmiotu powiązanego, której wartość przekracza próg dokumentacyjny, podlega obowiązkowi sporządzenia dokumentacji podatkowej cen transferowych?
  2. W przypadku jeśli odpowiedź na pytanie pierwsze będzie twierdząca, to czy próg dokumentacyjny dla takiej transakcji wynosi 10 000 000 zł, tj. próg obowiązujący w przypadku transakcji finansowej?

Poseł Michał Jaros

3 sierpnia 2020 r.

Odpowiedź na interpelację nr 9368 w sprawie przepisów o cenach transferowych

Szanowna Pani Marszałek,

w nawiązaniu do Interpelacji nr 9368 z dnia 6 sierpnia 2020 r. Pana Posła Michała Jarosa, w sprawie statusu dywidendy na gruncie regulacji o cenach transferowych, uprzejmie przedstawiam, co następuje:

Istota interpelacji sprowadza się do ustalenia, czy wypłata dywidendy stanowi transakcję kontrolowaną, o której mowa w art. 23m ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawy PIT) oraz art. 11a ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawy CIT), w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r.

Wynikają z tego dwa szczegółowe pytania postawione w interpelacji przez Pana Posła:

  1. Czy wypłata dywidendy przez spółkę kapitałową na rzecz podmiotu powiązanego, której wartość przekracza próg dokumentacyjny podlega obowiązkowi sporządzenia dokumentacji cen transferowych?
  2. W przypadku jeśli odpowiedź na pytanie pierwsze będzie twierdząca, to czy próg dokumentacyjny dla takiej transakcji wynosi 10 000 000 zł, tj. próg obowiązujący w przypadku transakcji finansowej?

Zgodnie z art. 23w ust. 1 i 2 ustawy PIT oraz art. 11k ust. 1 i 2 ustawy CIT obowiązek dokumentacyjny w zakresie cen transferowych (tzw. lokalna dokumentacja cen transferowych) dotyczy co do zasady transakcji kontrolowanych.

Wyciąg z odpowiednich przepisów:

art. 23w ustawy PIT / art. 11k ustawy CIT
1. Podmioty powiązane są obowiązane do sporządzania lokalnej dokumentacji cen
transferowych za rok obrotowy w celu wykazania, że ceny transferowe zostały ustalone na
warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.
2. Lokalna dokumentacja cen transferowych jest sporządzana dla transakcji kontrolowanej (…)

Kluczowe znaczenie dla oceny istnienia wskazanego obowiązku w odniesieniu do wypłaty dywidendy jest znaczenie pojęcia „transakcja kontrolowana”. Zgodnie z art. 23m ust. 1 pkt 6 ustawy PIT oraz art. 11a ust. 1 pkt 6 ustawy CIT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r., transakcja kontrolowana oznacza identyfikowane na podstawie rzeczywistych zachowań stron działania o charakterze gospodarczym, w tym przypisywanie dochodów do zagranicznego zakładu, których warunki zostały ustalone lub narzucone w wyniku powiązań.

Ww. definicja legalna transakcji kontrolowanej, obok wpływu tzw. powiązań na jej warunki (których warunki zostały ustalone lub narzucone w wyniku powiązań), kładzie nacisk na gospodarczy charakter działań stron (identyfikowane na podstawie rzeczywistych zachowań stron działania o charakterze gospodarczym). W celu odczytania zawartej w niej normy prawnej w odniesieniu do dywidendy, należy zatem dekodować znaczenie pojęcia: „działania o charakterze gospodarczym”. W przedmiotowej sytuacji istnienie powiązań nie jest kwestionowane.

Charakter gospodarczy (działania) należy co do zasady utożsamiać z działaniem (w celu) zarobkowym. Działalność gospodarczą od działania gospodarczego (działania o charakterze gospodarczym) odróżnia stopień jej zorganizowania lub wykonywania „w sposób ciągły”. Inaczej ujmując, na działalność gospodarczą składają się działania o charakterze gospodarczym (w celu zarobkowym).

Wypłata dywidendy wiąże się z funkcjonowaniem spółek kapitałowych - udziałowcy czy akcjonariusze uczestniczą w osiągniętym zysku poprzez dywidendę. Decyzja o wypłacie dywidendy jest czynnością dokonywaną samodzielnie przez spółkę na podstawie odpowiednich regulacji kodeksu spółek handlowych (w drodze uchwały zgromadzenia wspólników czy walnego zgromadzenia akcjonariuszy).

Samej wypłaty dywidendy nie można jednak postrzegać bezpośrednio jako działania gospodarczego w sensie, w którym mowa powyżej. Dywidenda stanowi wynagrodzenie za powierzony kapitał, ale wypracowany zysk, jak i jego podział, oraz wypłata są konsekwencją działalności gospodarczej - np. produkcyjnej, usługowej, handlowej, nie zaś takim działaniem sensu stricto. Wypłata dywidendy nie stanowi działania o charakterze gospodarczym.

Podsumowując, wypłata dywidendy nie mieści się w definicji transakcji kontrolowanej, a zatem nie podlega obowiązkowi sporządzenia (lokalnej) dokumentacji cen transferowych.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
Jan Sarnowski

Warszawa, 22 sierpnia 2020 r.

Hasła tematyczne: ministerstwo finansów, dywidenda, ceny transferowe, interpelacja, podmiot powiązany

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...